Afghánistán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Kábulu (Afghánistán)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Česko-afghánský bilaterální obchod měl v posledních dvou letech klesající tendenci. Rozvoj ekonomických vztahů je pro ČR prioritou. Z hlediska svého potenciálu je Afghánistán důležitým partnerem ČR především v oblastech zemědělství, infrastruktury, důlního a obranného průmyslu.

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

 

USD (tis.)

USD(tis.)

USD(tis.)

USD(tis.)

2012

10 944

217

11 161

10 727

2013

12 124

88

12 212

12 036

2014

12 408

349

12 757

12 059

2015

6 305

53

6 358

6 252

2016

8 456

399

8 854

8 057

2017 1Q

1 429

16

1 445

1 413

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Vývoz do Afghánistánu  1.1.2016  –  31. 12. 2016

Název zboží Stat hodnota USD (tis)
Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 4 465
Letadla kosmické lodě jejich součásti části 2 439
Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 645
Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu 242
Silice rezinoidy přípravky kosmetické toal ap 234
Nábytek lůžkoviny svítidla stavby montované 109
Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap 70
Zbraně střelivo části součásti příslušenství 69
Obuv kamaše apod výrobky části těchto výrobků 61
Výrobky farmaceutické 24

 

Dovoz z Afghánistánu 1.1.2016  –  31. 12. 2016

Název zboží Stat. hodnota USD (tis)
Oděvy doplňky oděvní jiné než pletené háčkov 105
Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 83
Oděvy doplňky oděvní pletené háčkované 59
Výrobky živočišného původu jinde neuvedené 47
Maso a droby poživatelné 41
Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie 35
Káva čaj maté koření 8
Plasty a výrobky z nich 7
Sůl síra zeminy a kameny sádra vápno cement 6
Koberce aj krytiny podlahové textilní 4

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Kábul zaznamenává zájem o studium na českých vysokých školách. Zájem o studium v českém a anglickém jazyce. Česká republika také realizuje za pomocí ZÚ program vládních stipendií pro afghánské studenty. ČR může být atraktivní turistickou destinací především v oblasti lázeňství a rehabilitace.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Kábul jsou známy minimální české přímé investice v Afghánistánu. V České republice působí tři soukromé subjekty, které poskytují služby v oblastech ekonomických informací, prezentací a podnikatelských misí:

Česko Afghánská Smíšená Obchodní Komora v České Republice
Myslíkova 25, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 828 905
Fax: +420 224 828 907
e-mail: info@obchodnikomora.cz
web: www.obchodnikomora.cz

Afghan Czech Union Consorcium
Jankovcova 1037/49
Classic 7 – Building C
170 00 Prague 7
Czech Republic
Tel.: +420255733400
E-mail: info@acuc.af 

Česká-středoasijská smíšená obchodní komora

Na Pankráci 14
140 00 Praha 4

tel.: +420 296 348 804
e-mail: csok@csok.cz

V současné době jsou dle informací Afghánské investiční agentury (AISA) registrovány následující české subjekty v Afghánistánu:

Aktivity

Firma

Původ

Status

Datum založení

Místní zaměstnanci

Logistic Services

Omega Point Logistic Services

Czech Republic-

Limited

30/06/2013

0

Logistic Service

Star Union Logistic Services Company

Czech Republic-Afghanistan

Partnership

30/06/2013

0

Construction

Chakorawa Artan Construction

Czech Republic-Czech Republic

Limited

24/04/2003

300

Engineering Consultancy Services

IKP Praha consulting Services

Czech Republic-Afghanistan

Limited

07/08/2013

3

Business Consultancy Services

Star Asia consultancy Services

Czech Republic-Czech Republic

Limited

26/08/2013

20

Logistic Service

Lom Praha Trade

Czech Republic-Czech Republic

Limited

18/4/2016

-

 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Seznam platných smluv mezi Českou republikou a Islámskou republikou Afghánistán:

  • Dohoda o leteckých dopravních službách mezi Československou republikou a Královstvím afghánským (Praha, 28. 5. 1960)
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci (Praha, 31. 3. 1980)
  • Protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci (Praha, 31. 3. 1980)
  • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou (Praha, 22. 4. 1981)
  • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních (Praha, 24. 6. 1981)
  • Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky (Kábul, 19. 12. 1981)
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd s tím, že článek 9 této Dohody nebude nadále platný ve vztazích mezi Českou republikou a Islámskou republikou Afghánistán (Kábul, 29. 4. 1987)

Většina dohod neodpovídá realitě současných ani možných budoucích bilaterálních vztahů a zejména vnitropolitické situaci v Afghánistánu.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR se prostřednictvím zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) dlouhodobě podílí na podpoře ekonomického a sociálního rozvoje Afghánistánu. V koncepci ZRS na období 2010–2017 je Afghánistán zařazen v nejvyšší kategorii tzv. prioritních zemí s programem spolupráce. Program zahraniční rozvojové spolupráce s Afghánistánem na období 2013-2017 byl odsouhlasen i afghánskou stranou a předán afghánskému ministerstvu financí, které je odpovědné za koordinaci rozvojové spolupráce, v dubnu 2013.  Identifikovanými prioritami ZRS mezi ČR a Afghánistánem jsou zemědělství, voda a sanitace a vzdělávání. Průřezovými tématy jsou mj. podpora kapacit afghánských institucí, podpora re-integrace afghánských uprchlíků, rovné příležitosti žen či prevence drogových závislostí a negativních jevů s drogami spojených. Po ukončení aktivit PRT proběhlo v rámci ZRS postupné navýšení finančních prostředků na standardní ZRS (ze 6 mil. Kč v roce 2011 na 21 mil. Kč v roce 2013  a 29 mil. v 2014). Pro rok 2015 došlo ke snížení částky na 23 mil. Kč.

 

V r. 2016 byly v AF realizovány bilaterální projekty v objemu 18 990 447 Kč. Sektorové zaměření odpovídalo Střednědobému programu spolupráce mezi ČR a Afghánistánem a pokračovala tak spolupráce v klíčových oblastech vzdělávání a zemědělství. Jde zejména o zvyšování praktických znalostí a dovedností místních farmářů, posilování odborných kapacit afghánských vládních institucí a probíhá také podpora zemědělského školství. V roce 2016 pokračovala spolupráce v oblasti vzdělávání afghánských specialistů na drogovou prevenci (v souladu s Akčním plánem protidrogové politiky 2013 – 2015, který schválila vláda ČR svým usnesením č. 219/2013). Vzhledem ke složité bezpečnostní a politické situaci Afghánistánu jsou české rozvojové projekty soustředěny zejména na klidnějším severu země (provincie Balch) a v hlavním městě Kábul.

ČR od r. 2011 realizuje ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Kábulu a místními subjekty tzv. malé lokální projekty (MLP). Tyto kontakty napomáhají zviditelnění ČR v AF, jakož i k rozvoji kontaktů mezi afghánskými a českými odborníky a institucemi. V letech 2012-2016 bylo realizováno 26 projektů zejména v oblasti vzdělávání a ve vědecké a kulturní spolupráci, také ve zdravotnictví. Pro rok 2016 byla pro MLP alokována částka 1 500 000 Kč a realizovány byly 3 projekty v oblastech voda a sanitace, posilování činnosti Afghánské rady žen (AWC) a pokračovalose ve spolupráci s Národním archívem AF (digitalizace). Vzhledem ke složité bezpečnostní a politické situaci v AF jsou české rozvojové projekty soustředěny zejména na klidnějším severu země a v hlavním městě Kábulu. Pro rok 2017 pro MLP byla alokována částka 2 309 601 Kč a realizuje se pět projektů.

Název projektu Místo realizace Rozpočet (Kč)
Nákup počítaců pro počítačovou učebnu dívčí střední školy Zarghoona Kábul 441 657
Obnova 30ti metrového vysutého mostu Kunar 480 000
Kurz šití pro ženy Kábul 485 000
Dar diagnostického zařízení pro potřeby nemocnice AGIH  Kábul 454 891
Rozvoj psychiatrické a protidrogové kliniky Shefa Kábul 448 053

ČR reagovala na Flash Appeal UNAMA, UNHCR a UNOCHA ze dne 7. září 2016 a poskytla humanitární pomoc afghánským navrátilcům z Pákistánuve výši 2,5 mil. Kč cestou IOM.

Dne 29. srpna 2012 vláda ČR svým usnesením č. 638 schválila poskytnutí peněžního daru vládě Islámské republiky Afghánistán na podporu afghánských rozvojových programů ve výši 20 mil. Kč v roce 2014 a dále na podporu afghánských rozvojových programů a na fungování Afghánských národních bezpečnostních sil (Afghan National Security Forces, ANSF) v celkové výši 40 mil. Kč ročně v letech 2015 - 2017. Následně vláda svým usnesením 514 ze dne 8. června 2016 schválila poskytnutí finanční pomoci ve výši 40 mil. Kč v letech 2018-2020.  Konkrétně se jedná o následující finanční částky v těchto letech:

 

Podpora afghánských rozvojových programů

Podpora fungování afghánských bezpečnostních sil

2014

20 mil. Kč

-

2015

20 mil. Kč

20 mil. Kč

2016

20 mil. Kč

20 mil. Kč

2017

20 mil. Kč

20 mil. Kč

2018

20 mil. Kč

20 mil. Kč

2019

20 mil. Kč

20 mil. Kč

2020

20 mil. Kč

20 mil. Kč

2014 – 2020

140 mil. Kč

120 mil. Kč

Celkem

260 mil. Kč

Vláda ČR svým usnesením č. 821 ze dne 8. 10. 2014 schválila, že podpora rozvojových programů Afghánistánu bude realizována formou peněžního daru pro Afghánský rekonstrukční svěřenecký fond ve výši 20 mil. Kč. Příspěvek pro ANSF je rozdělen do Afghan National Army Trust Fund (75%) a Law and Order Trust Fund (25%). Příspěvek pro armádu je preferenčně určen pro vrtulníkové síly, kde se ČR dlouhodobě angažuje ve výcviku pilotů i dodávkách materiálu.

ZRS 2016

19 mil.CZK –(Bilateral AID) ČRA

20 mil.CZK-ARTF

20 mil. CZK -LOTFA+ANATF

Human development (educational,health)- Podpora vzdělávání 9 mil. CZK

Human development (educational,health)- Afghanistan Agricultural Inputs project 5 mil. CZK

Civilian Policing-LOTFA (Support to Payroll Management) 5 mil. CZK

Human development (educational,health)- Rozvoj drogové prevence 4 mil. CZK

Multiple sectors (including ARTF)- National Horticulture and Livestock Project 5 mil. CZK

ANATF-neuveden 15 mil. CZK

Rural Economy- Podpora zemědělské produkce 6 mil. CZK

Multiple sectors (including ARTF)- zbytek, který nelze alokovat dle smlouvy z ARTF 10 mil. CZK

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: