Akciové společnosti, veřejné zakázky a povinnost mít zaknihované akcie

10. 9. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Akciové společnosti, veřejné zakázky a povinnost mít zaknihované akcie 1. října 2016 nabude v ČR účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který přichází s novinkou, která může potenciálně značně zkomplikovat život některým akciovým společnostem. Dle ustanovení § 48 nového zákona o zadávání veřejných zakázek zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností a nemá zaknihované akcie.

Tato povinnost neplatí pro akciové společnosti se sídlem v zahraničí, v jejichž případě postačuje pouze předložit čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Hospodářská komora s tímto ustanovením nesouhlasí a považuje ho za diskriminační.

Co to znamená, když má akciová společnost zaknihované akcie?

Z hlediska podoby se akcie dělí na listinné a zaknihované. Zatímco listinné akcie mají fyzickou podobu, zaknihované akcie existují jako pouhý zápis v evidenci, která je vedena u Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s. (dále jen CDCP). Pro účely evidence u CDCP je nutné každého akcionáře jednoznačně identifikovat, což v praxi znamená, že v případě zaknihovaných akcií je obtížné zakrýt skutečnou vlastnickou strukturu akciové společnosti. Od tohoto kroku si zákonodárce slibuje větší transparentnost při zadávání veřejných zakázek.

Postup pro zaknihování akcií (§ 529–535 občanského zákoníku)

V případě, že vaše akciová společnost má akcie v listinné podobě, a vy se přesto chcete podílet na veřejných zakázkách, je nutné, aby vaše akciová společnost přeměnila listinné akcie na zaknihované. Níže přikládáme krátký návod, jak v takovém případě postupovat:

 1. Přeměna podoby akcií z listinných na zaknihované je provedena formou změny stanov společnosti. Změna stanov společnosti musí být odsouhlasena valnou hromadou a tato změna musí být zapsána do obchodního rejstříku. Z valné hromady je nutné pořídit notářský zápis.
 2. Akciová společnost pošle akcionářům oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované, zveřejní rozhodnutí o přeměně akcií v Obchodním věstníku, uveřejní jej na svých internetových stránkách a určí akcionářům dvou až šestiměsíční lhůtu pro odevzdání listinných akcií. Dále vyzve akcionáře, aby si zřídili u účastníků CDCP (zpravidla banky a obchodníci s cennými papíry) majetkové účty.
 3. Další fáze nastává ve chvíli, kdy akciová společnost již obdrží od akcionářů všechny listinné akcie nebo marně uplyne lhůta pro jejich odevzdání, která byla stanovena v bodě 2. Akciová společnost následně zažádá CDCP o zaevidování zaknihovaných akcií do centrální evidence a o přidělení kódu pro identifikaci cenného papíru (tzv. ISIN). Po splnění těchto podmínek může akciová společnost již uzavřít smlouvu s CDCP a udělit pokyn k připsání zaknihovaných akcií na majetkové účty akcionářů. Je důležité si uvědomit, že datum podpisu smlouvy s CDCP nelze považovat za datum zaknihování emise, ale je jím až okamžik připsání zaknihovaných akcií na majetkové účty akcionářů.

Základní poplatky:

 • Poplatek notáři za notářský zápis. Cena dle notářského tarifu.
 • Soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku: 2 000 Kč (lze využít i služeb notáře).
 • Poplatek za zveřejnění v Obchodním věstníku: 2 500 Kč.
 • Jednorázový poplatek za přidělení ISIN: 1 500 Kč.
 • Jednorázový poplatek za zápis emise: 5 800 Kč (nutno zaplatit za každou jednotlivou emisi akciové společnosti).
 • Poplatky účastníkům CDCP (zpravidla banky a obchodníci s cennými papíry). Záleží na jejich konkrétním ceníku.
 • Je nutno počítat i s pravidelným poplatkem za vedení evidence emise. Jeho výše záleží na objemu akcií a lze ho vypočítat podle kalkulačky CDCP
 • Převody zaknihovaných akcií jsou zpoplatněny.
 • Kompletní ceník CDCP

Základní investice se tedy může vyšplhat řádově do desítek tisíc a celý proces přeměny by měla být akciová společnost schopna vyřídit v rámci několika měsíců. Jednotlivé potřebné vzory dokumentů, které vyžaduje CDCP, jsou k nalezení na stránkách CDCP pro emitenty.

Převzato z časopisu Komora. Autoři článku:Markéta Schormová, Jan Mandík, Sekce legislativy HK ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek