Na cestě k Aktu o jednotném trhu

1. 11. 2010 | Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Jednotný trh EU představuje zásadní prvek evropské integrace. Překážky, jež kdysi bránily volnému pohybu zboží a služeb byly odstraněny a podniky nyní mohou využívat výhod trhu, jehož se účastní 500 milionů spotřebitelů. Při uplatňování svých práv narážejí však podniky a občané stále na překážky. Evropská komise představila 50 nápadů jak jednotný trh nastartovat. Navrhovanými opatřeními, jež by by mohly vstoupit v platnost v následujících dvou letech, chce EK povzbudit hospodářský růst.

V Evropské unii existuje 20 milionů podniků poskytujících 175 milionů pracovních míst, a proto mají podniky zásadní úlohu při hledání cest k obnově růstu. Akt o jednotném trhu zjednoduší život malým a středním podnikům, jež tvoří více než 99 % podniků v Evropě. Bohatství a hospodářský růst Evropy však nezáleží jen na evropských podnicích – stejně důležitý je také dobrý sociální systém, kvalitní vzdělávání či konkurenceschopná pracovní místa a mzdy. Aby dále posílil vysoce konkurenční sociálně-tržní ekonomiku Evropy, postavil Akt o jednotném trhu do centra jednotného trhu občany: jako spotřebitele, daňové poplatníky, pracovníky, investory, podnikatele, pacienty nebo důchodce.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier k tomu uvedl: „Trh musí sloužit ekonomice i občanům EU. Tento princip tvoří základ naší společnosti. V současnosti však jednotný trh EU nevykazuje tak dobré výsledky, jak by mohl. Musí toho nabízet více, aby byl zajímavý pro občany i pro velké či malé podniky. Jde o akutní problém: Evropa si nemůže dovolit nechat takový potenciál ležet ladem. Zveřejněný Akt o jednotném trhu proto obsahuje 50 návrhů, jak zajistit lepší fungování jednotného trhu, které musí být zavedeny do roku 2012."

Klíčové priority:

  • Kapitál pro malé a střední podniky: Pro malé a střední podniky je přístup k finančním prostředkům obtížný. Nejmenší evropské podniky jsou pro potenciální investory málo viditelné, navíc musí vyhovět složitým požadavkům pro kótování na kapitálových trzích. Komise připraví návrh, který pomůže tuto situaci změnit a sníží náklady malých a středních podniků tím, že zjednoduší účetní pravidla a zlepší jejich přístup k veřejným zakázkám. Dále Komise dohlédne na to, aby byl zaveden společný daňový základ pro podniky působící v mezinárodním měřítku, což povede k dalším úsporám nákladů.
  • Sociální podnikání a dlouhodobé investice: Evropa má obrovský potenciál pro rozvoj sociálního podnikání. V posledních letech uskutečnili jednotlivci, nadace a podniky řadu iniciativ ke zlepšení přístupu k potravinám, bydlení, zdravotní péči, pracovním místům a bankovním službám pro znevýhodněné osoby. Aby podpořila přeshraniční aktivity a sociální ekonomiku, navrhne Komise pro tyto organizace vytvoření evropského statutu. Komise bude také podporovat dlouhodobé investice, včetně etických investic, a zjišťovat možnosti zavedení určitého systému označování.
  • Internetové obchody: Mladí lidé v Evropě nechápou, proč si pokaždé nemohou koupit hudbu na kterékoli internetové stránce. Internetový trh dnes zdaleka nedosahuje hranic svým možností. Komise proto v roce 2011 navrhne pravidla, jejichž cílem bude zajistit zúročení práce tvůrců a umělců. Ti budou moci prodávat svá díla po celé Evropě, jelikož bude existovat jen jedno centrální místo, kde se budou vyřizovat žádosti o oprávnění v oblasti autorských práv. K tomuto účelu musí být také plně provedena směrnice o službách a aktualizována pravidla pro elektronický obchod.
  • Odborné kvalifikace: V členských státech v současnosti existuje 4 600 povolání, která jsou různým způsobem regulována. Směrnice o odborných kvalifikacích tedy měla být již dávno revidována. Komise se domnívá, že ke snížení existující byrokratické zátěže by pomohlo zavedení profesních průkazů.

Pro lepší fungování vnitřního trhu

Pokud by nebyl jednotný trh účinně uskutečňován, ustrnul by. Členské státy EU zodpovídají za včasné a správné provedení evropských právních předpisů v této oblasti do svých vnitrostátních předpisů. Kromě obvyklých opatření na prosazování práva se Komise rovněž zapojí také do pravidelného dialogu s členskými státy, např. v podobě vzájemného hodnocení právních předpisů EU a mechanismu alternativního řešení sporů.

Aby mohly tyto diskuse pokračovat, zahajuje Komise celoevropskou debatu se všemi zúčastněnými stranami o Aktu o jednotném trhu. V budoucnu Komise dále posílí konzultaci a dialog s občanskou společností, konkrétně tak, že spotřebitelským organizacím, odborovým svazům, podnikům a místním orgánům zpřístupní své odborné skupiny.

Další informace o Aktu o jednotném evropském trhu


Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek