Aktuální informace o programech podpory podnikání (24. 11. 2015)

24. 11. 2015 | Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

motiv článku - Aktuální informace o programech podpory podnikání (24. 11. 2015) Přehled novinek z oblasti podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) k 24. listopadu 2015.

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část

Dne 23. 11. 2015 došlo k aktualizaci dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce v OP PIK – obecná část. Výčet změn je uveden na str. 5. Mj. byla zveřejněna také Příloha č. 2 – Etapizace projektu.

Pravidla pro žadatele a příjemce v OP PIK – obecná část i Příloha č. 2 – Etapizace projektu je k dispozici na stránkách CzechInvestu.

Program Nemovitosti - Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část

Dne 24. 11. 2015 byl aktualizován dokument Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část programu Nemovitosti.

V tabulce na str. 50 byl změněn text poznámky u typu dokumentu Stavební povolení s nabytím právní moci nebo ohlášení stavby včetně případného souhlasu s provedením ohlášené stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) následovně: V případě společného územního a stavebního řízení postačuje doložit potvrzenou žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Na str. 40 pod odstavcem Projekt byla opravena informace týkající se zaškrtnutí checkboxu CBA: V tomto formuláři se automaticky zatrhne checkbox „CBA“ po vyplnění CBA v příslušné záložce.

Dále byl na str. 61 doplněn následující text:

Pozn. k povinnosti doložení Průkazu energetické náročnosti budovy:

Průkaz energetické náročnosti budovy je nutné doložit vždy v případě novostaveb.

V případě budov, kde není nutný pro jejich způsob užití žádný zdroj tepla, není nutné plnit všechny parametry energetické náročnosti podle požadavků definovaných § 6, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov a zároveň požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla maximálně 0,95 x Uem,R nebo 0,9 x ER (dodané energie). V tomto případě se v rámci průkazu energetické náročnosti budov v rámci jednotlivých parametrů energetické náročnosti uvede, že není relevantní včetně zdůvodnění této skutečnosti.

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část je k dispozici na webu CzechInvestu

Program Inovace – inovační projekt – Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část

Dne 24. 11. 2015 byl aktualizován dokument Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část programu Inovace – inovační projekt.

Na str. 31 byly opraveny informace týkající se indikátorů. Dále byly na str. 36 upraveny informace týkající se Kategorie intervencí.

Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část je k dispozici na stránkách CzechInvestu.

Program Inovace – inovační projekt – nová příloha Definice indikátorů

Dne 24. 11. 2015 byla zveřejněna příloha Definice indikátorů pro program Inovace – inovační projekt.

Definice indikátorů je k dispozici na stránkách agentury CzechInvest.

Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek OP PIK

Dne 23. 11. 2015 byl zveřejněn dokument Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek. Jedná se o kategorizaci nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek je k dispozici na stránkách CzechInvestu.

Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016

Dne 23. 11. 2015 byl zveřejněn Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016.

Harmonogram naleznete na webu CzechInvestu.

Statistiky podaných žádostí OP PIK

V průběhu tohoto týdne bude na webových stránkách CzechInvestu zveřejněna statistika podaných žádostí v aktuálně vyhlášených výzvách OP PIK.

Statistika bude zveřejněna na stránkách CzechInvestu v připojených souborech.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek