Argentina: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Buenos Aires (Argentina)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské komise sídlí v Buenos Aires na adrese
Ayacucho 1537, 1113 Buenos Aires
tel.: 0054-11-4805 3759
web: http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/index_es.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchod s EU měl v uplynulých letech klesající tendenci a EU byla minulými vládami rodiny Kirchnerů prakticky ignorována. To dokazuje i fakt, že za celých 12 let vlády rodina Kirchnerů nenavštívila Brusel.

V roce 2014 činil deficit argentinského zahraničního obchodu s EU 1,229 mld. USD, když argentinský vývoz klesl o 3 % (10,247 mld. USD), dovoz klesl o 15 % (11,476 mld. USD).

Evropské firmy měly velké problémy s dodávkami dílů pro své výrobní závody, např. automobillky dostávaly měsíční příděl jen 50 mil. USD.  Navíc nemohly převádět zisky mateřským firmám a byly nuceny je znovu reinvestovat.

S nástupem vlády M. Macriho v prosinci 2015 se situace radikálně změnila. Byla zrušena veškerá devizová omezení, byl sjednocen kurs pesa, zrušena vývozní cla (s výjimkou sóji). Byl zrušen systém dovozních licencí a byl nahrazen systémem automatických a neautomatických licencí, který je liberálnější, i když nelze stále hovořit o úplné liberalizaci dovozů. Nová vláda se snaží zlepšit vztahy hlavně se zeměmi EU, tradičním obchodním partnerem země.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Argentina patří mezi státy přijímající i poskytující rozvojovou pomoc. Rozvojová a humanitární pomoc je řízena prostřednictvím dvou státních sekretariátů, zodpovědných přímo prezidentské kanceláři. Je to sekretariát mezinárodní humanitární pomoci – tzv. Bílé přilby a  sekretariát pro sociální rozvoj.

Sekretariát mezinárodní humanitární pomoci byl ustanoven v roce 1998 a vychází z projektu prezidenta Menema na vytvoření mezinárodních humanitárních jednotek pod patronací OSN (tzv. "Bílé přilby"). Jeho úkolem byla koordinace humanitární a rozvojové pomoci v mezinárodním měřítku. Zdroje pro financování jednotlivých projektů jsou získávány zejména prostřednictvím Programu OSN pro rozvoj, Nadace „Bílých přileb“ a darů vlád různých zemí. Od roku 1998 existuje Speciální fond Bílých přileb pro humanitární aktivity v Americe, spravovaný ve spolupráci s BID. Tento sekretariát realizuje především humanitární pomoc (včetně pomoci při náhlých katastrofách), v některých případech však dostává tato pomoc spíše formu pomoci rozvojové.

Sekretariát pro sociální rozvoj se zabývá rozvojovou pomocí, avšak jeho úkoly jsou ve stále větší míře přesouvány na sekretariát mezinárodní humanitární pomoci.

V roce 2000 Argentina přestala být zemí-přijemcem pomoci, ale z důvodu ekonomické krize 2001/2002 se jím opět stala.

Přijímanou pomoc lze rozdělit podle úrovně do dvou skupin: multilaterální a bilaterální. 

Hlavními poskytovateli multilaterální pomoci jsou: FAO, GEF (Fond pro životní prostředí), Organizace amerických států, Program OSN pro rozvoj, UNIDO, Světová banka, Unicef, EU. Pomoc je zaměřena do zemědělství a výživy, vědy a technologie, mezinárodního obchodu, komunikací, kultury, průmyslového rozvoje, sociálního rozvoje, školství, institucionálního rozvoje, zdravotnictví a životního prostředí.

Bilaterální pomoc je přijímána od SRN, Japonska, Kanady, Itálie a Španělska a je určena pro veřejnou správu, zemědělství a výživu, životní prostředí, hospodářský rozvoj, sociální rozvoj, školství, zdravotnictví a turistiku.

Kromě toho Argentina jako člen Mercosur využívá v rámci společných projektů pomoc od Japonska, SRN, EU a BID.

V rámci argentinského ministerstva zahraničních věcí byl v roce 1992 vytvořen Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (Argentinský fond pro horizontální spolupráci), jehož prostřednictvím země poskytuje rozvojovou pomoc. V rámci konkrétních projektů lze buď vysílat argentinské experty do zahraničí, nebo přijímat cizí odborníky a nebo pořádat semináře pro zahraniční účastníky.

Bližší podrobnosti o poskytování rozvojové spolupráce najdete na webu Delegace EK v Argentině.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: