Arménie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

19. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Arménie, oficiálně Arménská republika, se nachází v jihozápadní Asii v oblasti jižního Kavkazu. Hlavním městem Arménie je Jerevan. Podle Světové banky se Arménie řadí do skupiny zemí s nižšími středními příjmy, tj. její HDP na obyvatele je vyšší jak 1 046 amerických dolarů, ale zároveň není vyšší jak 4 125 dolarů[1]. V roce 1991 získala Arménie svou politickou nezávislost na Sovětském svazu. Od té doby její politický systém a struktura národního hospodářství prošla hlubokou transformací, v jejímž konečném důsledku bylo nastoleno tržně orientované prostředí[2].

Pozitivní makroekonomický vývoj arménské ekonomiky od počátku nového tisíciletí byl přerušen až v souvislosti se vznikem globální finanční a hospodářské krize. Pro představu tempo ekonomického růstu se v roce 2009 snížilo o více než 14 p. b., a to navzdory vysokým půjčkám od mezinárodních organizací. K zlepšení hospodářského vývoje došlo až v roce 2010, kdy Arménie vykázala ekonomický růst ve výši 2,1 %.[3] V následujících letech se pak tempo růstu zvyšovalo a nejlepších hodnot bylo dosaženo v roce 2012 (7,1 %). V letech 2013-2014 se tempo ekonomického růstu ustálilo na úrovni okolo 3,5 %. Následně od roku 2015 je evidován pokles tempa ekonomického růstu. Pokud jde o vývoj ostatních makroekonomických veličin, pak nejpalčivějším problémem Arménie je vysoká míra nezaměstnanosti, která se v posledních letech pohybuje na úrovni 18 %. Pozitivních výsledků Arménie dosahuje v oblasti míry inflace a dále bilance běžného účtu.

Arménie se stala řádným členem Euroasijské hospodářské unie dne 2.1.2015. Tato Unie sdružuje Bělorusko, Kazachstán, Rusko, Arménii a Kyrgyzstán a představuje regionální obchodní blok. Posláním této Unie má být snížení cen komodit na společném trhu, zvýšení zaměstnanosti v průmyslových odvětvích nebo posílení výrobních kapacit.

Pokud jde o vztahy s Evropskou unií, pak prozatím nedošlo k uzavření žádné bilaterální dohody o volném obchodu.

Ukazatel

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Růst HDP (%)

4,7

7,1

3,5

3,4

2,5

2,2

HDP/obyv. (USD)

3 097

3 035

3 732

3 900

3 547

3 568

Míra inflace (%)

7,7

2,5

5,8

1,8

4,3

3,4

Nezaměstnanost (%)

19,0

19,0

18,5

18,0

17,9

17,7

Bilance běžného účtu (mld. USD)

-1,1

-1,1

-0,8

1,6

1,1

0,1

Populace (mil.)

3,3

3,3

3,0

3,0

3,0

3,0

Konkurenceschopnost

92/100

82/144

79/148

85/144

 

 

Exportní riziko OECD

 

 

6/7

6/7

 

 

odhad   Mezinárodního měnového fondu

 

Zdroj: MMF, OECD, WEF

                 

 

Příležitosti pro český export

Automobilová doprava

Dovozy osobních automobilů do Arménie v  poslední době stagnují. Položkou s rostoucí poptávkou jsou autobusy pro veřejnou dopravu. Tato položka je však silně závislá na státních zakázkách financovaných dodavateli nebo na zahraniční pomoci. Stejně tak jsou perspektivní i trolejbusy, závisí však na zpracování nové koncepce městské dopravy v Jerevanu a podpůrných programech, například programu E5P.

Energetický průmysl

V minulosti byla zaznamenána zvýšená poptávka po kotlích ústředního topení. Dovozy do Arménie v letech 2010-2012 rostly, v roce 2013 však zaznamenaly prudký propad, spojený s poklesem výkonu stavebnictví. Do budoucna je však očekáváno jeho opětovné nastartování a s tím i související poptávka po zmíněné položce. Zde vidíme možnost poptávky po turbínách a vodních kolech (malých vodních elektrárnách). Vzhledem k příznívým podmínkám je očekáván rozmach solární energetiky.

Kovozpracovatelský průmysl

U doporučených položek lze spatřit stejnou charakteristiku: růst poptávky po těchto položkách se prolíná s českými kompetencemi a nenaplněným exportním potenciálem na arménském trhu. Do roku 2013 mezi konkrétní příležitosti patřily následující produkty: HS 8212 - Břitvy strojky čepelky holicí, HS 7318 - Šrouby vruty matice podložky aj z železa ocel. Vývoz těchto produktů do Arménie v roce 2014 značně poklesl a tento trend pokračoval i v roce 2015. V roce 2014 jsme zaznamenali rostoucí poptávku u HS 7505 - Tyče pruty profily dráty niklové a HS 7307 Příslušenství pro trouby trubky z železa ocel.

Nábytkářský průmysl

V posledních letech zaznamenáváme prudký růst českého exportu u následujících produktů: HS 9401 sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka, HS 9402 nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj, HS - 9403 Nábytek ostatní části součásti.

Plasty a gumárenský průmysl

Posledním rokem vykazuje poptávka rostoucí tendence, poptávané jsou především pneumatiky k zemědělským strojům. Roční nárůst je znatelný v roce 2013 činila dodávka 6 tis. USD, zatímco v roce 2014 dosáhla rozsahu 186 tis. USD. Pneumatiky jsou jedním z potenciálních položek exportu, které by mohly splnit očekávání, na druhou stranu jsou zaznamenány meziroční výkyvy.

Stavební průmysl

Montované stavby by mohly být zajímavým řešením vzhledem k potřebě sociálního bydlení např. u postižených přírodními katastrofami; ještě ne všichni, kteří přišli o přístřeší při zemětřesení v roce 1988, obdrželi náhradní bydlení. Vzhledem k infrastrukturním investicím vidíme potenciál i v koridoru Sever-Jih (obytné kontejnery).

Strojírenský průmysl

V teritoriu je zájem o zemědělské stroje a traktory (zpracování zemědělské produkce).   

Zábava a volný čas

Po odeznění krize je zaznamenán nárůst poptávky spotřebitelů po hračkách, menší část tvoří panenky, větší plastové stavebnice, český export zatím na místním trhu nenaplnil svůj potenciál.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Exportní potenciál by na arménském trhu mohly naplnit dvě položky – slad a cukrovinky. U sladu zaznamenáváme od roku 2010 rostoucí poptávku. Ovšem v průběhu roku 2014 se setkáváme s prudkým propadem českého exportu sladu do Arménie. Příčinou je pravděpodobně přechod pivovaru Kilikia na slovenský slad. U cukrovinek jsou dovozy do Arménie stabilně rostoucí a další nárůst lze očekávat v souvislosti se vstupem Arménie do EEU a možnými reexporty do Ruska, neboť kakaové přípravky lze přepravovat ve velkých objemech a balit v Arménii.

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 1107 - Slad i pražený (propad, ale tradice,   zároveň vysoká cena)

HS 1806 - Čokoláda přípravky potravinářské ost s   kakaem(důležitou roli zde hraje osobní jednání s řetězci a dovozci)

Plasty a gumárenský průmysl

HS 4011 - Pneumatiky nové z pryže

Kovozpracovatelský průmysl

HS 7311 - Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli

 HS 7505 –Tyče   pruty profily dráty niklové

HS 8301 - Zámky i visací závěry klíče z kovů   obecných

Automobilová doprava

HS 8702 – Motorová vozidla pro dopravu veřejnou   osobní (propad, ale stálý zájem)

HS 8703 – Osobní auta aj. vozidla motorová pro   přepravu osob (propad, ale stálý zájem)

Stavební průmysl

HS 9406 - Stavby montované

Zábava a volný čas

HS 9503 – Tříkolky,kolob,;kočárky pro   panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle

Strojírenský průmysl

HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační (ze 956 tis.   USD v roce 2013 na 466 tis. USD v r. 2014)

HS 8471 - Stroje automat zprac dat jednotky snímače   ap

Nábytkářský průmysl

HS 9403 –Nábytek ostatní části součásti (ze 13 tis.   v roce 2013 na 118 tis. USD    v r. 2014)

HS 9401 - Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka   (ze 2 tis. USD v roce 2013 na 32 tis. USD v roce 2014)

Energetický průmysl

HS 8403 - Kotle k ústřednímu topení , jiné

 

 [1] WORLD BANK. Country and Lending Groups: http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups

[2] WORLD BANK. Armenia: http://www.worldbank.org/en/country/armenia/overview

[3] COUNTRY OF WORLD. Armenia Economy: http://www.theodora.com/wfbcurrent/armenia/armenia_economy.html

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Ve dnech 16.-.18.9.2016 se v Jerevanu uskuteční projekt ekonomické diplomacie Rest and Entertainment Expo 2016, kde se budou prezentovat zástupci cestovního ruchu, lázeňství, oddechu a zábavy.

Účast na veletrhu Rest and Entertainment Expo 2016 zajistí přítomným českým účastníkům setkání s širokou odbornou veřejností nejen na veletržním stánku, ale také na semináři, na který budou pozvány relevantní arménské subjekty a na kterém budou moci všichni čeští účastníci vystoupit s cílenou prezentací a následně jednat s místními partnery.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: