Arménie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

19. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu (Arménie)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemný obchod ČR – Arménie 2011–2015 (v tis. EUR)

 

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz ČR

61 719

30 399

19 078

19 757

20 866 

dovoz ČR

1 884

1 703

2 335

1 604

1 981 

obrat

63 603

32 102

21 413

21 361

 22 847

saldo

59 835

28 696

16 743

18 153

18 885 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

položka VÝVOZ

Stat.   hodnota   USD(tis.)

Stroje   automat zprac dat jednotky   snímače ap

3   442

Soustrojí   generátorová elektr   měniče rotační

2   167

Přípravky   na vlasy

2   134

Hygienické   vložky,tampony,dětské   pleny a pod. hygien. výrobky

1   170

Stroje   přístroje klimatizační

1   002

Stroje,přístr.pro   tisk s pomůckami   HS 8442 (vč.kopírek,faxů);části

994

Části přístr   vysílacích   přijímacích televizí

875

Mýdlo   ap výrobky papír plsť aj   pokryté mýdlem

870

Akumulátory   elektrické vč   separátorů

821

Přístroje   telefonní,ost.přístroje   pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

788

 

položka DOVOZ

Stat.   hodnota   USD (tis.)

Ethylalkohol   nedenat pod 80%   destiláty likéry

1   086

Feroslitiny

612

Přístroje   regulační kontrolní   automatické

75

Sklo   pro účely zdravot farmaceut   laboratorní

64

Fólie   hliníkové o síle pod 0,2 mm

54

Dřevo   rozřezané,štípané,loupané,i   hoblov.apod.,>6mm

45

Moučky   fosilní křemičité ap zeminy   křemičité

41

Cisterny   sudy kádě ap z železa   oceli do 300 l

41

Mince

31

Víno z   čerstvých hroznů mošt vinný   jiný

22

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V oblasti služeb lze po otevření konzulárního úseku ZÚ Jerevan v květnu 2015 zmínit zvýšený objem turistického ruchu.

 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy mají zájem navázat na dodávky z minulosti, kdy byly z ČR vyvezeny do Arménie např. turbíny pro vodní elektrárny, a podílet se na modernizaci arménské infrastruktury svou vyspělou technologií a výrobky. Je rozpracován projekt na dodávku cca 120 traktorů Zetor pro kraj Armavir, na dodávku 200 nákladních vozů Tatra pro nový projekt těžby molybdenu, na dodávku elektrických železničních souprav pro Jihokavkazskou železnici Škody Vagonka, na dodávku trolejbusů Škoda pro Jerevan.

Existuje prostor pro spolupráci v oblasti ekologického energetického strojírenství (kogenerační jednotky na bioplyn či turbíny do čističek odpadních vod a systémů zásobování pitnou vodou) a potravinářského strojírenství. Čeští vědci spolupracují v rámci mnohostranných projektů rozvojové spolupráce na zvyšování bezpečnosti jaderné elektrárny Metsamor, na pravidelné údržbě se podílí Škoda JS.

Škoda JS – realizován kontrakt na provozní prohlídky tlakové nádoby reaktoru na Jaderné elektrárně Metsamor

CINK Hydro-Energy k.s. – připravovaný projekt na dodávku 4 ks turbín pro větší investiční celek - kaskádu elektráren MVE Amberd. Financující banka – ČSOB, a.s., dovozce – Amberd HEK, Ltd., dlužník – Ardshininvestbank CJSC, pojištění EGAP

Zetor – jednání o dodávkách traktorů (cca 120 ks pro kraj Armavir). Jednání se v posledních týdnech zadrhla na vyšší ceně Zetoru v porovnání s polskou konkurencí.

Škoda Vagónka – jednání o dodávkách elektrických železničních souprav pro Jihokavkazskou železnici, což je dceřiná společnost RŽD (Ruské železnice), která má veškerou železniční dopravu v Arménii v koncesi na 30 let.

Škoda Electric – jednání o dodávkách trolejbusů pro Jerevan, nabídka předložena prostřednictví ZÚ, město hledá možnosti financování.

Tatra – jednání o dodávkách 200 ks nákladních automobilů pro nový projekt těžby molybdenu, momentálně se čeká na legislativní změny, které investor vyžaduje.

Škoda Auto – úspěšně působí na arménském trhu, zásobuje především taxislužby a podnikové flotily, má zájem i o dodávky pro státní sektor, jako např. v Moldavsku, či policii, jako např. v Gruzii; na příkladu Škody je možné vnímat jistou diskriminaci některých dovozců a prodejců motorových vozidel, na něž se nevztahují stejné podmínky státní podpory při prodejích určitým skupinám obyvatelstva – vláda subvencuje prodeje motorových vozidel mladým rodinám, ale pouze značky Kia.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Arménie oficiálně oznámila, že není právním nástupcem bývalého SSSR, a proto neuznává platnost žádné smlouvy či dohody z dřívějšího období, a prohlásila, že dává přednost vytvoření nové smluvní základny. K uzavření sukcesní problematiky s Arménskou republikou došlo k 28. 4. 2004 s tím, že ve vzájemných vztazích neplatí smlouvy sjednané mezi bývalým Československem a SSSR.

Mezi oběma zeměmi jsou podepsány následující bilaterální dokumenty:

 • Protokol o spolupráci mezi MZV ČR a MZV Arménie - Jerevan, 1. 3. 1996
 • Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku – Jerevan, 6. 7. 2008
 • Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Arménské republiky o vojenské spolupráci – Jerevan, 26. 3. 2010
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě – Jerevan, 17. 5. 2010
 • Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob – Jerevan, 17. 5. 2010
 • Prováděcí protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob – Jerevan, 17. 5. 2010
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu – Jerevan, 10. 12. 2010
 • Memorandum o porozumění mezi Diplomatickou akademií MZV ČR a Diplomatickou školou Arménie – Praha, 25. 4. 2013
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti – Praha 30. 1. 2014
 • Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Arménské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy – Praha 30. 1. 2014
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci – Praha 30. 1. 2014
 • Memorandum o spolupráci v celních záležitostech mezi Generálním ředitelstvím cel České republiky a Státním daňovým a celním výborem Arménské republiky – Praha 30. 1. 2014
 • Společné prohlášení o záměru spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ochrany přírody Arménské republiky– Praha 30. 1. 2014
 • Memorandum o záměrech spolupracovat v oblasti předcházení a likvidace mimořádných událostí, požární ochrany a ochrany obyvatelstva mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem pro mimořádné situace Arménské republiky – Praha 30. 1. 2014
 • Memorandum o vzájemném porozumění mezi vedením Karlovarského kraje a vedením Vajoc dzorské oblasti o obchodně-ekonomické, humanitární a kulturní spolupráci – Praha 31. 1. 2014
 • Memorandum o porozumění mezi Moravskoslezským krajem a Armavirským krajem – Praha 31. 1. 2014
 • Memorandum o spolupráci mezi Krkonošským národním parkem a Národním parkem Dilijan – Praha 31. 1. 2014
 • Memorandum o spolupráci mezi Ústavem hematologie a krevní transfuze a Hematologickým centrem prof. R.H. Jeoljana – Praha 31. 1. 2014
 • Smlouva o společném vývoji metod buněčné terapie – Praha 31. 1. 2014
 • Dohoda mezi Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. a Arménskou exportní pojišťovací agenturou – Praha 31. 1. 2014
 • Memorandum o porozumění mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a Asociací podnikatelů ve stavebnictví Arménské republiky – Praha 31. 1. 2014.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V Arménii se ČR v rámci rozvojové spolupráce zaměřovala v uplynulých letech převážně na prevenci migrace do ČR (dvoustranné projekty Ministerstva vnitra) a na jadernou energetiku (mnohostranné projekty Státního úřadu pro jadernou bezpečnost).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: