Bariéry na vnitřním trhu EU v oblasti ochrany duševního vlastnictví

20. 2. 2009 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Součást článku Podnikání bez bariér. Text přináší informace o stavu české i evropské legislativy v oblasti ochrany duševního vlastnictví, identifikuje přetrvávající bariéry v této oblasti a navrhuje i patřičná řešení.

Práva průmyslového vlastnictví jsou společně s autorskými právy (copyrights) součástí obecnější a obsáhlejší kategorii práv duševního vlastnictví (intellectual property rights). Problematikou autorských práv se zabývá nová Zelená kniha Autorská práva ve znalostní ekonomice (dokument číslo KOM(2008) 466 ze dne 16.7.2008).

Jedná se o soubor oprávnění, který umožňuje držitelům zabránit neoprávněnému užívání nehmatatelné majetkové v podobě myšlenky inovativního produktu, procesu, označení původu, apod. Tato oprávnění jsou však vymahatelná jen za předpokladu, že byla rozhodným právem stanoveným způsobem zaregistrována. Nejznámějšími příklady práv průmyslového vlastnictví jsou patenty, ochranné známky, průmyslové designy nebo geografická označení původu.

Patent je oprávnění k výhradnímu průmyslovému využívání vynálezu, tedy něčeho nového, co je výsledkem vynálezecké činnosti a je průmyslově využitelné. Počátek mezinárodní ochrany práv průmyslového vlastnictví se datuje již do období průmyslové revoluce (Pařížská úmluv o ochraně průmyslového vlastnictví z roku 1883 revidovaná naposledy ve Stockholmu v roce 1967). Největší význam má dnes dohoda TRIPS a aktivity WIPO – World Intelectual Propoerty Organization. Evropská právní úprava oblasti patentů je velice složitá a nepřehledná, de facto zcela chybí unijní rámcová právní úprava.

V současné době jsou znovu na stole diskuse o patentu Společenství a s ním související evropské jurisdikce pro řešení patentových sporů.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek