Návrhy řešení pro odstraňování překážek v oblasti služeb

20. 2. 2009 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Součást článku Podnikání bez bariér. Návrhy řešení pro přetrvávající identifikovatelné překážky ve směrnici 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.

A. Překážky, které směrnice 2006/123/ES neřeší

1. Přechodná období pro nové členské státy omezující volný pohyb pracovníků a poskytování vybraných služeb v Německu a Rakousku

Přechodná období musí být v r.2009(duben) přehodnocena. Úsilí o zrušení veškerých omezení je zařazeno do priorit českého předsednictví (ČR žádná omezení vůči jiným členským státům nezavedla). Některé státy , které omezení zavedly, budou zřejmě usilovat o jejich prodloužení až do r.2011, s podporou národních odborových organizací, ale pravděpodobně i národních podnikatelských organizací zastupujících MSP. Jedná se o vysoce politický problém, který samozřejmě přesahuje svým významem oblast služeb. Lze tudíž jen doporučit úzkou spolupráci Úřadu vlády a příslušných resortů se zástupci hospodářské sféry v zájmu dohody o její úloze v rámci jednání o odstranění omezení. Úloha by mohla spočívat např. ve zjišťování pozic a získávání podpory v evropských podnikatelských organizacích .

2. Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací

Směr nice byla zařazena do systému IMI, lze předpokládat zlepšení. Tuto část problematiky sleduje v rámci separátního projektu Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Budou-li garantem projektu identifikovány trvající problémy, lze doporučit projednání s Komisí prostřednictvím gestora systému IMI (MPO).

3. Zúžení rozsahu působnosti směrnice o službách oproti původnímu návrhu Komise

Přijatý text směrnice podpořily i evropské podnikatelské organizace jako těžce dosažený kompromis. Všichni zúčastnění se shodují na tom, že pro fungování směrnice je nezbytná její správná a včasná implementace, která musí proběhnout do konce roku 2009. České předsednictví by se tudíž mělo soustředit na podporu tohoto aspektu. Je nanejvýš nepravděpodobné, že by iniciativy směřující k další liberalizaci, tj. prakticky k blízkému otevření přijatého textu, získaly v daném čase potřebnou podporu.

B. Stávající překážky, které by měly být po zavedení směrnice 2006/123/ES odstraněny

Všechny tři okruhy spadají do procesu včasné a správné implementace směrnice v členských státech, který by měl být v průběhu českého předsednictví sledován. Aktuální informace o stavu implementace směrnice o službách by měla být součástí jednání jarního summitu EU obdobně jako tomu bylo v roce 2008. K formulaci informace pro summit bude nezbytné shromáždit výstupy ze všech zdrojů, tj. z akcí Komise, která v řadě aspektů implementaci podporuje a sleduje, i ze zdrojů, které shromažďují evropské podnikatelské organizace (Eurochambres, BusinessEurope). Revizi a doplnění znalostí o současném stavu bude nezbytné provést začátkem roku 2009 po zveřejnění další části monitoringu v Eurochambers i zprávy připravované v BusinessEurope. Platformou pro spolupráci při přípravě pozice ČR jako předsednické země by mohla být Pracovní skupina pro záležitosti EU ustavená v rámci Rady hospodářské a sociální dohody.

V rámci realizace projektu se k otázce „Považujete přechodná omezení volného pohybu pracovníků z nových členských států za nejvýznamnější a diskriminující překážku v přeshraničním poskytování služeb?" vyjádřilo souhlasně 86 % přítomných účastníků závěrečného workshopu. K otázce „Můžete se ztotožnit s názorem, že snaha o další liberalizaci v rámci směrnice o službách by byla v době českého předsednictví předčasná?“ vyjádřilo souhlasné stanovisko 89 % účastníků a s otázkou „Považujete za užitečnou spolupráci státní správy a podnikatelských organizací při shromažďování informací o stavu implementace směrnice v členských státech?“ souhlasili všichni účastníci závěrečného workshopu.

Podnikání na vnitřním trhu EU v oblasti služeb

Stav evropské legislativy v oblasti služeb

Stav české legislativy v oblasti služeb

Identifikace bariér v oblasti vnitřního trhu služeb

zpět na obsah článku Bariéry na vnitřním trhu EU v oblasti služeb

zpět na obsah článku Podnikání bez bariér

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek