Belgické sdružení EnergyVille jako inspirace pro český energetický sektor

30. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Belgické sdružení EnergyVille jako inspirace pro český energetický sektor Díky rozhodnutí upustit od jaderné energetiky do r. 2025 stojí Belgie před otázkou hluboké konverze energetického odvětví. Energetika je proto v centru pozornosti vlády i veřejné debaty. Strategický význam sektoru vedl ke koncentraci výzkumných kapacit do jednoho místa a Belgie buduje výzkumnou infrastrukturu v oblasti energetiky – projekt EnergyVille.

Tento rychle se rozvíjející projekt je společnou aktivitou nejdůležitějších hráčů v oblasti příslušného know-how: univerzit KU Leuven a Hasselt, společnosti Vito a výzkumného a inovačního hubu IMEC. Jejich výzkumníci poskytují strategické poradenství vládě i soukromému sektoru a zároveň se soustředí na stránku přenosu a využití energie (nejen elektrické) – inteligentní sítě, skladování energie, úsporné budovy, smart cities a řadu dalších témat.

Ambicí EnergyVille je být jedním z pěti největších evropských institutů v inovativním výzkumu energetiky. Představitelé EnergyVille mají zájem o spolupráci s ČR a jsou připraveni přijet do Prahy prodiskutovat možnosti spolupráce. EnergyVille je unikátní projekt, který by mohl být inspirativní pro český energetický sektor.

Belgie přijala závazek do roku 2025 přestat využívat jadernou energii (dnes téměř 50 % generované kapacity) a především vnímá, že v energetickém sektoru dochází k rychlým změnám, které souvisí se způsobem nakládání s energií a novými technologiemi. Díky této strategické úvaze se v r. 2009 dohodly tři významné entity (Katolická univerzita v Lovani – dále jen KU Leuven, výzkumný a inovační hub IMEC a společnost VITO) na investování významných prostředků do výzkumu v oblasti energetiky budoucnosti a založení EnergyVille. (Později se přidala i Univerzita Hasselt; více o jednotlivých partnerech níže.)

Výzkumná infrastruktura byla umístěna do Genku – srdce bývalého hornického regionu, v němž na jedné straně probíhala rozsáhlá konverze, zároveň zde však zůstala zachována společenská afinita k tématu energetiky. Díky spolupráci hlavních partnerů, zájmu řady dalších investorů, vlámské vlády, provincie i města Genku již jádro infrastruktury funguje.

Projekt byl podpořen i ze zdrojů EU prostřednictvím evropských strukturálních fondů. Celý komplex EnergyVille je v současné chvíli ještě rozestavěn. Plné spuštění veškerých komponent, včetně budovaného odborného školicího střediska, konferenčních prostor či business inkubátoru, je plánováno během r. 2018. Jeho potenciál do budoucna je nicméně zřejmý.

Představení EnergyVille

Projekt EnergyVille zastřešuje podle jeho ředitele Ronnie Belmanse nejdůležitější hráče v oblasti energetického know-how, kteří si tak nejsou konkurenty, ale naopak spolupracují a efektivně sdílejí své zdroje, síly a znalosti. EnergyVille nemá právní subjektivitu, ale funguje na základě podepsaného memoranda o porozumění mezi participujícími institucemi. Nyní je ve fázi počátečního růstu a zaměstnává zhruba 200 lidí, projektovaným cílem samotného centra je vytvořit místa pro 6000 pracovníků.

EnergyVille si klade za cíl být hlavním aktérem v nově vznikajícím vědeckém parku Thor v Genku v oblasti výzkumu, rozvoje podnikání a vytváření pracovních míst. Starosta Genku má vizi, že výzkum energetiky v dlouhodobém horizontu vygeneruje pro region stejný počet míst, kolik jich v minulosti vytvářela těžba uhlí.

Výzkumníci EnergyVille poskytují poradenství a své odborné znalosti státnímu i soukromému sektoru v oblasti generace, distribuce, skladování i využití energie. EnergyVille se nesoustředí jen na elektřinu, ale na celkové hospodaření s energiemi. Za účelem výzkumu mají vyjednány výjimky z regulací, což jim poskytuje rozsáhlé experimentální možnosti testování. Zde je důraz kladen na hospodárné a decentralizované využití energie v městském prostředí, úsporné budovy a inteligentní sítě vč. pokročilého dálkového vytápění a chlazení. V EnergyVille jsou však rozvíjeny i nové solární technologie nebo rychlonabíjení baterií využitelných pro elektromobilitu.

Cíle a zapojení českých firem

Jedním z cílů EnergyVille je stát se jedním z pěti největších evropských institutů v inovativním výzkumu energie. Proto je EnergyVille od samého začátku součástí hlavních národních a mezinárodních sítí. Věnuje se především výzkumu, vývoji, vzdělávání a inovativní průmyslové činnosti a úzce spolupracuje s místními, regionálními a mezinárodními partnery.

V případě zájmu z české strany by mohlo dojít k užitečné výměně know-how a započetí projektů v oblasti, kterou čekají v Belgii i Česku řady změn. Belgické vedení EnergyVille je po schůzce s Velvyslanectvím ČR v Bruselu a Českou styčnou kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) spolupráci pozitivně nakloněno a je připraveno přijet s týmem expertů do Prahy prodiskutovat nosná témata. Jde o příležitost pro české firmy, výzkumné instituce i tvůrce souvisejících politik navázat partnerství.

V případě zájmu se dozvědět více o možné spolupráci, kontaktujte Velvyslanectví ČR v Bruselu: brussels@embassy.mzv.cz.

Vlámské výzkumné ústavy sdružené v EnergyVille

IMEC

Kdo: Jedná se o samostatný výzkumný a inovační hub a světového leadera v oblasti nanoelektroniky a digitálních technologií s velmi širokou aplikací. Spojuje vědecké poznatky s inovační silou světových partnerů nejen v energetice, ale i v ICT, zdravotnictví, mobilitě, logistice či pokročilé výrobě. IMEC pracuje aktuálně na řadě projektů včetně průhledných solárních panelů, které by měly např. umožnit samo nabíjení mobilních telefonů s potenciálem transferu technologie do široké škály dalších oborů. IMEC zaujímá aktivní roli v Medea+ a ve společné technologické iniciativě  EU (JTI) ENIAC a Artemis. S podporou Evropské kosmické agentury (ESA) realizuje výzkum kosmické elektroniky a výkonových zařízení GaN.

Kdy: založen roku 1984
Témata: Výzkum v oblasti nanoelektroniky.
Web: IMEC

VITO

Kdo: Belgické výzkumné centrum VITO je přední nezávislá organizace evropského výzkumu a technologie, soustředí se na oblast „cleantech“. Díky zvyšující se poptávce po energii z obnovitelných zdrojů VITO poskytuje inovativní řešení, na jehož základě mohou velké i malé společnosti získat konkurenční výhodu. VITO tak poskytuje řešení, které nejen umožňuje udržitelný rozvoj s velmi silným programem k energetice, ale zároveň nabízí poradenství vládě a průmyslovému odvětví.

Kdy: založen roku 2011
Témata: Změna klimatu, potravinová bezpečnost, nedostatek zdrojů, udržitelná energie, stárnutí populace, výzkum v oblasti skladování elektrické energie a optimalizace systémů tepelné energie. Plánuje výzkum dlouhodobých řešení pro skladování elektřiny z obnovitelných zdrojů v kombinaci s opětovným použitím CO2 v chemických procesech.
Web: VITO

KU LEUVEN

Kdo: Jedna z předních evropských univerzit, který má od roku 1997 svůj Institut pro energetiku (KU Leuven Energy Institute). Univerzita aktivně spolupracuje s belgickým průmyslem a firmy přispívají do jejího výzkumného fondu. Univerzita se v r. 2015 rozhodla orientovat část své rozvojové strategie do spolupráce s univerzitami ve střední Evropě. V návaznosti na toto rozhodnutí bylo v r. 2016 založeno konsorcium univerzit CELSA s účastí Univerzity Karlovy a ČVÚT. Spolupráce s Českou republikou je pro univerzitu významná a probíhá po řadě linií.

Kdy: univerzita založena roku 1421
Témata: Energetické technologie (elektrické a mechanické), velkoobchodní trhy s energií, zabezpečení dodávek, ekonomika energie, energetický zákon a životní prostředí.
Web: KU Leuven

UNIVERZITA HASSELT

Kdo: Belgická univerzita, která založila Centrum pro environmentální vědy (Centre for Environmental Sciences – CMK), kde působí výzkumná skupina pro environmentální ekonomiku, která se zaměřuje na hodnocení environmentálních a energetických technologií z hlediska hospodárnosti a udržitelnosti.

Kdy: univerzita založena roku 1973 jako Limburg University Centre
Témata: Politika podpory výzkumu životního prostředí; sanace a řízení kontaminovaných půd - výroba obnovitelných energií.
Web: Univerzita Hasselt

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie). Autorka článku: Tamara Katuščák, zástupce velvyslance.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek