Belgie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Bruselu (Belgie)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

 

Název 

Zdůvodnění

Energetický průmysl

Vzhledem k problémům s technickým stavem jaderných elektráren a závazkem vlády opustit jadernou energii do r. 2025 dochází v energetice k postupné konverzi směrem k obnovitelným zdrojům, především k vyššímu využití větrných elektráren. V r. 2016 byla zahájena výstavba čtvrtého off shore větrného parku v hodnotě několika set milionů eur. Plánuje se výrazné navýšení kapacity skladování LNG v přístavu Zeebrugge, který by se měl stát jedním z klíčových zásobníků LNG dováženého z Jamalu pro západní Evropu. V r. 2019 by měla být zahájena výstavba největší evropské nádrže LPG s objemem 135 tis. m2 v přístavu v Antverpách. Celková konverze energetiky znamená příležitosti pro dodávky zařízení pro větrné a plynové elektrárny, návazné infrastruktury i pro budoucí ekonomiku odstavování jaderných elektráren. Zároveň Belgie investuje do udržitelných a inovativních projektů v oblasti energetiky, což by mohlo být rovněž příležitostí pro české firmy a výzkumná pracoviště.

Chemický průmysl

Chemický průmysl patří v Belgii k tradičně silným odvětvím. Z hlediska českých kompetencí a poptávky na místním trhu se může jednat především o dřevěnou buničinu pro chemický průmysl. Vzhledem k silnému postavení Belgie jako logistického uzlu chemického průmyslu by belgické přístavy mohly poskytnout českým exportérům řadu komparativních výhod pro dovoz i vývoz.

Kovozpracovatelský průmysl

V kovozpracovatelském průmyslu je zájem především o výrobky z oceli. Zaznamenána byla i poptávka po přesném řezání kovů. Možnosti v kovozpracovatelském průmyslu úzce souvisí s růstem stavebního průmyslu v Belgii. Staví se nové budovy a probíhá rekonstrukce řady silničních tunelů. V současné době je např. ve výstavbě nová nemocnice v Bruselu u stanice metra Delta, v přípravné fázi jsou velké urbanistické projekty v Bruselu v oblasti Tour & Taxi.

Strojírenský průmysl

Obráběcí stroje mají v Belgii potenciál pro uplatnění např. v železniční dopravě – úprava kolejnic, řezné nástroje, speciální obráběcí stroje. Výrazný je potenciál odbytu zdvihacích zařízení, který souvisí jak s významným postavením stavebnictví a dopravy v ekonomice, tak s tím, že všechny belgické přístavy (Antverpy, Ghent i Zeebrugge) plánují expandovat svoji infrastrukturu a budování nových kapacit intermodální dopravy. V Antverpách jde mj. o nově plánovaný terminál Saeftinghe jehož výstavba by měla probíhat v letech 2018-2020.

Textilní a obuvnický průmysl

V rámci dovozu do Belgie má textilní průmysl dlouhodobě své důležité místo. Přestože hlavní dovozci textilu nejsou z EU, tak dodávka drobných textilních doplňků jako výšivky, záclony a krajky by mohla být pro české výrobce zajímavá.

Zábava a volný čas

Poptávka po drobnostech pro zábavu a volný čas souvisí s ekonomickou prosperitou. Belgičané rádi cestují a pečují o sebe. Nabízí se tedy konkrétně možnost dodávání cestovních souprav pro osobní hygienu, pro ženy i řada doplňků k líčení. Investice do svého pohodlí či péče o své tělo bude mít v rozvinutých zemích vždy své místo.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Belgický potravinářský průmysl je významným a rostoucím sektorem ekonomiky. Dle výroční zprávy sektorové organizace Fevia představují potravinářské firmy 28 % průmyslových podniků Belgie. Největší kategorií potravinářského průmyslu je segment nápojů a mléčných výrobků. Výzvou pro české exportéry jsou vysoké mzdové náklady a vysoké náklady na energie v Belgii, což může skýtat pro český export značnou konkurenční výhodu.

Zpracovatelský průmysl

Belgie se soustředí na výrobu produktů s přidanou hodnotou, a proto dovoz produktů pro další zpracování bude pro tuto ekonomiku vždy důležitý. Vzhledem k silnému postavení potravinářského průmyslu pro belgickou ekonomiku se tak konkrétně nabízí prostor pro dodávání dřevěných beden, klecí a palet, ale i dřeva jako takového. Byla zaznamenaná i poptávka po tiskovinách, speciálních papírech či košťatech a malířských štětkách.

Železniční a kolejová doprava

Belgie je díky řadě přístavů (Antverpy, Ghent, Zeebrugge i nizozemskému Rotterdamu) významným logistickým a tranzitním uzlem, přes který prochází velká část evropského importu a exportu. S tím souvisí značné příležitosti v oblasti budování a modernizace dopravních cest. Státem podporovaným trendem je podpora zelené dopravy a posilování železniční dopravy. Pro české firmy skýtají příležitosti opravy tratí a modernizace železniční sítě. Belgie do této oblasti investuje značné prostředky a velkou část materiálů a zařízení dováží. Oblastí, která má velký potenciál jsou kolejová vozidla, vč. tramvají. Potenciál skýtá rozšiřování přístavu v Antverpách a plánovaná výstavba železničního koridoru. V samotném přístavu jde o železniční tunel pod řekou Scheldou (Liefkenshoektunnel). Novým perspektivním projektem je terminál Saeftinghe o plánované výměře 1070 ha a kapacitě 5,1 mil. TEU. Výstavba se plánuje na roky 2018-2020. V roce 2016 bylo zahájeno přímé železniční spojení pro nákladní dopravu mezi Antverpami a ČR, což muže značně usnadnit jakoukoli další spolupráci.

Bezpečnostní oblast

V kontextu zvýšené bezpečnostní hrozby v Belgii po útocích v březnu 2016 byly významně navýšeny vládní výdaje na vybavení bezpečnostních složek. Boj proti terorismu a potírání radikalismu se staly dlouhodobou prioritou. Díky tomu je zvýšená belgická poptávka po dodávkách zboží v bezpečnostním sektoru. Nabízí se tedy příležitosti pro české firmy, které vyrábí např. neprůstřelné vesty, skla, zabezpečené dopravní prostředky, komunikační prostředky, výzbroj a výstroj.

Aktuální sektorové příležitosti pro Belgii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Akce v roce 2017

Cesty velvyslance do regionů a provincií Belgie 

Velvyslanectví ČR v Belgii bude nadále organizovat cesty velvyslance do regionů a provincií Belgie, jejichž cílem je realizovat záměr prohlubování vztahů, mimo jiné i na základě protokolů o spolupráci s Vlámskem a Valonskem. Zkušenosti ukazují, že tyto styky přinášejí nové možnosti a inspiraci pro další spolupráci nejen měst a regionů, ale vytvářejí také podmínky pro navazování obchodních kontaktů mezi firmami.

Ekonomická a obchodní složka partnerství měst a krajů ČR a Belgie 

Velvyslanectví ČR v Belgii bude nadále podporovat pokračování stávajících a navazování nových partnerství měst a krajů ČR a Belgie.

Intenzívnější zapojení honorárních konzulátů do podpory českých ekonomických zájmů 

Spolupráce: Velvyslanectví ČR v Belgii, honorární konzuláty Antverpy, Gent, Lutych a Namur. Tyto aktivity jsou součástí práce HK, ale je třeba je zesílit.  

Operativní podpora hospodářských zájmů ČR 

Spolupráce: Velvyslanectví ČR v Belgii, Czechtrade, Cebre, Czechtourism, zastoupení krajů ČR. Všestranná podpora představitelům ČR při plnění prioritního úkolu prosazování ekonomických zájmů a potřeb ČR.  

Podpora veletržní činnosti českých veletrhů v zahraničí 

Spolupráce: Velvyslanectví ČR v Belgii, BVV. Propagace veletrhů organizovaných v ČR, zejména BVV, při všech vhodných příležitostech a jednáních.

Poskytování asistence českým firmám 

Příprava návštěv, poskytnutí zázemí, informační asistence, oslovení partnerů, podle možností podpora při jednání.

Propagace výhod ekonomické spolupráce s ČR a investičních možností

Spolupráce: Velvyslanectví ČR v Belgii, České centrum, Czechtrade. Průběžné zveřejňování prostřednictvím sítě Facebook a webových stránek velvyslanectví či partnerů ohledně důležitých informací pro zájemce o ekonomickou spolupráci s ČR.

Sledování tendrů vyhlašovaných NATO

V Bruselu: NATO vyhlašuje tendry na obstarání vojenského i nevojenského materiálu. ZÚ bude tyto informace vkládat do SINPRO a poskytovat českým firmám případnou další informační podporu.

Projekt ekonomické diplomacie – Podpora spolupráce ČR a Belgie v oblasti Smart Cities

V Antverpách a Bruselu: Spolupráce: Velvyslanectví ČR v Belgii, Hospodářská komora ČR, CEBRE, europoslankyně Martina Dlabajová, VOKA Antverpy a Přístav v Antverpách. Cílem projektu bude zajistit prezentaci českých firem z oblasti inteligentních dopravních systémů (ITS), ICT a energie a umožnit jim navázání spolupráce s belgickými firmami a institucemi. Akce je plánovaná 17. - 18. října 2017.

Seminář k podpoře spolupráce v oblasti vědy a výzkumu

V Lovani (Belgie). Spolupráce: Velvyslanectví ČR v Belgii, CZELO. Do konkrétní podoby bude postupně uváděna spolupráce v oblasti výzkumné a technologické – ZÚ bude podporovat, případně iniciovat spolupráci mezi univerzitami a výzkumnými a vývojovými středisky.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: