Belgie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bruselu (Belgie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

  

  Název      Zdůvodnění

Dopravní průmysl

Belgie   investuje velké prostředky do budování, modernizace a opravy tratí. Značnou   část materiálů a zařízení dováží. Oblastí, kterou je třeba dále   sledovat, jsou kolejová vozidla, vč. tramvají, motorové železniční vozy   a materiál pro stavbu tratí. Stroje a přepravní zařízení a dopravní zařízení   představovali 3. a 4. nejdůležitější položku dovozu do Belgie v roce 2015.    Belgie má v oboru (skupina 86)   „komparativní nevýhodu“ – dováží za 918 mil. € a vyváží za 157 mil. € (v roce   2013). 

Energetika

Belgie   chce přestat využívat jadernou energii do r. 2025. Budování nových zdrojů   znamená potřebu zvýšení dovozů některých zařízení pro větrné a plynové   elektrárny. Mobilní záložní zdroje v souvislosti s očekávanými výpadky   proudu.  Elektromotory - Části motorů - El.   transformátory.

Chemický průmysl

Chemický   průmysl patří v Belgii k nejdůležitějším odvětvím průmyslu s velkým exportním   potenciálem. Pokud jde o možnosti českého exportu, jedná se hlavně o   dodávky chemických produktů používaných v dalších chemických výrobách.

Nábytkářství

Obor   považujeme za perspektivní pro český export do Belgie. Poptávka souvisí   s ekonomickou prosperitou, proto lze s očekávaným oživením   předpokládat zvýšení odbytu nábytku. V roce 2013 investoval belgický   nábytkářský průmysl dle předběžných odhadů 81,4 milionů euro (o 14 %   méně než v roce 2012). Pro rok 2014 a 2015 jsou však data více optimistická.

Sportovní nářadí, jízdní kola ad.

Desetimilionový   trh, obyvatelstvo s relativně moderním přístupem k životu, vysoká   životní úroveň ad. nabízejí značný potenciál uplatnění kvalitních a   špičkových sportovních nářadí, vč. jízdních kol.

Strojírenství

Potenciál   odbytu zdvihacích zařízení v Belgii existuje vzhledem   k významnému postavení stavebnictví a dopravy v ekonomice –   zejména, pokud by nastalo výraznější oživení ekonomiky, lze očekávat   nárůst poptávky. Obráběcí a tvářecí stroje jsou tradiční obor českého   exportu, existuje potenciál např. pro uplatnění v železniční   dopravě  – úprava kolejnic, řezné nástroje, speciální obráběcí   stroje.

Zdravotnictví

Zdravotnická   zařízení, zdravotnický materiál, včetně prostředků ochrany při práci –   obecně perspektivní obor s ohledem na stoupající nároky na kvalitu   zdravotnických služeb a zejména stárnutí populace, prodlužování věku a   potřeby zabezpečit komfort pro starší ročníky. Vybavení nemocnic a domovů   důchodců.

Aktuální sektorové příležitosti pro Belgii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Akce v roce 2016

Cesty vv do regionů a provincií Belgie 

ZÚ bude nadále organizovat cesty velvyslance do regionů a provincií Belgie, jejichž cílem je realizovat záměr prohlubování vztahů, mimo jiné i na základě protokolů o spolupráci s Vlámskem a Valonskem. Zkušenosti ukazují, že tyto styky přinášejí nové možnosti a inspiraci pro další spolupráci nejen měst a regionů, ale vytvářejí také podmínky pro navazování obchodních kontaktů mezi firmami.

Ekonomická a obchodní složka partnerství měst a krajů ČR a Belgie 

ZÚ bude nadále podporovat pokračování stávajících a navazování nových partnerství měst a krajů ČR a Belgie.

Intenzívnější zapojení honorárních konzulátů do podpory českých ekonomických zájmů 

Spolupráce: HK Antwerpy, Gent, Lutych a Namur. Tyto aktivity jsou součástí práce HK, ale je třeba je zesílit.  

Networkingové setkání belgických a českých firem v Bruselu u příležitosti EP podnikatelů 1)   

Ve spolupráci s CEBRE. Bilaterální akce v souvislosti s přítomností českých firem v Brusel na zasedání "Evropského parlamentu podniků". Vyhledání a pozvání potenciálních partnerů.  

Operativní podpora hospodářských zájmů ČR 

Spolupráce: Czechtrade, Cebre, Czechtourism, zastoupení krajů ČR. Všestranná podpora představitelům ČR při plnění prioritního úkolu prosazování ekonomických zájmů a potřeb ČR.  

Podpora veletržní činnosti českých veletrhů v zahraničí 

Spolupráce: BVV. Propagace veletrhů organizovaných v ČR, zejména BVV, při všech vhodných příležitostech a jednáních.

Podpora veletržních aktivit a účasti českých firem na nich 

Spolupráce: CEBRE. ZÚ bude podporovat české účasti na veletrzích a výstavách v Belgii, zejména v prioritních oblastech. (Salon Auto – účast zastoupení Škoda Auto (leden 2015), veletrh cestovního ruchu v Lutychu s účastí představitele HK kraje, coby začátek partnerské spolupráce obou měst a krajů   (únor 2015), veletrh Materiál Transformation and Machining Show – příležitost pro české firmy, coby subdodavatele a účastníky větších projektů (březen 2015), dále zemědělské výstavy, případně další.  Seznam všech veletrhů v Belgii do roku 2017.

Podpora založení Czech-Belgian Business Club 

V ČR a Belgii. Spolupráce: HK Gent. Založení neformálního zájmového sdružení belgických a českých firem, coby prvního kroku k případnému prohloubení aktivit v této oblasti.

Poskytování asistence českým firmám 

Příprava návštěv, poskytnutí zázemí, informační asistence, oslovení partnerů, podle možností podpora při jednání.

Propagace výhod ekonomické spolupráce s ČR a investičních možností na Facebooku 

Spolupráce: Česká centra, Czechtrade. Průběžné zveřejňování prostřednictvím sítě Facebook důležitých informací pro zájemce o ekonomickou spolupráci s ČR.

Sledování tendrů vyhlašovaných NATO

V Bruselu. NATO vyhlašuje tendry na obstarání vojenského i nevojenského materiálu. ZÚ bude tyto informace vkládat do SINPRO a poskytovat případnou další informační podporu.

Projekt Business Club 

V ČR. Spolupráce: ZÚ Brusel. Jedním z nástrojů podpory ekonomických a obchodních vztahů jsou podnikatelské mise. Ve stádiu úvah jsou dvě mise belgických podnikatelů do ČR, v rámci projektu Business Clubu (s HK Gent) a aktivit vlámské obchodní komory VOKA.

Projekt ekonomické diplomacie – Podpora spolupráce ČR a Belgie v oblasti biotechnologií

V Gentu (Belgie). Spolupráce: CZELO, CEBRE, FIT a Flanders Bio. Cílem projektu bude prezentovat možnosti českých firem v oblasti biotechnologií a snaha napomoct jim nalézt vhodné partnery nebo investory. FIT projevil zájem akci zorganizovat za účasti firem ze zemí Visegrádské 4. Akce je plánovaná v říjnu 2016.

Seminář k podpoře spolupráce v oblasti vědy a výzkumu

V Lovani (Belgie). Spolupráce: CZELO. Do konkrétní podoby bude postupně uváděna spolupráce v oblasti výzkumné a technologické – ZÚ bude podporovat, případně iniciovat spolupráci mezi univerzitami a výzkumnými a vývojovými středisky. Nejméně jeden projekt bude zaměřen do této oblasti. Práce na těchto projektech by mohla být završena návštěvou na politické úrovni, ať už ministra zahraničních věcí nebo vicepremiéra pro vědu a výzkum v tomto roce nebo v blízké budoucnosti.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: