Belgie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bruselu (Belgie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

71 227

73 129

80 193

88 691

89 086

Dovoz

47 983

46 985

48 013

56 315

58 835

Obrat

119 210

120 114

128 206

145 006

147 921

Saldo

23 245

26 144

32 180

32 376

30 251

V/D (v%)

148,4

155,6

168,1

157,4

151,4

Zdroj: Český statistický úřad (v mil. CZK/rok)

Belgie tradičně patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům ČR. Od roku 1990 vzájemný obchod meziročně rostl tempem, které Belgii řadí mezi nejdynamičtěji se rozvíjející relace zahraničního obchodu ČR. V roce 2008 došlo po dlouhé řadě let k poklesu vzájemného obchodu a rok 2009 byl již plně poznamenán hospodářskou krizí. Obchodní výměna s Belgií se v roce 2011 vrátila na předkrizové hodnoty a v roce 2012, ve kterém se obě ekonomiky opět potýkaly s hospodářskými problémy, nicméně český export mírně rostl. Tento trend dále pokračuje a obrat vzájemného obchodu dosahuje 128 mld. Kč v roce 2013. V roce 2014 znatelně narostl vývoz, dovoz i obrat. Rok 2015 byl ve znamení dalšího mírného vzestupu exportu i importu mezi ČR a Belgií.

Belgie zaujímá v roce 2014 z pohledu celkového obratu zahraničního obchodu ČR 13. místo. Ve vývozu patří Belgie na 11. místo největšího odběratele českého zboží. V dovozu je Belgie 14. největším dodavatelem do ČR. V roce 2015 se Belgie umístila na 13. místě co se týče celkového vývozu a na 14. místě v celkovém obratu. Podíl na celkovém obratu činil 1,8 %. Naopak v celkovém dovozu se Belgie mezi prvními šestnácti zeměmi neumístila.

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Položky   vývozu

Název zboží

CZK (tis.)

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

16 321 043

Díly a příslušenství vozidel motorových

10 114 976

Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich díly jn.

5 743 340

Nábytek a díly, žíněnky, matrace aj. nábytek   čalouněný

3 909 054

Výrobky z kovů základních jn.

2 922 856

Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky   periferní

2 684 001

Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky   ap.)

2 467 820

Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory,   ventilátory ap.

2 427 897

Zařízení telekom., přísluš.přístojů pro   zázn.,reprod.zvuku,obrazu

2 336 909

Výrobky nožířské

2 227 977

Ve vývozu ČR do Belgie v roce 2015 výrazně převládaly stroje a dopravní prostředky (SITC 7), které byly následovány ostatními výrobky zpracovaného průmyslu (SITC 6 a SITC 8) a třetí místo zaujímaly chemikálie a příbuzné výrobky (SITC 5). (Tabulka je vytvořena z dat Českého statistického úřadu za roční období od března 2015 do března 2016.)

V souhrné měsíční sestavě o dovozu a vývozu z března 2016 největší položky vývozu za období leden – březen 2016 představovaly (CZK tis.):

 • SITC 8: 497 393
 • SITC 7: 174 711
 • SITC 9: 106 166

To znamená, že šlo především o výrobky tříděné dle materiálu, stroje a dopravní zařízení, průmyslové spotřební zboží, tedy výrobky s velkou přidanou hodnotou. Podíl těchto 3 skupin průmyslových výrobků představuje téměř 90 % veškerých vývozů. Potraviny, zemědělské výrobky a nápoje zaujímají nízký podíl, i když jejich export mírně roste, avšak očekávání, že po odstranění různých překážek, které existovaly před vstupem do EU, by se měla tato komodita prosazovat, se naplňuje.

Za pozornost stojí stabilní export chemických výrobků. Belgie má velmi silný chemický průmysl (farmaceutické výrobky, plastické hmoty, barvy) a projevuje se to jak v dovozu, tak také právě ve vývozu (z ČR).

Zdroj: Český statistický úřad, Země dle SITC 1-3 2016

 

Položky   dovozu

Název zboží

CZK (tis.)

Léčiva (vč. léčiv veterinárních)

3 347 261

Vozidla motor. silniční (k dopr. veřejné,   traktory ap.)

3 127 681

Hmoty plastické ostatní v prvotních formách

2 846 769

Léčiva, výr. farmaceut. (ne antibiotika,   hormony ap.)

2 724 091

Výrobky ploché válcované z oceli legované

2 325 202

Polymery etylénu v prvotní formě

1 943 185

Pláty, desky, blány, fólie a pásy z hmot   plastických

1 837 071

Maso ostatní (ne hovězí) a vnitřnosti   poživatelné

1 291 064

Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob

1 290 652

Sklo

1 255 203

V dovozu do ČR z Belgie jsou na prvním místě zastoupeny chemikálie a příbuzné výrobky (SITC 5), na druhém místě to byly ostatní výrobky zpracovaného průmyslu (SITC 6) a třetí příčku obsadily stroje a dopravní prostředky (SITC 7). (Tabulka je vytvořena z dat Českého statistického úřadu za roční období od března 2015 do března 2016.)

V souhrnné měsíční sestavě o dovozu a vývozu z března 2016 největší položky dovozu za období leden – březen 2016 představovaly (CZK tis.):

 • SITC 5: 202 104
 • SITC 6: 133 516
 • SITC 7: 105 319

Obchodní vztahy mezi Belgií a ČR jsou z hlediska přítomnosti podnikatelských subjektů v teritoriích nevyvážené. V České republice působí přes desítku belgických podniků s většinovou kapitálovou účastí a řada z nich má v ČR obchodní zastoupení či kontaktní kancelář. Velký počet belgických podniků v České republice má kladný vliv na exportní kapacitu těchto podniků, které přes své mateřské podniky vyvážejí své výrobky mj. také do Belgie. Je zřejmé, že činnost zahraničních investorů tak ovlivňuje zásadním způsobem výsledky obchodu v některých komoditách.

Zdroj: Český statistický úřad, Země dle SITC 1-3 2016

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ČR dosahuje aktivní saldo z celkového vývozu a dovozu služeb. V roce 2013 byly příjmy ze služeb 16,7 mld. Kč a výdaje 6,5 mld. Kč, tj. kladné saldo 10,1 mld. Kč. Největší podíl na obratu služeb má doprava (hlavně silniční a letecká), cestovní ruch a ostatní služby.V roce 2014 dělala obchodní bilance s Belgií 32 377 mil. Kč, což představovalo meziroční změnu o 197 mil. Kč. Rok 2015 byl ve znamení poklesu obchodní bilance na 30 617 mil. Kč (změna -1 759 mil. Kč).

Zdroj: Český statistický úřad

Vývozy a dovozy služeb nemohly uniknout vlivu hospodářské krize a jejich hodnoty v době hospodářské krize klesaly o 1,4 %, resp. o 4,8 %. Vývozy služeb tak v porovnání s vývozem a dovozem zboží klesaly výrazně méně. Obchod se službami mírně roste. Tento trend ukazuje značný potenciál tohoto sektoru, který se může výrazněji projevit po dokončení Jednotného trhu EU.

Obchod se službami ČR – Belgie 

Bilance vzájemné výměny služeb, struktura vývozu a dovozu služeb ČR - Belgie podle platební bilance vykazuje dynamický vývoj, k čemuž nejvíce přispívá sektor dopravy (cca 50 %).

ZÚ není běžně informován o vývozu/dovozu služeb mezi ČR a Belgií, proto je obtížné vyhodnotit zájem českých poskytovatelů služeb o teritorium. Pokud byly v teritoriu prováděny stavební nebo montážní práce, byli vyslaní pracovníci českých podniků většinou placeni českou stranou v rámci kontraktní ceny.

Uvolnění trhu práce k 1.5.2009 v Belgii vedlo k mírnému nárůstu poskytovaných služeb z ČR do Belgie, zejména ve stavebnictví, kde přechodné období ztěžovalo vysílání pracovních sil do Belgie k provádění prací a služeb.

Překážky a bariéry bránící českým poskytovatelům služeb proniknout na trh:

Belgie využila přechodného období zákazu kabotáže pro ČR až do 30. dubna 2009. V rámci harmonizace kabotáže v rámci Evropské unie si Belgie vydala vlastní vyhlášku upravující podmínky kabotáže. V praxi se však zdá, že toto omezení není výraznou překážkou.

Belgie rovněž ukončila přechodné období pro volný pohyb osob/pracovních sil a k 1. květnu 2009 otevřela svůj pracovní trh občanům osmi nových členských zemí, včetně ČR, kteří tak i nadále nepotřebují pro výkon své pracovní činnosti pracovní povolení.

Hlavní bariéry při průniku na trh jsou:

 • neznalost podnikatelského prostředí
 • jazyková náročnost teritoria (francouzština, nizozemština, angličtina a v menší míře i němčina)
 • relativně vysoké daňové zatížení podniků a velmi vysoké náklady na pracovní sílu
 • neodpovídající kapitálová a personální vybavenost
 • vysoká kvalita lidských zdrojů v oblasti vzdělanosti, praxe a jazykové vybavenosti v Belgii
 • znalost trhu podložená marketingovým průzkumem
 • velmi komplikovaný federální systém země

Perspektivy českých firem v oblasti služeb:

Novou bariérou v oblasti služeb by se v Belgii mohla stát praxe vyžadování minimální mzdy pro řidiče kamionů, zřejmě podle vzoru jiných států, jako např. Německa a Francie.

Belgie disponuje relativně malou, ale silně otevřenou ekonomikou s velkou koncentrací výroby, s vysokým podílem služeb (přes 70% HDP) a vysokým podílem zahraničního kapitálu. Perspektivy českých firem ve vývozu služeb jsou v sektorech: dopravy, stavebnictví, poradenství a právních služeb, a podnikatelských aktivit v oblasti IT.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Českých podnikatelských subjektů, které by přímo v teritoriu investovaly a vykazovaly činnost je málo a spíše jsou z oblasti služeb navazujících na činnost evropských institucí v Belgii. ČNB vykazuje za rok 2013 PZI z ČR do Belgie v celkové hodnotě - 139,2 mil.CZK.  Reinvestovaný zisk tuzemských přímých investic v zahraničí v roce 2014 činil 51,4 mil. CZK.

Přesto, že český export vykazoval v předchozích letech slušné výsledky, bude do budoucna nutné posilovat přítomnost českých firem v Belgii. Pro zpracování trhu bude nezbytné budovat vlastní distribuční síť, mít vlastní zastoupení, kontrolovat trh, marketingové aktivity i marže prodejců.

Naopak belgická přítomnost v ČR je poměrně silná. Kapitálové účasti tu má řada firem. Belgie je aktivním investorem v ČR a patří mezi nejvýznamnější zahraniční investory v ČR. Příliv PZI z Belgie v roce 2013 dosáhl 9 mld CZK, což je 9 % z celkových PZI do ČR. Nejde o nové investice ale o reinvestovaný zisk. Reinvestovaný zisk přímých zahraničních investic Belgie v České republice dosáhl v roce 2014 celkem 80 091,6 mil. CZK.

Zdroj: ČNB – Přímé zahraniční investice

Výše belgických investic dosáhla svého vrcholu v roce 1999. K významným akvizicím patří např. nákup ČSOB bankou KBC, Glaverbel - AGC Flat Glass Europe (Glavunion), Lhoist Group (VČS), CBR (CEVA Mokrá), Unic Design (Kovobel Litoměřice), Delhaize-le Lion (Delvita), Tractebel (Cheming), Primus (International Victor Company), Bekaert (ŽDB), Thona International (Eupen Uničov), Interbrew – dnes InBev (Pražské pivovary). Belgická firma Barco n.v., vybudovala nový závod na zelené louce v lokalitě Kladna a vytvořila 170 nových pracovních míst. Fa Bekaert realizovala svou druhou investici v ČR v oboru výroby ocelového drátu. Kapacitou menší pivovar Duvel Moortgat zakoupil 50% podíl v pivovaru Bernard.

Dochází i k odchodu belgických firem z ČR nebo snižování jejich investice v ČR. Již v roce 2007 obchodní řetězec Delvita (Delhaize), v roce 2009 odprodala své akvizice v ČR brazilsko-belgická společnost InBev (pivovary). Belgická potravinářská společnost La Lorraine, největší výrobce zmraženého pečiva v ČR, oznámila na konci roku 2015 značné investice do rozšíření svého výrobního závodu v Kladně. V roce 2016 ohlásil šéf KBC další investice v České republice.

Zdroj: E15, Hospodářské noviny

Vývozci do Belgie:

Největší čeští vývozci do Belgie jsou nadnárodní společnosti, převážně v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

HEXION SPEC. CHEMIC. SOKO, Sokolov, ŠKODA AUTO A.S. ML.BOL, Mladá Boleslav, PRAMET TOOLS SRO, ŠUMPER, Šumperk, SIEMENS AUT. SYSTÉMY SRO, Frenštát pod Radhoštěm, COOPER-STAN., SRO, ŽĎÁR, Žďár nad Sázavou, MÖLNLYCKE HEALTH CARE K, Karviná, CARTEC GROUP, S.R.O., Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, LION PRODUCTS SRO, JIŘIC, Jiřice, BEHR CZECH SRO, MN.HRAD, Mnichovo Hradiště, MONDI PAC. PAPER ŠTĚTÍ, Štětí, PITT. COR., SRO, KLÁŠTEREC, Klášterec nad Ohří, DAIKIN INDUST. SRO PLZEŇ, Plzeň 3, DONALDSON, SRO, KLÁŠTEREC, Klášterec nad Ohří, EATON IND., SRO, CHOMUTOV, Chomutov, PCA LOGISTIKA CZ, SRO, P, Praha 4, WITTE NEJDEK, SRO NEJDEK, Nejdek, FEDERAL-MOGUL AS,KOSTEL, Kostelec nad Orlicí, LUČ. ZÁV. DRASL., AS, KOLÍN, Kolín, MEOPTA-OPTIKA, A.S. PŘERO, Přerov, BORGERS CS SRO PLZEŇ, Plzeň 3, BROSE CZ, SRO, ROŽNOV, Kopřivnice, CON. TEVES CR, SRO,J IČÍN, Jičín,aj.

Dovozci z Belgie:

ŠKODA AUTO A.S.ML. BOL, Mladá Boleslav, ANIMALCO,A.S., PRAHA, Praha 6, AGROTEC, A.S., HUSTOPEČE, Hustopeče, ALLIANCE UNICH. SRO, PHA, Praha 10, PHIL. MORRIS ČR , AS,K.H., Kutná Hora, OSPAP A.S., PRAHA, Praha-Štěrboholy, ALCAN DĚČÍN, SRO, Děčín, PHOENIX-ZEPP., SRO, MODLE, Modletice, AGC AUTOMOT. SRO, BÍLINA, Bílina, PEGUFORM PLASTIC, SRO, LB, Liberec, KOBERCE BRENO, SRO, PHA, Praha 4, MÖLNLYCKE HEALTH CARE K, Karviná, LION PRODUCTS SRO, JIŘIC, Jiřice, PITT. COR., SRO, KLÁŠTEREC, Klášterec nad Ohří, TOYOTA PEUG.CITR., SRO,K, Kolín, JANSSEN-CILAG, SRO, PHA, Praha 5, HP-PELZER K.S. PLZEŇ, Plzeň 5-Křimice, VESUVIUS ČR, AS TŘINEC, Třinec, JUTA, AS,DVŮR KR.N.L., Dvůr Králové nad Labem, UCB, SRO, PHA, Praha 3, DAIKIN AIRC., SRO, PHA, Praha 8, GLAXOSMITHKLINE, SRO, PHA, Praha 4, GLAXOSMITHKLINE, SRO, PHA, Praha 4, FORD MOTOR COMP. SRO, PHA, Praha 8, PFIZER, S.R.O., PRAHA, Praha 5, BAXTER CZ, SRO, PHA, Praha 1, VOLVO TRUCK, SRO, ČESTL., Říčany, MONROE CZECH, SRO, HODKOV, Hodkovice nad Mohelkou, VOLVO AUTO CZ., SRO, PRŮH, Průhonice, aj.

Ze seznamu největších „českých“ vývozců a dovozců je zřejmé, že podíl zahraničních investorů je na zahraničním obchodě ČR do Belgie velmi významný.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Smlouva o přistoupení ČR k EU: Smlouva mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii. (Athény, 16. 4. 2003), vstoupila v platnost 1. 5. 2004, publikace :č. 44/2004 Sb.
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě (Praha, 17. 4. 1968), publikace č. 110/1969 Sb., vstup v platnost: 31. 10. 1968
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku* (Praha, 16. 12. 1969), publikace č. 95/2000 Sb., vstup v platnost: 24. 7. 2000. * Koncem roku 2009 byl podepsán dodatek k této smlouvě, který umožnil, aby Belgie poskytovala ČR údaje o účtech českých občanů v Belgii a uskutečněných transakcích.
 • Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi ČSFR-UEBL (Union Economique Belgo-Luxembourgeoise)*, vstoupila v platnost 13. 2. 1992, publikace č. 574/192 Sb
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o letecké dopravě (Brusel 6. 4. 1998), publikace č. 129/2003, vstoupila v platnost: 23. 6. 2006
 • Dohoda o spolupráci mezi vládou ČR a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou regionu Valonsko ze dne 28. 3. 2001, vstoupila v platnost: 22. 7. 2002, publikace č. 114/2002
 • Dohoda o spolupráci mezi vládou ČR a Vlámskou vládou ze dne 12. 2. 2002, vstoupila v platnost: 29. 5. 2003, publikace č. 99/2003 Sb.
 • Smluvní úprava české spolupráce s Belgií v ekonomické oblasti je obecně ošetřena také v separátních programech spolupráce mezi ČR a Vlámskem a ČR a Valonskem na léta 2011 až 2013.

Poznámka: Dohody, které vstoupily v platnost před rozdělením ČSFR byly převzaty do právního řádu České republiky k 1. 1. 1993.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika neposkytuje Belgii rozvojovou pomoc.

Rozvojová spolupráce Belgie

Pro tuto spolupráci byly vybrány „partnerské země“ (18 od r. 2003, z nich je 13 afrických zemí, 3 v Latinské Americe, Palestina a Vietnam), do kterých bude pomoc prioritně směřovat: Alžírsko, Bénin, Bolivie, Burundi, Ekvádor, Jihoafrická republika, Kongo DR, Mali, Maroko, Mosambik, Niger, Uganda, Peru, Rwanda, Senegal, Tanzanie, Palestinská území, Vietnam. Ze seznamu prioritních zemí byly vyřazeny: Burkina-Fasso, Kambodža, Laos, Etiopie, Pobřeží slonoviny. V roce 2014 se Belgie primárně soustředila na Rwandu (duševní zdraví), Ugandu (boj proti dětské úmrtnosti a podvýživě), Palestina (vzdělání), Burundi (řádná správa věcí veřejných), Mali (kvalitní zdravodní péče) nebo Bolívii (podpora interkulturalismu). Belgie poskytuje pomoc dalším zemím, včetně těch, které ztratily statut prioritních. V posledních letech směřovala rozvojová pomoc do dalších více než 50 zemí, počínaje Afgánistánem, přes Čínu, Kubu a konče Zimbabwe. 

Při realizaci rozvojových programů se belgické MZV opírá o za tímto účelem zřízenou instituci BTC (Belgian Technical Co-operation), která působí jako veřejná akciová společnost se sociálním posláním, jejímž výhradním majitelem je federální stát. BTC má exkluzivitu na realizaci mezivládních rozvojových projektů, přičemž vztah mezi ní a státem je založen na manažerském kontraktu.

Belgie v důsledku hospodářské recese snížila výdaje na rozvojovou spolupráci o 13 %. Zařadila se mezi země, které provedly nebo byly nuceny provést poměrně razantní škrty v této položce rozpočtu. Výdaje na rozvojovou spolupráci tak v roce 2012 dosáhly téměř 2,5 mld. USD. Ukazatel podílu na HNP tak zůstává na úrovni 0,47 %. Cílem Belgie je dosáhnout výše 0,7 % HNP v co nejbližší době v souladu se závazky v rámci OSN. Zatím půjde cestou postupného navyšování částky. V současnosti zaujímá Belgie výší prostředků na rozvojovou pomoc na hlavu 7. místo ve světě, v absolutní částce 11. místo. Členění a zdroje rozvojové pomoci viz: www.dg-d.be.

V roce 2014 celková belgická rozvojová pomoc představovala přibližně 0,46% HND, což je mírný nárůst oproti roku 2013. V roce 2015 byla belgická rozvojová pomoc přítomná v Alžírsku, Beninu, Bolívií, Burundi a Demokratické republice Kongo. Celková rozvojová pomoc Belgie činila v roce 2015 celkem 186 mil. EUR.

Zdroj: The Belgian Development Cooperation, Evropská komise

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: