Belgie: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Bruselu (Belgie)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz

347,3

353,3

353,2

359,52

359,51

Dovoz

341,8

340,5

339,39

339,06

336,16

Obrat

689,1

693,8

692,6

698,58

697,67

Bilance

5,5

12,8

13,81

20,45

23,35

Údaje jsou v mld. EUR
Zdroj: www.abh-ace.org

Belgická ekonomika je velmi otevřená a exportně orientovaná, a proto je  ve značné míře závislá na konjunktuře světových trhů. Celková hospodářská krize, která postihla i hlavní belgická odbytiště, sousední země, vedla k propadu belgického zahraničního obchodu. Rychlejší pokles dovozů nicméně znamenal, že obchodní bilance v době krize zůstala mírně aktivní.

V roce 2016 byl zahraniční obchod Belgie přibližně na stejné úrovni jako v roce 2015, avšak vůči roku 2015 pokleslo HDP na 1,2%. Belgická ekonomika v roce 2015 poměrně posílila. Růst způsobily do značné míry firemní investice a zahraniční obchod, HDP vzrostlo na 1,4%. Rok 2014 znamenal pro Belgii opětovné oživení ekonomiky, ačkoli předchozí roky stagnace zanechaly svou stopu. V roce 2014 bylo zaznamenáno HDP ve výši 1,0%. Rok 2013 se nesl ve znamení nepřesvědčivého růstu s příslibem oživení celé ekonomiky a také dynamiky zahraničního obchodu. V roce 2012 došlo ke zpomalení růstu a poklesu dynamiky zahraničního obchodu.

Belgie je federální stát s 3 regiony: Vlámskem, Valonskem a Bruselem – hlavním městem. Hospodářská situace těchto regionů se poměrně výrazně liší, a tak je tomu i v objemech dovozů. Údaje jsou zpracované podle národních statistik, takže vypovídající jsou pouze podíly těchto regionů na celkových dovozech, nicméně i tento údaj ukazuje mnohem vyšší ekonomickou aktivitu severní části Belgie - Vlámska:

  • Belgie: 100 %
  • Vlámsko: 83 % (cca)
  • Valonsko: 12 % (cca)
  • Brusel: 5 % (cca)

Vlámsko také představuje větší odbytiště, a proto je velkou výzvou pro české vývozce, aby zde nacházeli uplatnění pro své zboží a zároveň služby v perspektivě rozvoje jednotného trhu EU.

Zdroj: Evropská komise

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 

Vývoz (země TOP 20) (v mil. EUR)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Německo

60 542

59 744

59 414

60 583

59 955

Francie

53 886

55 222

55 881

55 555

55 394

Nizozemsko

43 357

43 413

42 493

41 114

40 409

Velká Británie

24 510

26 541

29 499

31 764

31 483

USA

20 539

18 136

19 111

21 471

20 828

Itálie

14 907

15 551

15 491

18 105

18 791

Španělsko

8 163

8 495

8 819

9 398

9 583

Lucembursko

6 022

5 999

5 584

5 421

5 290

Indie

7 945

7 905

8 571

7 804

8 117

Čína

7 641

7 222

7 497

6 780

6 926

Polsko

5 414

5 740

6 237

6 787

7 201

Švédsko

4 835

4 927

5 041

5 691

6 084

Švýcarsko

5 458

4 931

4 787

4 796

5 292

Turecko

4 553

4 655

4 824

4 535

4 452

Rakousko

3 237

3 439

3 648

3 634

3 615

Česká republika

2 695

2 712

4 091

3 063

3 132

Ruská federace

5 419

5 117

2 928

3 036

3 394

Japonsko

3 805

3 491

3 058

3 309

3 561

Dánsko

2 416

2 434

2 512

2 650

2 783

Spojené Arabské emiráty

2 409

3 246

3 601

3 506

3 594

EU

243 051

247 621

251 444

259 918

260 131

Extra (mimo) EU

104 037

105 845

104 083

99 606

 99 387

Svět celkem

347 088

353 466

355 527

359 524

359 518

 Zdroj: Belgium Foreign Trade Agency

Belgie, podobně jako ČR, realizuje svůj vývoz především do zemí EU. Země EU se podílí na belgickém vývozu třemi čtvrtinami. Na celou Evropu připadá přibližně 76% vývozu, na Asii 10,3 %, Ameriku 8,3 % a Afriku 3,5 %. Vývoj obchodní výměny s EU je stabilní, zatímco obchod se zeměmi mimo EU má rostoucí tendenci.

Největším obchodním partnerem v roce 2016 bylo Německo, následovaly sousední země – Francie, Nizozemsko a Velká Británie. Česká republika je podle belgických statistik cca 19. největším odbytištěm belgických výrobků s podílem pod 0,8 %. Poslední příčky (tedy 18. - 20. největší dovozce) se v průběhu daného období (2012-2016) mění v závislosti na výši objemu vývozu do jednotlivých zemí. O tato místa se dělí spolu s Dánskem a Spojenými arabskými emiráty také Brazílie.

Dovoz (země TOP 20) (v mil. EUR)

 

2012

2013

2014

2015

2016

Nizozemsko

70 363

69 496

68 040

56 626

54 252

Německo

48 115

45 758

44 858

43 107

45 252

Francie

35 754

35 812

34 145

32 415

31 880

Irsko

14 811

11 822

12 794

16 098

14 999

USA

21 786

23 723

25 202

29 367

27 100

Velká Británie

18 570

17 888

16 640

17 141

16 059

Čína

13 573

13 002

13 639

14 673

14 457

Itálie

10 235

10 556

11 774

13 113

13 223

Japonsko

7 325

7 137

7 354

7 689

8 337

Španělsko

6 415

6 524

5 997

6 351

7 988

Švédsko

6 814

6 893

6 476

6 169

6 792

Ruská federace

8 514

9 951

10 637

8 315

7 507

Indie

4 239

4 143

4 092

4 130

4 359

Švýcarsko

3 939

3 872

4 388

4 356

4 471

Norsko

5 204

6 239

4 797

4 418

3 387

Polsko

3 004

3 351

3 696

3 732

3 799

Turecko

3 119

3 216

3 418

3 480

3 950

Česká republika

3 012

3 131

3 235

3 297

3 712

Singapur

4 077

3 893

3 978

5 539

5 572

Kanada

1 745

2 590

2 687

2 120

2 531

EU

230 944

225 018

222 486

212 987

213 573

Extra (mimo) EU

110 843

114 343

119 728

126 081

 20 120

Svět celkem

341 787

339 361

342 214

339 068

233 693

Zdroj: Belgium Foreign Trade Agency

Belgie realizuje svoje dovozy především ze zemí EU. Podíl zemí EU na belgickém dovozu je přes 70%. Na celou Evropu připadá 71,6 % dovozu, na Asii 7,5 %, Ameriku 15,8 % a Afriku 5,1%.

Stejně jako v roce 2015 i v roce 2016 bylo největším dodavatelem Nizozemsko, následovaly sousední země Německo a Francie. Všechny sousední země představují více než polovinu celkových dovozů Belgie. Česká republika je podle belgických statistik zhruba 19. největším dodavatelem Belgie s podílem 1 %. Na poslední příčce (tedy jako 20. největší dovozce) je v daném období (2012-2016) v závislosti na výši dovozu buď Kanada, někdy také Mexiko či Brazílie.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura vývozu a dovozu je určována hospodářskou vyspělostí Belgie a mírou zapojení do mezinárodního obchodu. Belgie patří mezi 10 největších vývozců světa a přibližně 70 % HDP prochází zahraničním obchodem.

Vývoz

2016 (mld. EUR)

Chemické výrobky

85,598

Dopravní zařízení

42,160

Stroje a přepravní zařízení

38,685

Minerální paliva, maziva

26,978

Plasty

28,540

Obecné kovy

24,645

Potraviny

20,401

Drahé kameny, drahé kovy

16,929

Textil

12,868

Nezatříděné komodity

9,089

Zdroj:  Belgium Foreign Trade Agency

Ve struktuře vývozu hlavní pozice patří odvětvím s vysokou přidanou hodnotou, jako je strojírenství, dopravní prostředky a zařízení, výrobky chemického a farmaceutického průmyslu, energetika a dále zemědělské a potravinářské výrobky. Největším vývozním artiklem jsou chemické a farmaceutické výrobky, které zaujímají podíl na celkovém vývozu Belgie 23,5 %. Druhou nejsilnější komoditou jsou dopravní a přepravní zařízení. V Belgii se montují automobily několika světových značek. Zajímavý je také vysoký podíl potravin v belgickém vývozu (4,9 %).

Dovoz

2016 (mld.EUR)

Chemické výrobky

74,328

Minerální paliva, maziva

37,538

Stroje a přepravní zařízení

43,145

Dopravní zařízení

43,756

Obecné kovy

22,055

Plasty

18,933

Drahé kameny, drahé kovy

15,920

Potraviny

14,667

Textil

10,667

Nezatříděné komodity

3,056

Belgie je typická „zpracovatelská“ země - doveze, zpracuje, vyveze. Je proto logické, že pokles odbytu zapříčiní adekvátní pokles dovozů.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Svobodná celní pásma v Belgii nejsou.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice hrají poměrně významnou roli pro belgickou relativně malou a velmi otevřenou ekonomiku. Přibližně polovina v Belgii investovaného kapitálu je vlastněna přímo či nepřímo zahraničními majiteli.

Belgická federální vláda zavedla různá daňová opatření sloužící k přilákání přímých zahraničních investic do Belgie jako například: daňový odpočet za rizikový kapitál, osvobození od srážkové daně u některých dividend, a jiné. Všeobecně vzbuzují přímé zahraniční investice u veřejnosti obavy, protože jsou často vnímány jako první krok k převedení výroby do zahraničí. Je také pravdou, že ve srovnání s ostatními zeměmi má Belgie méně mezinárodně známých společností, přestože v roce 2014 více než 600 belgických mateřských společností uskutečnilo přímé investice do zahraničí.

Přímé investice proudící z Belgie do zahraničí přivodily Belgii čistou ztrátu příjmů (-1,8% z HDP na konci roku 2015) s dopadem na státní pokladnu. Tento nepříznivý finanční výsledek je důsledkem snížení čistých výdajů na přímé zahraniční investice a relativně nízkým výnosem z přímých investic Belgie v zahraničí (2,5% za období mezi lety 2013-2015) v porovnání s investicemi, které do Belgie ze zahraničí přichází.

Nadnárodní firmy investující v Belgii hrají důležitou roli ve vnější konkurenceschopnosti státu, protože výrazně přispívají do čistého vývozu Belgie (1,3% z HDP v roce 2014). Nadnárodní firmy podporují růst belgické ekonomiky tím, že zaštiťují 33% reálných investic v soukromém sektoru (a k tomu 63% investic v oblasti výzkumu a vývoje).

Zdroj: www.nbb.be - Statistiques des investissements directs avec l'étranger,  santandertrade

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Specifická omezení pro zahraniční investice neexistují. Zvláštní povolení se vyžaduje jak od místních, tak od zahraničních investorů, pro provozování obchodních domů, dopravních služeb, výroby a prodeje některých potravinářských výrobků, broušení a leštění diamantů a prodej zbraní a střeliva. Belgický stát stejně jako regiony poskytuje investorům různé finanční a daňové pobídky a průběžně upravují dílčí administrativně právní podmínky k podpoře zahraničních investic. Finanční pobídky mají formu kapitálových grantů a dotací na úroky. Granty poskytují regionální správní orgány a jejich výše může být v každém regionu odlišná. Tato výše závisí např. na tom, kolik investice vytvoří nových pracovních příležitostí, na technologických parametrech investice, atp. Zvláštními finančními pobídkami jsou stimulovány firmy, zejména malé a středně velké, investující v tzv. rozvojových zónách.

Zóny podléhají schválení Evropskou komisí, protože tyto pobídky jsou financovány ze strukturálních fondů EU. Daňovými pobídkami, které se stanovují na federální úrovni, se rozumí zejména osvobození od majetkové daně na několik let (max. 5 let). V současné době je příkladem pro podporu podnikání tzv. Marshalllův plán pro Valonsko, který by měl pomoci vyrovnat ekonomické rozdíly, pomoci zvýšení zaměstnanosti mezi valonským a vlámským regionem.

Vedle toho je kladen důraz na vytváření tzv. koordinačních a distribučních center, která požívají zvláštní daňové výhody, pokud splňují předem stanovené podmínky. Koordinační centrum je základní podmínkou, že toto musí být součástí skupiny nadnárodních korporací s konsolidovaným kapitálem nebo rezervami ve výši 300 mil. € a konsolidovaným obratem 300 mil. €. Další pobídky existují např. v oblasti odborné přípravy personálu, vědeckého výzkumu, exportu apod. Zahraniční zájemce o investování v Belgii si může základní informace o podmínkách vyžádat od níže uvedených federálních a regionálních úřadů:

Ministerstvo obchodu na federální úrovni (Ministere des affaires économiques)

SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie - Contact Center
Rue du Progrès 50
Place dela Wallonie1 - Bat. II
1210 Bruxelles

http://economie.fgov.be/en/

Ministere de la Région Wallonne

Direction générale de l’économie et de l’emploi
Office pour les investisseurs étrangers
Place dela Wallonie1 - Bat. II
B-5100 Namur 

http://www.wallonie.be/

Ministerie van het Vlaams Gewest

Vlaamse Regering (Government of Flanders)
Martelaarsplein 19
1000 Brussel

www.flanders.be/

Ministere de la Région Bruxelles-Capitale

Boulevard du Jardin Botanique 20
1035 Bruxelles

http://be.brussels/

Vlámská proexportní agentura (F.I.T.)

Flanders Investment and Trade
Gaucheretstraat 90
1030 Brussels

www.flandersinvestmentandtrade.com/

Valonská proexportní agentura (Awex)

Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers
Place Sainctelette, 2
1080 Bruxelles

www.awex.be

Bruselská proexportní agentura

impulse.brussels - preferred public partner for foreign investors
Chaussée de Charleroi 110
1060 Bruxelles

www.impulse.irisnet.be

Brussels Invest & Export

Avenue Louise 500
1050 Brussels

www.investinbrussels.com/en/

Další užitečné odkazy:

http://ib.fgov.be/en/

http://business.belgium.be/en

http://www.beci.be/

Vzhledem ke komplexnosti problematiky se doporučuje využít služeb poradenských firem specializovaných na problematiku podnikání.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: