Bolívie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

30. 1. 2018

5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V roce 2017 trvá stav, kdy pro export do Bolívie mají šance české výrobky z oblasti energetiky, důlního průmyslu a strojírenství. Momentálně jsou však tyto možnosti brzděny problémy bolivijské strany při superlegalizaci dokumentů českých firem pro export. Na odstranění tohoto problému intenzivně pracuje MZV ČR i ZÚ Santiago de Chile.

 

Firma Vítkovice usilovala v roce 2013 o státní zakázku na nákup 20 000 ocelových lahví na stlačený zemní plyn (CNG) vypsanou ministerstvem fosilních paliv.

Politická a ekonomická nestabilita omezuje možnosti trhu. Plány vlády prezidenta E. Moralese na znárodnění všech důležitých odvětví národního hospodářství a prosazování politiky státního vlivu v ekonomice, na základě které stát hodlá ovládnout klíčové sektory ekonomiky, snižují atraktivitu země pro zahraniční investory a zájemce o rozvoj obchodu. Zásahy do právního rámce regulace ropného sektoru snížily jeho atraktivitu, podobně jako se to stalo v případě těžebního průmyslu. Nový těžební a hutnický zákon má pomoci právě s obnovením důvěry zahraničních investorů. Možnosti jsou otevřené zejména v případě, kdy jsou zahraniční zájemci ochotni vytvářet joint-ventures s bolivijskými partnery při respektování jejich většinového podílu. Bolivijský trh je relativně nesaturovaný ve všech sektorech, spotřebitelský potenciál počítá s 10,6 miliony obyvatel, jejichž kupní síla je však slabá. Rozvinutější jsou těžba plynu, důlní, textilní, kožedělný a potravinářský průmysl, ale i pro tyto segmenty se strojní vybavení musí dovážet. Bolivijská vláda se snaží přilákat velké investory především do odvětví spojených s těžbou, která představují hlavní zdroj příjmu státní kasy. Hlavním cílem je zintenzivnit průzkumnou činnost, která by vedla k objevení nových nalezišť.  

Vzhledem k nedostatečné výrobní základně (a nerozvinuté infrastruktuře) je Bolívie nucena dovážet téměř veškeré průmyslové výrobky. Zajímavý trh by v Bolívii našly bezpochyby nákladní automobily (sklápěčky, valníky se speciální nástavbou, vhodné pro zemní práce při budování infrastruktury), ale i osobní vozy, traktory atd. O tyto komodity by byl zájem ze strany místních obchodníků a uživatelů, nicméně je třeba počítat s konkurencí ze strany ostatních zájemců. V minulosti byly navázány kontakty mezi bolivijskými zájemci a Avií-Daewoo a také s kopřivnickou Tatrou, jejichž zájmy zastupovala společnost Skobol s. a., nicméně rozšíření českých kamionů brání neschopnost importéra nabídnout rozsáhlou servisní a prodejní síť a zejména finanční produkty usnadňující nákupy (leasing). Ze strojírenské produkce by bylo možné nabídnout obráběcí stroje, uplatnit se mohou nástroje a nářadí, ložiska, kompresory, čerpadla, domácí spotřebiče, měřící zařízení, stroje pro důlní průmysl, zemědělské stroje atd. V poslední době je patrný zájem o české zbraně a munici. Stejně jako v sousedním Peru i v Bolívii postupně roste poptávka po kvalitních měřících přístrojích a vybavení zdravotnických zařízení.

Při dobré obchodní strategii by v Bolívii mohly nalézt odbytiště produkty chemického průmyslu (laboratorní a průmyslové chemikálie, zařízení pro kosmetický a farmaceutický průmysl, výbušniny, kyanidy, barviva atd.), laboratorní a technické sklo.

Stavebnictví je rovněž sektorem, který se v poslední době velmi dynamicky rozvíjí. Tato příznivá situace se odráží v raketovém nárůstu stavebních projektů. Jen za poslední rok se např. v La Paz vystavělo 300 nových budov a stavba silničních komunikací vykazuje růst 800 %. Bolívie proto velice urgentně potřebuje účast zahraničních podniků, které by byly schopny na tomto rozvoji spolupracovat.

Jednou z možností česko-bolivijské spolupráce v hospodářské oblasti by mohla být účast českých firem na projektu Boliviamar. Jde o celou řadu projektů zaměřených na industrializaci území 200 km2 v okolí peruánského přístavu Ilo, které Bolívii poskytlo Peru na základě bilaterální dohody. Velmi zajímavým projektem je chystaná výstavba plynovodu do Ilo, kde by se plyn zkapalňoval a dál exportoval (např. do Asie).

Široké možnosti existují také pro uplatnění českých výrobků v oblasti civilní ochrany a v potenciálních dodávkách pro bolivijskou armádu a policii.

Dalšími oblastmi pro rozvoj obchodu je infrastruktura a výroba elektrické energie (vodní a tepelné elektrárny). V roce 2012 byl zahájen projekt výstavby dvou středně velkých vodních elektráren - první v La Pazu o kapacitě 400 MW a druhé v Cochabambě o kapacitě 200 MW. Zároveň s těmito velkými projekty budou rozvíjeny projekty staveb malých tepelných elektráren na plyn, v tomto sektoru Bolívie spolupracuje s německou společností Siemens. Sektor budování malých vodních elektráren je však otevřen pro případné další zájemce. V květnu 2014 bolívijská státní elektrárenská společnost ENDE vyhlásila výběrové řízení na projekt výstavby dvou fází hydroelektrárny San José o celkovém výkonu 124 MW. Jedná se o projekt na klíč financovaný Interamerickou rozvojovou bankou CAF o celkovém rozpočtu 80 mil. USD.

Ve dnech 16 a 17. dubna 2015 proběhla v Bolívii (La Paz a Santa Cruz de la Sierra) obchodní mise vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu ČR E. Muřickým. Delegace byla mj. přijata ministryní rozvoje produktivity a ministrem infrastruktury. V Santa Cruz pak proběhlo setkání s guvernérkou regionu, primátorkou města a vedením obchodní komory.

Zejména z jednání s guvernérkou vyplynuly z hlediska možností uplatnění českých firem některé priority. Rozvojová strategie regionu je formulována pro pětileté období ve formě tzv. trilogií (3 prioritních oblastí). Pro období 2010-2015 se jednalo o přístup k pitné vodě (podařilo se zvýšit pokrytí z 48 % na 98 %), elektrifikaci a silniční infrastrukturu. Pro současné období 2015-2020 jsou hlavními prioritami zdravotnictví, vzdělání a bydlení.

Regionální vláda Santa Cruz vítá zahraniční investice, zejména v energetice. V následujících 4 letech se počítá s investicemi v této oblasti v rozsahu 500 milionů USD, z čehož 100 mil. USD by mělo být kryto z regionálního vládního rozpočtu a 400 mil USD získáno prostřednictvím externího financování. Potenciální zájem existuje v oblasti elektrifikace venkovských oblastí. Dosud se podařilo (prostřednictvím 22 projektů) pokrýt 96 % regionu. Zbývajících 4 % je z hlediska geografických extrémů nejnáročnější, veřejnou elektrickou sítí vzhledem ke vzdálenostem nepropojitelné a vyžádá si řešení na základě autonomních energetických zdrojů (pro nadcházející období celkem 20 projektů à 4–10 MW) s využitím alternativní energetiky (solární, geotermální, biomasa a malá vodní energetika).

Další investiční příležitosti v Santa Cruz.

Aktuální sektorové příležitosti pro Bolívii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Seznam a kontakty na nejdůležitější veletržní akce:

AGROPECRUZ 2017
Zaměření: Výstava hospodářských zvířat
Termín: 4.4. – 9.4.2017
Místo konání: Santa Cruz
Web: http://www.nferias.com/agropecruz/

FIMA 2017
Zaměření: Dřevařský průmysl, nábytek
Termín: 6.4. – 9.4.2017
Místo konání: La Paz
Web: http://tecnoeventos.org/?page_id=29

Feria industrial 2017
Zaměření: průmysloví dodavatelé
Termín: 6.4. – 9.4.2017
Místo konání: La Paz
Web: http://tecnoeventos.org/?page_id=25

CONSTRUTEC 2017
Zaměření: Stavebnictví a bydlení
Termín: 6.4. – 9.4.2017
Místo konání: La Paz
Web: http://tecnoeventos.org/?page_id=27

Feria Internacional de Cochabamba
Zaměření: všeobecné (obchod, průmysl, atd.)
Termín: 27. 4.–7. 5. 2017
Místo konání: Cochabamba
Web:  http://www.cadeco.org/cam/

Feria Internacional La Paz Expone 2017
Zaměření: všeobecné (potraviny, automobily, nábytek, spotřební zboží)
Termín: 15.7 - –24. 7. 2017
Místo konání: La Paz
Web: http://www.nferias.com/feria-internacional-paz-expone/

EXPO BOLIVIA MINING 2017
Zaměření: těžební průmysl
Termín: 10.8. – 13.8.2017
Místo konání: Campo Ferial Chuquiago Marka, La Paz – Bolivia
Web: http://tecnoeventos.org/?page_id=10

Většina významných veletrhů je organizována třemi agenturami: FEXPOCRUZ (pro veletrhy ve městě Santa Cruz), FEICOBOL (pro většinu veletrhů v Cochabambě) a TECNOEVENTOS (La Paz).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: