Bolívie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2010

2011

2012

2013

2014

(leden–únor)
2015

Dovoz

2 894

2 226

3 457

2 877

2 089

257

Vývoz

3 261

3 725

3 406

4 331

5 282

1 007

Saldo

367

1 499

-51

1 454

3 193

750

Obrat

6 155

5 951

6 863

7 208

7 371

1 264

Údaje jsou uvedeny v tis. USD
Zdroj: ČSÚ (HS 2)

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Deset nejvýznamnějších komodit českého dovozu z Bolívie (v tis. USD)

Komodita

2010

2011

2012

2013

2014

(I.–III.) 2015

Ovoce, ořechy, jedlé slupky

821

1 105

1 054

880

1 258

214

Semena, plody, rostliny léčivé, průmysl. ap.

6

5

26

68

169

43

Kovy obecné, ostatní, cermenty výrobky z nich

-

62

-

-

125

-

Reaktory, kotle, přístroje/ nástroje mechanické

67

26

494

41

125

-

Kůže surové kožky/ jiné než kožešiny/ usně

-

-

-

-

119

-

Dřevo, uhlí dřevěné, výrobky dřevěné

-

23

-

92

97

42

Výrobky chemické, sloučeniny kovů, zemin, prvků

299

278

426

295

84

-

Obilí

16

34

39

73

84

67

Káva, čaj, maté, koření

2

138

230

24

19

9

Nápoje, tekutiny lihové, ocet

-

520

182

1 380

3

18

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

Jak z přiložené tabulky vyplývá, dovoz z Bolívie do ČR je velmi proměnlivý, co se objemu týče. Dovoz je ovlivněn především aktuální poptávkou, na kterou pružně reaguje. Zároveň ale je zřejmě, že některé položky si drží svou pozici v dovozovém portfoliu. Jedná se především o zemědělské produkty a dále výrobky chemického průmyslu. Největší nárůst ve sledovaném období zaznamenala semena a plody. Naproti tomu největší propad zaznamenaly nápoje. Velká část zboží putuje z Bolívie do ČR přes prostředníky, reexporty jsou realizovány převážně přes USA, Německo a Holandsko.

Deset nejvýznamnějších komodit českého vývozu do Bolívie (v tis. USD)

Komodita

2010

2011

2012

2013

2014

(leden–březen) 2015

Reaktory, kotle, přístroje/ nástroje mechanické

1 777

999

1 382

1 304

1 875

75

Plasty a výrobky z nich

399

603

766

945

864

10

Přístr. el. záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu

124

36

45

65

728

3

Vozidla motorová, traktory, kola aj vozidla

47

4

5

5

342

1

Sklo a výrobky skleněné

337

363

268

323

318

67

Pokrývky hlavy a jejich součásti

0

0

129

110

245

75

Přístroje optické, foto, kinem, lékař ap

6

47

75

465

209

11

Zbraně střelivo části součásti příslušenství

-

-

-

137

111

-

Nástroje, náčiní, výrobky nožířské, z kovu obec

49

60

106

101

110

69

Výrobky chem., sloučeniny kovů, zemin

32

18

19

23

84

43

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

Oproti importu do ČR můžeme u exportu mluvit o větší stabilitě obchodu, i když samozřejmě i zde se můžeme setkat s krátkodobou poptávkou, na kterou čeští exportéři reagují (např. rok 2013–2014 kdy se export přístrojů el. záznamu, reprodukce zvuku a TV obrazu téměř zjedenáctinásobil z 65 tisíc USD na 728 tisíc USD). Většinu českého exportu do Bolívie představují reaktory, kotle a mechanické nástroje, dále pak především plasty a stabilní pozici má i české sklo, které si drží nejstabilnější hladinu hodnot exportu.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb nebyla v uplynulých letech zaznamenána. Bolívie není ani významnější turistickou destinací (spíše navštěvována v rámci individuální turistiky).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Bolívii neexistuje žádný česko-bolivijský joint-venture. V teritoriu působí pouze společnost Skobol s.a. (bývalá afilace Motokov, a.s.), která se zaměřuje na obchod se zbožím z ČR. V současné době firmu vlastní zahraniční majitel.

SKOBOL S.A.
Avenida Saavedra 1513, patio interior Zona Miraflores
Casilla 2479
La Paz, Bolivia
Tel/fax: (+591) 224 88 12
E-mail: skobol1@gmail.com
Web: www.skobol.wz.cz

Prodeji českého skla a porcelánu se věnuje společnost Galería Karlovy Vary založená honorární konzulkou P. Reznicek. Společnost má 2 pobočky - v La Pazu a v Cochabambě.

Je evidentní (a výsledky obchodní výměny to jen potvrzují), že na tak komplikovaném trhu, jako je bolivijský, je lepší mít místního zástupce, který v teritoriu zajišťuje odbyt a servis zboží. Obchody na dálku v Bolívii příliš nefungují. Zkušenost ukazuje, že firmy, které v důsledku strukturálních změn z trhu odešly, se sem budou vracet jen s velkými obtížemi a za vynaložení značných finančních nákladů.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné bilaterální dohody:

  • Dohoda o kulturní spolupráci, podepsaná v Praze 24. 6. 1985 (v platnosti od 24. 8. 1990)
  • Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů, podepsané v Praze 3. 9. 1991 (v platnosti od 18. 9. 1991)

K 1. 10. 2003 Bolívie zrušila vízovou povinnost pro turistické cesty občanů ČR.

V rámci jednání o přistoupení ČR k EU ukončila ČR ještě v předvstupním období ty mezinárodní smlouvy, které nejsou v souladu s acquis. Mezi tyto smlouvy patřila i Dohoda o vědeckotechnické spolupráci s Bolívií z roku 1973.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Od roku 2001 do roku 2006 probíhala v Bolívii realizace českého projektu zahraniční rozvojové pomoci (v celkové hodnotě 6 mil. Kč) ve formě asistence Ústavu techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) při zavádění bakalářského studijního programu v oboru řízení výroby, včetně vybavení výukových dílen a laboratoří a školení lektorů Univerzity v El Alto (Universidad Pública de El Alto – UPEA), nacházejícím se na předměstí La Pazu.

Bolívie nebyla zařazena mezi prioritní země pro poskytování rozvojové spolupráce na další období. Proto pro pokračování rozvojové spolupráce do budoucna připadá v úvahu pouze realizace tzv. malých lokálních projektů (MLP) či poskytování vládních stipendií studentům vysokých škol.

Za finanční podpory MZV ČR byl v průběhu roku 2014 realizován malý lokální projekt v obci Papel Pampa v provincii Gualberto Villarroel. Projekt sloužil ke zvýšení produktivity zemědělství zejména výstavbou skleníků doplněných systémem zavlažování. Hlavním hmotným výstupem projektu byly 4 pilotní skleníky, které budou sloužit pro praktický výcvik žáků (dětí a mladistvých) základních škol. Kromě toho proběhla specializovaná školení řízená technickým týmem ve spádovém městě Cochabamba ohledně provozování skleníků, používání organických hnojiv apod. Projekt byl realizován nadací AMIBE-CODEM Cooperación y Desarrollo.

V r. 2015 probíhala realizace MLP „Posílení produkce ovoce v Ocuri, severním Potosí“ spočívajícího ve školení místních obyvatel v oblasti péče o stromy, tvorby zavlažovacích systémů, sklizně, skladování, průzkumu trhu a propagace. Cílem je, aby obyvatelé vybudovali vlastní ekologické solární pece, kde budou sušit plody, čímž vytvoří přidanou hodnotu a dosáhnou celoročního odbytu. Projekt je realizován NGO Sumaj Punchay.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: