Bolívie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

22. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Santiagu de Chile (Chile)

4.Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Podkapitoly:

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

4.4. České investice v teritoriu: firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dovoz

3 457

2 877

2 089

2854

10042

2185

Vývoz

3 406

4 331

5 282

5892

5199

12875

Saldo

-51

1 454

3 193

3038

-4643

10693

Obrat

6 863

7 208

7 371

8746

15241

15057

Údaje jsou uvedeny v tis. USD Zdroj: ČSÚ

Rok 2017 byl pro český export do Bolívie velmi úspěšný. Pozitivní je rovněž kladné saldo našeho obchodu s Bolívií.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 hlavních položek dovozu ČR z Bolívie 2017

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK(tis.)

0573

Banány

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

10474904

202084

0577

Jedlé ořechy, čerstvé nebo sušené

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

139025

31525

6114

Ostatní kůže z hověz. dobytka, koní bez srsti

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

13954

31525

2237

Olejnatá semena a olejnaté plody

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

34614

2358

0459

Pohanka, proso, semenc a ost. obilniny

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

12300

1276

0548

Zeleninové výrobky, kořeny a hlízy

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

316

499

8939

předměty z plastů a jiné

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

900

242

2924

Rostliny k výrobě voňavek a léčiv

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

2988

213

0711

Káva nepražená, kávové slupky

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

1541

203

0572

ostatní citrusové ovoce, čerstvé, sušené

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

2994

176

Zdroj: ČSÚ

Jak z přiložené tabulky vyplývá, dovoz z Bolívie do ČR je velmi proměnlivý, co se objemu týče. Dovoz je ovlivněn především aktuální poptávkou, na kterou pružně reaguje. Zároveň ale je zřejmě, že některé položky si drží svou pozici v dovozovém portfoliu. Jedná se především o zemědělské produkty a dále výrobky chemického průmyslu. Největší nárůst ve sledovaném období zaznamenala semena a plody. Velká část zboží putuje z Bolívie do ČR přes prostředníky, reexporty jsou realizovány převážně přes USA, Německo a Holandsko.

10 hlavních položek exportu ČR v roce 2017 do Bolívie

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK(tis.)

7922

Letouny, letadla s mechanickým pohonem do 2000kg

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

1593

16290

6649

Sklo jinde nezařazené

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

611379

11590

5811

Umělá střeva

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

16391

11024

2683

Jemná živočišná vlákna, nemykaná nečesaná

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

7092

9294

6576

Polotovary klobouků, sisak, kapeliny

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

-

-

7725

Elektrické přístroje pro napětí menší než 1000V

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

4463

5651

8913

Civilní zbraně

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

970

5 278

7281

Obráběcí stroje zvl. provedení

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

10500

4574

7313

Soustruhy k úběru kovu

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

124300

4528

7439

Díly k přístrojům filtračním , čistícím odstředivkám

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

79384

4349

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

Oproti importu do ČR můžeme u exportu mluvit o větší stabilitě obchodu, i když samozřejmě i zde se můžeme setkat s krátkodobou poptávkou, na kterou čeští exportéři reagují. Většinu českého exportu do Bolívie představují reaktory, kotle a mechanické nástroje, dále pak především plasty a stabilní pozici má i české sklo, které si drží nejstabilnější hladinu hodnot exportu.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb nebyla v uplynulých letech zaznamenána. Bolívie není ani významnější turistickou destinací (spíše navštěvována v rámci individuální turistiky).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Bolívii neexistuje žádný česko-bolivijský joint-venture. V teritoriu působí pouze společnost Skobol s.a. (bývalá afilace Motokov, a.s.), která se zaměřuje na obchod se zbožím z ČR. V současné době firmu vlastní zahraniční majitel.

SKOBOL S.A. Avenida Saavedra 1513, patio interior Zona Miraflores Casilla 2479 La Paz, Bolivia Tel/fax: (+591) 224 88 12 E-mail: Web: www.skobol.wz.cz

Prodeji českého skla a porcelánu se věnuje společnost Galería Karlovy Vary založená honorární konzulkou Patricia Reznicek. Společnost má 2 pobočky - v La Pazu a v Cochabambě.

Je evidentní (a výsledky obchodní výměny to jen potvrzují), že na tak komplikovaném trhu, jako je bolivijský, je lepší mít místního zástupce, který v teritoriu zajišťuje odbyt a servis zboží. Obchody na dálku v Bolívii příliš nefungují. Zkušenost ukazuje, že firmy, které v důsledku strukturálních změn z trhu odešly, se sem budou vracet jen s velkými obtížemi a za vynaložení značných finančních nákladů.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné bilaterální dohody:

  • Dohoda o kulturní spolupráci, podepsaná v Praze 24. 6. 1985 (v platnosti od 24. 8. 1990)
  • Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů, podepsané v Praze 3. 9. 1991 (v platnosti od 18. 9. 1991)

K 1. 10. 2003 Bolívie zrušila vízovou povinnost pro turistické cesty občanů ČR.

V rámci jednání o přistoupení ČR k EU ukončila ČR ještě v předvstupním období ty mezinárodní smlouvy, které nejsou v souladu s acquis. Mezi tyto smlouvy patřila i Dohoda o vědeckotechnické spolupráci s Bolívií z roku 1973.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Od roku 2001 do roku 2006 probíhala v Bolívii realizace českého projektu zahraniční rozvojové pomoci (v celkové hodnotě 6 mil. Kč) ve formě asistence Ústavu techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) při zavádění bakalářského studijního programu v oboru řízení výroby, včetně vybavení výukových dílen a laboratoří a školení lektorů Univerzity v El Alto (Universidad Pública de El Alto – UPEA), nacházejícím se na předměstí La Pazu.

Bolívie nebyla zařazena mezi prioritní země pro poskytování rozvojové spolupráce na další období. Proto pro pokračování rozvojové spolupráce do budoucna připadá v úvahu pouze realizace tzv. malých lokálních projektů (MLP) či poskytování vládních stipendií studentům vysokých škol.

Za finanční podpory MZV ČR byl v průběhu roku 2014 realizován malý lokální projekt v obci Papel Pampa v provincii Gualberto Villarroel. Projekt sloužil ke zvýšení produktivity zemědělství zejména výstavbou skleníků doplněných systémem zavlažování. Hlavním hmotným výstupem projektu byly 4 pilotní skleníky, které budou sloužit pro praktický výcvik žáků (dětí a mladistvých) základních škol. Kromě toho proběhla specializovaná školení řízená technickým týmem ve spádovém městě Cochabamba ohledně provozování skleníků, používání organických hnojiv apod. Projekt byl realizován nadací AMIBE-CODEM Cooperación y Desarrollo.

V r. 2015 probíhala realizace MLP „Posílení produkce ovoce v Ocuri, severním Potosí“ spočívajícího ve školení místních obyvatel v oblasti péče o stromy, tvorby zavlažovacích systémů, sklizně, skladování, průzkumu trhu a propagace. Cílem je, aby obyvatelé vybudovali vlastní ekologické solární pece, kde budou sušit plody, čímž vytvoří přidanou hodnotu a dosáhnou celoročního odbytu. Projekt je realizován NGO Sumaj Punchay.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: