Bulharsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

5. 3. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Sofii (Bulharsko)

-

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Zemědělský a potravinářský průmysl

V zemi v posledních letech strmě roste výše mezd (5 – 10 % p.a.), z toho v posledních třech letech  souběžně s přetrvávající deflací, t.j . významně se zvyšuje koupěschopnost obyvatel, i když ve srovnání se zeměmi v rámci EU jsou mzdy i po tomto nárůstu velmi nízké. S mírným zpožděním dochází rovněž ke zvyšování maloobchodních tržeb, nejprve se to projevilo u zboží krátkodobé a později i dlouhodobé spotřeby. Tento trend se udrží minimálně i v roce 2017 (předpokládaný růst mezd ve výši 6 – 8 % při inflaci – která se v posledních měsících vrátila a období deflace skončilo -  pod 1 %).

Zároveň dochází ke změně chování spotřebitelů v oblasti nákupu potravin, která je způsobena zejména postupným zvyšováním tržního podílu řetězců (Lidl, Kaufland, Billa...) a s tím spojenými dovozy potravin, které na bulharském trhu nebyly obvyklé a postupně si získávají důvěru spotřebitelů (např. jogurty, tvarohy, sušenky, trvanlivé smetany/šlehačky atd.).

Perspektivní je i trh s pivem. V roce 2016 představoval prodej cca 5,6 mil. hl piva a nárůst o několik procent proti roku 2015. Pro rok 2017 se předpokládá opět mírný růst, zejména jako důsledek zvýšené koupěschopnosti, ale i předpokládaného solidního nárůstu počtu turistů, zejména v letní sezoně. Zvyšuje se podíl nových typů piva, např. craft.

Rychle se rozvíjí zemědělská výroba, dochází k intenzivní obměně strojového parku. Větší důraz, včetně financování z fondů EU (2,9 mld. EUR v OP Rozvoj venkova) , je kladen na rostlinnou výrobu (BG se postupně stává významným vývozcem pšenice).

Automobilový průmysl

Se zvyšováním koupěschopnosti obyvatel roste počet prodaných nových automobilů (růst o cca 8 % v r. 2016). Tento trh je však zatím relativně velmi slabý (cca 25 tis. prodaných nových vozů v roce 2016). Automobily Škoda se několik let drží na 5.-6. místě prodejnosti v kategorii nových aut s cca 2000 prodanými kusy. Vzhledem k vysokému průměrnému stáří automobilového parku je vysoká poptávka po náhradních dílech. BG instituce se snaží o podporu rozvoje automobilového průmyslu v zemi, i když spíše v oblasti kooperace s velkými evropskými producenty aut formou subdodávek. Objem zahraničních investic do výroby autodílů v zemi se rychle zvyšuje. V BG se kompletují pouze automobily čínského výrobce Great Wall. 

ICT

V Bulharsku se rychle zvyšuje podíl sektoru outsourcingu na výkonu ekonomiky a stává se zemí s jeho nejvyšším podílem na HDP v rámci EU (do r. 2020 by dle Bulharské outsourcingové asociace měl tento podíl představovat 6 % HDP). V návaznosti na to se zvyšují dovozy počítačů a jejich periferií, hardwaru, softwaru, telekomunikačních zařízení apod.

Energetika

BG je významným výrobcem a vývozcem el. energie z konvenčních, jaderných i obnovitelných (cca 20%) zdrojů. Významné svým podílem, a navíc stále funkční zařízení v sektoru energetiky dodala kdysi ČR (Československo). Výroba i distribuce energie budou potřebovat významné investice do obnovy. Předpokládá se významný rozvoj tranzitních kapacit v oblasti plynu a plynofikace.

Textilní a obuvnický průmysl

BG má rozvinutý textilní průmysl, zejména šití oděvů. Naopak na rozdíl od ČR nemá dostatečné kapacity pro výrobu látek. Perspektivní je i český vývoz hotové konfekce do BG v některých segmentech, které dostatečně nepokrývá domácí výroba. Odbyt konfekce se bude zvyšovat díky rostoucí spotřebě domácností.

Stavební průmysl

Stavebnictví se po krizi po roce 2008 opět dostává do růstu. Staví se zejména rezidenční objekty, infrastruktura (sofijské metro, další úseky dálnic, rekonstrukce silnic a železnic, komunální infrastruktura). Předpokládá se pokračování ambiciózního programu renovace panelových budov, na nějž bylo v roce 2016 vyčleněno cca 1 mld. EUR. Část projektů bude financována z programů EU.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Státní výdaje na zdravotnictví se pro rok 2017 navýšily o 7 %. V BG je však mimořádně vysoký podíl samotných pacientů na celkových výdajích ve zdravotnictví, který činí až 36%, veřejné zdravotní pojištění pokrývá 59 % a soukromé pojišťovny 5 %. Rychle roste soukromý sektor, který tvoří 31% podíl na trhu se zdravotnickými službami. Bulharsko nabízí dobré příležitosti pro modernizaci vybavení nemocnic ve veřejném i soukromém sektoru.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Resort vodohospodářství celkově disponuje velmi zastaralou infrastrukturou jak pro dodávky vody, tak i pro další fáze vodního cyklu. V mnoha  případech celkově není dořešeno nakládání s odpady dle evropských norem, včetně oblasti odpadních vod a komunálního odpadu. V oboru vodního hospodářství by mělo být do r. 2025 proinvestováno 6 mld. EUR, necelá třetina bude hrazena z fondů EU, zejména z OP Životní prostředí na léta 2014-2020. V rámci tohoto OP např. nyní probíhají, či budou probíhat tendry na: vybudování nových ČOV v Ajtosu, Zlatých Pískách, Vidinu, na obnovu VaK systému v Asenovgradu, Vidinu, Dobriči, Primorsku a Kitenu.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0102 - Dobytek hovězí živý

HS 0401 - Mléko smetana nezahuštěná neslazená

HS 0402 - Mléko smetana zahuštěná slazená

HS 1905 - Zboží pekařské, pečivo, oplatky, rýžový papír, apod.

HS 2203 - Pivo ze sladu

HS 8432 - Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví ap.

HS 8701 - Traktory

HS 8438 – Stroje pro prům. přípravu výrobu potravin aj.

Automobilový průmysl

HS 4011 – Pneumatiky nové z pryže

HS 8507 - Akumulátory elektrické vč. separátorů

HS 8703 - Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

HS 8708 - Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

ICT

HS 8471 - Stroje automat. zprac. dat jednotky snímače ap.

HS 8473 - Části strojů psacích počítacích aut zprac dat

HS 8517 - Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jn

HS 8523 - Disky, pásky aj. média pro záznam zvuku, obrazu ap, ne HS 37

HS 8528 - Monitory, projektory bez TV; přijímače televizní

Textilní a obuvnický průmysl

HS 5105 - Vlna chlupy zvířecí jemné hrubé mykané česané

HS 5407 - Tkaniny z příze z hedvábí syntetického

HS 5903 - Textilie impregnované povrstvené ap plasty

HS 6203 - Obleky saka kalhoty komplety ap pánské chlap

HS 6201 - Svrchníky kabáty větrovky ap pánské chlapecké

Stavební průmysl

 

HS 6910 - Výlevky umyvadla vany bidety apod keramické

HS 7211 - Výrobky z železa oceli pod 600 mm neplát nepokov

HS 7605 - Dráty hliníkové

HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační

HS 4410 - Desky třískové apod.,ze dřeva a podobných materiálů

HS 3917 - Trouby trubky hadice příslušenství z plastů

HS 3926 - Výrobky ostatní z plastů aj materiálů

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3003 - Léky neodměřené ne krev antisera ap vata aj

HS 3004 - Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

HS 9018 - Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

HS 9019 - Přístroje pro mechanoterapii masážní dýchací aj

HS 9021 - Pomůcky příst ortopedické pro nedoslýchavé aj

Aktuální sektorové příležitosti pro Bulharsko

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/bg/factsheet_en.pdf

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezi nejvýznamnější výstavní akce, lze zařadit:

  • Mezinárodní zemědělská výstava BATA AGRO:16. – 19. května 2017 v Staré Zagoře
  • Mezinárodní zemědělská výstava BIO AGRA: 22. – 26. února 2017 v Plovdivu
  • Mezinárodní technický veletrh: 25. – 30. září 2017
  • Mezinárodní medicínská, farmaucetická a dentistická výstava MEDICUS DENTO GALENIA: 18.- 21. října 2017 v Plovdivu
  • Mezinárodní výstava stavebnictví STROIKO: 18.10 - 22.10 2017 v Sofii
  • Výstava INTERFOOD and DRINK: 08.11 - 11.11 2017 v Sofii

Zdroj:

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: