Bulharsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Sofii (Bulharsko)

Obchodní a ekonomická spolupráce s BG staví na dobrém jménu CZ a její produkce, na výhodách plynoucích ze společného trhu EU i na podobných procesech politických a ekonomických reforem po roce 1990, ve kterých má CZ citelný náskok. Výsledkem je relativně velmi dobrý objem i široké spektrum obchodní výměny i značný objem investic CZ firem v BG. Tyto investice však byly věcí spíše minulé dekády (2001-2010), poslední skutečně velikou investicí byl vstup CZ (elektrické) distribuční společnosti EnergoPro v roce 2011.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

413 253

528 957

562 380

683 968

739 090

Dovoz

191 379

201 816

236 211

263 256

310 011

Obrat

604 632

730 773

798 591

947 224

1 049 100

Saldo

221 875

327 141

326 169

420 712

429 079

Údaje jsou v tis. EUR
Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

TOP 10 komodit českého vývozu do Bulharska v roce 2015:

Kód zboží

Název zboží

Vývoz v CZK (tis.) v   roce 2015

8703

Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

2 987 318

5105

Vlna chlupy zvířecí jemné hrubé mykané česané

908 202

8517

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

779 498

9304

Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

745 691

1514

Olej řepkový hořčičný frakce chemicky neuprav

456 403

8538

Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj

442 431

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

371 002

3926

Výrobky ostatní z plastů aj materiálů

354 668

3004

Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

318 387

8507

Akumulátory elektrické vč separátorů

263 029

Zdroj: ČSÚ

TOP 10 komodit dovozu z Bulharska do ČR v roce 2015:

Kód zboží

Název zboží

Dovoz  v CZK (tis.)

v roce 2015

3004

Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

962 164

9401

Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka

576 851

8538

Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj

348 231

8532

Kondenzátory elektr pevné otočné dolaďovací

291 224

7208

Výr z železa oceli nad 600 mm válc za tepla

273 549

7322

Radiátory ohřívače ap části z železa oceli

253 251

7013

Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

221 650

8708

Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

221 231

6810

Výrobky z cementu betonu kamene umělého

210 139

8536

Zařízení el. k ochraně,spínání el.obvodů

195 153

 Zdroj: ČSÚ

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výsledky obchodu službami jsou z pohledu ČR dlouhodobě negativní. Český deficit v posledních letech výrazně narůstá, např. v roce 2010 více než dvojnásobně oproti roku 2009. V roce 2012 činily příjmy 2470,1 mil. Kč a výdaje 6733,4 mil. Kč, což je ve výsledku nárůst deficitu o 46 % na 4 263,3 mil. Kč. Největší rozdíl vzniká v oblasti pojišťovacích služeb, konkrétně zajištění.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Po vstupu Bulharska do Evropské unie české firmy projevují zvýšený zájem o bulharský trh a s daleko větší intenzitou na něm působí. Česká republika a české výrobky mají v Bulharsku tradičně dobré jméno. Českým investorům se daří v Bulharsku velmi dobře pronikat do perspektivních oborů jako je energetika, dopravní infrastruktura, zdravotnictví nebo kvalitní rychloobrátkové zboží.

Celkové kumulované investice českých firem v Bulharsku přesahují 1,1 mld. EURO, zj. díky  společnostem  ČEZ a.s. a Energo-Pro, které vlastní cca 2/3 BG elektrické distribuční sítě i řady produkčních kapacit fosilních i obnovitelných; do energetiky šlo asi 900 mil. EUR (z toho ČEZ přes 700 mil. EUR), zbytek byl vložen do průmyslu a z malé části do služeb. Bulharsko se z hlediska zájmu českých investorů sice stále udržuje na předních místech (na začátku druhé desítky), přítok nových investic ale v posledních letech ustal. Důvodem mohou být negativní zkušenosti právě ČEZ a Energo-Pro, tyto firmy narážejí na největší problémy a v současnosti jsou obě v arbitrážním řízení vůči BG státu z důvodu neplnění privatizačních smliv a tím neochránění jejich investic. Menšími investory jsou Korado (výroba radiátorů) - vůbec první CZ investor v BG v roce 1996, ŽPSV Uherský Ostroh (výroba betonových dílů pro dopravní infrastrukturu), Jelínek (výroba lihovin), AŽD Praha (zařízení pro dopravní infrastrukturu) a několik dalších.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna s BG nepostrádá základní smluvní dokumenty k zajištění bilaterálních ekonomických aktivit. Vzájemný obchod mezi CZ a BG od vstupu BG do EU  podléhá pravidlům a podmínkám jednotného trhu EU. Dvoustranné smluvní vztahy (bez režimu vzájemného obchodu) v oblasti hospodářské spolupráce, jsou založeny na Smlouvě o přátelských vztazích a spolupráci mezi ČSFR a BR, která byla podepsána 6. dubna 1992. K dalším – pro rozvoj hospodářských vztahů významným – dokumentům patří Dohoda mezi vládou ČR a vládou BR o vzájemné podpoře a ochraně investic a Smlouva mezi ČR a BR o zamezení dvojího zdanění. V roce 2004 podepsaly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a bulharské Ministerstvo hospodářství, energetiky a turistiky Dohodu o spolupráci, na jejímž základě vznikla Smíšená pracovní skupina, která se schází k pravidelným konzultacím; naposledy zasedla v r. 2013, příští zasedání má hostit BG strana, ale v původně dohodnutém květnovém termínu t.r. k němu nedošlo a je otázkou, zda se v roce 2016 vůbec uskuteční.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová pomoc se BG neposkytuje.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: