Burkina Faso: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

8. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Situace v Burkině Faso je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících ve většině zemí oblasti (nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případů, často malá serióznost partnera, vysoký podíl korupce…) existují i specifické faktory (konzumní zboží je většinou dováženo a distribuováno velkoobchodníky - Libanonci, Číňané; dovozci luxusního zboží stejně jako důlní firmy většinou nakoupí a dovezou zboží přímo od výrobce), resp. orientace na tradiční (především frankofonní) dodavatele a dosavadní neexistence bilaterální smluvní základny.

Navázání vztahu s místním, spolehlivým partnerem (dovozce, distributorem, zástupcem), s dobrými kontakty, je základní podmínkou úspěšného obchodu.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Základní kroky jsou: podání žádosti o vystavení oprávnění k příslušnému výkonu a zřízení ek. subjektu, zápis do obch. rejstříku, registrace zaměstnanců a získání dlouhodobého povolení k pobytu.V případě společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti jsou vyžadovány notářem sepsané stanovy společnosti. Většina úkolů spojených s registrací firmy se vyřizuje na centrální registratuře (Centre des guichets uniques).

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Inzeráty v denním tisku mají vzhledem ke struktuře vzdělanosti a nákladům omezený dosah. Největší dosah/ohlas má reklama v rozhlasovém vysílání.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Burkina je členem Světové i Africké organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization, WIPO; African Intellectual Property Organization, AIPO). Smlouvy o copyright (WIPO Copyrights Treaty, WCT; WIPO Performances and Phonograms Treaty, WPPT) ratifikovala v 1999. Implementací (WTO Trade-Related Intellectual Property Rights/TRIPS) je pověřen Úřad pro copyright (Bureau burkinabè des droits d’auteurs, BBDA) při Ministerstvu kultury, umění a turistiky. Faktem nicméně je, že vzhledem k existenčním problémům Burkiny Faso nepatří ochrana duševního vlastnictví mezi vládní priority. Zastoupení padělků zboží světových značek (většinou asijského původu) je vysoké.

 

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oznámení v denním tisku.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Osob. vlastnictví chrání Civilní a Obchodní zákoník Burkiny Faso. Od 2006 fungují Obch. soudy, v 2007 bylo v Obch. a průmyslové komoře otevřeno Obchodní arbitrážní středisko (Centre d'Arbitrage et de Règlement des Litiges Commerciaux). Do kontraktů v Burkině Faso ovšem občas netransparentně, ad hoc zasahují vlád. orgány. Počítat je třeba i s vysokými poplatky a korupcí.

Ve vztahu k českým firmám ZÚ Akkra dosud případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou, nezaznamenal. Při řešení obchodních sporů je ovšem vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání, resp. do kontraktu zakomponovat ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Burkinu Faso.

Burkinabský trh je dlouhodobě orientován především na cenu. Nízká koupěschopnost většiny obyvatelstva tlačí dovozní ceny na minimum. Dovozci hledají laciné nákupní možnosti, často na úkor kvality. Významnou část dovozu tvoří použité výrobky (textil, obuv, ojeté pneumatiky, dopravní prostředky). Zákazník dává přednost nižší technické úrovni před technickými novinkami.

Český exportér musí počítat s tím, že dodané stroje budou pracovat v suchém, prašném i naopak  vlhkém prostředí, v teplotách kolem 35-45oC, při  značném kolísání (a výpadcích) elektrického napětí (tj. riskantní jsou např. dodávky strojů s elektronickým ovládáním, bez úpravy pro tropické  podnebí). Chybí kvalifikovaná prac. síla, infrastruktura je nízké úrovně.

Česká firma musí být připravena i na nestandardní, ne zcela přehledné, zdlouhavé  postupy partnerů. Nezbytnou podmínkou obchodu je stoprocentně zajištěná platba předem, či neodvolatelný akreditiv.

Přístup ke smluvním závazkům je poměrně volný. Doporučuje se dobře ošetřit platby (při vývozu platba předem, popř. neodvolatelný akreditiv potvrzený prvotřídní bankou; při dovozu za odebírané zboží předem neplatit).

 

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Burkina Faso je muslimská země se silným respektem k tradiciím. Velmi přísně je trestána homosexualita i překupnictví drog.

Zakázáno je fotit vládní i vojenské budovy. Průkaz totožnosti (pas/povolení k trvalému pobytu) se doporučuje nosit po celou dobu pobytu, zj. mimo hl. město.

Soc. zvyklosti se řídí obecnými zásadami slušnosti. Zdravit je třeba s využitím profesního či formálního titulu (pane, paní, slečno) a potřesením pravé ruky (osoba v podřízeném postavení přidržuje levou rukou loket pravé ruky-levou rukou nelze ani zdravit ani platit či jíst), v přátelském styku poklepem na ramena či symbolickým objetím. Odpovídat je třeba na veškeré pozdravy, ctít autority, hierarchii (věk). Nevhodné jsou upřené pohledy i opakované otázky.

U cizinek se toleruje, že pijí alkohol či se v ulicích pohybují bez doprovodu.

Rozvinutá je non-verbální komunikace (stisknutí prstů do dlaně znamená „pojďte sem“, syčení přilákání pozornosti, klepnutí jazykem souhlas, atd.).

Při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost (až o 2h). Jednání jsou často odkládána, obchodní partneři se na schůzky velmi často vůbec nedostaví (od cizinců se však automaticky očekává, že přijdou včas). Při přípravě a plánování jednání je zpravidla (i s ohledem na dopravní potíže) nutné plánovat až několikadenní rezervu, při vyřizování obchodních (ale i administrativních) záležitostí počítat s relativně dlouhou čekací dobou, vysokou měrou byrokracie a korupce. Doporučuje se mít k dispozici dostatek vizitek. Před vlastním jednáním se očekává spol. konverzace (zdraví, rodina, prac. den, ad.). Jednání bývá zdlouhavé, vyčerpávající, emotivní, naprosto vyloučeno není smlouvání. Při jednáních se neočekávají dary, při pozváních jsou naopak naprosto nezbytné (min. květiny, čokoláda, ad.), doporučuje se je předávat oběma rukama. Význam známostí a osobních kontaktů je pro uzavírání obchodů zásadní.

Jednacím jazykem je francouzština, znalost anglického jazyka je většinou nízká.

Fixní svátky

 • 1. leden (Nový rok)
 • 3.  leden (výročí převratu z roku 1966)
 • 8. březen (Svátek žen)
 • 1. květen (Svátek práce)
 • 4. srpen (Den revoluce)
 • 5. srpen (Svátek nezávislosti)
 • 15. srpen (Nanebevzetí)
 • 15. říjen ( výročí převratu z roku 1987)
 • 1. listopad (Všech svatých)
 • 11. prosinec (Den republiky)
 • 25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé svátky

 • islámský Nový rok
 • Eid ul-Fitr (Aid el Sagheer)-konec Ramadánu
 • Velikonoce
 • Mouloud – Prorokovo narození
 • Nanebevstoupení
 • Eid ul-Adhá/Tabaski (Aid el Kebir) – Svátek oběti

Pracovní a otevírací doba:

 • Obvyklá pracovní doba: 7.30-11.00 (12.00) a 15.00 (15.30) -17.00 (30) (po-pá), 9.00-13.00 (so).
 • Obvyklá prodejní doba: 7.30-12.00 a15.00-17.30h (po-pá), 9.00-13.00 (so)
 • Obvyklá otvírací doba v restauracích: 11.30-15.00 a18.30-20.30h (celo-týdně)

Mezinárodní letiště v Ouagadoudou: otevřeno nepřetržitě, hraniční přechody obvykle pouze od 8 do 17.30/18.30h.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Vízum je možné obdržet na ZÚ Burkiny Faso ve Vídni, teor. i na hranicích země, ovšem jeho cena v takovém případě značně kolísá.

Burkina Faso je silně malarická oblast, vysoký je výskyt tuberkulózy. Povinné je očkování proti žluté zimnici, doporučuje se vakcinace proti meningitidě (bývá občasně vyžadována), tyfu a žloutence typu A i B.  Před cestou je záhodno kontaktovat lékaře, zdravotní rizika předem konzultovat.

 

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při ošetření v místních zdravotnických zařízeních, které lze doporučit jen v naléhavých případech (k dispozici je pouze základní vybavení), je nutno platit hotově. Doporučuje se kvalitní cest. pojištění, ve všech vážnějších případech (operace, stomatologický, gynekologický zákrok) odlet do ČR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: