Černá Hora: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě (Srbsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Vedle tradičních odvětví (energetika, dopravní infrastruktura, městská hromadná doprava) se české firmy v ČH mohou uplatnit např. v oblasti dodávek zboží a zařízení do hotelů (textil, ČOV, sklo a porcelán, informační systémy). V Černé Hoře probíhá oprava letišť, Evropská unie financuje výstavbu a opravu silnic. České firmy jsou aktivní na železnici. Další možnosti se otevírají v sektoru výstavby či modernizace nemocnic. Největší potenciál ale má jednoznačně energetika, a to jak v případě výstavby druhého bloku tepelné elektrárny Pljevlja II, tak i velké a malé vodní elektrárny.

Přehled perspektivních položek českého vývozu

Perspektivní obor

 

Položky exportu

 

Zdůvodnění

 

Energetika a těžební průmysl

 

7311 Nádoby tlakové pro plyn z železa, oceli

8402 Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

8410Turbíny kola, vodní regulátory

8413 Čerpadla i se zařazením měřícím zdviže na kapaliny

8414 Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory

8503 Části motorů elektr. generátorů soustrojí apod.

8402 Parní kotle

8504 Transformátory, el. měniče, statické induktory

8501 Motory elektrické generátory

+ Projektové studie, dodávky důlních strojů a vybavení, zabezpečovací systémy

 

Zdůvodnění ZÚ: Výstavba nových a rekonstrukce stávajících energetických zdrojů, výstavba nového bloku TE a dále malých vodních elektráren - HE. V rámci své energetické strategie se ME chce stát vývozcem elektrického proudu. Hlavní prioritu představuje získání státní zakázky na výstavbu II. bloku TE Pljevlja, což představuje realizaci projektu ve výši 350 mil. € (česká fy. ŠKODA Praha se ve výběrovém řízení ocitla na ShortList-u spolu s Číňany). Realizace výstavby této zakázky usnadní účast na výběrovém řízení plánovaného otevření povrchového uhelného dolu Maoče (hnědé uhlí/lignit), což rovněž představuje perspektivní státní zakázku ve výši stovek mil. €. Výhledově lze očekávat vypsání tendru na realizaci nové zakázky v podobě TE Berane (zakázka ve výši 120 mil. €). V oblasti již zahájené výstavby malých vodních elektráren se uvažuje i o pokračování vypracování evidence potencionálních příležitostí výstavby vodních elektráren (Katastr vodních elektráren ME do 1 MW) a opodstatněná by byla i aktivní účast na poli větrných elektráren či využívání solární energie, kde má ME bohatý potenciál. Těžební sektor: Vláda by v následujících letech perspektivně chtěla výrazně zvýšit využití dostupných nerostných zdrojů revitalizací či rozšiřováním stávajících či otevřením nových dolů (lokality Maoče a Berane, dále viz výše „Energetika“).

 

Plynofikace (dlouhodobější perspektiva)

 

4640 Trouby, trubky apod. z oceli

 

Plynofikaci lze zvažovat především z hlediska dlouhodobější perspektivy. Plynofikace bude záviset na dalším vývoji očekávané výstavby jadransko-jónského plynovodu (TAP), hledání nafty a plynu a dalších významných projektech ve spojení s uvažovaným napojením na TAP atd., výraznější příležitosti pro české firmy by pravděpodobně mohly nastat spíše až v oblasti terciálních rozvodů.

 

Dopravní infrastruktura dálniční/silniční, železniční)

 

7302 Materiál pro stavbu tratí želez.

8530 Elektrické přístroje a zařízení signalizační a zabezpečovací pro železniční dopravu

8808 Materiál kolejový svrškový, přístroje návěstní apod.

 

Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury s důrazem na spojení dálniční a železniční na trase Bělehrad-Podgorica-Bar: Prioritu v oblasti dopravní železniční infrastruktury představuje modernizace železničního uzlu Podgorica (zájem fy. AŽD Praha). Jedná se o realizaci projektu, resp. uskutečnění perpsektivně připravované státní zakázky ve výši 10 mil. €. Realizace tohoto projektu může z hlediska dlouhodobější perspektivy umožnit i účast na zvažované modernizaci hlavní železniční trati Bar (ME mezinárodní přístav) – Podgorica - Brodarevo – Bělehrad (RS), případně i další výhledově plánovanou výstavbu nové železniční trati Bijelo Polje – Maoče (povrchový hnědouhelný důl cca. 25 km od TE Pljevlja) či zvažovaná železniční trasa Bijelo Polje – KS. V souvislosti s připravovanou výstavbou dálnice Bar-Podgorica-Boljare (hr.přechod ME-RS a dále směr Bělehrad, realizaci projektu získalo čínské konsorcium) lze usilovat i o nové příležitosti pro podniky/firmy z ČR v oblasti silničního stavitelství a silniční infrastruktury, obdobně jako v sousedním HR). Výstavba dálnice spojující ME s RS představuje zakázku překračující 800 mil. €.

 

Ekologické projekty, vodní a odpadové hospodářství a dřevozpracující průmysl

 

8402 Kotle na biomasu

8414 Čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory

8421 Stroje a přístroje k čištění kapalin

8481 Kohouty, ventily pro potrubí a kotle

8484 Soubory a sestavy těsnění

8501 Motory elektrické, generátory

8502 Soustrojí generátorová, elektrické měniče rotační

8507 Akumulátory elektrické, vč. separátorů

 

Vzhledem ke značnému výrobnímu potenciálu pro dřevní štěpku a pelety (a v souvislosti s vysokými cenami plynu a nerozvinutou plynovodní infrastrukturou) začínají být v ME velmi populární kotle na biomasu (výroba tepla, elektrické energie). Během několika let očekáváme značný boom kotlů na biomasu, zvláště pokud se podaří vytvořit funkční trh s dřevěným palivem. V rámci rozvojových projektů a IPA projektů dochází v některých městech ME k projektování nových čističek odpadních vod (ČOV), k renovaci stávajících ČOV a budování kanalizačních a odpadních sítí. Projekty na výstavbu ČOV a odpadové infrastruktury jsou v současné době téměř plně závislé na prostředcích ze zahraniční rozvojové pomoci (bilaterální projekty, IPA II). S postupnou integrací ME do EU a přejímáním acquis porostou nároky na výstavbu ČOV ve městech i na vesnicích. Dnes je v celé ME jen několik málo fungujících ČOV. Do budoucna proto spatřujeme pro jejich výstavbu velký potenciál. Lokální ČOV chybí i v přímoří (oblasti turistického ruchu). Další možnosti se z perspektivního hlediska otevírají v oblasti zvažované rekultivace odkaliště /úložné nádrže nedaleko hliníkárenského kombinátu KAP (Kombinat aluminijuma Podgorica).

 

Cestovní ruch a pohostinství dále např stavebnictví

 

Hotelový porcelán, Nábytek pro hotely a restaurace apod.

 

Sektor služeb, především v oblasti cestovního ruchu. Na tuto skutečnost upozorňují především ME statistiky, přičemž cestovní ruch (cca 17 % HDP) je důležitý generátor růstu ME ekonomiky a současně představuje její nejperspektivnější část. Možná spolu-účast na připravovaných projektech kancelářských a obchodních prostor, zdravotních zařízení, komunální infrastruktury, sportovních (hlavně lyžařských) rekreačních a zábavních areálů atd.

 

Aktuální sektorové příležitosti pro Černou Horu

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejvýznamnějším veletržním areálem v Černé Hoře je Jadransky sajam v Budvě. Aktuální seznam pořádaných akcí lze najít na webové stránce o veletrzích

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: