Černá Hora: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Podgorici (Černá Hora)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

vývoz

dovoz

obrat

saldo

2009

11 259

962

12 221

10 297

2010

13 318

1 177

14 495

12 141

2011

17 991

810

18 801

17 181

2012

18 626

1 277

19 902

17 349

2013

32 957

1 966

34 923

30 991

2014

42 535

2595

45130

39 941

2015

41 462

2 589

44 051

38 873

2016

43 389

1 893

45 282

41 496

 

Zdroj: databáze zahraničního obchodu ČSÚ, Český statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu

Kód HS4

Název

 

8703

Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

32 590

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

1 609

2708

Smola koks smolný z dehtu černouhelného aj

*

8507

Akumulátory elektrické vč separátorů

535

8517

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

461

8516

Ohřívače vody žehličky přístr pro vytápění ap

375

2203

Pivo ze sladu

358

8528

Monitory,projektory bez TV;přijímače televizní

286

8538

Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj

284

8474

Stroje k třídění prosévání ap zemin kamenů aj

254

 

10 nejvýznamnějších položek českého dovozu

 

Kód HS4

Název

 

2606

Rudy hliníkové koncentráty

908

7228

Tyče pruty úhelníky profily z oceli legov ost

344

7215

Tyče pruty ostatní z železa oceli nelegované

122

7310

Cisterny sudy kádě ap z železa oceli do 300 l

101

2804

Vodík plyny vzácné nekovy ostatní

90

7214

Tyče pruty jiné z železa oceli nelegované

76

7308

Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli

67

7610

Konstrukce hliníkové části desky profily apod

43

2204

Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

37

7616

Výrobky ostatní z hliníku

33

 

Zdroj: ČSÚ

 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb za rok 2015

Položka

Kredit

Debet

Saldo

Běžný účet

1 200,3

144,7

1 055,6

Služby

76,8

75,2

1,7

Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží)

0,0

0,1

-0,1

Opravy a údržba jinde neuvedené

0,0

0,0

0,0

Doprava

5,9

60,8

-54,9

Cestovní ruch

0,0

0,0

0,0

Stavební práce

0,0

0,0

0,0

Pojišťovací služby a penzijní financov.

0,0

0,0

0,0

Finanční služby

0,0

0,1

-0,1

Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené

17,3

0,0

17,3

Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

18,3

0,3

18

Ostatní podnikatelské služby

35,1

14,1

21,1

Výzkum a vývoj

0,6

0,0

0,6

Odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení

31,8

7,4

24,3

Technické služby, služby související s obchodem a ostatní podnikatelské služby

2,8

6,6

-3,9

Osobní, kulturní a rekreační služby

0,2

0,0

0,2

Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené

0,0

0,0

0,0

Služby nezařazené

0,0

0,0

0,0

 Údaje jsou v mil. Kč

 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

 

Mezi nejaktivnější české firmy v Černé Hoře patří:

 AŽD Praha ( azd.cz - dopravní signalizace a řízení provozu )

Z dosavadních českých investic v teritoriu lze zmínit dvě malé vodní elektrárny (jedna ve výstavbě, druhá krátce po technické přejímce), které jsou soukromými investicemi.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V bilaterální smluvní oblasti se Černá Hora přihlásila ke všem závazkům, které vyplývají z mezinárodních dohod podepsaných soustátím Srbska a Černé Hory a jeho právními předchůdci. Po rozpadu bývalé Jugoslávie a po vzniku nezávislé Černé Hory (2006) v podstatě platí systém právní kontinuity, ale tzv. sukcese do smluv doposud nebyla

ukončena a jednání nadále probíhají. Odklad v této otázce nastal především kvůli stále nedořešené otázce clearingového dluhu z doby někdejší SFRJ a skutečnosti, že právě právní základna je potřebná pro řešení tohoto dluhu, který vznikl začátkem 90. let 20. stol. K vyřešení této záležitosti nechybí politická vůle, ale celou záležitost komplikuje mj. i skutečnost, že řešení otázky clearingového dluhu se současně řeší i se sousedním Srbskem.  Černohorská strana (Ministerstvo zahraničí) byla r. 2017 znovu požádána o dokončení procesu (Sukcese do dvoustranných smluv) s tím, že tč. se předběžně připravuji expertní jednání obou stran. Ta by mohla proběhnout již v září, event. na podzim 2017, kdy lze očekávat ukončení tohoto procesu, resp. sjednání potřebné Dohody.

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou, je v aktuální podobě je k dispozici i na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí:

Zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV

 

Přehled základních dohod v ekonomické oblasti:

  • Platební dohoda mezi vládou ČSFR a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie (Bělehrad, 8. 2. 1991);
  • Dohoda mezi vládou ČR a federativní vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic (Bělehrad, 13. 10. 1997, č. 23/2001 Sb.), Dohoda o její změně vstoupila v platnost dne 4. 5. 2011;
  • Dohoda mezi vládou ČR a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách

(Bělehrad, 9. 9. 1998, č. 99/2001 Sb.);

  • Smlouva mezi vládou ČR a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha, 11. 11. 2004, č. 88/2005 );
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o hospodářské a průmyslové spolupráci (Cetinje, 27. 2011) vstoupila v platnost dne 22. 9. 2011;
  • V březnu 2005 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi hospodářskými komorami ČR a Černé Hory;
  • Mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Svazem zaměstnavatelů Černé Hory byla v r. 2008 podepsána Dohoda o spolupráci.

 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Po vyhlášení nezávislosti roku 2006 Černá Hora přestala být považována za prioritní zemi české zahraniční rozvojové spolupráce (prioritní zemí bylo soustátí Srbsko a Černá Hora). Roku 2014 probíhal projekt zaměřený na pořízení vybavení pro střední školu „Tanasije Pejatović“ v Pljevljích na severo-západě země. Velvyslanectví ČR v Podgorici ve spolupráci spolu s místní nevládní organizaci MANS („Síť pro podporu nevládního sektoru“) připravil lokální projekt zaměřený na posílení etiky v práci novinářů, který byl realizován během roku 2015. Cílem projektu bylo napomoci důkladnějšímu boji s korupcí za současného využívání zásad žurnalistické etiky a další projekt je zaměřený na oblast lidských práv. Nové případné rozvojové projekty se perspektivně budou zaměřovat na oblast méně rozvinutého Severu (infrastruktura, energetika apod.). V říjnu 2015 rovněž proběhla realizace projektu z oblasti lidských práv, v rámci tzv. transformační spolupráce byl realizován lokální Transformační projekt, který byl podpořen z Programu transformační spolupráce MZV ČR. Projekt, který byl připraven na jaře 2015, byl z lidsko-právní problematiky - téma: Vzájemné dodržování a použitelnost zákonů na poli antidiskriminační legislativy na Černé Hoře s přihlédnutím k mezinárodním standardům s cílem zabránit diskriminaci invalidních osob. Vlastní Projekt realizovalo Ministerstvo pro Lidská a menšinová práva Černé Hory (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, www.mmp.gov.me, Blanka Radošević - Marović, General Director of Directorate for improvement and protection for human and freedom, Montenegro) za spolupráce s vedoucí místní mise OBSE v Podgorici, kterou je velvyslankyně Janina Hřebíčková. Cíl projektu, uskutečněného formou třídenního pracovního setkání místních odborníků (Budva, 14.-16.10.2015), bylo napomoci implementaci anti-diskriminačního zákonodárství ve vztahu k invalidním osobám, zvláště Zákona o zákazu diskriminace invalidních osob (Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom). Přitom se současně jedná i o aktuální oblast v rámci euro-atlantické integrace – oblast právního státu - Rule of Law (vyjednávací kapitoly 23. a 24.).

 

Prozatím největší projekt v rámci rozvojové pomoci poskytla ČR v letech 2004-2009 (celkem 980.000€) jako příspěvek

k projektu sanace skládky olovnato-zinečnatých rud v Mojkovci. Sanaci prováděla česká firma VODNÍ ZDROJE a.s. Praha.

 

Technická pomoc EBRD (MF ČR) - V současnosti dochází k intenzifikaci technické pomoci financované z Českého fondu technické spolupráce při Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD). Touto cestou byly a jsou realizovány následující projekty: - Vytvoření katastru vodních elektráren v části Černé Hory; - Stavební dozor nad rekonstrukcí kanalizační sítě ve městě Danilovgrad; - Již předaná předběžná studie proveditelnosti na využití primárního vodovodu v pěti černohorských obcích pro výrobu elektřiny.

 

 

EU Assistance to Montenegro for the period 2014-2020, IPA II: http://www.delmne.ec.europa.eu/code/navigate.php?Id=59

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: