Černá Hora: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě (Srbsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR – Černá Hora (v tis. EUR)

 

vývoz

dovoz

obrat

saldo

2009

11 259

962

12 221

10 297

2010

13 318

1 177

14 495

12 141

2011

17 991

810

18 801

17 181

2012

18 626

1 277

19 902

17 349

2013

32 957

1 966

34 923

30 991

2014

42 535

2595

45130

39 941

2015

41 462

2 589

44 051

38 873

Zdroj: databáze zahraničního obchodu ČSÚ, Český statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky vývozu 2011 - 2015 (v tis. EUR, podle HS4)
Kód HS4 Název 2011 2012 2013 2014 2015

8703

Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

7 429

7 411

22 179

31 303

31 165

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

12

90

949

948

1 395

2708

Smola koks smolný z dehtu černouhelného aj

1 268

*

*

*

*

8483

Hřídele aj převodové převody kola ozubené ap

1

259

659

390

650

8507

Akumulátory elektrické vč separátorů

540

397

357

506

597

3402

Prostředky povrchově aktivní prací čisticí aj

1 219

1 099

517

455

530

8516

Ohřívače vody žehličky přístr pro vytápění ap

287

324

348

351

435

8517

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

1 220

1 328

1 929

1 487

402

3809

Přípravky k úpravě povrchu apretování ap výr

0

0

550

555

399

9503

Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle

132

169

243

288

362

 

 

Nejvýznamnější položky dovozu 2011 - 2015 (v tis. EUR, podle HS4)

Kód HS4

Název

2011

2012

2013

2014

2015

2606

Rudy hliníkové koncentráty

0

652

922

1 887

1 109

7215

Tyče pruty ostatní z železa oceli nelegované

26

20

251

247

507

7228

Tyče pruty úhelníky profily z oceli legov ost

46

28

70

39

321

7602

Odpad šrot hliníkový

14

0

0

224

214

7310

Cisterny sudy kádě ap z železa oceli do 300 l

0

0

0

24

119

8481

Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

0

0

0

0

64

7404

Odpad šrot měděný

193

0

0

30

63

7214

Tyče pruty jiné z železa oceli nelegované

178

88

115

12

54

2204

Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

64

9

41

29

20

3307

Přípravky holicí toaletní kosmetické ap jn

0

0

0

0

18

 

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb za rok 2015

Položka

Kredit

Debet

Saldo

Běžný účet

1 130,5

106,2

1 024,3

Služby

34,8

23,1

11,7

Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží)

0,0

0,1

-0,1

Opravy a údržba jinde neuvedené

0,0

0,0

0,0

Doprava

2,9

13,6

-10,7

Cestovní ruch

0,0

0,0

0,0

Stavební práce

0,1

0,1

0,0

Pojišťovací služby a penzijní financování

0,0

0,0

0,0

Finanční služby

0,0

0,1

-0,1

Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené

0,1

0,0

0,0

Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

0,6

0,4

0,2

Ostatní podnikatelské služby

31,2

8,9

22,3

Výzkum a vývoj

0,0

0,0

0,0

Odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení

29,6

5,4

24,3

Technické služby, služby související s obchodem a ostatní podnikatelské služby

1,6

3,5

-1,9

Osobní, kulturní a rekreační služby

0,0

0,0

0,0

Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené

0,0

0,0

0,0

Služby nezařazené

0,0

0,0

0,0

 Údaje jsou v mil. Kč

 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Mezi nejaktivnější české firmy v Černé Hoře patří:

 • AŽD Praha ( www.azd.cz - dopravní signalizace a řízení provozu )
 • Škoda Praha a. s. (tendr na výstavbu TE Pljevlja II)
 • OHL ŽS Brno ( www.ohlzs.cz - dopravní systémy v železnici )
 • ŽE Praha ( elektrifikace železnic ) 
 • VODNÍ ZDROJE a.s. ( www.vodnizdroje.cz - oblast hydrogeologie, ekologie )
 • ZPA Trutnov ( www.zpa.cz - veřejné osvětlení, elektroměry, energetická účinnost)
 • ENERGUS s.r.o. Beroun ( www.energus.cz - malé vodní elektrárny )
 • HYDROPOL Praha a.s. ( www.hydropol.cz - malé vodní elektrárny )

Z dosavadních českých investic v teritoriu lze zmínit dvě malé vodní elektrárny (jedna ve výstavbě, druhá krátce po technické přejímce), které jsou soukromými investicemi.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V bilaterální smluvní oblasti se Černá Hora přihlásila ke všem závazkům, které vyplývají z mezinárodních dohod podepsaných soustátím Srbska a Černé Hory a jeho právními předchůdci. Po rozpadu bývalé Jugoslávie a po vzniku nezávislé Černé Hory (2006) v podstatě platí systém právní kontinuity, ale tzv. sukcese do smluv doposud nebyla ukončena a jednání nadále probíhají. Odklad v této otázce nastal především kvůli stále nedořešené otázce clearingového dluhu z doby někdejší SFRJ a skutečnosti, že právě právní základna je potřebná pro řešení tohoto dluhu, který vznikl začátkem 90. let 20. stol. K vyřešení této záležitosti nechybí politická vůle, ale celou záležitost komplikuje mj. i skutečnost, že řešení otázky clearingového dluhu se současně řeší i se sousedním Srbskem. Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou, je v aktuální podobě je k dispozici i na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí:

Zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV

Zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV

Přehled základních dohod v ekonomické oblasti:

 • Platební dohoda mezi vládou ČSFR a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie (Bělehrad, 8. 2. 1991);
 • Dohoda mezi vládou ČR a federativní vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic (Bělehrad, 13. 10. 1997, č. 23/2001 Sb.), Dohoda o její změně vstoupila v platnost dne 4. 5. 2011;
 • Dohoda mezi vládou ČR a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách (Bělehrad, 9. 9. 1998, č. 99/2001 Sb.);
 • Smlouva mezi vládou ČR a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha, 11. 11. 2004, č. 88/2005 Sb.);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o hospodářské a průmyslové spolupráci (Cetinje, 27. 4.  2011) vstoupila v platnost dne 22. 9. 2011;
 • V březnu 2005 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi hospodářskými komorami ČR a Černé Hory;
 • Mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Svazem zaměstnavatelů Černé Hory byla v r. 2008 podepsána Dohoda o spolupráci.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

P

Po vyhlášení nezávislosti roku 2006 Černá Hora přestala být považována za prioritní zemi české zahraniční rozvojové spolupráce (prioritní zemí bylo soustátí Srbsko a Černá Hora). Roku 2014 probíhal projekt zaměřený na pořízení vybavení pro střední školu „Tanasije Pejatović“ v Pljevljích na severo-západě země. Velvyslanectví ČR v Podgorici ve spolupráci spolu s místní nevládní organizaci MANS („Síť pro podporu nevládního sektoru“) připravil lokální projekt zaměřený na posílení etiky v práci novinářů, který byl realizován během roku 2015. Cílem projektu bylo napomoci důkladnějšímu boji s korupcí za současného využívání zásad žurnalistické etiky a další projekt je zaměřený na oblast lidských práv. Nové případné rozvojové projekty se perspektivně budou zaměřovat na oblast méně rozvinutého Severu (infrastruktura, energetika apod.). V říjnu 2015 rovněž proběhla realizace projektu z oblasti lidských práv, v rámci tzv. transformační spolupráce byl realizován lokální Transformační projekt, který byl podpořen z Programu transformační spolupráce MZV ČR. Projekt, který byl připraven na jaře 2015, byl z lidsko-právní problematiky - téma: Vzájemné dodržování a použitelnost zákonů na poli antidiskriminační legislativy na Černé Hoře s přihlédnutím k mezinárodním standardům s cílem zabránit diskriminaci invalidních osob. Vlastní Projekt realizovalo Ministerstvo pro Lidská a menšinová práva Černé Hory (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, www.mmp.gov.me, Blanka Radošević - Marović, General Director of Directorate for improvement and protection for human and freedom, Montenegro) za spolupráce s vedoucí místní mise OBSE v Podgorici, kterou je velvyslankyně Janina Hřebíčková. Cíl projektu, uskutečněného formou třídenního pracovního setkání místních odborníků (Budva, 14.-16.10.2015), bylo napomoci implementaci anti-diskriminačního zákonodárství ve vztahu k invalidním osobám, zvláště Zákona o zákazu diskriminace invalidních osob (Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom). Přitom se současně jedná i o aktuální oblast v rámci euro-atlantické integrace – oblast právního státu - Rule of Law (vyjednávací kapitoly 23. a 24.).

Prozatím největší projekt v rámci rozvojové pomoci poskytla ČR v letech 2004-2009 (celkem 980.000€) jako příspěvek k projektu sanace skládky olovnato-zinečnatých rud v Mojkovci. Sanaci prováděla česká firma VODNÍ ZDROJE a.s. Praha.

Technická pomoc EBRD - V současnosti dochází k intenzifikaci technické pomoci financované z Českého fondu technické spolupráce při Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD). Touto cestou byly a jsou realizovány následující projekty:  - Vytvoření katastru vodních elektráren v části Černé Hory;  - Stavební dozor nad rekonstrukcí kanalizační sítě v městě Danilovgrad;  - Již předaná předběžná studie proveditelnosti na využití primárního vodovodu v pěti černohorských obcích pro výrobu elektřiny.

EU Assistance to Montenegro for the period 2014-2020, IPA II: http://www.delmne.ec.europa.eu/code/navigate.php?Id=59

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: