Certifikát energetické náročnosti budov: Kulaté razítko nestačí

26. 1. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Na vlastníky či provozovatele administrativních budov, hotelů, kancelářských a dalších provozů připadá ze zákona povinnost zajistit průkaz energetické náročnosti. Pokud jí nedostojí, hrozí od úřadů vysoké sankce. Posuzovat parametry budov však bezchybně dokáže jen firma s odpovídajícím zázemím. Jak ji vybrat, vysvětluje Luděk Lošťák ze společnosti Comfort Space.

Otázka předmětných certifikací je o to naléhavější, že v dohledné době bude Poslanecká sněmovna schvalovat novelu zákona, která vnese do procesu posuzování budov mnoho změn, a získat certifikát bude mnohem sofistikovanější a technicky náročnější, než tomu bylo dodnes. Volba seriózního a kompetentního zpracovatele z 1 424 energetických specialistů, kteří působí na našem trhu, vyžaduje obezřetnost. Problém je, a ministerstvo si to uvědomuje, že kulaté razítko zdaleka nezaručuje kvalifikovaný postup daného zpracovatele, k čemuž se vztahují i zpřísněné kontroly ze strany Státní energetické inspekce.

Musí majitele vůbec trápit, zda zhotovitel vystaví průkaz k budově se správnými údaji?
Průkaz není nějaký samoúčelný doplněk dokumentace. Význam tohoto úředního dokumentu uvádí i fakt, že jde o hodnocení budovy, které se stává součástí kupních smluv nemovitostí. Uvedením chybných údajů může posuzovatel zákazníka vážně poškodit.

Ten, kdo předmětnou nemovitost později případně koupí, může na průkaz zpětně částečně odkazovat, zjistí-li  například, že při rekonstrukci skutečný stav nemovitosti neodpovídá deklarovanému. Jestliže je povinností přikládat energetický průkaz ke kupní smlouvě, předáváte tím technické vyjádření o konstrukci budovy. A kupující je podle nového občanského zákoníku při transakcích s nemovitostmi chráněn až pětiletou lhůtou, kdy může napadnout kupní smlouvu v rozměru úmyslně skrytých vad nebo vad zjevných.

Má vůbec majitel staré nemovitosti ve špatném stavu zájem získat jakési fiktivní lepší hodnocení, které by budovu alespoň na papíře o něco vylepšilo?
Pokud uváží rizika, rozhodně nikoli. Navíc nová vyhláška ani neumožňuje s údaji manipulovat. Předpokládá totiž porovnání skutečné hodnoty s referenční. Tato metodika vychází z jakési referenční budovy shodných rozměrů konstrukce a velikosti, která pro daný případ představuje referenční vyhláškové parametry. Po zadání objemu, čtverečních metrů, počtu otvorů a dalších údajů o konstrukcích obálky budovy pak vychází potřeba energií nutných k provozu a také rozdíl od referenčních hodnot směrodatný pro klasifikaci budovy. Jde o nanejvýš objektivní a také obtížně manipulovatelnou metodologii.

Na certifikaci lze vydělat jinak. Z pořizování průkazu vyplývá i příležitost získat další technické informace o domě, které lze využít k jeho úspornějšímu provozu či rekonstrukci do optimální míry provozu. Je věcí majitele, zda o ně má zájem a chce s nimi dál pracovat.

 Cožpak ale majitel budovy není při odhalení chybně vystaveného průkazu vůči státu z obliga?
V první fázi snad ano. Tento přístup je ale krátkozraký. Majitel by si měl uvědomit, že po dobu 10 let platnosti průkazu bude přikládat ke smlouvám dokumentaci, která by nebyla založená na pravdě. Navíc v případě dotací na zateplení bude tento průkaz i nadále sloužit jako podklad současného stavu nemovitosti a zde také není možné připustit zavádějící informace.

Sice jde o zodpovědnost zpracovatele, ten však už nebude muset být dohledatelný, pokud nebude zpracování energetického průkazu řešit podle zákonem dané vyhlášky. Pravděpodobně už nebude mít licenci ani peníze a škodu uhradí jen těžko. Další na řadě by byl tedy ten, kdo měl zajištění řádného průkazu na starosti.

Nakolik by majitele například rodinného domu nuceného obstarat si průkaz měla zajímat míra zkušenosti inspektora?
Při hodnocení jsou zkušenosti potřeba nejen pro efektivní průběh celého procesu. Kolikrát se nedostanete k údajům o použitých materiálech. V takovém případě uvítáte, že před vámi stojí inspektor znalý různých souvislostí, který ví, z čeho se v jakých letech domy stavěly.

Zkrátka musíte mít zkušenosti a praxi na stavbách. Nestačí jen přijít s kalkulačním nástrojem. Vždyť i těch je více druhů a například jeden z nich, od fakulty známý coby NKN, nebyl do nedávné doby aktualizován dle stávající vyhlášky, což ovšem některé „inspektory“ neodradilo od vydávání aktuálně neplatných průkazů. Stejně tak chybějící praxe v terénu vede k chybám v zadávání parametrů. Těch je z různých úrovní konstrukcí mnoho druhů, ať už se týkají objemu větrání, průběhu výměny vzduchu v různých zónách, tepelných mostů a dalších faktorů, které se ovlivňují i hodnotami v řádu desetin či setin. Bez potřebných znalostí snadno vyjde chybné hodnocení „G“ či naopak „A“, z nichž obojí může klienta v důsledku poškodit.

 Jak se k certifikacím dostala vaše firma?
Inspekcemi nemovitostí a vystavováním posudků na ně jsme se začali zabývat už v době, kdy Evropská rada vydala směrnici o energetické náročnosti budov a kdy se také spouštěl program Zelená úsporám. Tenkrát jsme během tři čtvrtě roku zpracovali přibližně 400 posudků a projektů na snížení energetické náročnosti a za klienty jsme podávali žádost o tyto dotace. Všichni naši klienti pak během dvou let dostali dotace vyplacené.

Od té doby máme vyhrazenu jednu divizi společnosti zabývající se především posudky a audity na snižování energetických nákladů, projekty pro regenerace bytových domů a přípravu projektů pro obce a města k celkovému získání dotací z OPŽP. Souběžně s tím provozujeme projekční práce a zajišťujeme kompletní podklady pro regenerace bytových a městských nemovitostí. V celé škále nabízených služeb tak zajišťujeme pro majitele nemovitostí či investory a developery komplexní servis, jak pracovat s energetickou náročností budov a tyto aktivity učinit i posléze udržitelnými.

Dobře vybraný inspektor

Vybrat z 1 424 energetických specialistů někoho kompetentního vyžaduje obezřetnost. Zpracovatel, u něhož je reálný předpoklad, že průkaz vystaví správně a se všemi náležitostmi, by měl být především zkušený jak ve stavebnictví, tak i v související administrativě.

Stejně jako při zadávání jakékoli jiné zakázky, tak i v případě inspekce budov je dobré vyjít z toho, že nejlevnější zpracovatel není automaticky ten správný, ba naopak. Nejčastějším případem zpracování energetického průkazu je posouzení rodinného domu. Tam stačí, když se majitel zajímá o to, zda se jedná o zpracovatele – fyzickou či právnickou osobu, kde je služba z podstaty lépe garantovatelná u firmy než u jednotlivce.

Mnohé o firmě napoví i způsob, jakým zpracovatel postupuje. Je dobré nechat si předem popsat, zda hodlá přijet na místo a nemovitost osobně zaměřit či posoudit, což je i jeho zákonnou povinností. Také by měl předložit smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou svou činností může způsobit. Důležité je vyloučit firmy vzbuzující podezření, že vznikly jen kvůli zpracování energetických průkazů. Řádný, bezchybný průkaz daleko spíš vystaví firma, která existovala i před zavedením této povinnosti certifikace nemovitostí. Pochopitelně záleží na její činnosti. Pokud se zabývala energetikou, prováděla audity, posuzovala stavby, zajišťovala podklady pro uplatnění nároku na dotace z programu Zelená úsporám, případně zajišťovala stavební dozor investorům na stavbách, pak velmi pravděpodobně má i zázemí lidí s potřebnými zkušenostmi ke kvalitnímu zpracování energetického průkazu.

Přísnějšímu posuzování podléhají firmy u výběrových řízení na státní zakázku, kde předkládají i seznam zaměstnanců s informacemi o jejich profesní praxi, o počtu vyhotovených posudků, včetně referencí od subjektů státní správy, pakliže jí v minulosti již služby poskytovaly. Výše zmíněné pojištění by pro činnosti zpracování energetických průkazů mělo být na částku do tří milionů korun. S tím byly i v případě společnosti Comfort Space spokojeny obce a města a ani účast na státních zakázkách nevyžadovala nutnost vyšších garancí.

Comfort Space, a. s.

Zajišťuje komplexní servis v oblasti stavebních, energetických a projekčních prací včetně poradenství a auditů. Technici, projektanti, auditoři a architekti s oprávněním ČKAIT se zabývají problematikou novostaveb, komerčních objektů, tepelných zařízení, ale i rekonstrukcí a revitalizací objektů. Comfort Space optimalizuje náklady na energie, revitalizaci objektů a na jejich správu. Kromě toho poskytuje stavební a realizační služby investorům prostřednictvím vlastních i subdodavatelských zdrojů.

Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Karel Hostka 

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek