České podnikání dusí byrokracie

17. 3. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Jedním z hlavních problémů, s nimiž se potýkají čeští podnikatelé, je nadměrná byrokratická a administrativní zátěž. Dokládají to nejen názory samotných podnikatelů, ale i statistická data. Ačkoliv snižování byrokratické zátěže slibují minimálně před volbami prakticky všechny politické strany, výsledek je v praxi spíše opačný.

Byrokratická zátěž trápí každého podnikatele
Podnikatelé marně čekají na systémy slibované státem

Například podle nedávné ankety uspořádané serverem Podnikatel.cz se jen každý dvacátý podnikatel či živnostník na základě vlastní zkušenosti domnívá, že se byrokratická zátěž v posledních letech snižuje. O opaku je přesvědčeno téměř 60 procent oslovených podnikatelů.

Nejde přitom jen o subjektivní pocity odpovídajících respondentů. Bezmála polovina (44 %) z nich uvedla, že jen vyplňováním nejrůznějších formulářů, hlášení, přiznání a dalšími byrokratickými věcmi stráví více než 72 hodin ročně, tedy celé tři dny. Celkem 7 % podnikatelů tvrdí, že jim byrokracie zabere 36 až 72 hodin, a 14 % respondentů uvedlo, že plněním administrativních nároků státu stráví 16 až 35 hodin ročně. Přibližně čtvrtina podnikatelů (27 %) odpověděla, že byrokracie je stojí 6 až 15 hodin času. Jenom 8 % podnikatelů uvedlo, že jim administrativa zabere méně než 6 hodin ročně.

„V naší firmě jsme se dopočítali ke zhruba 60 hodinám, které v souvislosti s byrokracií musejí zaměstnanci věnovat administrativním činnostem nesouvisejícím s vlastním předmětem podnikání. Za tím jsou pochopitelně nezanedbatelné mzdové náklady. Navíc si myslím, že řada lidí, kteří by chtěli podnikat, si to právě z těchto důvodů rozmyslí,“ říká například Petr Hojdar ze stavební společnosti Taxer.

Skutečnost, že byrokratická zátěž podnikatelskému prostředí nesvědčí, potvrzuje i studie Světové banky Doing Business. V ní se hodnotí podmínky, které jednotlivé státy zajišťují pro malé a střední podnikání. Česká republika v tomto žebříčku obsadila loni až 36. příčku a proti předchozímu roku si pohoršila o tři místa. Před ČR je například i srovnatelné Slovensko, které figuruje na 29. pozici.

Na prvním místě jako země k podnikání nejpřívětivější se umístil Singapur před Novým Zélandem a Dánskem. Skutečnost, že umístění ČR nevypovídá o právě pozitivním trendu, přiznávají i vládní představitelé. „Přestože oblasti v kompetenci ministerstva průmyslu a obchodu vyšly z hodnocení dobře až velmi dobře, s celkovým hodnocením rozhodně nejsem spokojen," uvedl například ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Země s nejlepšími podmínkami por podnikání podle Světové banky
1. Singapur
2. Nový Zéland
3. Dánsko
4. Jižní Korea
5. Hongkong
6. Británie
7. USA
8. Švédsko
9. Norsko
10. Finsko
....
29. Slovensko
36. Česká republika

Daně seberou 400 hodin ročně

Vyhráno zdaleka nemá český podnikatel ani potom, co se mu podaří novou firmu založit. Další administrativní zátěž, která jej ve srovnání s ostatním světem znevýhodňuje, je třeba daňová administrativa. Z další studie Světové banky Paying Taxes vyplývá, že české podniky stráví vyplňováním daňových přiznání a plněním všech daňových předpisů v průměru 405 hodin ročně.

V žebříčku všech sledovaných zemí si ČR během jednoho roku pohoršila ze 119. místa na 122. místo. Tuzemský daňový systém tak nadále patří k časově nejnáročnějším. Celosvětově stráví firmy v průměru daňovými záležitostmi 261 hodin ročně. Nejjednodušší daňové systémy na světě mají Katar, Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie.

Ve středoevropském regionu je ČR v tomto směru dokonce nejhorším místem pro podnikání. Poláci se umístili na 58. místě, Němci na 72. místě, Slováci na 73. pozici, Rakušané na 74. místě a Maďaři na 95. místě. Nelze přitom bohužel očekávat, že by se byrokratická zátěž začala v ČR snižovat, ba právě naopak.

Nově byla od začátku letošního roku zavedena povinnost kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty a Poslaneckou sněmovnou již prošla elektronická evidence tržeb. To bude zcela nepochybně znamenat pro firmy další čas potřebný ke splnění daňových povinností a další náklady.

„Byrokratická zátěž českých firem je skutečně již neúměrná a v souvislosti se zaváděním nových nástrojů kontroly bude ještě stoupat. A nejde jen o čas, firmy musejí neustále aktualizovat své účetní systémy, nebo si pořizovat nové, školit zaměstnance a v případě pochybení se vystavují hrozbě citelných pokut. V konečném důsledku se může takové zatížení promítnout i do konkurenceschopnosti při vstupu na zahraniční trhy," domnívá se daňový poradce Josef Engršt. Jeho obavy určitě nejsou liché.

Například Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina uskutečnila v závěru loňského roku v souvislosti se zaváděním povinného kontrolního hlášení k DPH průzkum mezi firmami v kraji a zjistila, že celých 61 % firem pouhý měsíc před vznikem nové povinnosti o ní vůbec neví, nebo na její plnění není připraveno. Jen deset procent firem uvedlo, že s hlášením nebude mít problém. Za neodevzdání hlášení přitom hrozí pokuta od 10 do 50 tisíc Kč, která může být ukládána i opakovaně.

Téměř 75 % firem, které o nové byrokratické zátěži ví a je na ni připraveno, považuje uvedené sankce za nepřiměřené. Největší problém není ani tak v jejich výši, ale v taxativním stanovení v zákonu bez jakékoliv možnosti posoudit míru provinění daňového poplatníka.

Minimální mzda roste skokově

Další negativní dopady na podnikatelský sektor i na zaměstnanost bude mít také zvýšení minimální mzdy, která vzrostla od ledna o 700 Kč na 9 900 Kč. Českomoravská konference odborových svazů navíc požaduje, aby minimální mzda byla zvýšena od roku 2017 až na 11 500 Kč.

Skokové zvyšování minimální mzdy bez vazby na růst ekonomiky může významně poškodit zejména malé firmy v chudších regionech. Protože o zvýšení rozhoduje vláda svým nařízením, nelze budoucí zvýšení mzdových nákladů předem zakalkulovat do podnikatelských plánů.

Hospodářská komora ČR se již proto v této souvislosti obrátila na předsedu vlády Bohuslava Sobotku s požadavkem, aby byl sestaven tým expertů, který by do tří měsíců navrhl pro zvyšování minimální mzdy pevná a transparentní pravidla vycházející z výkonu a vývoje české ekonomiky.

Miloš Cihelka

Byrokratická zátěž trápí každého podnikatele

K nejdůležitějším úkolům dneška bezesporu patří eliminace byrokratické zátěže, která se dotýká snad každého podnikatele u nás. S tímto nelehkým úkolem si již druhým rokem snaží poradit Sekce pro eliminaci byrokracie, která byla vytvořena při Hospodářské komoře České republiky.

Pro podnikatele je stále obtížnější orientovat se v právních předpisech. HK ČR proto ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravuje systém, který by umožnil bezplatnou dostupnost úplných znění všech právních předpisů, a to k libovolně zvolenému časovému okamžiku. Zobrazily by se i změny mezi jednotlivými časovými verzemi. Sekce se rovněž aktivně podílela na prosazení zpoplatnění výdajů zaměstnavatele spojených se srážkami exekucí u zaměstnance.

Jedná se o náhradu nákladů plátce mzdy spojenou s výkonem rozhodnutí nebo exekucí srážkami ze mzdy. Jsme rádi, že se nám podařilo změnu prosadit, neboť díky této změně budou mít zaměstnavatelé možnost náhrady za tyto úkony. Na druhou stranu zaměstnavatel nemusí náklady spojené s výkonem rozhodnutí strhávat, protože bude pouze na jeho rozhodnutí, zda této možnosti využije.

Ke změně dochází novelou občanského soudního řádu a novelou exekučního řádu a měla by platit od 1. 1. 2017. Dále se Sekce pro eliminaci byrokracie podílí na zpřístupnění všech formulářů státní správy na jednom místě, aby již podnikatel nemusel složitě vyhledávat formuláře na stránkách jednotlivých ministerstev.

Intenzivně na této záležitosti spolupracujeme s expertní skupinou pro snižování administrativní zátěže při MPO. Výsledkem této spolupráce je portál pro oblast vyhledávání formulářů, které jsou dále doplňovány o informace ze strany administrátora webu. Dochází zde ke stanovení kritérií pro třídění formulářů a každý z formulářů má také svou anotaci a je možné jej vyhledávat i tímto způsobem. Formuláře jsou k shromážděny na portálu BusinessInfo.cz.

Insolvenční řízení

Důležitým tématem pro podnikatele je také insolvenční řízení. K návrhu, kterým se mění insolvenční zákon, jsme projednávali mnoho podnětů a uplatnili jsme několik doporučujících připomínek. Například v případě oddlužení se připomínky týkaly omezení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy jen pro pohledávky přednostní.

Další připomínka se týkala nejasností ohledně povinností plátce mzdy v době od zahájení insolvenčního řízení do obdržení usnesení soudu o schválení oddlužení. U připomínky k povinnosti dokládání příjmu dlužníkem za poslední tři roky při podání návrhu na povolení oddlužení jsme požadovali zkrácení této lhůty na jeden rok. V další připomínce bylo požadováno prodloužení lhůty pro přihlášení pohledávky z 30 na 60 dní.

Podnikatelé se totiž v některých případech ani nemusí včas dozvědět, že běží termín pro přihlášení jejich pohledávky, neboť neexistuje povinnost insolvenčního správce věřiteli podat o této skutečnosti informaci. Podstatným tématem je i snížení fi nanční a administrativní zátěže úpravou autorského zákona. Je nutné zejména implementovat směrnici o kolektivní správě a vytvořit jednotný právní rámec pro kolektivní správu práv s vysokou úrovní ochrany, transparentnosti a právní jistoty.

Jedná se zde o zastropování odměn za přijímače v hotelových pokojích. Při stanovení sazeb odměn se plánuje přihlížet ke srovnatelným odměnám v obdobných evropských zemích. V současné době se naše Sekce pro eliminaci byrokracie podílí na vytvoření seznamu informačních povinností pro podnikatele. HK ČR žádá o poskytnutí celkového přehledu informačních povinností vztahujících se na jednotlivé podnikatele, a to za účelem jejich zveřejnění na stránkách HK ČR.

Považujeme to za důležité pro všechny členy, neboť pouze uveřejněním všech informačních povinností získají podnikatelé přehled o tom, které povinnosti se na ně vztahují. Zároveň navrhujeme uvést u jednotlivých informačních povinností sankce za jejich nedodržení, tzn. navázat povinnost na sankce. Nyní je celá záležitost v jednání a není ještě jisté, kdo bude mít na starosti aktualizaci informačních povinností včetně zajišťování a udržování celého systému.

Sekce pro eliminaci byrokracie se bude i nadále snažit nejen o co největší snížení byrokratické zátěže, ale také bude usilovat o zabránění vzniku nových nesmyslných předpisů, které se v poslední době v České republice objevují. Naším krédem je „zabránit vzniku různých norem, předpisů, nařízení a zákonů, které neustále vznikají, a podpořit zdravý rozum a podnikatelskou aktivitu". Předvídatelné a jednodušší právní prostředí v České republice pomůže nejen podnikatelům, ale rovněž všem obyvatelům našeho státu.

Tomáš Sýkora


Podnikatelé marně čekají na systémy slibované státem

Dlouhodobým klíčovým problémem ICT veveřejné správě (eGovernmentu) je roztříštěnost a neprovázanost jednotlivých projektů eGovernmentu na úrovni odpovědných orgánů veřejné moci. Navině je i rezortismus, říká Martin Plachý, předseda pracovní skupiny e-Government, která je součástí Sekce IT a telekomunikací HK ČR.

Předseda skupiny je přesvědčen, že celkové podnikatelské prostředí je významným způsobem formováno právě funkčností veřejné správy, které rozvoj ICT služeb pomáhá. „Proto podporujeme aktivní kroky směřující ke zvýšení efektivnosti veřejné správy a jsme připraveni se jich účastnit, případně sami budeme iniciovat systémové projekty zjednodušující vztah veřejné správy a podnikatelských subjektů," říká Martin Plachý, který se proto snaží upozornit na řadu projektů, které by mohly podnikatelům usnadnit podnikání a snížit jejich byrokratickou zátěž, ale stát není schopen je dokončit.

Typickým příkladem je projekt eSbírky a eLegislativy. „Je to klíčový projekt, který je již několik let bez zdůvodnění odkládán, ale jeho přínos pro zprůhlednění podnikatelského prostředí je nevyčíslitelný," vysvětluje Martin Plachý.

Oba systémy měly být dokončeny už v březnu loňského roku, ale rezort ministerstva vnitra jejich realizaci zastavil. Nestihly se totiž zaplatit z unijních peněz.

E-fakturace v nedohlednu, datové schránky čekají

Podobným osudem trpí projekt E-fakturace. Ten je sice připraven, jeho využívání brání znovu legislativní překážky. Přitom projekt původně podnikatelům sliboval výrazné zjednodušování administrativy jak na straně veřejné správy, tak na straně podnikatelských subjektů.

Za nedodělky lze jasně označit i další státní projekty, například implementaci jednotné identifi kace a autentizace občanů ČR vůči veřejné správě a identifi kace a autorizace úředníků veřejné správy ČR.

„Potíže jsou také u datových schránek," říká Martin Plachý. Projekt datových schránek podle pracovní skupiny pro eGovernment totiž stále ještě nedosahuje svého potenciálu, tedy zjednodušování komunikace mezi jednotlivými subjekty veřejné správy a podnikatelskými subjekty.

„Tato komunikace je stále mnohdy zbytečně komplikovaná," uzavřel Martin Plachý s tím, že v tuto chvíli jde správným směrem v oblasti eGovernmentu snad jen zřízení a zaktivnění útvaru Odbor hlavního architekta, který bude odpovědný jak za strategické směřování eGovernmentu, tak za „povolování" investic a provozních nákladů a následně také za kontrolu jejich účelného využití.

Miroslav Diro

Převzato z časopisu Komora, Autoři článků: Miloš Cihleka, Tomáš Sýkora, Miroslav Diro

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek