Český výzkum řídí velmi málo žen

22. 2. 2016 | Zdroj: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Česká republika patří k zemím s nejnižším zastoupením žen v řízení výzkumných projektů. Pokud už se výzkumu vůbec věnují, nacházejí se ve specifických oborech a na nižších pozicích. Přispět k řešení tohoto problému si stanovila jako jeden ze svých strategických cílů i Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Z tohoto důvodu založila agentura v roce 2015 Platformu žen ve výzkumu a podnikání, v rámci které pořádá setkání a semináře. Jeden z nich se práve konal.

„Vycházíme z již osvědčených přístupů ve vyspělých zemích Evropské unie, kdy uplatňování rovných příležitostí mužů a žen zvyšuje konkurenceschopnost příslušných zemí. Je zřejmé, že se jim to daří, pokud umějí rozvíjet, přilákat a udržet nejlepší talenty bez ohledu na věk, pohlaví, náboženské vyznání, sexuální orientaci nebo původ,“  upozornila Rut Bízková, předsedkyně TA ČR.

“Potenciál v podobě specifických znalostí, zkušeností nebo kreativity žen je již dávno rozpoznán jako strategická surovina, která ovšem často leží ladem. To si žádná země dlouhodobě nemůže dovolit”, doplňuje Marcel Kraus z TA ČR. Agentura má zpracovanou a uplatňovanou i vlastní Genderovou politiku (69 kB).

Postavení žen by měl posílit i nový program

TA ČR také připravila nový program zaměřený na nastupující generaci výzkumnic a výzkumníků, jehož specifický cíl má přispět k  řešení nerovného zastoupení mužů a žen  v českém výzkumu. Má název ZÉTA a TA ČR ho již předložila k posouzení Radě pro vědu, výzkum a inovace.

„Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů a mladých vědeckých pracovnic a pracovníků do 35 let,“ vysvětlila Rut Bízková.

Podpora v programu bude směrována tam, kde došlo k selhání trhu. Tedy na využívání výsledků aplikovaného výzkumu, odstranění nerovného postavení studentek a studentů a mladých vědeckých pracovnic a pracovníků při podávání návrhů projektů.

Zároveň má posílit motivaci v rámci vysokoškolského studia k řešení projektů navázaných na potřeby aplikovaného výzkumu v ČR. Měl by také umožnit maximální soustředění studentek a studentů na odbornou práci a nastavit takové podmínky pro uchazečky a uchazeče, které povedou k vyrovnání pracovního a osobního života u  mužů a žen na výzkumných pracovištích.

Jak podpořit ženy ve výzkumné a řídící pozici?

Aktuální seminář má název „Jak podpořit ženy ve výzkumné a řídící činnosti“. Jeho první část představí dobré praxe v řešení diverzity a rovných příležitostí žen a mužů ve firmách a výzkumných organizacích. O své zkušenosti se podělí Petra Pazderková ze společnosti Google Česká republika, Anna Mittnerová a Kateřina Grecová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze nebo Lenka Bukačová z Ženy s.r.o.

„V roce 2014 jsmě s kolegyněmi odstartovaly iniciativu Women@Google, jejímž cílem je vzdělávat, propojovat a inspirovat ženy nejen v rámci firmy, ale i mimo ní v celé České republice,“ uvedla Petra Pazderková. “Rády bychom přispěly k tomu, aby se co nejvíce mladých dívek nadchlo pro informační technologie a ukázaly jim, že třeba i takové programování není jenom pro kluky”, dodává.

Druhá část semináře bude prezentovat možnosti finanční podpory diverzity a rovných příležitostí mužů a žen z operačních programů a z programu Horizont 2020. Vystoupí v ní Lenka Grünbergová z Úřadu vlády České republiky, Marcela Linková z Národního kontaktního centra Gender a věda a zástupkyně ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy Inka Vaverková a práce a sociálních věcí Adéla Purschová.

„Je prokázáno, že kvalita vědeckého poznání je vyšší při zohlednění genderové perspektivy v samotném vědeckém bádání a výzkumné činnosti," upozornila Marcela Linková. „V posledních letech sice dochází k nárůstu podílu žen mezi studujícími, ale automaticky bohužel nevede ke zvýšení podílu žen ve výzkumu. Je to doklad o značném plýtvání talentem vysoce kvalifikovaných a schopných žen,“ dodala.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek