Českým školám chybí zahraniční studenti

19. 11. 2014 | Zdroj: BusinessInfo.cz

„Soukromé vysoké školství v České republice před 25 lety neexistovalo a řada lidí na něj pohlížela s nedůvěrou. V průběhu času se však ukázalo, že soukromé vysoké školství systém terciárního vzdělávání nikterak nedevalvuje, naopak plní velmi důležitou úlohu: v době, kdy jsem zakládal UJAK, existoval veliký převis poptávky, protože veřejné a státní vysoké školy nebyly schopny uspokojit zájem uchazečů o studium,“ říká v rozhovoru pro časopis Komora.cz Luboš Chaloupka, rektor Univerzity Jana Amose Komenského Praha (UJAK).

Začal nový akademický rok a posluchárny vysokých škol se začaly plnit studenty. Jak vlastně podle vás v Česku vnímáme vysokoškolské vzdělání?
Vnímáme jej jako vážnou záležitost. V tradiční rovině je pro nás vysokoškolské vzdělání symbolem intelektuálního úspěchu a znakem společenského statusu. V rovině praktické, která začíná převažovat, je vzdělání vstupenkou na veliký a rozmanitý trh práce a naplněním požadavků zaměstnavatelů na obsazení čím dál většího počtu pracovních postů. A v rovině osobní je pro nás vysokoškolské vzdělání určitým potvrzením vlastních schopností a motorem dalšího profesního a obecně duševního rozvoje.

Jaké jsou šance absolventů vysokých škol na uplatnění?
Stále platí, že čím vyššího vzdělání člověk dosáhne, tím větší jsou jeho šance na uplatnění. S radostí musím konstatovat, že UJAK je v tomto ohledu na špičce a naprostá většina našich absolventů nemá s hledáním pracovní příležitosti problém. Jak vyplývá ze studie Střediska vzdělávací politiky, UJAK dosahuje běžné míry nezaměstnanosti 0,9 % a standardizované míry nezaměstnanosti za předchozích 5 let 0,8 %. Míra nezaměstnanosti pod 1 % je přitom podle studie zaznamenána pouze u čtyř fakult veřejných vysokých škol (lékařské a farmaceutické fakulty) a dvou vysokých škol soukromých.

Zdrojem údajů pro výpočty míry nezaměstnanosti jsou pro SVP úřady práce. K tomuto skvělému výsledku napomáhá více faktorů – nabídka atraktivních oborů, vynikající zázemí pro výuku jazyků – UJAK je například jediným místem v Česku, kde lze vykonat prestižní mezinárodní jazykové zkoušky TELC, snaha klást důraz na rovnováhu mezi prakticky využitelnými znalostmi a bohatou teoretickou průpravou.

Zastavme se u jazykové přípravy. Univerzita Jana Amose Komenského Praha má s výukou jazyků bohaté zkušenosti a výuka je otevřená i zájemcům mimo akademickou obec…
Ano, je to tak. Studenti si mohou vybrat z nabídky hned několika jazyků – angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny a češtiny pro cizince. Studenti některých oborů mají výuku cizího jazyka povinnou přímo v rámci studia, třeba v případě managementu cestovního ruchu jsou to v bakalářském programu hned dva jazyky – angličtina a druhý povinně volitelný.

Studium jazyka je samozřejmostí například také v oboru evropská hospodářskosprávní studia, zkouška z jazyka je povinná také pro právo v podnikání. Povinná výuka zahrnuje celou škálu již zmíněných cizích jazyků. Výuku na Univerzitě Jana Amose Komenského zajišťují kvalifikovaní čeští učitelé i rodilí mluvčí a díky kvalitním pedagogům jsme schopni připravit pro zájemce mimo řady studentů jazykové kurzy doslova na klíč. V současné době zajišťujeme výuku pro Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – v tomto případě již můžeme hovořit dlouhodobé spolupráci. Mezi další subjekty, pro něž jsme připravovali nebo připravujeme kurzy, patří například Kancelář Senátu Parlamentu České republiky nebo Správa státních hmotných rezerv.

chaloupkaKromě klasické výuky studenti mohou jazykové znalosti cizelovat i na nejrůznějších zahraničních pobytech. Podporuje vaše univerzita tyto pobyty?
Ano, mobilitní programy získaly nejen v posledních letech v systému vysokého školství nezastupitelné místo. Asi nejpopulárnější z nich je ERASMUS, letos nahrazený inovovaným programem ERASMUS+. UJAK na sklonku minulého roku získala certifikaci Erasmus Charter for Higher Education 2014–2020 (ECHE), díky níž se do inovovaného programu může zapojit.

Studenti UJAK tak mohou i nadále vyjíždět na studijní a pracovní stáže, stejně tak se ovšem na UJAK každý rok vypravují zahraniční studenti. Máme na čtyřicet partnerských univerzit, na sklonku minulého měsíce jsme například hostili delegaci z norské Volda University College. Tato univerzita patří v Norsku k absolutním špičkám v oblasti mediální komunikace a žurnalistiky a s ohledem na to, že mediální komunikace je jedním z oborových pilířů UJAK, spolupráci s našimi partnery logicky cizelujeme, aby byla pro naše i pro zahraniční studenty co nejpřínosnější.

Mají o studium na vaší univerzitě zájem i zahraniční studenti? Jaká je v tomto směru politika státu?
Prognózy demografického vývoje v Česku jsou zřejmé a stejný vývoj probíhá v řadě států v západní Evropě. Jenže ty, na rozdíl od nás, zhodnotily situaci a na jejich univerzitách studuje velké množství zahraničních studentů. U nás je tato oblast velmi komplikovaná, protože české vysoké školy vesměs nejsou na příliv zahraničních posluchačů připraveny. Jedním z důvodů je nepříliš vstřícná vízová politika vůči zahraničním uchazečům o vysokoškolské studium.

Myslím, že je třeba ji změnit, protože nárůst počtu zahraničních studentů může do určité míry kompenzovat populační pokles, a navíc je to přísun dalších peněz do státního a veřejných rozpočtů České republiky.

Další oblastí, kde máme velký handicap, je jazyková vybavenost českých studentů. Zájem zahraničních studentů studovat u nás (mj. i proto, že studium v českém jazyce je pro posluchače ze zemí Evropské unie na veřejných školách bezplatné) je vyšší než zájem našich studentů vyjíždět za studiem do zahraničí. I proto se UJAK na jazykovou gramotnost hodně zaměřuje, a byli bychom rádi, kdyby i náš stát víc podporoval zkvalitnění jazykové výuky na všech stupních.

UJAK je největší a nejstarší českou soukromou univerzitou – je rozdíl vevnímání soukromých vysokých škol u nás a v zahraničí?
Ano je, ačkoliv i v tomto ohledu se situace pomalu mění. Soukromé vysoké školství v České republice poměrně logicky před 25 lety neexistovalo – a řada lidí na něj proto pohlížela s nedůvěrou. V průběhu času se však ukázalo, že soukromé vysoké školství systém terciárního vzdělávání nikterak nedevalvuje, naopak plní velmi důležitou úlohu: v době, kdy jsem zakládal UJAK, existoval veliký převis poptávky, protože veřejné a státní vysoké školy nebyly schopny uspokojit zájem uchazečů o studium.

Nabízí se otázka, dle čeho spolehlivě poznat kvalitní školu. Jedním z kritérií je úspěšnost absolventů při hledání uplatnění a jejich celková připravenost na praxi. Zároveň by daná škola měla svým studentům nabízet i něco nad rámec výuky – nadstandardní studijní zázemí, besedy se zajímavými osobnostmi, odborné vědecké konference…

Naše univerzita například na konci minulého akademického roku pořádala mezinárodní odbornou konferenci Marketing a management cestovního ruchu na národní a regionální úrovni a spolupořádala již XIV. ročník konference E-learning fórum 2014. Nechybí ani zmíněná zajímavá setkání s osobnostmi z praxe – naposledy se konala beseda s fotografy Janem Saudkem a Robertem Vanem.

Soukromým školám se však například často vytýká, že prakticky neprovozují vědeckou činnost.Souhlasíte s tím?
To naštěstí není případ UJAK. Naše škola například ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR v letošním roce získala grant na unikátní projekt s názvem „Liberální společnost, nebo národní společenství? Sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava 1939–1945“. Za UJAK bude tento projekt řešit Doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., který také v letošním roce získal prestižní cenu Nadačního fondu Neuron.

Nový projekt významně obohacuje portfolio již řešených výzkumných, vývojových a inovačních projektů UJAK. V něm je oblast základního vědeckého výzkumu zastoupena ještě neméně originálním projektem „Česká šlechta v proměnách 20. století“ (GAČR) a projekty interní grantové agentury UJAK.

Do sféry zahraniční výzkumné spolupráce náleží třeba projekty pro OECD nebo projekt s Demokritovou univerzitou v Řecku zaměřený na intenzitu práce v době ekonomické krize. Další řada rozvojových projektů financovaných z fondů EU míří do oblasti modernizace studijních programů a dalšího vzdělávání. Takzvanou „třetí misi univerzit“ na UJAK zastupují především projekty ve spolupráci s městskou částí Praha 3.

Jak pohlížíte na vzdělávací programy neuniverzitního typu? Mám na mysli například profesní tituly.
Považuji je za velmi důležité, pochopitelně v závislosti na zaměření. Studenti našeho programu MBA, který je orientován na řízení lidských zdrojů a Evropskou unii, jsou zpravidla vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří daný program vnímají jako akcelerátor své další kariéry.

Program MBA na UJAK je specifický tím, že jde o samostatný projekt školy, který získal vlastní mezinárodní akreditaci od renomované zahraniční agentury FIBAA. Nemuseli jsme se proto podřizovat požadavkům a normám nějaké jiné vzdělávací instituce, která by programu poskytla záštitu svého jména i reálný obsah. Nejedná se tedy o žádnou franšízu, ale o projekt, který v maximální míře reflektuje specifika dané problematiky v Česku.

ChaloupkaDoc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc.


Vystudoval speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde také působil jako vedoucí katedry. V roce 1991 založil Univerzitu Jana Amose Komenského Praha, od roku 2001 je jejím rektorem. Publikoval množství vědeckých monografi í, učebnic, studijních textů a odborných článků.

Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Jan Červenka

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek