Charakteristika Olomouckého kraje

30. 5. 2011 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Dokument seznamuje se základními charakteristikami Olomouckého kraje, jimiž jsou například poloha a rozloha kraje, počet obyvatel, struktura ekonomických aktivit, sociální a další údaje.

Poloha a území

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. Z hlediska územněsprávního tvoří spolu se Zlínským krajem oblast Střední Moravy (NUTS 2). Člení se na pět okresů (Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). Od 1. 1. 2005 došlo k územnímu rozšíření Olomouckého kraje o tři obce z kraje Moravskoslezského. Na území Olomouckého kraje bylo stanoveno 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 20 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Olomoucký kraj má na severu 104 km dlouhou mezistátní hranici s Polskem, na východě sousedí s Moravskoslezským krajem, na jihu se Zlínským a Jihomoravským krajem a na západě s krajem Pardubickým.

Geograficky je kraj členěn na severní hornatou část s pohořím Jeseníky s nejvyšší horou Praděd (1492 m n.m.). Jižní část kraje je tvořena rovinatou Hanou. Územím kraje protéká řeka Morava, na jejíž hladině u Kojetína v okrese Přerov je nejníže položený bod kraje (190 m n.m.). Olomoucký kraj nabízí velké množství přírodních zajímavostí. Turisty je hojně navštěvovaná Chráněná krajinná oblast Jeseníky s nejrozlehlejším moravským rašeliništěm Rejvíz, s pětačtyřicetimetrovým Vysokým vodopádem, vodní nádrží a elektrárnou Dlouhé Stráně na vrcholu kopce a dalšími přírodními scenériemi. Zajímavé jsou i lužní lesy v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví s mnohými ohroženými druhy rostlin i živočichů. V Olomouckém kraji leží i řada jeskyní – Javoříčské, Mladečské a Zbrašovské aragonitové jeskyně.

Rozloha

K 31. 12. 2009 celková výměra kraje dosáhla 5 266,58 km2 (tj. 6,7 % z celkové rozlohy ČR), přičemž rok od roku klesá podíl orné půdy (39,6 %) a zvyšuje se podíl nezemědělské půdy (46,7 %).

zpět na začátek

Obyvatelstvo

Obyvatelé Olomouckého kraje žili v 398 obcích, z nichž má 30 obcí přiznaný statut města. V těchto městech bydlelo 57,1 % obyvatel. Statutárním městem je krajské město Olomouc, které k 31. 12. 2009 mělo 100 362 obyvatel. Většina obyvatel kraje je zásobena vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu (89,4 %) a bydlí v domech napojených na veřejnou kanalizaci (77,4 % obyvatel). Hodnoty měrných emisí nedosahují průměrných hodnot za ČR, životní prostředí můžeme tedy hodnotit jako méně poškozené. Horské a podhorské oblasti mají vynikající kvalitu ovzduší a jsou významným zdrojem pitné vody.

K 31. 12. 2009 měl Olomoucký kraj celkem 642 041 obyvatel. Počtem obyvatel na 1 km2 (121,9) se kraj přibližuje průměrné hustotě zalidnění za celou ČR (133,2 osob na km2). V rámci kraje jsou samozřejmě rozdíly, nejmenší hustotu obyvatel má okres Jeseník (57,4 osob na km2) a Šumperk (94,8 osob na km2). V roce 2009 se v kraji narodilo více dětí než zemřelo osob (7 134 živě narozených dětí a 6 705 zemřelých), přesto klesá podíl dětí ve věku 0 – 14 let (14,2 % z celkového počtu obyvatel k 31. 12. 2009) a roste podíl obyvatel starších 65 let (15,5 %), tím se zvyšuje průměrný věk obyvatel (40,7 let k 31. 12. 2009). Podíl dětí narozených mimo manželství se nadále zvyšuje (39,5 % v roce 2009), zároveň se snižuje počet umělých přerušení těhotenství (1 166 v roce 2009). Došlo k poklesu počtu sňatků (2 827 v roce 2009) i počtu rozvodů (1 741 v roce 2009) a nejčastější příčinou úmrtí zůstávají nemoci oběhové soustavy (u 51,2 % zemřelých).

zpět na začátek

Ekonomické údaje

Český statistický úřad již řadu let provádí výběrové šetření pracovních sil zjišťováním údajů v domácnostech respondentů. Podle tohoto šetření měl v roce 2009 Olomoucký kraj 316,6 tis. ekonomicky aktivních obyvatel starších 15 let, z nichž bylo 292,4 tis. obyvatel zaměstnaných a 24,2 tis. nezaměstnaných. Právě kvůli odlišné metodice zjišťování činila obecná míra nezaměstnanosti (ILO) 7,64 % a byla nižší než míra registrované nezaměstnanosti k 31. 12. 2009, která podle evidence Úřadů práce dosáhla 12,19 %. Na konci roku 2009 hledalo práci 41 092 uchazečů evidovaných na úřadech práce.

V kraji v roce 2009 dosáhla celková hodnota vyplacených sociálních dávek 2 533 mil. Kč (6,2 % z celkové částky čerpané z účtů státní sociální podpory pro celou ČR). V prosinci roku 2009 pobíralo důchod 172 010 příjemců s průměrnou výší důchodu 9 591 Kč. V Olomouckém kraji bylo v roce 2009 nemocensky pojištěno 205 075 osob a bylo vyplaceno 1 378,3 mil. Kč na dávky nemocenského pojištění. Nově bylo nahlášeno 64 906 případů pracovní neschopnosti. V roce 2009 se o nemocné v Olomouckém kraji staralo v 9 nemocnicích, 13 odborných léčebných ústavech a dalších zdravotnických zařízeních 2 735 lékařů a 6 426 zdravotních pracovníků. Péče o nemocné na nejvyšší úrovni je zabezpečována především ve Fakultní nemocnici v Olomouci, která je vybavena nejnovější léčebnou technikou i širokou vědeckou a výukovou základnou. Péči o zdraví obyvatelstva se věnují i v řadě lázeňských zařízeních rozmístěných po celém kraji, známé jsou lázně v Jeseníku, Velkých Losinách, Teplicích nad Bečvou, Slatinicích, Skalce a další.

Síť školských zařízení tvoří 360 mateřských škol, 304 základních škol, 20 gymnázií, 81 oborů odborného vzdělání na středních školách a 8 vyšších odborných škol. Centrem vzdělání je druhá nejstarší univerzita v České republice – Univerzita Palackého v Olomouci. Na její přírodovědecké, pedagogické, lékařské, filozofické, právnické, teologické fakultě, fakultě tělesné kultury a fakultě zdravotnických věd studuje přes 23 tisíc studentů.

Z ekonomického hlediska je Olomoucký kraj oblastí průmyslovou s rozvinutými službami. Ekonomika hanáckých okresů je více stabilní a dostatečně rozmanitá, okres Jeseník a severní část okresu Šumperk však bohužel díky své poloze, dopravní dostupnosti i narušením sociálního a hospodářského života po druhé světové válce (vysídlení německého obyvatelstva) patří k ekonomicky slabším regionům. Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se Olomoucký kraj podílel v roce 2009 pouze 4,6 %, v přepočtu na 1 obyvatele dosahoval jen 75,4 % republikového průměru. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v podnicích, které mají sídlo v kraji, dosáhla 20 155 Kč (přepočtené počty, 2009). Jižní a centrální část kraje patří mezi oblasti s nejúrodnější půdou. Průměrné výnosy pěstovaných plodin – ječmene jarního, pšenice ozimé, řepky i technické cukrovky dosahují v celé ČR nejvyšších hodnot.

V Olomouckém kraji působí řada tradičních průmyslových podniků. Na zemědělskou výrobu navazuje množství potravinářských podniků, z dalších odvětví průmyslu je rozvinutý textilní a oděvní průmysl, výroba strojů a zařízení, průmysl optiky a optických zařízení a mnoho dalších. V roce 2009 v Olomouckém kraji sídlilo 164 průmyslových podniků se 100 a více zaměstnanci. V těchto podnicích pracovalo 44 323 zaměstnanců s průměrnou měsíční mzdou 21 091 Kč. Tržby těchto podniků za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy dosáhly 87 425 mil. Kč.

V roce 2009 v Olomouckém kraji mělo sídlo 35 stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci, v nichž pracovalo 3 522 zaměstnanců s průměrnou hrubou měsíční mzdou 29 963 Kč. Hodnota výkonů těchto podniků ze stavební činnosti provedená podle dodavatelských smluv dosáhla 5 356 mil. Kč. V roce 2009 byla zahájena stavba 1 840 nových bytů a byla dokončena výstavba 2 026 bytů. Stavební úřady evidovaly během roku 2009 celkem 5 533 vydaných stavebních ohlášení a povolení.

Ve statistickém registru ekonomických subjektů bylo koncem roku 2009 zaregistrováno 133 275 podniků, organizací a podnikatelů. Největší část tvořili soukromí podnikatelé zapsaní dle živnostenského zákona (76,7 %) a obchodní společnosti (8,1 %).

zpět na začátek

Doprava

Dopravní dostupnost kraje zajišťuje 601 km železničních tratí a 3 582 km silnic, z nichž je pouze 12,3 % silnic I. třídy. Olomouc a nedaleký Přerov jsou významnými železničními uzly, hustá železniční síť je vedena rovnoměrně celým územím kraje. Silniční síť je hustější v jižní rovinaté části kraje. V blízkosti Olomouce se nachází letiště pro malá dopravní letadla, které získalo statut mezinárodního letiště.

Kriminalita

V regionu bylo spácháno 14 235 trestných činů, objasněno bylo 6 733 trestných činů. V roce 2009 došlo v Olomouckém kraji k 4 407 dopravním nehodám, při nichž bylo usmrceno 51 osob a zraněno 1 653 osob, dále 11 osob zemřelo a 43 se zranilo u 1 119 požárů.

zpět na začátek

Cestovní ruch

Olomoucký kraj patří mezi kraje nejméně vybavené ubytovacími zařízeními. K 31. 12. 2009 poskytovalo ubytovací služby v kraji 338 hromadných ubytovacích zařízení, rozmístěných především v turisticky navštěvovaných okresech Jeseník a Šumperk. Region nabízí řadu zařízení pro turistické vyžití. Kromě přírodních krás je zde řada historických památek – hradů Bouzov, Helfštýn, Šternberk, zámků – Úsov, Tovačov, Velké Losiny, Jánský vrch, Náměšť na Hané, desítky muzeí a galérií. Navštěvované je především krajské město Olomouc s druhou největší městskou památkovou rezervací, kde je chráněn rozsáhlý soubor historických, architektonicky a umělecky významných objektů na zachovalém půdorysu středověkého města.

Nejvýznamnější památkou v Olomouci je barokní Sloup Nejsvětější Trojice na centrálním náměstí, který byl v roce 2000 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Olomouc se dále pyšní řadou církevních staveb, v rozlehlých parcích se pořádají výstavy květin a rostlin s názvem Flora Olomouc.

V blízkosti Olomouce leží známé poutní místo s bazilikou Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a nedaleko odtud zoologická zahrada. O zachování lidových zvyků na Hané se starají desítky národopisných a tanečních souborů, pořádají se folklorní přehlídky a festivaly v Náměšti na Hané, v Prostějově, v Kojetíně a dalších místech regionu. V Olomouckém kraji je i řada příležitostí ke sportování. Bylo již vyznačeno přes 1500 km cyklistických tras, k vodním sportům je možno využít řadu moderních bazénů a přírodních koupališť. V Prostějově a v Přerově jsou známá tenisová střediska. Mnohé návštěvníky přilákají i závodní speciály na trati Ecce Homo u Šternberka, diváci mohou sledovat fotbalová i hokejová utkání na vybavených hřištích a zimních stadionech rozmístěných po celém regionu. Pro zimní sporty je upravena řada sjezdovek a lyžařských stop v Jeseníkách v nejznámějších areálech Červenohorské sedlo, Petříkov, Ostružná, Ramzová a mnoha dalších.

Olomoucký kraj je regionem s bohatou historií, s pestrou a malebnou přírodou, s množstvím kulturních, sportovních i rekreačních příležitostí. Ekonomika regionu je zaměřena na tradiční zemědělství, zpracovatelský průmysl a služby. Předpokladem pro další rozvoj regionu je strategicky výhodná poloha, dopravní dostupnost, rozvinutá infrastruktura, dostatek kvalifikovaných pracovních sil i vstup zahraničních investorů. Díky realizacím dlouhodobých strategických plánů se ekonomická situace v Olomouckém kraji postupně zlepšuje a vzestupná tendence má pokračovat i v následujících letech.

zpět na začátek

Nej- Olomouckého kraje

  • Nejvýše položený bod – Praděd 1492 m n.m., pohoří Jeseníky
  • Nejníže položený bod – hladina Moravy 190 m n.m., okres Přerov
  • Obec s největším počtem obyvatel – Olomouc, 100 362 obyvatel, okres Olomouc
  • Obec s nejmenším počtem obyvatel – Šléglov, 32 obyvatel, okres Šumperk
  • Obec s nejvyšším průměrným věkem – Radkova Lhota, 55,4 let, 189 obyvatel, okres Přerov
  • Obec s nejnižším průměrným věkem – Horní Loděnice, 34,0 let, 362 obyvatel, okres Olomouc
  • Nejvyšší naměřená teplota v roce 2009 – 31,8 °C, 23. července, Meteorologická stanice Olomouc
  • Nejnižší naměřená teplota v roce 2009 – -18,5 °C, 9. ledna, Meteorologická stanice Olomouc

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení: