Chorvatsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

22. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Záhřebu (Chorvatsko)

Pro české exportéry do Chorvatska  jsou zajímavé oblasti rozvoje a obnovy dopravní a železniční infrastruktury včetně využití vyspělých technologií v dopravních systémech. Dále oblasti ekologie a čištění odpadních vod, výroba elektrické energie a dodávky pro energetický sektor, vč. alternativních a obnovitelných zdrojů energie, dodavatelská a subdodavatelská činnost pro chorvatský zpracovatelský a potravinářský průmysl a zdravotnictví. Perspektivní se také jeví spolupráce v oblasti služeb, zejména v oblasti turistiky, financí a pomoci právních kanceláří.

 

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Automobilový průmysl

Prodej osobních vozidel vykazuje v posledních letech růstový trend. Obliba české automobilové značky je v Chorvatsku stabilní a silná. České automobily mají v posledních několika letech druhý největší podíl (cca 10 %) z prodejů nových vozů a tento podíl má tendenci se zvyšovat. Rostoucí poptávka existuje i po náhradních dílech, poskytování poradenství a servisu.

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Chorvatský potravinářský průmysl má širokou základnu. Po vstupu země do EU se rozšířily možnosti přímých dodávek i možnosti kooperace na místním trhu. Šance pro dodávky českých firem jsou zejména v dodávkách pro privátní značky obchodních řetězců nebo subdodávky pro zpracovatelský průmysl. Z konkrétních příležitostí je třeba zmínit dodávky mléka (zejména sušeného) a smetany vzhledem k omezeným kapacitám chorvatských mlékárenských závodů. Další položku možného vývozu tvoří šťávy a výtažky z rostlin jako komponenty pro nápojový průmysl. Pro realizaci dodávek nápojů je na trhu velmi silná místní konkurence. Uzeniny a další masné výrobky představují zajímavý vývozní potenciál, i když omezený vzhledem k silné místní konkurenci. Exportní příležitosti jsou v bio-potravinách (např. müsli, cereálie) a obecně v sortimentu zdravé výživy. Na chorvatském trhu by se mohli uplatnit i někteří menší a střední vývozci piva. Zájem je také o dodávky surovin, jako je sója a kukuřice pro výrobu polotovarů a krmných směsí. Na trhu si také, se zlepšující se ekonomickou situací, získávají místo luxusní potraviny, určené hlavně k obohacení trhu. Jedná se o sortiment cukrovinek, lahůdek atp. Vzhledem k tomu, že na chorvatském trhu figuruje jediný výrobce hnojiv, nabízí se možnost jejich vývozu z ČR. Zajímavá je také možnost vývozu strojů, které lze využít při zemědělské výrobě.

 

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Pro řadu českých firem se během uplynulých let stalo Chorvatsko zajímavou destinací zejména v oblasti vodního a odpadového hospodářství. Tato oblast poskytuje českým firmám velmi zajímavé možnosti zapojit se do projektů modernizace úpraven a čističek odpadních vod, kanalizací, vodovodních řadů apod. Velkým tématem je ochrana pobřeží a tím pádem možnost účasti na ekologických projektech. Financování těchto projektů je realizováno ze strukturálních fondů EU (k dispozici je cca 1 mld. EURO) a doplňováno financováním ze státního rozpočtu, rozpočtu měst a obcí, EBRD aj. Konkrétní příležitosti se prolínají i s dalšími obory, např. s dodávkami zařízení pro obnovitelné zdroje energie. Potenciál mají i dodávky pro odpadové hospodářství a spalovny odpadu.

 

Strojírenský průmysl

Možnosti spočívají hlavně v dodávkách tradičních českých strojírenských výrobků, jejichž renomé je veliké, např. traktorů, ale i v možnostech dodávek technologií pro potravinářský a zpracovatelský průmysl. Možnosti pro české firmy jsou také v subdodávkách pro místní výrobu kolejových vozidel, tramvají, příměstských vlaků a autobusů. U kolejových vozidel je možnost spolupráce buď v kooperační výrobě či převzetí části výroby nebo v kompletních dodávkách a modernizaci, např. starších tramvají české výroby. Velký potenciál tkví v komoditách, jako jsou malá letadla, hydroplány a subdodávky pro lodní průmysl. Příležitosti lze najít i v dodávkách strojů a zařízení pro farmaceutický průmysl, dřevozpracující průmysl, elektrotechnický průmysl, telekomunikační průmysl atp.

 

Energetický průmysl

Chorvatsko zajišťuje přibližně 65 % elektrické energie z domácích zdrojů. Preferuje se rozvoj obnovitelných zdrojů energie, z nichž by země chtěla do roku 2020 získávat přibližně 20 % energie. Využít k tomu může část z více než 4 mld. EUR, které má k dispozici z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Díky přírodním možnostem je možné vybírat z alternativních zdrojů jako je voda, vítr, solární energie, geotermální energie, biomasa. V Chorvatsku jsou upřednostňovány, díky tarifní politice státu, zdroje na spalování biomasy a energie z malých vodních elektráren. Možnosti dodávek pro české firmy jsou také v plynařském sektoru. Zelenou totiž dostala výstavba LNG terminálu na ostrově Krk, probíhá realizace a modernizace stávající sítě produktovodů a lokálních (městských) sítí. Rovněž se plánuje realizace napojení plynovodu IAP na TAP, kde by Chorvatsko mohlo být jedním z lídrů konsorcia. Další obchodní smlouvy by bylo možné získat při rekonstrukcích a modernizacích městských a regionálních tepláren, průmyslových elektráren, plynojemů a lokálních zásobníků paliv.

 

Železniční a kolejová doprava

Je možné navazovat na dobré jméno českých firem a reference z již realizovaných zakázek výstavby železničních tratí, tunelů a mostů. Chorvatské ministerstvo dopravy připravuje tendry financovaných z fondů EU (2014 – 2020) na výstavbu 78 km železničních tratí, např. druhá kolej na trati Križevci-Koprivnice-maďarská hranice. Rozbíhá se také celková modernizace lokální železniční infrastruktury. Tento sektor skýtá velké šance pro české firmy, z nichž některé již mají vybudované kontakty díky již realizovaným projektům. V návaznosti na výstavbu koridorů se přistupuje k modernizaci zastávek, nádraží a přístavních dopravních uzlů.

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Pro řadu českých firem se během uplynulých let stalo Chorvatsko zajímavou obchodní destinací zejména v segmentu zdravotnické techniky, nástrojů a vysokých a speciálních technologií. Velká část chorvatských nemocnic a dalších zdravotnických zařízení vyžaduje modernizaci, což se projevuje ve zvýšených poptávkách po zdravotnickém materiálu. Z konkrétních projektů bychom zmínili výstavbu nové nemocnice v Pule či modernizaci a rozšíření nemocnic v Záhřebu, Splitu, Osijeku, Bjelovaru a dalších městech. Exportní potenciál přinášejí i možnosti dodávek zařízení pro specializovaná pracoviště jako jsou oční kliniky, gynekologicko-porodnické, zubní, kosmetické a chirurgické laboratoře. Mnohé projekty jsou podpořeny spolufinancováním z fondů EU. Spolupráce ve farmaceutickém průmyslu je perspektivní zejména ve vývoji a testování léků. V úvahu připadá i vývoz speciálních léčiv. Zaznamenáváme také výrazný zájem v oblasti rozvoje balneologických zařízení a zájem o spolupráci v oblasti lázeňství všeobecně.

 

Plasty a gumárenský průmysl

V posledních letech narůstají požadavky na dodávky pneumatik a plastových výrobků v prvotních i neprvotních formách. Také plastové trubky, desky či folie jsou stále žádanější ve stavebnictví i zemědělství. Na podporu zemědělců je v letech 2014 – 2020 vyčleněno v Evropském zemědělském fondu přes 2 mld. EUR.

 

Zpracovatelský průmysl

Zlepšující se životní úroveň a rostoucí ekonomika vytváří v posledních letech prostor pro vyšší poptávku po kvalitní zboží běžné spotřeby a kvalitní výrobky, nikoli nezbytně značkové. Mezi položky, o které je na chorvatském trhu zájem, patří obleky, sanitární technika, nábytek, telefonní přístroje a příslušenství, tiskařské výrobky, bižuterie, kovové výrobky apod. Zájem o tyto výrobky se bude zvětšovat ve vazbě na zvyšující se kupní sílu obyvatelstva a rozvoj turismu.

 

Zábava a volný čas

Velký potenciál vidíme v dodávkách sportovních potřeb, sportovního vybavení škol, školních i veřejných hřišť, sportovních klubů a tělovýchovných zařízení vysokých škol.

 

Služby

Rozvoj městské dopravy zvyšuje zájem o moderní inteligentní systémy řízení dopravy včetně MHD, management parkovacích míst, semaforů apod. České firmy se mohou uplatnit a mnohé se již úspěšně zapojují do služeb spojených s turistikou a cestováním, s ubytováním a servisem v restauracích a při rozvoji trajektové námořní dopravy (přístavy Rijeka, Zadar, Trogir, Split, Ploče). Dále modernizují mariny pro rekreační lodní sporty, investují do výstavby vodních parků a hotelových komplexů. Dochází k rozvoji služeb cestovních kanceláří, provozovatelů zájezdů, turistických průvodců a pomocných služeb spojených s námořní dopravou. Významné jsou také dodávky pro vybavení hotelů, popřípadě investice do renovací jejich ubytovacích kapacit.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Chorvatsku je každoročně  organizováno, i přes jeho malou rozlohu, v průběhu roku  cca 100 různých veletrhů a výstav na  více než 30 místech. Největší organizátor veletrhů v  Chorvatsku je  Záhřebský veletrh (Zagrebački velesajam).

Další velký veletrh se zaměřením na potravinářsko-zemědělský komplex se koná dvakrát do roka (na jaře a na podzim) ve městěBjelovar. Více na http://www.bj-sajam.hr/. Dalším veletrhem, který se koná vždy na počátku roku, je podnikatelský a zemědělský veletrh ve městě Virovitice - více na http://www.viroexpo.hr/

 

Česká republika se každoročně prezentuje v rámci oficiální účasti pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na Konferenci o ochraně životního prostředí, dodávkách, ochraně a čištění odpadních vod a obecně k vodohospodářství. Jedná se o proexportní podporu perspektivního vývozního oboru. Akce se bude konat ve městě Pula na začátku října 2018. Více informací na tel. MPO ČR +420 224 852 805, 224 853 044, paní Zakševická.

 

V Chorvatsku se konají v průběhu celého roku,  a to nejen v Záhřebu, specializované veletrhy a výstavy zaměřené např. pouze na stavebnictví, svařovací techniku, lékařskou techniku, turistiku atd.  Poměrně známé jsou veletrhy GRAĐENJE a OPREMANJE- mezinárodní veletrhy stavebnictví, AMBIENTA – mezinárodní veletrh nábytku, SASO - veletrh stavebních materiálů a nástrojů, technologií obrábění a zpracování dřeva, Vinivita - veletrh vína a technologií zpracovíní vína, Energy Fair - veletrh technologií obnovitelných zdrojů energie, Intergrafika - veletrh tiskařských technologií.


Kalendář všech veletrhů a výstav konaných v Chorvatsku v průběhu roku, včetně kontaktů, je možno nalézt na internetových stránkách Chorvatské hospodářské komory http://www.hgk.hr/, popřípadě na internetových stránkách Záhřebského veletrhů.

 

Kontaktní adresy:

ZAGREBAČKI VELESAJAM
Avenija Dubrovnik 15
tel.: +385 -1-6503 111
fax: +385 -1- 6550 619
web: http://www.zv.hr/
e-mail: zagvel@zv.hr

 

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
SEKTOR ZA TRGOVINU
ODJEL ZA PROMOCIJU GOSPODARSTVA
tel.: +385-1-4561 624
fax: + 385 1 4828 499
web: http://www.hgk.hr/
e-mail: trgovina@hgk.hr

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: