Chorvatsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

8. 11. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Záhřebu (Chorvatsko)

Pro české exportéry do Chorvatska  jsou zajímavé oblasti rozvoje a obnovy dopravní a železniční infrastruktury včetně využití vyspělých technologií v dopravních systémech. Dále oblasti ekologie a čištění odpadních vod, výroba elektircké energie a dodávky pro energetický sektor, vč. alternativních a obnovitelných zdrojů energie, dodavatelská a subdodavatelská činnost pro chorvatský zpracovatelský a potravinářský průmysl a zdravotnictví. Perspektivní se také jeví spolupráce v oblasti turistiky a služeb s ní spojených dodávek.

  

Zemědělský a potravinářský průmysl

Chorvatský zpracovatelský a potravinářský průmysl má širokou základnu. Po vstupu země do EU se rozšířily možnosti přímých dodávek i možnosti kooperace na místním trhu. Šance pro dodávky českých firem jsou zejména v dodávkách pro privátní značky obchodních řetězců nebo subdodávky pro zpracovatelský průmysl. Z konkrétních příležitostí je třeba zmínit dodávky mléka (zejména sušeného) a smetany. Zde je potenciál vývozu hlavně vzhledem k omezeným kapacitám chorvatských mlékárenských závodů. Další položku možného vývozu tvoří šťávy a výtažky z rostlin jako komponenty pro nápojový průmysl. Pro realizaci dodávek nápojů je na místním trhu velmi silná místní konkurence. Uzenky a další masné výrobky představují také vývozní potenciál, i když omezený vzhledem k silné místní konkurenci. Exportní příležitosti jsou v bio-potravinách (např. müsli, cereálie) a obecně v sortimentu zdravé výživy. Trvalý zájem je o dodávky ochucovadel, kečupů, omáček apod. Na chorvatském trhu by se mohli uplatnit i někteří menší a střední vývozci piva. V poslední době zaznamenáváme zvýšenou poptávku po krůtím a kuřecím mase. Zajímavou položkou jsou sladkovodní živé ryby. Zájem je také o dodávky surovin, jako je sója a kukuřice pro výrobu polotovarů a krmných směsí. Na trhu si také získávají místo luxusní potraviny, určené hlavně k obohacení trhu. Jedná se např. o sortiment cukrovinek, lahůdek atp. Vzhledem k tomu, že je jediný výrobce hnojiv v Chorvatsku nabízí se možnost vývozu různých hnojiv. Zajímavá je také možnost vývozu strojů, které lze využít při zemědělské výrobě.

 

Vodohospodářství a odpadní průmysl

Tato oblast poskytuje českým firmám velmi zajímavé dodávkové možnosti především z důvodu ochrany Jaderského moře a ekologickým projektům, na jejichž realizaci tlačí EK. Mnohá města a opčiny nutně musejí modernizovat své odpadové hospodářství. Jedná se především o dodávky úpraven a čističek odpadních vod. Financování těchto projektů je realizováno ze strukturálních fondů EU a doplňováno financováním ze státního rozpočtu, rozpočtu měst a obcí a EBRD aj. Konkrétní příležitosti se prolínají i s dalšími obory, zejména s dodávkami zařízení pro obnovitelné zdroje energie. Potenciál mají i dodávky pro odpadové hospodářství a spalovny odpadu. Česká republika tento obor již podruhé podpořila oficiální účastí MPO za asistence českého Sdružení oboru českých vodovodů a kanalizací (SOVAK) na odborné konferenci týkající se aktuálních problémů vodohospodářství. Česká účast je plánována i na rok 2016, kdy se tato konference bude konat v říjnu ve městě Pula.

 

Automobilová doprava

Jedná se zejména o dodávky osobních automobilů Škoda a Hyundai vyráběných v Nošovicích. V úvahu také přicházejí dodávky motorových vozidel pro veřejnou osobní dopravu, například tramvají nebo jejich komponentů (Zagreb, Osijek) a dále dodávky zemědělských strojů a traktorů Zetor. Další možností jsou dodávky dílů, poskytování poradenství a servisu..

 

Strojírenský průmysl

ČR má v Chorvatsku pověst země, která má dlouholetou tradici ve výrobě nejrůznějších strojírenských výrobků. Možnosti spočívají hlavně v dodávkách tradičních strojírenských výrobků, jako jsou osobní automobily, traktory, tak i v možnostech dodávek technologií pro potravinářský průmysl. Možnosti pro české firmy jsou také v subdodávkách pro místní výrobu kolejových vozidel, tramvají, příměstských vlaků a autobusů. U kolejových vozidel je možnost spolupráce buď v kooperační výrobě či převzetí části výroby nebo v kompletních dodávkách a modernizaci např. starších tramvají české výroby. Velký potenciál tkví v komoditách, jako jsou malá letadla, hydroplány a subdodávky pro lodní průmysl. Příležitosti lze najít i v dodávkách strojů a zařízení pro farmaceutický průmysl, dřevozpracující průmysl, elektrotechnický průmysl, telekomunikační průmysl, atp.

 

Energetický průmysl

Chorvatsko zajišťuje přibližně 80 % elektrické energie z vlastních zdrojů. Zbývajících část realizuje dovozy zejména z Maďarska, Slovinska a BaH. Strategické plány v rozvoji energetiky sledují dva směry, jednak výstavbou a uvedením do provozu nových tepelných elektráren (Plomin C, Sisak, Zagreb) a potom rozvojem obnovitelných zdrojů energie, z nichž by země chtěla získávat do roku 2020 přibližně 20 % energie. Díky přírodním možnostem je možné vybírat z alternativních zdrojů jako je voda, vítr, solární energie, geotermální energie, biomasa. V Chorvatsku jsou upřednostňovány, díky tarifní politice státu, zdroje na spalování biomasy a zdroje výroby energie z malých vodních elektráren. Právě v těchto dvou oblastech existují možnosti dodávek pro české firmy. Dodávkové možnosti pro české firmy jsou také v plynařském sektoru. Uvažuje se stále o výstavbě LNG terminálu na Krku, modernizaci stávající sítě produktovodů a o modernizaci lokálních (městských) sítí. Plánována je rovněž realizace napojení IAP na TAP, kde by Chorvatsko mohlo být jedním z lídrů konsorcia. Další obchodní případy by bylo možné získat při rekonstrukcích a modernizacích městských a regionálních tepláren, průmyslovým elektráren, plynojemů a lokálních zásobníků paliv.

 

Dopravní průmysl a infrastruktura

Je možné navazovat na reference z již realizovaných zakázek výstavby úseků silnic, železničních tratí, tunelů a mostů. Chorvatské ministerstvo dopravy obdrželo v červenci 2016 z Bruselu 297 mil. EUR na výstavbu druhé koleje železniční trati Križevci, Koprivnice, maďarská hranice. Dále se připravují projekty výstavby dopravních železničních koridorů spojujících další části země a projekty na celkovou modernizaci lokální železniční infrastruktury. Celkově tento sektor skýtá velmi dobré šance pro české firmy, z nichž některé mají již vybudovány dobré referencey (Subterra, Metrostav, OHL ŽS, Zakládání staveb, AŽD). V návaznosti na výstavbu koridorů se přistupuje k modernizaci nádraží, letišť, přístavů a dalších dopravních uzlů. S výstavbou a modernizací infrastruktury souvisí možnosti dodávek projektů, zabezpečovacích zařízení a jiných vyspělých technologií pro dopravní systémy.

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Řada nemocnic a dalších zdravotnických zařízení vyžaduje modernizaci, což se projevuje na zvýšených poptávkách v tomto oboru. Připravuje se výstavba nové nemocnice v Pule a modernizace a rozšíření nemocnic v Záhřebu, Splitu, Osijeku, Bjelovaru a dalších městech. Exportní potenciál přinášejí i možnosti dodávek zařízení pro specializovaná pracoviště jako jsou oční kliniky, gynekologicko-porodnické, zubní, kosmetické a chirurgické laboratoře. Spolupráce ve farmaceutickém průmyslu je perspektivní zejména ve vývoji a testování léků. V úvahu připadá i vývoz speciálních léčiv. Zaznamenáváme také výrazný zájem v oblasti rozvoje balneologických zařízení a zájem o spolupráci v oblasti lázeňství všeobecně. Mnohé projekty by měly být podpořeny spolufinancováním z fondů EU.

 

Chemický průmysl

Průběžně se realizuje vývoz toaletních a kosmetických přípravků, silic, vonných látek, pracích prášků, čistících a leštících přípravků a různých chemikálií pro další chemickou výrobu. Významnou a perspektivní položku představují dodávky hnojiv. Významnou položky představují také léčiva a farmaceutické výrobky.

 

Plasty a gumárenský průmysl.

Jedná se především o rozšíření dodávek pneumatik a plastových výrobků v prvotních i neprvotních formách. Také kožená obuv a další kožené výrobky patří k tradičním vývozním položkám.

 

Zpracovatelský průmysl, nábytkářský průmysl, sklářský a keramický průmysl

Jedná se o celou řadu výrobků nebo zpracovaných polotovarů, o které je zájem na chorvatském trhu. Mezi položky, o které je na chorvatském trhu trvalý zájem, patří sklářské výrobky, tiskařské výrobky, zrcadla a dřevěné rámy na obrazy, bižuterie, výrobky ze stříbra a zlata, kovové výrobky apod. Zájem o tyto výrobky se bude zvětšovat ve vazbě na zvyšující se kupní sílu obyvatelstva.

 

Zábava a volný čas

Velký potenciál vidíme v dodávkách sportovních potřeb, sportovního vybavení škol, hřišť a tělocvičen, sportovních klubů a tělovýchovných zařízení vysokých škol.

 

Služby

K uplatnění českých firem dochází ve službách spojených s turistikou a cestováním, službách spojených s ubytováním a servisem v restauracích, službách v dopravě při rozvoji trajektové námořní dopravy (přístavy Rijeka, Zadar, Trogir, Split, Ploče). České firmy modernizují mariny pro rekreační lodní sporty, investují do výstavby vodních parků (např. Aquacolors Park v Poreči). Dochází k rozvoji služeb cestovních kanceláří, provozovatelů zájezdů, turistických průvodců a pomocných služeb spojených s námořní dopravou. Významné jsou také dodávky pro vybavení ubytovacích kapacit hotelů, popřípadě investice do renovací ubytovacích kapacit pro zlepšení ubytovacích služeb.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Aktuální sektorové příležitosti pro Chorvatsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Nejperspektivnější položky pro český export jsou uvedeny dle mapy oborových příležitostí pod bodem 5. České firmy zatím nepřistoupily k velkým investicím na chorvatském trhu. Výjimkou je J&T Banka, která koupila rozhodující akciový balík v lokální Varaždinské bance (investice 270 mil. CZK, tj. nákup 58 % podílu akcií). V teritoriu spíše probíhají drobnější investice do různých menších rekreačních a restauračních zařízení. Čeští občané také pravidelně investují do nemovitostí, zejména na pobřeží Jadranu. V květnu 2015 byl u města Poreč otevřen vodní park, kde český investor investoval cca 25 mil. euro. Český internetový prodejce Mall.cz začátkem roku 2016 vstoupil na chovatský trh. Výše investice není známá.

Významnou investicí mohl být vstup skupiny Agrofert do chemického závodu Petrokemija Kutina. Bohužel tato investice doposud nebyla realizována. V květnu 2015 jsme zaregistrovali zájem české Kofoly o nákup podílu v chorvatském výrobci nápojů Badel.

Chorvatská vláda doposud neprovedla důslednou privatizaci velkých státních podniků. Tento úkol, zdá se, se rozhodla realizovat nová chorvatská středopravá vláda, která je u moci od ledna 2016. Zahájení privatizace, zejména státních podniků, by mohlo přinést zajímavé možnosti pro české investory. Ledy se pohnuly v květnu 2016, kdy chorvatská vláda konečně informovala o připravované privatizaci vybraných státních firem. Vláda hodlá nabídnout akciové podíly zatím ve třech státních podnicích - Končar, Sunčani Hvar a Croatija Osiguranje. Jak bude celý proces dál probíhat není zatím jasné. ZÚ situaci nadále sleduje, v případě dalších dotazů proto kontaktujte obchodního radu ZÚ.

Rozvojová pomov: Rozvojové projekty nejsou v teritoriu realizovány.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Chorvatsku je každoročně  organizováno, i přes jeho malou rozlohu, v průběhu roku  téměř 120 různých veletrhů a výstav na  více než 30 místech Chorvatska. 

Největší organizátor veletrhů v  Chorvatsku je  Záhřebský veletrh (Zagrebački velesajam).

Další velký veletrh se zaměřením na potravinářsko-zemědělský komplex se koná dvakrát do roka (na jaře a na podzim) v souměstí Bjelovar/Gudovec. Více na http://www.bj-sajam.hr/. Na podzimním běhu veletrhu v roce 2015 zajišťuje kancelář Czechtradu výstavní plochu pro české firmy. Konkrétní informace je možné získat od ředitele zastoupení na adrese zbynek.peska@czechtrade.cz.

Dalším veletrhem, který se koná vždy na počátku roku, je podnikatelský a zemědělský veletrh ve městě Virovitice - více na http://www.viroexpo.hr/.

Česká republika realizovala oficiální účast pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na Konferenci o ochraně životního prostředí, dodávkách, ochraně a čištění odpadních vod a obecně k vodohospodářství. Jedná se o proexportní podporu perspektivního vývozního oboru. Akce se konala ve městě Šibenik v říjnu 2015. Více informací na tel. MPO 00420 224 852 805, 224 853 044, paní Zakševická popř na emailu: commerce_zagreb@mzv.czzbynek.peska@czechtrade.cz. Tato akce by se měla konat i na podzin 2016. Informace poskytně paní Zakševická z MPO na telefonu 22485 2805.

V Chorvatsku se konají v průběhu celého roku,  a to nejen v Záhřebu, specializované veletrhy a výstavy zaměřené např. pouze na stavebnictví, svařovací techniku, lékařskou techniku, turistiku atd.  Poměrně známé jsou veletrhy GRAĐENJE a OPREMANJE- mezinárodní veletrhy stavebnictví, AMBIENTA – mezinárodní veletrh nábytku, SASO - veletrh stavebních materiálů a nástrojů, technologií obrábění a zpracování dřeva, Vinivita - veletrh vína a technologií zpracovíní vína, Energy Fair - veletrh technologií obnovitelných zdrojů energie, Intergrafika - veletrh tiskařských technologií.


Kalendář všech veletrhů a výstav konaných v Chorvatsku v průběhu roku, včetně kontaktů, je možno nalézt na internetových stránkách Chorvatské hospodářské komory http://www.hgk.hr/, popřípadě na internetových stránkách Záhřebských veletrhů (ZV). Ucelené informace o veletrzích v Chorvatsku.

Kontaktní adresy:

ZAGREBAČKI VELESAJAM
Avenija Dubrovnik 15
tel.: +385 -1-6503 111
fax: +385 -1- 6550 619
web: http://www.zv.hr/
e-mail: zagvel@zv.hr

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
SEKTOR ZA TRGOVINU
ODJEL ZA PROMOCIJU GOSPODARSTVA
tel.: +385-1-4561 624
fax: + 385 1 4828 499
web: http://www.hgk.hr/
e-mail: trgovina@hgk.hr

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: