Co podnikatelům přinese nový občanský zákoník?

11. 12. 2013 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Co podnikatelům přinese nový občanský zákoník? Jedna z největších změn pro české firmy a podnikatele od roku 1990, to je nový občanský zákoník. Norma se připravovala jedenáct let a ovlivní celou řadu oblastí.

Nový občanský zákoník, který vstoupí v platnost v lednu, se dotkne všech, má totiž provázet občany „od kolébky do hrobu“. Ovšem málokdo se s dopady nové normy bude setkávat tak intenzivně jako podnikatelé a firmy. V rámci legislativních změn totiž došlo ke zrušení obchodního zákoníku a přesunutí jeho nejpodstatnějších částí do nového občanského zákoníku.

Vlastní občanský zákoník sice schválila Poslanecká sněmovna již v listopadu roku 2011, o jeho komplikovaném nástupu do praxe ovšem rozhodl v polovině září Senát, když odmítl přijetí balíku doprovodných daňových zákonů. A nešlo v žádném případě o nějaký drobný nedostatek. Jen u daně z příjmů se jednalo o téměř devět set novelizačních bodů.

Občanský zákoník v číslech
Nový občanský zákoník má přes 3 000 paragrafů, norma zavádí přes 6 000 nových pojmů. Tým kolem profesora Karla Eliáše jej připravoval 11 let na základě rozhodnutí tehdejšího ministra spravedlnosti Otakara Motejla v době, kdy byl premiérem současný prezident Miloš Zeman. Do Poslanecké sněmovny zákoník odeslal tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) až v roce 2011. Zákoník přináší největší změnu v tuzemském civilním právu za posledních 50 let.

Prosincová nadílka

Vláda v demisi sice slíbila situaci napravit a předložila zákonná opatření, která umožnila schválení nejdůležitějších změn. Rusnokův kabinet to přitom neudělal jen z lásky k občanskému zákoníku. Neschválení celého balíku prováděcích předpisů by znamenalo výpadek desítek miliard jak pro firmy, tak pro stát. Prováděcí předpisy totiž upravují i způsob zdanění. I když Senát prováděcí předpisy nakonec 10. října schválil, zmatkům tím nejspíš nezabránil.

„Řešení formou zákonného opatření může uvrhnout zejména podnikatele do výrazné nejistoty. I při rychlém postupu nelze předpokládat, že by úprava byla publikována ve Sbírce zákonů dříve než v prosinci 2013,“ říká Radek Neužil, tajemník Komory daňových poradců České republiky.

„Lze očekávat, že se podnikatelé, státní správa a občané nebudou moci připravit na tak významné daňové změny související s rekodifikací soukromého práva s dostatečným časovým předstihem před nabytím účinnosti. Takovéto řešení je zcela vadné a chaotické, způsobí množství komplikací a právní nejistoty na straně daňových subjektů, ale i správců daně a může v konečném efektu ohrozit výběr daní,“ dodává Radek Neužil.

Podnikatelé a firmy se tak ocitli v obdobné situaci jako na sklonku loňského roku, kdy kvůli politickým zmatkům nebylo do poslední chvíle jasné, v jaké výši budou letos platit daň z přidané hodnoty. Firmy musejí o schválení prováděcích předpisů k občanskému zákoníku vědět s předstihem kvůli tomu, aby mohly změnit smlouvy, formuláře nebo IT systémy.

Jiné řešení než přijetí zákonných opatření by přitom podle odborníků znamenalo pro české firmy špatnou zprávu. Obavy měly především z reálné hrozby, že bude od roku 2014 účinný nový občanský zákoník a daňové předpisy nezačnou platit. „V konečném důsledku by si nový občanský zákoník nezískal důvěru veřejnosti a pravděpodobně ani profesionálů na samém počátku své existence, což by mohlo vést k dalšímu oslabení důvěry v právní systém České republiky,“ říká Jan Spáčil, partner advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal. Riziková byla podle něj i možnost odkladu platnosti nového občanského zákoníku, o níž se do poslední chvíle v politickém zákulisí diskutovalo. „V případě, že by byla účinnost občanského zákoníku odložena, představovalo by to i riziko jeho neschválení v dlouhodobém horizontu a špatný signál pro veřejnost i podnikatelskou sféru,“ dodává Jan Spáčil. 

Z průzkumu, který advokátní kancelář provedla mezi 108 českými firmami, přitom vyplývá, že téměř tři čtvrtiny českých podnikatelů souhlasí s účinností nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích od 1. ledna 2014 a téměř 70 procent se jich obává právní nejistoty vyplývající z nepřijetí doprovodných daňových zákonů.

Více svobody

Chaos související se zaváděním zákona se bohužel v českém prostředí stává spíše pravidlem než výjimkou. Je to škoda, protože nová norma slibuje řadu pozitivních změn. Celkově má být otevřenější a dávat lidem i firmám více svobody, jak svoje soukromé či obchodní záležitosti řídit.

„Jednoznačně pozitivní změnou je uvolnění zbytečně svazujících pravidel a přizpůsobení zákona podnikatelské praxi. Obecně platí, že nové zákony přinášejí výslovnou úpravu smluv, které byly sice v praxi využívány, avšak s určitými riziky,“ upozorňuje Petr Glogar, právník z advokátní kanceláře PwC Legal.

„Nová úprava nás posouvá do Evropy. Přináší obrovské výhody,“ říká Bohumil Havel z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Pro firmy je podstatné, že úprava zavádí koncepční změny, které se týkají pojetí právnické osoby. „Právě tato oblast je v českém právu dlouhodobě a mimořádně podceňovaná. Je to dáno historií. Rakouský občanský zákoník měl pouze dva paragrafy, které zmiňovaly, že existují právnické osoby. Naopak v novém občanském zákoníku se právnických osob týká 301 paragrafů,“ doplňuje Bohumil Havel. Občanský zákoník tak na jednom místě vytvořil pravidla pro vznik, existenci, zánik a likvidaci právnických osob. Dosud byla podobná ustanovení roztříštěna do mnoha zákonů.

Firmy mohou například u různých smluv využívat jiné postupy a úpravy, než je výslovně uvedeno v zákonu, ale pod podmínkou, že dokážou vysvětlit, v čem je zvolené řešení pro konkrétní situaci přínosné, a za podmínky, že neodporuje některé zákonné normě. Svobodnější přístup bude znát také u zakládání společností. A nejde jen o nejznámější příklad, tedy novou možnost zřídit společnost s ručením omezeným s vkladem pouze jedna koruna, což by v porovnání se současným dvousettisícovým vkladem mělo lidem výrazně usnadnit rozjezd podnikání.

Zavedeným firmám by mělo ulehčit start nových projektů takzvané řetězení s. r. o., tedy zakládání dceřiných eseróček bez omezení. „Podnikatel podnikající prostřednictvím s. r. o. bude moci založit dceřinou společnost s ručením omezeným na nový projekt, na který existující s. r. o. může poskytnout finanční prostředky formou jejich vkladu do kapitálu, a zároveň tím dojde k oddělení dalších rizik spojených s novým projektem od prosperujícího existujícího byznysu. Podnikatelská rizika spojená s novým projektem se tím omezí do výše vloženého kapitálu,“ podotýká Věroslav Sobotka, manažer pro legislativu Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR.

Větší flexibilitu mohou využít také podnikatelé, kteří podnikají prostřednictvím s. r. o. a zároveň mají živnostenský list. „Ti budou moci převádět aktiva mezi společností a svým obchodním majetkem. V praxi to bude znamenat podstatné zjednodušení v tom, že podnikatel bude moci převádět majetky v mezích daňových předpisů podle potřeby, aniž by musel aktiva složitě oceňovat a vynakládat tak další nemalé finanční prostředky,“ doplňuje Věroslav Sobotka.

Konec schizofrenie

Zákoník také řeší určitou dvojkolejnost, která dosud panovala u mnoha smluv, které se mohly řídit buďto obchodním, nebo občanským zákoníkem. „Firmy se u smluv dosud pohybovaly v režimu obchodního zákoníku. Jenže pak jste měli občana, který podnikal, a někdy nebylo jasné, jestli se má třeba řídit kupní smlouvou podle obchodního, nebo občanského zákoníku. Zrušení této dvojakosti je jedním z důvodů nové úpravy soukromého práva. Máte jistotu, že se budete pohybovat vždy v rámci občanského zákoníku,“ upozorňuje Jan Spáčil.

Další dvojakost odpadne v případě nemovitostí. Nově bude stavba součástí pozemku. „Tato nová zásada znamená, že pokud je pozemek a na něm stojící stavba ve vlastnictví stejného vlastníka, nelze stavbu prodat samostatně, ale jen společně s pozemkem jako jeho součást,“ říká Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR. Pokud ke dni účinnosti zákoníku bude mít pozemek a stavba jiného vlastníka, získají vlastníci navzájem předkupní právo, takže budou-li chtít nemovitost prodat, musejí ji nejdříve nabídnout druhému vlastníkovi. „Nicméně podnikatelé stále budou moci postavit továrnu či sklad na cizích pozemcích, a to prostřednictvím takzvaného práva stavby,“ upozorňuje Petr Glogar. 

Pozitivní je podle odborníků také nově zaváděná předsmluvní odpovědnost. Podle nové úpravy předsmluvní odpovědnosti může být jednající strana odpovědná za škodu v případě, že například pouze předstírá zájem o uzavření smlouvy, na poslední chvíli bezdůvodně odmítne její uzavření, nesplní informační povinnost ohledně důležitých skutečností nebo poruší tajemství získané v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy.

Občanský zákoník očima firem
Ačkoli většina tuzemských podnikatelů považuje rekodifikaci za krok vpřed, mnozí mají k novým kodexům výhrady. Podle průzkumu advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal souhlasí s podobou nového občanského zákoníku ze 72 procent kladných hodnocení bez výhrad jen 29 procent podnikatelů, zatímco 43 procent hodnotí změny sice pozitivně, přesto jim vadí rozsáhlost obou klíčových zákonů, mnohdy špatná srozumitelnost či možnost zpochybnění některých dosavadních soudních rozhodnutí. Rekodifikaci odmítá celkem 28 procent podnikatelů, přičemž polovině (14 %) i přes některá pozitiva vadí velká smluvní volnost či velká moc v rukou soudů při výkladech konkrétních předpisů. Druhá polovina těch, kteří nesouhlasí (14 %), kodexy odmítá úplně s tím, že oba klíčové zákony by měly být přepracovány a jejich účinnost odložena.   

Vady na kráse

I když nový občanský zákoník hodnotí firmy i odborníci spíše pozitivně, norma přece jen obsahuje i některé nedostatky. „Z důvodu znovuzavedení některých staronových institutů, které v českém právu figurovaly v první polovině 20. století, je terminologie nového občanského zákoníku poněkud archaická a obsahuje některé dnes již praxí nepoužívané výrazy. Kolik lidí dnes ví, co znamená pacht, výprosa, koupěchtivý nebo závdavek?“ ptá se Petr Glogar.

Rovněž snaha osvobodit podnikatele od zbytečné administrativy může v některých případech skončit zvýšenou zátěží soudů, protože otevírá prostor pro podvody. „Na první pohled zjednodušující pravidlo, které odstraňuje povinnost písemné formy u určitých smluv, například postoupení pohledávky, v konečném důsledku může přinést komplikace a ukázat se jako dvojsečná zbraň při nezodpovědném či podvodném jednání,“ upozorňuje Petr Glogar.

Zbytečný je podle něj také požadavek plné moci v některých situacích. Například pokud je plná moc udělena advokátovi k vyhotovení rozhodnutí valné hromady formou notářského zápisu. V takovém případě totiž i tato plná moc musí být vyhotovena notářským zápisem. Udělování plné moci ze zahraničí pak může přinést časové i administrativní komplikace.

Jako rizikové vnímají podnikatelé i další novinky. „Jde například o možnost zákazu výkonu funkce v případě člena orgánu společnosti, která se dostala do úpadku, kdy soud může uložit zákaz činnosti po dobu tří, popřípadě až deseti let, pokud člen orgánu zanedbal své povinnosti při prevenci úpadku obchodní společnosti,“ zmiňuje Petr Kužel. Podle Hospodářské komory by to mohlo být pro mnohé manažery diskriminující a stigmatizující. V západních zemích se krach firmy bere jako sice nepříjemná, ale běžná součást podnikání.

Další oblastí, kde může docházet ke sporům, je záruka na zboží. Nově záleží nejenom na době záruky uvedené v záručním listě, ale stejnou váhu bude mít i doba použitelnosti uvedená na obalu, v návodu, nebo dokonce v reklamě. „V případě rozporu mezi různými údaji o délce trvání záruky bude platit ta nejdelší. Prodejce se nebude moci odvolávat na záruční list stanovující záruční dobu v délce například dva roky, pokud v reklamních materiálech slíbil tříletou záruku,“ zdůrazňuje Martin Kramář, partner advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges. Právě záruky přitom budou oblastí, kde praxe, včetně výroků soudů, určí, k jak významné změně dojde.

Zatímco totiž řada advokátních kanceláří tvrdí, že nový zákoník odstranil dvouletou záruční dobu a nyní bude u každého prodeje záležet na konkrétních údajích uvedených v záručním listu nebo dalších dokladech výrobku, ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo průmyslu a obchodu tvrdí, že k zásadní změně v oblasti reklamace zboží nedochází.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek