Co přináší Dohoda o volném obchodu EU – Vietnam?

23. 6. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Co přináší Dohoda o volném obchodu EU – Vietnam? Českým i unijním podnikatelům přinese dohoda o volném obchodu s Vietnamem mimo jiné uvolnění tarifních i netarifních překážek obchodu zbožím i službami a to s předpokládaným vstupem v platnost v roce 2018.

Odstranění cel na většinu položek, harmonizace národních standardů i celních procedur, větší ochrana práv duševního vlastnictví a zeměpisných označení a zjednodušení přístupu unijních subjektů k veřejným zakázkám na vietnamském trhu. To jsou jen některé z pozitivních změn, které přinese českým i unijním podnikatelům nedávno dojednaná Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamem. Její vstup v platnost je odhadován na začátek roku 2018.

Obsah dohody a její význam pro české podnikatele

Díky dohodě dojde k široké liberalizaci obchodu zbožím i službami. Většina cel bude odstraněna dnem vstupu dohody v platnost, zbytek pak po sedmi anebo desetiletém přechodném období. Například unijní exportéři textilu, strojů a zařízení budou vyvážet na vietnamský trh bezcelně od prvního dne platnosti dohody, vývoz automobilových součástek se liberalizuje po sedmi letech, stejně jako mražené vepřové maso, víno a destiláty.

Desetiletou přechodnou dobu mají mít mimo jiné exporty piva, kuřecího masa a osobních automobilů. Cla na léky a farmaceutické výrobky, jež také patří mezi zájmové produkty českého vývozu, budou z poloviny odstraněny okamžitě a zbytek bude zrušen po sedmiletém přechodném období.

Růstu vzájemného obchodu zbožím přispěje také zjednodušení celních procedur a eliminace netarifních překážek jako jsou například technické bariéry obchodu nebo sanitární a fytosanitární překážky zásadní pro obchod s rostlinnými a živočišnými produkty. ČR také oceňuje, že dohoda obsahuje zvláštní přílohu, která řeší odbourávání netarifních překážek v automobilovém průmyslu.

Obecně se EU a Vietnam zavázaly k lepšímu vzájemnému informování o celních požadavcích, jejich zjednodušování a větší transparentnosti, stejně jako k harmonizaci národních standardů s jejich mezinárodně uznávanými ekvivalenty. To vše přispěje k přehlednějšímu a předvídatelnějšímu obchodnímu prostředí a zjednoduší vstup nových podnikatelů na vietnamský trh.

Dohoda dále obsahuje ustanovení, podle nichž musí dovozy na trh EU dosahovat stejných sanitárních a fytosanitárních standardů jako ostatní zboží, které se na unijním trhu pohybuje. Zaručuje se tím nejen kvalita pro spotřebitele, ale také rovná soutěž pro unijní producenty. Ti se navíc již nemusejí obávat o svá autorská práva, ochranné známky, ani o patenty. Dohoda totiž pokrývá také práva duševního vlastnictví, jejichž ochranu a vynucování podrobněji definuje.

V oblasti zeměpisných označení pak dohoda zaručuje ochranu českému „rodinnému stříbru“, a to označením „české pivo“, „českobudějovické pivo“ a „žatecký chmel“. Celkově pak dohoda chrání 169 unijních a 39 vietnamských zeměpisných označení.

V oblasti obchodu službami Vietnam uvolnil podmínky pro vstup zahraničních podnikatelů do sektorů, jako jsou architektonické, počítačové, finanční, pojišťovací, poštovní, realitní a úklidové služby.

Zjednodušeného vstupu na vietnamský trh si budou moci užívat také unijní investoři, jelikož sjednaná dohoda jim nově umožní podnikat v potravinářském a nápojářském průmyslu, gumárenství i hnojivech. Vietnam se také zavával k novým standardům při ochraně investic, mimo jiné k nediskriminaci investic přicházejících z EU, i k novému přístupu k mechanismu řešení sporů mezi investorem a státem.

Po vstupu dohody v platnost se budou moci unijní subjekty nově hlásit také o vietnamské veřejné zakázky, a to jak na centrální, tak na regionální úrovni. Mezi vyhlašovateli těchto zakázek patří kromě ministerstev také 34 nemocnic, dva energetické státní podniky a čtyři vědecko-výzkumné instituce. Potenciál, který se tím podnikatelům z EU otvírá, je obrovský, Vietnam totiž patří mezi země s největším podílem státních investic k HDP na světě.

Kromě výše zmíněných oblastí obsahuje dohoda také ustanovení o vztahu obchodu a udržitelného rozvoje, konkrétně závazky k ochraně životního prostředí, prosazování společenské odpovědnosti firem a pracovně-právní závazky. Cílem je zaručit, aby nedocházelo k porušování mezinárodních norem a konvencí v těchto oblastech.

Dohoda pomůže vyrovnat negativní saldo obchodu s Vietnamem

Sjednávání dohody s Vietnamem bylo zahájeno v červnu 2012 a cílem vyjednavačů obou stran bylo dosáhnout ambiciózní a všeobecné dohody upravující vzájemné ekonomické vztahy mimo jiné v oblastech zboží, služeb, investic i netarifních překážek obchodu. Negociace se podařilo ukončit v prosinci 2015 a 1. února 2016 Evropská komise dohodu zveřejnila.

V současné době prochází text dohody právní revizí a překlady do všech oficiálních jazyků Evropské unie. Následně se smlouvou bude zabývat Rada EU a Evropský parlament. Po ukončení všech nutných schvalovacích procedur se stane Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem závazná dle mezinárodního práva.

EU je po Číně druhým nejdůležitějším obchodním partnerem Vietnamu a zároveň jedním z největších poskytovatelů přímých zahraničních investic. Vzájemný obchod je však charakterizován výrazným negativním saldem v neprospěch EU. To platí také pro česko-vietnamský obchod. V roce 2015 dosáhl český vývoz do Vietnamu 96 milionů USD, přičemž dovoz se vyšplhal na 658 milionů USD. Tento poměr by se mohl alespoň částečně vyrovnat nárůstem obchodu, který je po vstupu Dohody o volném obchodu v platnost očekáván.

Více o obchodně-ekonomických vztazích EU – Vietnam i celý text dohody je k nalezení na webu Evropské komise.

Další informace k problematice Vietnamu je možno konzultovat: MPO – Jan Blinka, e-mail: blinka@mpo.cz, tel.: 224 85 2491.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek