Další změna daní startuje v červenci, novinky přijdou i v roce 2018

7. 7. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Živnostníky potěší možnost větších odečtů na děti. Špatnou zprávou pro ně je snížení daňových paušálů z původních dvou milionů jen na jeden milion. Stát rovněž zavedl další opatření proti daňovým únikům.

Daně budou pro podnikatele jednodušší, zároveň se sníží možnosti daňových úniků. To si slibuje ministerstvo financí od daňového balíčku, jehož účinnost se rozběhne od 1. července 2017.

„Zjednodušujeme orientaci v daňovém systému, který byl doposud často novelizován řadou samostatných zákonů. Pro občany tak bylo komplikované sledovat, kdy která změna nabývá účinnosti. Daňovým balíčkem jsme tyto novely sloučili do jedné, což samo o sobě zpřehledňuje daňový systém a přispívá k zachování právní jistoty,“ říká ministr financí Ivan Pilný.

Daňový balíček navyšuje také již pro rok 2017 daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě. Konkrétně je to o 200 korun měsíčně více na druhé dítě, tedy 2400 korun ročně, a na třetí a každé další dítě o 300 korun měsíčně více, tedy o 3600 korun ročně, než v roce 2016.

Zaměstnancům uplatňujícím daňové zvýhodnění na dvě a více dětí vznikne po provedení ročního zúčtování daně za rok 2017 nárok na daňový přeplatek, protože v prvních měsících roku 2017 se uplatnilo nižší daňové zvýhodnění. Dojde-li k vyhlášení novely ve Sbírce zákonů v červnu, uplatní se vyšší měsíční daňové zvýhodnění na druhé a další dítě poprvé při výpočtu čisté červencové měsíční mzdy. „Zaměstnanci se třemi dětmi by po provedení ročního zúčtování za rok 2017 v takovém případě vznikl nárok na daňový přeplatek ve výši 3000 Kč, tedy po 500 korun za měsíce leden až červen,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Zvýhodnění pro jednoho nebo oba rodiče

„Zvýhodnění na dítě uplatňuje jeden z rodičů, a to buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání. Slevy je možné při více dětech kombinovat tak, že slevu na jedno dítě uplatňuje jeden rodič a slevu na druhé dítě uplatňuje druhý rodič. I u jednoho dítěte je možné, aby slevu uplatnili oba rodiče, musí se ale střídat – například v jednom měsíci může uplatnit slevu matka, v dalším otec,“ uvádí Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

Současně dochází k zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti. „Nově se do limitu příjmů, který je nutný splnit pro získání bonusu, nebudou započítávat příjmy z nájmu a kapitálového majetku. V některých případech může dojít k tomu, že bonus již nebude možné přiznat,“ vysvětluje Robert Hrádek, daňový specialista společnosti KODAP. Bonus je vyplácen tehdy, když daňové zvýhodnění na vyživované dítě nelze pro příliš nízký základ daně a daň uplatnit. Rovněž tato změna se použije až pro zdaňovací období roku 2018.

Zjednodušení daní umožní nový daňový systém pro podnikatele, kteří mají zaměstnance nebo mají vedle příjmů z podnikání i příjmy ze zaměstnání. Rozšiřuje totiž významným způsobem možnost využití institutu takzvané paušální daně. Podnikatelům uplatňujícím výdaje „paušálem“ navíc opětovně vrací možnost uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované děti nebo slevu na druhého z manželů.

„Možnost uplatňovat výdaje v paušální výši podnikatele zbavuje nadměrné administrativy a šetří jim čas a náklady. Nejnovější změny ve výdajových paušálech byly navrženy s cílem dále podpořit především drobné živnostníky. Ti nově zaplatí nižší daně než dnes nebo v některých případech získají ještě daňový bonus,“ doplňuje náměstkyně pro daně a cla Alena Schillerová.

Snížení daňového paušálu

Daňoví poradci však upozorňují, že spolu se zjednodušením přinesla novela další snížení výdajových paušálů pro podnikající fyzické osoby. Při snaze minimalizovat základ daně se bez účetnictví či daňové evidence obejdou už jen živnostníci, jejichž příjmy nepřekročí 1 milion korun.

Jen k této částce totiž bude možno uplatnit odpovídající výdaje ve výši 30 procent, 40 procent, 60 procent nebo 80 procent bez omezení. Přesněji řečeno maximální výše paušálně uplatnitelných výdajů se novelou snižuje na 300 000, 400 000, 600 000 nebo 800 000 korun, podle druhu příjmu, k příjmům dosahujícím 1 milion korun a výše. Podnikatelům majícím reálné výdaje vyšší se podle daňových poradců paušální výdaje na této úrovni nevyplatí.

„V letošním roce však mají podnikatelé možnost rozhodnout se, co je pro ně výhodnější. Mohou si vybrat, zda využijí nová pravidla a uplatní tak zvýhodnění na děti či manželku, nebo zůstanou u dosavadního nastavení výdajových paušálů bez možnosti úlevy na vyživované osoby,“ uvádí Andrea Kleinová, daňová poradkyně společnosti Crowe Horwath.

Přečtěte si k tématu: Vyplatí se u daní z příjmu výdajové paušály? Rok 2017 přinesl zásadní změny

Další zjednodušení systému přináší zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu, do 2500 korun ročně, srážkovou daní. Poplatníci již díky tomu nebudou muset podávat daňové přiznání v situaci, kdy získají vedle příjmů od zaměstnavatele současně i jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem, například za účast ve volební komisi.

Zároveň však dochází k rozšíření okruhu příjmů podléhajících srážkové dani. Pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu do 2500 korun se nově stanovuje obdobný daňový režim, který platí pro dohody o provedení práce. Tedy při nepodepsaném prohlášení budou podléhat srážkové dani ve výši 15 procent. Tato úprava se uplatní prvně až v roce 2018.

Významné zjednodušení, které daňový balíček přináší, se týká možnosti využívání platebních karet. „V dnešní době elektronizace je umožnění úřadům přijímat platby kartou naprostou nezbytností,“ dodává Ivan Pilný. Poplatníci budou mít možnost kartou uhradit své daně, cla a jiné poplatky, pokud se konkrétní úřad rozhodne tento typ placení nabízet. Platební karty mají potenciál zejména v situacích, kdy samotné zaplacení je podmínkou dalšího postupu daňového subjektu nebo je nepraktické jej odkládat, jako například u dovozních cel nebo některých typů poplatků.

Institut nespolehlivé osoby

Další změny daňového systému se týkají ztížení daňových úniků. Dochází například k zavedení institutu nespolehlivé osoby. Pokud se za dřívější úpravy stala osoba povinná k dani nespolehlivým plátcem a v dalším období jí poklesl obrat pod registrační limit, zmizela z registru nespolehlivých plátců a mohla v budoucnu s čistým štítem podnikat dál.

„Dnes se nově v dané situaci nálepky nespolehlivosti nezbaví a stane se ihned po zrušení registrace nespolehlivou osobou se všemi právními důsledky,“ vysvětluje Robert Hrádek. Změna začne platit od 1. července 2017.

Úprava také omezuje daňové úniky v souvislosti s používáním virtuálních měn. Příjemce zdanitelného plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou, ručí nově za nezaplacenou daň. Tedy z hlediska ručení za neodvedenou daň se platba v bitcoinech staví na roveň platbě na nezveřejněný účet.

Daňový balíček rovněž rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti, takzvaný reverse charge, na poslední skupiny komodit, u kterých to směrnice EU v oblasti DPH výslovně umožňuje. Jedná se o poskytnutí pracovníků pro provedení stavebních nebo montážních prací, dále o dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a rovněž dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu.

Nové se také vymezuje obchodní majetek pro účely DPH. Doposud byl pro potřeby DPH definován obchodní majetek jako souhrn majetkových hodnot, který slouží osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomické činnosti, čili pokud daný majetek dotyčný užíval k podnikání nebo jiné soustavné činnosti. Jednalo se o obchodní majetek a vztahovaly se na něj veškerá ustanovení tohoto zákona, jako úpravy odpočtu a podobně.  Nově od účinnosti novely ale nestačí jeho použití k ekonomické činnosti, ale musí být i určen k ekonomické činnosti.

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek