Daň z přidané hodnoty

20. 2. 2009 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Součást článku Podnikání bez bariér. Přijetí balíčku DPH v roce 2007 a začátkem 2008 výrazně ovlivnilo oblast daní z přidané hodnoty. Tyto změny své účinnosti budou nabývat v průběhu několika let. Pro letošní rok jsou diskutovány v rámci Evropské unie problémy zaměřené na boj proti podvodům v oblasti DPH, směrnice o fakturaci, snížené sazby DPH, revize osvobození u finančních služeb a veřejný výzkum překážek obchodu mezi jednotlivými členskými státy.

Oblast daní z přidané hodnoty byla v roce 2007 a začátkem roku 2008 značně ovlivněna přijetím balíčku DPH, který zajišťuje zdanění služeb v místě spotřeby a modernizuje procedury vrácení DPH. Přijaté změny budou v ČR nabývat účinnosti postupně, a to v roce 2010, 11, 13 a 15. V letošním roce jsou v rámci EU diskutovány zejména problémy týkající se boje proti podvodům v oblasti DPH, směrnice o fakturaci, snížené sazby DPH, revize osvobození u finančních služeb (V září 2008 Evropský parlament schválil novelu DPH v oblasti finančních služeb a pojištění. Cílem novely bylo zlepšit právní prostředí a zvýšit právní jistotu v oblasti, která nebyla novelizována od roku 1977. Většina finančních služeb je ze sazby DPH vyňata, ale nastavení výjimek bylo staré více než 30 let. Zvyšující se úroveň preshraničního poskytování finančních služeb v rámci jednotného trhu Evropské unie vedlo k situacím, jež nebyly původní legislativou řešeny, což často vedlo k právní nejistotě.) a veřejný výzkum překážek obchodu mezi jednotlivými členskými státy.

Bariéry a řešení aplikace DPH

Za překážky vnitřního trhu můžeme v daňové oblasti označit i podvody, neboť brání rozvoji poctivých podnikatelů a znevýhodňují je vůči těm, jež se podílejí na systému tzv. chybějícího obchodníka v řetězci. Tradičně tento druh podvodu spočívá v tom, že plátce pořídí zboží z jiného členského státu a to prodá v tuzemsku. Od zákazníka vybere částku DPH, kterou již neodvede do státního rozpočtu a zmizí. Anglická společnost Real Time VAT (společnost RTVat zároveň navrhla systém, který by měl přispět k eliminaci podvodů) zjistila, že podvody v oblasti DPH způsobují ztráty státních rozpočtů cca ve výši 100 miliard eur ročně, tj. 10 milionů eur za hodinu.

Pro eliminaci podvodů byla navržena dvě řešení, jejichž přijetí závisí na dohodě členských států EU. Za první lze považovat zdanění intrakomunitárních dodávek zboží v členském státě odeslání sazbou 15 %. V případě vyšší sazby ve státě pořízení doplatí pořizovatel rozdíl, naopak u nižší sazby než 15 % (snížená sazba daně nebo nulová sazba) umožní stát kupujícího zápočet daně. Takové řešení může zamezit existenci tzv. chybějícího obchodníka, nicméně může přinést velké zatížení na straně obchodníků z hlediska cash flow, neboť dodávka zboží bude na rozdíl od současné procedury vyžadovat úhradu DPH prodávajícímu (kupující dnes není povinen hradit DPH). Pro převody DPH mezi členskými státy (stát prodávajícího převede 15 % členskému státu kupujícího) bude nutné vytvořit clearingové systémy. V případě, že by členské státy nesouhlasily, že jejich příjem z DPH bude záviset na jiných státech Unie, existuje řešení pro zdanění intrakomunitárních transakcí v místě ukončení přepravy/odeslání a daň nebude aplikována ve státě odeslání. Tato varianta však vyžaduje zavedení jednotného správního místa tzv. One-stop-shop, které umožní plátcům registraci pouze v jednom členském státě, ve kterém bude deklarovat veškerá plnění, tj. i plnění realizovaná v jiných členských státech. DPH by bylo odváděno přímo relevantnímu členskému státu.

Druhým řešením je zavedení všeobecného systému reverse-charge na tuzemské transakce, který je dnes aplikován pouze na vybrané intrakomunitární transakce a mohl by být využit jako všeobecný vztahující se na všechny domácí transakce. Za odvod DPH by byl zodpovědný kupující (osoba povinná k dani) namísto prodávajícího. Aby však nedocházelo ke komplikacím, musel by být systém zaveden ve všech členských státech. Přínosem je snížení či úplná minimalizace podvodů DPH ve ztrátě podvodníka v řetězci, nicméně hrozí riziko vzniku nových podvodů v podobě tzv. nezdaněné spotřeby či zneužívání DIČ. Komise navrhla, aby byl v některých státech zahájen pilotní projekt všeobecného systému reverse-charge. Vznikají však obavy, že by realizace projektu mohla přinést negativní následky, neboť by fungovalo více systémů najednou.

Za hlavní překážku hladkého fungování výběru DPH lze zejména považovat neefektivní výměnu informací u intrakomunitárních transakcí. V současné době získá členský stát, ve kterém je daň splatná informaci o proběhlé transakci za 3–6 měsíců. Komise z tohoto důvodu navrhla: zkrátit dobu pro deklaraci členských států uskutečněných intrakomunitárních dodávek zboží nebo služeb na 1 měsíc; zkrátit současnou tříměsíční lhůtu pro předání informací ohledně intrakomunitárních transakcí mezi členskými státy na 1 měsíc; měsíční sběr informací o intrakomunitárním pořízení zboží a služeb a podávání měsíčního daňového přiznání od těch plátců, u nichž intrakomunitárních transakce přesály částku 200 000 euro za kalendářní rok, to ale může nést zvýšení finančních prostředků podnikatelů jako výsledek zvýšené administrativní zátěže; zjednodušení postupů při podávání hlášení o intrakomunitárních transakcí v členských státech, kde jsou tyto postupy příliš složité. Nová opatření by však neměla zvýšit administrativní zátěž podnikatelů ani státní správy. Rozšířené administrativní povinnosti pro vnitrokomunitární plnění, obstrukce při vracení DPH a roztříštěná implementace Směrnice 2006/112/ES do národních legislativ jsou totiž považovány za nejdůležitější překážky v oblasti DPH.

Snížené sazby DPH

V březnu 2008 v rámci aktivity zjednodušování podnikatelského prostředí zejména malých a středních podniků předložila Evropská komise návrh zabývající se revizí služeb, u kterých se uplatňuje snížená sazba DPH. Cílem je zjednodušit a racionalizovat současný systém, kdy existuje v rámci členských států rozdílná úprava používání snížených sazeb DPH. Problematika sazeb DPH je řešena v článcích 93–129 a Přílohách III a IV Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „Směrnice“). Členské státy mohou mít max. dvě snížené sazby DPH, které však nesmí být nižší než 5 %. Snížená sazba může být použita výhradně na vyjmenované služby a zboží uvedené v Příloze III Směrnice (potraviny, dodání vody, zdravotnické potřeby a služby apod.). Zároveň služby uvedené v Příloze IV Směrnice, které se vyznačují tím, že obsahují velký podíl lidské práce a, jsou poskytovány konečným spotřebitelům, mohou být zatíženy sníženou sazbou pouze do konce roku 2010 (výstavba domů a bytů bez zahrnutí materiálu, opravy jízdních kol, bot a kožených výrobků, oblečení, úklid domácností, pečovatelské služby pro nemocné a staré, kadeřnictví). Rozhodnou-li se členské státy o použití snížené sazby na služby uvedené v Příloze IV, musí o tom informovat Komisi a zvolit maximálně 3 typy služeb. Česká republika zvolila výjimku uplatnění snížené sazby u výstavby tzv. sociálního bydlení, nicméně v rozporu se Směrnicí se snížená sazba aplikuje i na dodání stavebního materiálu, dále úklid domácností a péči o nemocné a staré.

V souladu se Směrnicí se Komise zavázala nejpozději do 30. června 2008 předložit zprávu shrnující dopady uplatnění snížené sazby u restauračních služeb, a to především s důrazem na dopady na vytváření nových pracovních míst, ekonomický růst a fungování společného trhu. Tato zpráva byla předložena a ukázala, že uplatnění snížené sazby u restauračních služeb má pozitivní efekt na vytváření nových pracovních míst a vede také ke snížení šedé ekonomiky. Pouze 11 z 27 členských států uplatňuje v této oblasti sníženou sazbu, v ostatních státech se rozlišuje mezi dodáním potravin (vybrané restaurace např. umožňují si jídlo odnést domů, tzv. „take-away“), u kterého se uplatní snížená sazba DPH a restauračními službami, u kterých se uplatní sazba základní.

Bariéry a řešení snížených sazeb DPH u služeb

Rozdílná aplikace snížených sazeb vytváří překážky vnitřního trhu a může vést ke znevýhodnění podnikatelů v jednotlivých státech.

Přestože řešení snížených sazeb neposkytuje záruku úplného odstranění rozdílů, dává prostor alespoň pro jejich snížení a k podpoře rozvoje či udržení určitého odvětví služeb v daném státě.

Podnikání na vnitřním trhu EU a daňová problematika

Daňová problematika v ČR v kontextu EU

Společný konsolidovaný základ daně právnických osob

Spotřební daně

Ekologické daně

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek