Daňová problematika v ČR v kontextu EU

20. 2. 2009 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Součást článku Podnikání bez bariér. Od 1. ledna 2008 byly v České republice provedeny změny u přímých a nepřímých daní. Tyto změny se konkrétně týkají daně z příjmů fyzických osob a právnických osob, požadavků na daňovou uznatelnost úroků z půjček a úvěrů, plateb nerezidentů za služby poskytované v ČR a daně z přidané hodnoty (DPH).

V roce 2006 tvořily daňové příjmy v ČR zhruba 36 % HDP, což je o necelé čtyři procentní body pod průměrem EU a v posledních letech tento poměr zaznamenává mírný pokles. Největší položkou daňových příjmů tvoří sociální zabezpečení, které řadí Českou republiku na nejvyšší příčku v EU. Česká republika se však více než na přímé daně (cca 25 %) zaměřuje na daně nepřímé (cca 31 %). Poměr nepřímých daní k HDP je jeden z nejvyšších v EU. Daňové zatížení v ČR se markantně snížilo (o 0,9 % bodu v roce 2006) zejména v důsledku snížení sazby DPH a daně z příjmu fyzických osob. Výše daně z příjmu právnických osob se rovněž snižuje – v roce 2008 činí 21 % v poměru k 41 % v roce 1995. V souladu se splněním minimálním požadavků EU vyplývajících ze šesté směrnice došlo v roce 2004 k přesunu některých druhů zboží a služeb ze snížené pětiprocentní sazby DPH (telekomunikace a stavební práce) do standardní, která byla od 1. května 2004 snížena z 22 % na 19 %. Nárůst daňového zatížení lze naopak vysledovat u ekologických daní.

Ekologické daně tvoří v ČR 2,6 % HDP a od roku 1995 se zdvojnásobily. Přesto jsou stále nižší než průměr EU. V roce 2006 připadlo v ČR na tunu oleje 103 euro, což je v porovnání např. s Dánskem (311 euro) poměrně málo (evropský průměr dosahuje 195 euro). Od ledna letošního roku vstoupila v účinnost ekologická daň na základě směrnice 2003/96/ES (ve znění Rady 2004/74/ES), kterou se mění struktura předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. Jejím předmětem jsou elektřina, zemní plyn a některé další plyny a pevná paliva (černé uhlí hnědé uhlí, koks). Jejími plátci jsou dodavatelé, kteří na daňovém území dodali předměty daně, provozovatelé distribuční soustavy nebo přepravní soustavy, výrobci předmětů daně a osoby, které osvobozenou energii použijí k jiným než osvobozeným účelům nebo osoby, které spotřebovávaly nezdaněnou energii. Existují však výjimky pro osvobození např. pro provoz veřejné přepravy osob či pro plavby po vodách na území ČR a pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách uvedených ve speciálním předpisu. V dalších etapách se předpokládá zaměření na ochranu životního prostředí, zavedení složky daně spočívající ve zdanění CO2 a stanovení podpůrných nástrojů jako např. zvýhodněné odpisování ekologicky šetrných zařízení a zpřístupnění dotačních prostředků. Zvyšování sazeb např. v souladu se zvyšováním cenové hladiny se předpokládá pouze u největších znečišťovatelů.

Od 1. 1. 2008 byly provedeny změny u přímých a nepřímých daní. Namísto čtyř progresivních daní s nejvyšší 35 % daní byla zavedena 15 % lineární sazba daně z příjmů fyzických osob, která se u příjmů ze zaměstnání aplikuje na tzv. superhrubý základ (hrubý základ daně zvýšený o pojistné) daně z příjmů. Daň z příjmu právnických osob byla snížena z 24 % na 21 % a její snížení se předpokládá až na 19 % do roku 2010. Rovněž byly zpřísněny požadavky na daňovou uznatelnost úroků z půjček a úvěrů a to jak mezi ekonomicky tak neekonomicky spojenými osobami. Dále došlo ke zvýšení snížené sazby DPH z 5 na 9 %. Přechodné období pro implementaci spotřebních daní z cigaret a jiných tabákových výrobků skončilo v roce 2007. Renty a platby nerezidentů za služby poskytované v ČR budou podléhat 15 % dani namísto současné 25 % sazby (ta bude dále do roku 2009 snížena o další 2,5 procentních bodů).

Podnikání na vnitřním trhu EU a daňová problematika

Společný konsolidovaný základ daně právnických osob

Spotřební daně

Daň z přidané hodnoty

Ekologické daně

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek