Daňový systém České republiky

5. 8. 2014 | Zdroj: Ministerstvo financí (MF)

Daňový systém České republiky je ve svých hlavních znacích podobný systémům většiny vyspělých zemí, zejména evropských. Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře z nepřímých a přímých daní.

Uvedené informace odpovídají právnímu stavu k 1. lednu 2014.

Přímé daně

Daň z příjmu fyzických osob

Od zdaňovacího období 2008 byla zavedena jednotná sazba pro daň z příjmů fyzických osob, která je stanovena ve výši 15 % (včetně sazby pro výpočet měsíčních záloh u zaměstnanců). Dále došlo ke sjednocení sazeb pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob plynoucích ze zdrojů na území České republiky a stanovení horní (nejvyšší) sazby u této daně ve výši 15 %. DPFO patří bezesporu k nejsložitějším daním, se kterými se lze setkat. Dokument "Daň z příjmu" , který vám daň představí, vychází ze zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, a byl novelizován na konci roku 2013. Změny pak platí od 1.1. 2014. Vedle vybraných ustanovení zákona nabízí také další důležité informace, mezi něž patří například termíny podání daňových přiznání, termíny splatnosti záloh daně, ale i praktické rady, co vše je možné využít ke snížení základu daně z příjmů.

Daň z příjmu právnických osob

Daňová sazba byla počínaje rokem 2009 stanovena na 20 %, a od roku 2010 platí tato "firemní (korporátní) daň" ve výši 19 % (s výjimkou investičního fondu, podílového fondu, zahraničního fondu kolektivního investování a penzijního fondu, pro které platí 5 procent). U příjmů zahrnutých do samostatného základu daně podle § 20b činí sazba daně 15 %. Od roku 1992, kdy byla sazba 42 %, do roku 2010 došlo ke snížení daňové sazby o 23 procentních bodů. Ve většině zemí Evropské unie jsou firemní daně o něco vyšší než v ČR. Právnické osoby platí zálohy na daň a následující rok podávají daňové přiznání s vyúčtováním daně z příjmů. Definici základu daně, postup jeho výpočtu a kompletní výčet položek snižujících základ daně najdete v § 20 zákona o daních z příjmů. Dokument o dani z příjmu právnických osob vám přináší všechny důležité informace včetně termínů splatnosti DPPO a záloh na daně.

Daň z nemovitých věcí

Daní z nemovitých věcí jsou zatíženy pozemky a stavby. Daň z nemovitých věcí nahradila v roce 2014 daň z nemovitostí. Daň je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., (ve znění pozdějších předpisů) o dani z nemovitých věcí. Dokument "Daň z nemovitých věcí" objasňuje předmět daně, kdo je jejím poplatníkem, či které nemovitosti jsou od daně osvobozeny. Přináší také postup výpočtu daně a potřebné tiskopisy včetně aktuálního formuláře přiznání k dani z nemovitých věcí. Na konci roku 2013 byla schválena novela zákona. Změny se vztahují k 1. 1. 2014.

Daň silniční

Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR. Vozidla používaná výlučně pro osobní potřeby jsou od daně osvobozena. Sazby daně jsou stanoveny jako pevně dané roční částky.  Zákon stanoví také zvláštní poplatek za užívání dálnic, který jsou povinna platit všechna vozidla užívající dálnice bez ohledu na jejich účel (tj. jak vozidla užívaná jak pro účely podnikání, tak i vozidla užívaná pro osobní potřeby).Dokument "Daň silniční" vychází ze zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční a jeho strukturovaný obsah umožňuje snadnou orientaci v této problematice. Kromě informací objasňujících, která vozidla jsou daní zatížena, jaké jsou sazby daně a podle čeho se sazba určí, obsahuje též potřebné tiskopisy týkající se daně silniční.

Daň z nabytí nemovitých věcí

V souvislosti s rozsáhlými daňovými změnami vznikl nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, který nahradil dosud existující zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí (357/1992 Sb.). Rubrika "Daň z nabytí nemovitých věcí" nabízí základní informace o nově zavedené dani. Dozvíte senapříklad, kdo je plátcem daně, nebo pro koho a kdy daňová povinnost neplatí. Norma k dani z nabytí nemovitých věcí byla přijata Senátem ve formě zákonného opatření č. 340/2013 Sb. na konci roku 2013, vzápětí jej schválila sněmovna a v účinnost vstoupil k 1. lednu 2014. Původní zákon o dani dědické a darovací a dani z převodu nemovitosti byl zrušen. Zdanění dědictví a darů je nově řešeno v rámci daně z příjmů.

Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty je harmonizována s příslušnými předpisy Evropské unie. Podléhá jí naprostá většina zdanitelného plnění v České republice i zboží z dovozu. Základní sazba daně je aktuálně ve výši 21 %, snížená sazba daně ve výši 15 %. O jeden procentní bod se obě sazby zvýšily k 1.1.2013, další úpravy jsou plánovány. U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná v den vzniku povinnosti přiznat daň.  Plátci daně (kteří mají registrační povinnost) jsou ti, jejichž roční obrat přesáhl 1 milion Kč. Daň je placena měsíčně nebo čtvrtletně. Drtivá většina zboží a služeb v současnosti podléhá základní sazbě daně. V jakých případech se uplatňuje snížená sazba a další podstatné iformace o DPH si přečtěte v  dokumentu Daň z přidané hodnoty". Dokument vychází z novelizovaného zákona č. 235/2004 Sb., a jeho strukturovaný obsah napomáhá lepší a snadnější orientaci v této problematice. Vedle objasnění nejdůležitějších pojmů obsahuje informace k situacím, které plátce daně nejvíce zajímají, mezi něž patří zúčtování DPH při zahraničním obchodě, výpočet základu a sazby DPH nebo nárok na odpočet či vrácení DPH. Neopomíjí ani legislativní zakotvení DPH.

Spotřební daň

Rovněž spotřební daně jsou harmonizovány s příslušnými směrnicemi EU. Spotřebním daním podléhají minerální oleje, líh, pivo, víno a jeho meziprodukty a tabákové výrobky. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Daň se stává splatnou, když je zboží uvedeno do volného daňového oběhu, tj. když opustí registrovaný daňový sklad. Spotřební daň se řadí mezi nepřímé daně, které jsou státem zaváděny buď za účelem regulace ceny určitých komodit na trhu nebo aby zvýšily příjmy státního rozpočtu. Spotřební daně mohou sloužit také jako účinný prostředek ke snižování poptávky po škodlivém zboží, poněvadž spotřební daň v České republice tvoří většinou více jak 50 % ceny zdaněného zboží. Plátci daně jsou výrobci a provozovatelé tzv. daňových skladů. Poplatníky jsou pak kupující výrobku, poněvadž daň je obsažena v ceně výrobku. Správu spotřebních daní od roku 2006 vykonává Celní úřad.Dokument "Spotřební daň" vychází ze zákona č. 353/2003 Sb. o daních spotřebních, a jeho obsahem je vymezení platců spotřebních daní a předmětu daně. Zabývá se také vznikem daňové povinnosti, metodikou výpočtu a sazbami daně, zdaňovacím odbobím, daňovým přiznáním a v neposlední řadě předkládá nejdůležitější tiskopisy ke spotřebním daním.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek