Dánsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Kodani (Dánsko)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Dle dostupných statistik za rok 2016 je evidentní výrazný nárůst vzájemné obchodní výměny. Zejména ve vývozu ČR došlo za posledních pět let k mimořádné expanzi s růstem o téměř 60 %. Přestože hodnota dovozu se takto silně nezvýšila, i zde je zřejmý značný nárůst obchodních vztahů o téměř 20 %. Celková obchodní bilance je pozitivní ve prospěch České republiky.

Vývoj ZO ČR a Dánska za posledních pět let, mil. EUR

 

2012

2013

2014

2015

 2016   

2012-2016
změna

Celkový obrat

1 541,2

1 646,7

2 237,8

2 136,4

 2 203,3

+ 42,9 %

Vývoz z ČR

924,4

999,4

1 511,0

1 380,2

 1 471,7

+ 59,2 %

Dovoz do ČR

616,8

647,4

726,7

731,6

 731,6

+ 18,6 %

Bilance ČR-DK

+307,6

+ 352,0

+784,3

+ 624,1  + 740,1

 

    Zdroj: ČR, ČSÚ

Nejvýznamnější českou exportní položkou jsou farmaceutické výrobky (20 %) a osobní automobily, které tvořily v minulosti cca čtvrtinu z celkového vývozu a v loňském roce cca 18 %. Na domácím trhu se dle statistik dánské automobilové asociace De Danske Bilimportoerer prodalo za rok 2016 cca 13 300 osobních automobilů značky Škoda, což představuje tržní podíl 7,1 %. Postupně narůstá také český vývoz automobilů značek Toyota, Peugeot a Citroen z výrobních linek kolínského závodu TPCA.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Struktura českého vývozu do Dánska stejně jako struktura dovozu do ČR je silně ovlivňována průmyslovými výrobky, které nadále ve vzájemném obchodě převažují. Podíl na českém vývozu tvoří cca 57,7 % a na dovozu z Dánska 50,1 %. Nejvýznamnější položkou v českém vývozu jsou farmaceutické výrobky (20 %) a osobní automobily (18 %), dále následují výrobky ze železa a oceli, elektrotechnické a komunikační výrobky atd.

V tabulkách je uvedena základní struktura vývozu, resp. dovozu, a poté je rovněž zpracován detailní přehled nejobchodovanějších položek tříděných dle klasifikace SITC(4), který ilustruje velmi podrobně strukturu hlavních obchodovaných komodit.

Následující tabulky uvádějí strukturu vzájemného obchodu z pohledu ČR za rok 2016:

Vývoz (členění dle základních skupin SITC)

Název zboží

Stat. hodnota v EUR (tis.)

Podíl v %

Potraviny a živá zvířata

28 478

1,9 %

Nápoje a tabák

2 580

0,2 %

Surové materiály, nepoživatelné

5 911

0,4 %

Minerální paliva, maziva apod.

10 662

0,7 %

Živočišné a rostlinné oleje

5

- - -

Chemikálie a příbuzné výrobky

395 543

26,9 %

Tržní výrobky

177 111

12,0 %

Stroje a dopravní prostředky

660 040

44,8 %

Průmyslové spotřební zboží

190 449

12,9 %

Komodity a předměty obchodu jiné

899

- - -

 

Dovoz (členění dle základních skupin SITC)

Název zboží

Stat. hodnota v EUR (tis.)

Podíl v %

Potraviny a živá zvířata

49 930

6,8 %

Nápoje a tabák

1 910

0,3 %

Surové materiály, nepoživatelné

23 613

3,2 %

Minerální paliva, maziva apod.

7 745

1,1 %

Živočišné a rostlinné oleje

1 160

- - - %

Chemikálie a příbuzné výrobky

182 749

24,9 %

Tržní výrobky

97 486

13,3 %

Stroje a dopravní prostředky

160 571

21,9 %

Průmyslové spotřební zboží

206 451

28,2 %

Komodity a předměty obchodu jiné

3

- - -

 

Vývoz - 10 nejvýznamnějších položek (v tis. EUR)

 

Název zboží

2016

7812

Motorová vozidla k dopravě osob

266 323

5429 

Léčiva 

242 620

5422

Léčiva obsahující hormony

 82 719

8942

Tříkolky, kočárky, hračky, puzzle

 39 825

7616

Televizní přijímače

 37 731

8931

Plastické předměty

 30 440

7523

Ostatní zařízení k autom. zprac. dat

 28 878

6996

Výrobky ze železa nebo oceli

 28 451

7642

Mikrofony, reproduktory

 21 283

8984

Disky, pásky, média pro záznam zvuku

 20 730

 

Dovoz - 10 nejvýznamnějších položek (v tis. EUR)

Kód zboží

Název zboží

2016

8942

Dětské hračky, stavebnice

142 817

5429

Léčiva

 56 274

5416

Glykosidy, léčebné žlázy

 32 620

6842

Hliník, slitiny hliníku

 30 444

5422

Léčiva obsahující hormony a deriváty

 28 886

7843

Ostatní díly a příslušenství motorových vozidel

 17 176

5822

Pláty, fólie z plastických hmot

 13 692

6732

Ploché válc. výrobky ze železa

  9 769

6429

Výrobky z buničiny, papíru, lepenky

  8 546 

8931

Plastické předměty k dopravě či balení zboží                            

8 376

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Dle údajů ČNB o struktuře běžného účtu platební bilance v relaci ČR - Dánsko představují v roce 2016 příjmy ze služeb cca 17,5 %.

Struktura běžného účtu platební bilance v relaci ČR-DK

Běžný účet platební bilance – příjmy:

Hodnota 

- zboží

25 872,9 mil. CZK

- služby

5 658,3 mil. CZK

- prvotní důchody

795,1 mil. CZK

- druhotné důchody

52,0 mil. CZK

Celkem běžný účet

32 378,3 mil. CZK

 

Bilance vzájemné výměny služeb

Služby

 Hodnota

- příjmy

5 658,3 mil. CZK

- výdaje

2 543,4 mil. CZK

- saldo

3 114,9 mil. CZK  

Z hlediska struktury příjmů v oblasti služeb má hlavní podíl doprava (cca 35 %) a cestovní ruch (30 %).

 

Detailní přehled o struktuře služeb uvádí statistika ČNB - běžný účet platební bilance 2016 mezi ČR a Dánskem (v mil. CZK):

Přehled o struktuře služeb - běžný účet platební bilance mezi ČR a Dánskem

 

Příjmy

Výdaje

Saldo

Doprava

2 286,6

1 132,0

1 154,6

Námořní doprava

85,9

259,5

-173,6

Letecká doprava

20,1

8,9

11,2

Ostatní doprava

2 178,2

844,2

1 334,1

Poštovní služby

2,4

19,4

-17,1

Cestovní ruch

1 547,9

200,6

1 347,3

Pracovní cesty

213,2

138,2

74,9

Soukromé cesty

1 334,7

62,4

1 272,3

Ostatní služby

Služby v oblasti stavebnictví

44,7

16,2

28,4

Pojišťovací služby

42,3

31,9

10,3

Finanční služby

19,9

61,2

-41,3

Služby výpočetní techniky a informační služby

157,3

138,3

19,0

Autorské a jiné odměny a licenční poplatky

9,7

386,1

-376,4

Ostatní služby obchodní povahy

734,9

445,7

289,2

Výzkum a vývoj

126,8

1,9

124,9

Odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení

460,9

386,0

74,8

Technické služby, služby souvis. s obchodem a ostatní podnikatel. služby

147,3

57,8

89,5

Osobní, kulturní a rekreační služby

5,7

17,6

-12,0

Vládní služby j.n.

0,0

0,0

0,0

Nezařazené služby

0,0

0,0

0,0

Čeští poskytovatelé služeb se z hlediska poptávek, resp. dotazů, obracejí na ZÚ ČR v Kodani či kancelář CzechTrade (Zahraniční zastoupení se sídlem ve Stockholmu) spíše ojediněle, max. 4–5 x za rok, přičemž korespondence je směrována většinou na žádosti o pomoc při hledání partnera, popř. na vstupní informace o teritoriu. Zpětné reakce jsou dosud minimální, např. upozornění na bariéry při průniku na trh - vysoké vstupní náklady, požadovaná znalost dánštiny atd.

Pro budoucí působení českých poskytovatelů služeb lze za perspektivní, s reálnou šancí uspět na dánském trhu, uvést následující oblasti:

 • cestovní ruch
 • logistika / doprava
 • obchod s nemovitostmi
 • podnikatelské aktivity (poradenství, právní služby, marketing, daně)

Na podporu exportu/importu služeb není v Dánsku zřízena specializovaná organizace. Dánským subjektům obchodujícím se službami zajišťuje podporu Dánská obchodní rada (Danmarks Eksportrad, TDC-Trade Council of Denmark) - bez rozlišení obchodu se zbožím a službami, která spadá pod Ministerstvo zahraničních věcí. Nově byla proto založena asociace poskytovatelů služeb Danish Service Industries při největším podnikatelském svazu v Dánsku -(Dansk Industri - DI). Tato asociace (soukromého sektoru) byla založena na podporu domácích firem působících v oblasti služeb na dánském trhu i v zahraničí. Celkový počet členů činí cca 1 500 společností. Bližší informace viz www.si.di.dk.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Rozvoji vzájemného obchodu napomáhá cca 90 společností s dánským kapitálem působících na českém trhu. Jde jednak o společnosti výrobní, zaměřené většinou na technologie, ve kterých dánské firmy představují světovou špičku, jednak o firmy podnikající v oblasti obchodu a služeb.

Pronikání dánských firem do zemí SVE bylo v 90. letech podporováno několika dánskými vládními fondy. Pro Českou republiku měl význam především Investiční fond pro střední a východní Evropu (IOE). Fond se podílel na financování 32 projektů, do nichž dánské firmy investovaly částku cca 383 mil. DKK (1,3 mld. CZK). V mnoha případech byly projekty IOE podpořeny granty pocházejícími z Fondu pro spolupráci v oblasti životního prostředí (7 projektů v ČR). Aktivity IOE spojené s otvíráním nových projektů v přistupujících zemích skončily k datu jejich vstupu do EU.

Některé z firem, které za pomoci fondu v ČR investovaly, patří nyní k nejvýznamnějším vývozcům (Dansk Eternit Holding, A.P. Moeller-Maersk, DISA, Norwood, Marius Pedersen). Významným investorem v oboru realit se stala společnost  TK Development, která se podílela na výstavbě velkých nákupních center po celé ČR. Vedle těchto společností mají své majetkové účasti v ČR ještě např. LEGO A/S, Rockwool A/S, NKT Holding, Bang&Olufsen, Coloplast, Fibertex, Faerch Plast, Jysk, Kompan, Novo Nordisk, atd.

Nejnovější významnou investicí bylo rozšíření závodu na výrobu hraček LEGO.

České firmy se prakticky kapitálově v Dánsku neangažují.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dopisem ministra zahraničních věcí České republiky ze dne 21. 3. 1994, resp. odpovědí dánské strany z 2. 5. 1994, byla stvrzena sukcese do 15 bilaterálních smluv a dohod.

V současné době jsou v platnosti následující smluvní dokumenty:

 • Dočasná úprava obchodních styků mezi Republikou Československou a Dánským královstvím (výměna nót, Praha 18. 4. 1925)
 • Rozhodčí smlouva mezi ČSR a Dánskem (Praha 30. 11. 1926)
 • Dohoda mezi Republikou Československou a Dánským královstvím o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách na Grónsko (výměna nót, Kodaň 26. 8. 1929)
 • Dohoda o kulturních a uměleckých stycích mezi ČSR a Dánským královstvím (Kodaň 12. 5. 1937)
 • Dohoda mezi ČSR a Dánským královstvím o vypořádání určitých nároků (Praha 23. 12. 1958)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě (Praha 21. 1. 1969)
 • Dohoda mezi ČSSR a Dánským královstvím o hospodářské, průmyslové a technické kooperaci (Kodaň 9. 11. 1970)
 • Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku (Praha 5. 5. 1982)
 • Dlouhodobý program rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi ČSSR a Dánským královstvím (Kodaň 16. 10. 1984)
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Dánska o zrušení vízové povinnosti (výměna nót, Kodaň 5. 6. 1990)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti energetiky (Praha 19. 2. 1991)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti životního prostředí (Dobříš 23. 6. 1991)
 • Protokol ke Smlouvě mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha 11. 9. 1992)
 • Dohoda o letecké dopravě mezi vládou ČR a vládou Dánského království (Stockholm, 4. 6. 1998)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím  o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Praha, 25.8.2011)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Není ze strany ČR poskytována ani přijímána.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: