Dánsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kodani (Dánsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Dle dostupných statistik za rok 2015 je evidentní velmi výrazný nárůst vzájemné obchodní výměny. Zejména ve vývozu ČR došlo k mimořádné expanzi s růstem o téměř 75 %. Hodnota dovozu za rok 2015 se takto silně ale nezvýšila, přesto i zde je zřejmý značný nárůst obchodních vztahů o téměř 30 %. Celková obchodní bilance je pozitivní ve prospěch České republiky.

Vývoj ZO ČR a Dánska za posledních pět let, mil. EUR

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010-2015
změna

Celkový obrat

1 387,1

1 537,6

1 541,2

1 646,7

2 237,8

2 152,8

+55,2 %

Vývoz z ČR

794,9

905,0

924,4

999,4

1 511,0

1 384,3

+74,1,0 %

Dovoz do ČR

592,1

632,6

616,8

647,4

726,7

768,5

+29,8 %

Bilance ČR-DK

+202,8

+272,4

+307,6

+ 352,0

+784,3

615,7 

 

Zdroj: ČR, ČSÚ

Nejvýznamnější českou exportní položkou jsou farmaceutické výrobky (20 %) a osobní automobily, které tvořily v minulosti cca čtvrtinu z celkového vývozu a v loňském roce cca 18 %. Na domácím trhu se dle statistik dánské automobilové asociace De Danske Bilimportoerer prodalo za rok 2015 cca 13 300 osobních automobilů značky Škoda, což představuje tržní podíl 7,1 %. Postupně narůstá také český vývoz automobilů značek Toyota, Peugeot a Citroen z výrobních linek kolínského závodu TPCA.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Struktura českého vývozu do Dánska stejně jako struktura dovozu do ČR je silně ovlivňována průmyslovými výrobky, které nadále ve vzájemném obchodě převažují. Podíl na českém vývozu tvoří cca 59,9 % a na dovozu z Dánska 53,0 %. Nejvýznamnější položkou v českém vývozu jsou farmaceutické výrobky (20 %) a osobní automobily (18 %), dále následují výrobky ze železa a oceli, elektrotechnické a komunikační výrobky atd.

V tabulkách je uvedena základní struktura vývozu, resp. dovozu a poté je v tabulkách zpracován detailní přehled nejobchodovanějších položek tříděných dle klasifikace SITC(4), který ilustruje velmi podrobně strukturu hlavních obchodovaných komodit

Následující tabulky uvádějí strukturu vzájemného obchodu z pohledu ČR za rok 2015:

Vývoz (členění dle základních skupin SITC)

Název zboží

Stat. hodnota v EUR (tis.)

Podíl v %

Potraviny a živá zvířata

29 838

2,1 %

Nápoje a tabák

7 052

0,5 %

Surové materiály, nepoživatelné

6 784

0,5 %

Minerální paliva, maziva apod.

5 143

0,4 %

Živočišné a rostlinné oleje

257

- - -

Chemikálie a příbuzné výrobky

334 353

24,2 %

Tržní výrobky

170 791

12,3 %

Stroje a dopravní prostředky

662 567

47,9 %

Průmyslové spotřební zboží

166 689

12,0 %

Komodity a předměty obchodu jiné

803

- - -

Dovoz (členění dle základních skupin SITC)

Název zboží

Stat. hodnota v EUR (tis.)

Podíl v %

Potraviny a živá zvířata

51 965

6,8 %

Nápoje a tabák

1 862

0,2 %

Surové materiály, nepoživatelné

24 380

3,2 %

Minerální paliva, maziva apod.

10 519

1,4 %

Živočišné a rostlinné oleje

716

- - - %

Chemikálie a příbuzné výrobky

156 734

20,4 %

Tržní výrobky

115 386

15,0 %

Stroje a dopravní prostředky

172 920

22,5 %

Průmyslové spotřební zboží

234 061

30,5 %

Komodity a předměty obchodu jiné

- - -

- - -

Vývoz - 10 nejvýznamnějších položek (v tis. EUR)
 

Název zboží

2015

7812

Motorová vozidla k dopravě osob

260 730

5429 

Léčiva 

187 533

5422

Léčiva obsahující hormony

 83 168

7616

Televizní přijímače

50 948

7523

Ostatní zařízení k autom. zprac. dat

31 296

8984

Disky, pásky, média pro záznam

28 967

8931

Plastické předměty

27 946

5416

Glykosidy, léčebné žlázy

24 829

7599

Díly, příslušenství strojů

24 987

7527

Paměťové jednotky

22 911

6996

Výrobky ze železa nebo oceli

21 748

7642

Mikrofony, reproduktory     

21 529

Dovoz - 10 nejvýznamnějších položek (v tis. EUR)

Kód zboží

Název zboží

2015

8942

Dětské hračky, stavebnice

151 886

6842

Hliník, slitiny hliníku

36 248

5422

Léčiva obsahující hormony a deriváty

34 658

5429

Léčiva, j.n.

33 741

5416

Glykosidy, léčebné žlázy

28 370

6732

Ploché válc. výrobky ze železa

18 126

7649

Díly a příslušenství k telekomunikačním přístrojům

12 543 

7843

Mechanická zařízení a příslušenství pro motorová vozidla

11 759

0122

Maso vepřové

9 076

0013

Vepřový dobytek, živý

6 790

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Dle údajů ČNB o struktuře běžného účtu platební bilance v relaci ČR - Dánsko představují v roce 2015 příjmy ze služeb cca 15 %.

Struktura běžného účtu platební bilance v relaci ČR-DK

Běžný účet platební bilance – příjmy:

Hodnota 

- zboží

31 518,7 mil. CZK

- služby

5 833,8 mil. CZK

- prvotní důchody

913,1 mil. CZK

- druhotné důchody

52,0 mil. CZK

Celkem běžný účet

38 317,6 mil. CZK

Bilance vzájemné výměny služeb

Služby

 Hodnota

- příjmy

5 833,8 mil. CZK

- výdaje

2 637,8 mil. CZK

- saldo

 3 196,0 mil. CZK  

Z hlediska struktury příjmů v oblasti služeb má hlavní podíl doprava (cca 35 %) a cestovní ruch (30 %).

Detailní přehled o struktuře služeb uvádí statistika ČNB - běžný účet platební bilance 2015 mezi ČR a Dánskem:

Přehled o struktuře služeb - běžný účet platební bilance mezi ČR a Dánskem (mil. CZK)

 

Příjmy

Výdaje

Saldo

Doprava

2 199,3

1 229,0

970,3

Námořní doprava

69,5

292,9

-223,4

Letecká doprava

36,8

17,2

19,6

Ostatní doprava

2 090,9

910,3

1 180,5

Cestovní ruch

1 742,9

215,5

1 527,4

Pracovní cesty

220,9

150,1

70,8

Soukromé cesty

1 522,0

65,4

1 456,6

Ostatní služby

Služby v oblasti stavebnictví

16,9

13,2

3,8

Pojišťovací služby

41,1

30,3

10,8

Finanční služby

28,4

91,4

-63,0

Služby výpočetní techniky a informační služby

160,1

126,99

33,2

Autorské a jiné odměny a licenční poplatky

15,7

232,3

-216,6

Ostatní služby obchodní povahy

1 006,4

515,0

491,4

Výzkum a vývoj

145,0

0,9

144,0

Odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení

632,8

444,4

188,5

Technické služby, služby souvis. s obchodem a ostatní podnikatel. služby

228,6

69,7

158,9

Osobní, kulturní a rekreační služby

8,9

6,3

2,6

Vládní služby j.n.

0,0

0,0

0,0

Nezařazené služby

0,0

0,0

0,0

Čeští poskytovatelé služeb se z hlediska poptávek, resp. dotazů, obracejí na ZÚ ČR v Kodani či kancelář CzechTrade (Zahraniční zastoupení se sídlem ve Stockholmu) spíše ojediněle, max. 4–5 x za rok, přičemž korespondence je směrována většinou na žádosti o pomoc při hledání partnera, popř. na vstupní informace o teritoriu. Zpětné reakce jsou dosud minimální, např. upozornění na bariéry při průniku na trh - vysoké vstupní náklady, požadovaná znalost dánštiny atd.

Pro budoucí působení českých poskytovatelů služeb lze za perspektivní, s reálnou šancí uspět na dánském trhu, uvést následující oblasti:

 • cestovní ruch
 • logistika / doprava
 • obchod s nemovitostmi
 • podnikatelské aktivity (poradenství, právní služby, marketing, daně)

Na podporu exportu/importu služeb není v Dánsku zřízena specializovaná organizace. Dánským subjektům obchodujícím se službami zajišťuje podporu Dánská obchodní rada (Danmarks Eksportrad, TDC-Trade Council of Denmark) - bez rozlišení obchodu se zbožím a službami, která spadá pod Ministerstvo zahraničních věcí. Nově byla proto založena asociace poskytovatelů služeb Danish Service Industries při největším podnikatelském svazu v Dánsku - DI. Tato asociace (soukromého sektoru) byla založena na podporu domácích firem působících v oblasti služeb na dánském trhu i v zahraničí. Celkový počet členů činí cca 1 500 společností. Bližší informace viz www.si.di.dk.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Rozvoji vzájemného obchodu napomáhá cca 90 společností s dánským kapitálem působících na českém trhu. Jde jednak o společnosti výrobní, zaměřené většinou na technologie, ve kterých dánské firmy představují světovou špičku, jednak o firmy podnikající v oblasti obchodu a služeb.

Pronikání dánských firem do zemí SVE bylo v minulosti podporováno několika dánskými vládními fondy. Pro Českou republiku měl význam především Investiční fond pro střední a východní Evropu (IOE). Fond se podílel na financování 32 projektů, do nichž dánské firmy investovaly částku cca 383 mil. DKK (1,3 mld. CZK). V mnoha případech byly projekty IOE podpořeny granty pocházejícími z Fondu pro spolupráci v oblasti životního prostředí (7 projektů v ČR). Aktivity IOE spojené s otvíráním nových projektů v přistupujících zemích skončily k datu jejich vstupu do EU.

Některé z firem, které za pomoci fondu v ČR investovaly, patří nyní k nejvýznamnějším vývozcům (Dansk Eternit Holding, A.P. Moeller-Maersk, DISA, Norwood, Marius Pedersen). Významným investorem v oboru realit se stala společnost  TK Development, která se podílela na výstavbě velkých nákupních center po celé ČR. Vedle těchto společností mají své majetkové účasti v ČR ještě např. LEGO A/S, Rockwool A/S, NKT Holding a Bang&Olufsen.

Nejnovější významnou investicí bylo rozšíření závodu na výrobu hraček LEGO (březen 2015).

České firmy se prakticky kapitálově v Dánsku neangažují.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dopisem ministra zahraničních věcí České republiky ze dne 21. 3. 1994, resp. odpovědí dánské strany z 2. 5. 1994, byla stvrzena sukcese do 15 bilaterálních smluv a dohod.

V současné době jsou v platnosti následující smluvní dokumenty:

 • Dočasná úprava obchodních styků mezi Republikou Československou a Dánským královstvím (výměna nót, Praha 18. 4. 1925)
 • Rozhodčí smlouva mezi ČSR a Dánskem (Praha 30. 11. 1926)
 • Dohoda mezi Republikou Československou a Dánským královstvím o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách na Grónsko (výměna nót, Kodaň 26. 8. 1929)
 • Dohoda o kulturních a uměleckých stycích mezi ČSR a Dánským královstvím (Kodaň 12. 5. 1937)
 • Dohoda mezi ČSR a Dánským královstvím o vypořádání určitých nároků (Praha 23. 12. 1958)
 • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě (Praha 21. 1. 1969)
 • Dohoda mezi ČSSR a Dánským královstvím o hospodářské, průmyslové a technické kooperaci (Kodaň 9. 11. 1970)
 • Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a majetku (Praha 5. 5. 1982)
 • Dlouhodobý program rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi ČSSR a Dánským královstvím (Kodaň 16. 10. 1984)
 • Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Dánska o zrušení vízové povinnosti (výměna nót, Kodaň 5. 6. 1990)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti energetiky (Praha 19. 2. 1991)
 • Dohoda o spolupráci v oblasti životního prostředí (Dobříš 23. 6. 1991)
 • Protokol ke Smlouvě mezi vládou ČSSR a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha 11. 9. 1992)
 • Dohoda o letecké dopravě mezi vládou ČR a vládou Dánského království (Stockholm, 4. 6. 1998)
 • Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím  o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Praha, 25.8.2011)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Není ze strany ČR poskytována ani přijímána.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: