Dobře zavedený koncept společenské odpovědnosti nutnou podmínkou konkurenceschopnosti

27. 11. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Pojetí role podnikání prochází v celém světě, a tedy i v České republice, významnými změnami. Hlavním cílem byznysu sice zůstává maximalizace zisku, ale mnohem více se berou ohledy i na jeho udržitelnost v dlouhodobé perspektivě. To podle Roberta Szurmana, státního tajemníka ministerstva průmyslu a obchodu a předsedy Rady kvality naší republiky přináší stále větší důraz na témata, jako jsou sociální odpovědnost, etika, ochrana životního prostředí, péče o zaměstnance a vztah k okolní společnosti.

Robert Szurman. Foto Rada kvality, Jan NechvíleProč by dnešní firmy měly být společensky odpovědné?
Společenská odpovědnost přináší firmám především možnost zlepšit svou pověst, odlišit se a získat tak konkurenční výhodu. Mohou se stát atraktivnějšími pro všechny své zainteresované strany – tedy především pro zaměstnance, dodavatele, partnery a komunitu neboli okolí, ve kterém působí.

Poslední výzkumy názorů podnikatelů zpracované například společnostmi IPSOS a KPMG nebo Mendelovou univerzitou v Brně ukazují, že oblast CSR je pro české podnikatele už dnes velmi zajímavá a že si uvědomují potřebu věnovat se tomuto tématu. Mnozí už pochopili, že ovlivňování prostředí, ve kterém působí, prostřednictvím dobře prováděné politiky společenské odpovědnosti má mnohem větší efektivitu než dosud používané klasické formy reklamy.

Jak by podle vás měly firmy téma společenské odpovědnosti rozvíjet?
Společenská odpovědnost není jednoduché téma, a pokud se do jejího zavádění pustí někdo bez zkušeností a bez plánování, asi to nedopadne úplně nejlépe. Rada kvality se snaží i v této věci firmám pomáhat a pro menší firmy, regionální firmy nebo pro ty, kdo s tímto tématem teprve začínají, má ve svém portfoliu program Cena hejtmana za společenskou odpovědnost a Cena za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně.

Hodnocení v cenách je nastaveno tak, že současně pomáhá koncept společenské odpovědnosti správně a efektivně zavést. Je to asi nejlepší cesta, jak začít. A pro ty, kdo už zkušenosti mají a chtějí se dostat na absolutní špičku, je určen program Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost. Národní cena ČR za společenskou odpovědnost je prestižní ocenění udělované ve Španělském sále Pražského hradu.

Na čem je založeno její hodnocení?
Cena je udělována od roku 2009, ale model hodnocení se neustále vyvíjí přesně v souladu se světový- mi trendy. I pro rok 2016 přicházíme s další významnou inovací. Vzhledem k důrazu, jaký je ve světě, ale už i u nás kladen na téma udržitelného rozvoje, rozhodla se Rada převzít nejnovější model hodnocení vytvořený Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s UN Global Compact, který právě na udržitelnost klade velký důraz. Je to model nazvaný Committed to Sustainability – Zá- vazek k udržitelnosti a v hodnocení se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti, takzvané 4P – People, Planet, Profit a Products.

Když se firma rozhodne přihlásit se do Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost, co pro to má udělat a co ji čeká?
Musí se přihlásit u Sdružení pro oceňování kvality, a to většinou do konce března daného roku. Potom na základě materiálů, které obdrží od organizátora ceny, sestaví Podkladovou zprávu, která vychází z 10 základních principů UN Global Compact. Vyškolení hodnotitelé pak na základě zprávy provedou hodnocení přímo ve firmě a sestaví zpětnou vazbu o stavu udržitelnosti a úrovni zavádění společenské odpovědnosti. To velmi pomáhá managementu při rozhodování, kam napřít pozornost, kde lze najít největší prostor pro další rozvoj konceptu CSR.

V případě, že se vše podaří a firma prokáže patřičnou úroveň společenské odpovědnosti, získá ocenění C2S (Commited to Sustainability) od Rady kvality a mezinárodní certifikát EFQM.

Tématem společenské odpovědnosti se zabývají především velké firmy. Jak se na téma udržitelného rozvoje dívají menší podniky a organizace?
To, že je CSR určeno jen velkým firmám, je často tradovaný omyl. Společenskou odpovědností se samozřejmě zabývají ty menší. Oproti těm větším k ní ale mají méně formální přístup. Menší podnikatelé dělají spoustu činností, které do společenské odpovědnosti spadají, jen se tím nikde nechlubí a často ani nevědí o tom, že by své aktivity mohli pod toto téma zařadit.

Jak už jsem zmínil, pomáháme jim jak v zavádění CSR, tak i ve zviditelnění jejich práce organizováním Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost a ceny Podnikáme odpovědně. Do letošního roku nabízely Cenu hejtmana jen čtyři kraje, od příštího roku jich bude už osm. Doufám, že se postupně připojí i zbylé kraje. Do Ceny hejtmana se mohou hlásit organizace veřejného i podnikatelského sektoru, které působí v daném regionu a není jim lhostejné jejich okolí.

Pokud v ceně uspějí, mohou postoupit až do Národní ceny za společenskou odpovědnost. Je to složité? Může běžný podnikatel či manažer organizace celému tématu porozumět?
Není to samozřejmě jednoduché téma, které by šlo pochopit po letmém přečtení. Rada kvality ale realizuje spoustu vzdělávacích seminářů a kurzů, které zájemce na implementaci společenské odpovědnosti připraví. Ideální je přihlásit se do Centra excelence při České společnosti pro jakost, které slouží jako platforma pro sdílení zkušeností jak v oblasti moderních nástrojů řízení, tak i v oblasti společenské odpovědnosti.

Asi to opravdu není úplně jednoduché. Stojí to vůbec za tu námahu?
Zcela jistě stojí. Samozřejmě bez určitého úsilí to nejde. Ale správně zavedený koncept společenské odpovědnosti přinese firmě větší loajalitu a tím i lepší práci zaměstnanců, pevnější vztahy se zákazníky a dodavateli, vstřícnější přístup veřejné správy a celkově lepší pověst. A v neposlední řadě v případě úspěchu v Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost i příjemný zážitek z předávání ocenění v prostorách Španělského sálu Pražského hradu.

Převzato ze speciálu Měsíc kvality, přílohy deníku E15.cz

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek