Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem otevírá nové příležitosti pro české exportéry

24. 5. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem otevírá nové příležitosti pro české exportéry Začátkem roku 2018 vstoupí v platnost Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EU-Vietnam Free Trade Agreement – EVFTA). EVFTA výrazným způsobem liberalizuje obchodní a investiční toky mezi EU a Vietnamem. Očekává se, že do pěti let od vstupu EVFTA v platnost se objem vzájemného obchodu mezi EU a Vietnamem zvýší o padesát procent. Dopad na příliv evropských investic do Vietnamu by měl být ještě několikanásobně vyšší.

Pokles celních sazeb v rámci EVFTA se samozřejmě pozitivně odrazí také na růstu českého vývozu do Vietnamu. Přesný rozsah dopadu EVFTA na nárůst českého exportu do Vietnamu nelze v současné době odhadnout. Pokud však zůstane zachována aktuální struktura českého vývozu do Vietnamu, kde převažují stroje a zařízení, u kterých je tempo snižování celních sazeb nejrychlejší, lze předpokládat rostoucí konkurenceschopnost českých vývozů na Vietnamském trhu už v prvních letech platnosti EVFTA.

Po poměrně zdlouhavých a komplikovaných jednáních byl finální text EVFTA dohodnut v prosinci 2015, nyní probíhá právní dočišťování a ve druhé polovině roku se předpokládá schválení dohody Evropskou radou a ratifikace Evropským parlamentem. Po ukončení ratifikačního procesu na konci roku 2017 by dohoda měla vstoupit v platnost v průběhu prvních měsíců roku 2018.

EVFTA je jednou z nejobsáhlejších a nejambicióznějších dohod EU. Zahrnuje ucelenou škálu okruhů v oblasti obchodu a investic, od pravidel původu a celních záležitostí a sanitárních a fytosanitárních opatření, po státní zakázky, práva duševního vlastnictví, právní a institucionální témata a konkurenceschopnost, až k ochraně investic a řešení sporů v této oblasti.

Obě strany eliminují přes 99 % tarifních linek a pro zbývající budou stanoveny celní kvóty nebo částečná snížení celních tarifů. Zatímco firmy z EU budou mít snadnější přístup na vietnamský trh se stroji, zařízeními, automobily, alkoholickými nápoji a zemědělskými výrobky, Vietnamu se na základě smlouvy více otevře evropský trh pro výrobky, jako je textil, obuv, zemědělské produkty, mořské plody a výrobky ze dřeva. Implementace dohody přinese i mnoho pozitivních aspektů pro samotné vietnamské hospodářství, neboť aplikace závazků z EVFTA vynutí další liberalizaci místního podnikatelského prostředí.

Dopad EVFTA na vývoz ČR do Vietnamu

Vzhledem k tomu, že většina zboží exportovaného z ČR do Vietnamu má charakter strojů a zařízení, kde bude tempo snižování celních sazeb nejrychlejší, lze očekávat, že EVFTA výrazným způsobem usnadní další pronikání českých výrobků na vietnamský trh. Kromě strojírenských výrobků budou cla snížena na nulu, nebo na zlomek současné celní sazby také u ostatních tradičních českých vývozních položek do Vietnamu jako je například, sklo, zbraně a munice nebo hračky.

Některá odvětví však zůstanou ve Vietnamu před evropskými exportéry ještě po určitou dobu chráněna. Mezi těmito chráněnými odvětvími bude i pro české exportéry velmi perspektivní automobilový průmysl. Cla na dovozy automobilů a jejich součásti budou snižována postupně ze současných 78 % na nulu po dobu jedenácti let. Automobilový sektor tak bude pro české exportéry do Vietnamu plně liberalizován až v roce 2029.

Oblast zemědělských dovozů si bude Vietnam také ještě nějaký čas chránit. Do jedenácti let však bude rovněž plně liberalizován. U řady zemědělských produktů bude clo snižováno v pravidelných ročních intervalech již od roku 2018. Například pro české exportéry do Vietnamu velmi atraktivní sušené mléko bude možno do Vietnamu dovážet zcela bezcelně už za šest let po vstupu EVFTA v platnost. Za čtyři roky bude zcela eliminováno clo pro dovoz českého chmele. Nejdelší ochranu na vietnamském trhu bude mít domácí sektor produkce piva.

Clo na dovoz českého piva tak bude zcela eliminováno ze současných 35 % až v roce 2029. U ostatních zemědělských produktů, které se dnes do Vietnamu z ČR dovážejí ve velkém objemu, např. hnojiva (druhá největší vývozní položka z ČR, v roce 2016 byla do Vietnamu z ČR dovezena hnojiva za 6 mil. USD) nebo krmiva, je již dnes dovozní clo nulové. Největším přínosem EVFTA v oblasti vývozu zemědělských produktů z EU do Vietnamu však není snížení celních sazeb, ale především zjednodušení a větší transparentnost v oblasti sanitárních a fytosanitárních předpisů.

Například dosud velmi komplikované vietnamské dovozní předpisy pro dovoz potravin budou v rámci nové FTA významným způsobem zjednodušeny a zprůhledněny a budou nabízet rovné podmínky pro všechny členské země EU. Odpadne tudíž nutnost schvalovat dovoz potravin pro každou členskou zemi zvlášť, jako je to v současné době například v případě dovozu ovoce do Vietnamu.

Další přínosy EVFTA pro české exportéry budou plynout z liberalizace státních zakázek, které ve Vietnamu patří k nejlukrativnějším. Objednavateli jsou nejen ministerstva a státní instituce, ale také velký počet státních podniků, které stále tvoří více než 30 % vietnamského HDP.

V neposlední řadě by EVFTA měla výrazněji urychlit také investiční toky mezi ČR a Vietnamem. Dohoda poskytne českým investorům ve Vietnamu podstatně větší ochranu, než jakou zde požívali doposud. Případné spory budou moci za české investory řešit evropské instituce.

Podrobné informace k tempu snižování celních sazeb u jednotlivých skupin perspektivních vývozních položek do Vietnamu jsou uvedeny v přiložené tabulce. Tabulka obsahuje jednotlivé perspektivní sektory a výrobkové skupiny v klasifikaci HS4  dle mapy oborových příležitostí pro Vietnam.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam). Autor: David Jarkulisch, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Hanoji.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek