Dominikánská republika: Investiční klima

8. 7. 2018

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Dominikánská republika je otevřená přímým zahraničním investicím, nabízí politickou a ekonomickou stabilitu a přístup na globální a regionální trhy. Mezi výhody patří geografická poloha země a exportní pobídky, nízké náklady na pracovní sílu a produktivita práce.

Právní rámec zahraničních investic na Dominikánské republice prošel podstatnou změnou se Zákonem 16-95 o zahraničních investicích, s několika prováděcími dekrety, naposledy modifikovaný prezidentským dekretem 163-97. Začlenění této nové legislativy umožňuje DR disponovat značnými výhodami a hlavně bezpečností a jistotou pro zahraničního investora.

V platnosti jsou zvláštní a daňové zákony, které nabízejí specifické pobídky určené pro zahraniční investice podle druhu investice. Nejdůležitějšími zákony jsou tyto:

 • zákon umožňující výrobcům zboží a služeb pro vývoz v rámci volných zón, úlevy zvláštního režimu z celní kontroly a fiskálních pobídek až do výše 100 % vynětí z cel
 • firmy v tzv. zvláštní zóně příhraničního rozvoje jsou vyjmuty ze všech daní po dobu 20 let
 • turistika je podporována zvláštními zákony o rozvoji turistiky v provinciích a lokalitách a poskytuje úlevu vynětí z daní na dobu 10 let
 • zákon 150-97 stanoví nulovou sazbu na materiál, zařízení a stroje pro výrobu těm společnostem, které v zemi pracují na zemědělsko-chovatelských projektech aj.

Dekret č. 950-01 z 20. 9. 2001 upravuje povolení k trvalému pobytu investorům a poskytuje investorům stejná práva jako národním investorům.

Pro zřízení kanceláře v Dominikánské republice jsou vyžadovány náležitosti uvedené v dekretu č. 950-01, pro zahraniční investory je vyžadován trvalý pobyt za účelem realizace investice, žádost o registraci investice na centrální bance a CEI-RD (Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana), registrace k daňovému přiznání, dokumenty potřebné pro poukazy výnosů a repatriaci kapitálu aj. mimo zakládací listiny společníků mateřské firmy, stanov apod.

Zákon 16-95 z 20. 11. 1995 upravuje zahraniční investice v rámci procesu liberalizace národní ekonomiky. Tento zákon stanoví zásady pro zahraniční investice:

 • rovné zacházení se zahraničními investicemi, zajišťující stejná práva, zákonnou ochranu a nulovou diskriminaci. Jediná omezení pro zahraniční investory jsou v oborech v ukládání toxických nebo radioaktivních odpadů v zemi nevytvořených, činnosti ovlivňující veřejnou zdravotní péči a životní prostředí a výroba zařízení a materiálů s přímým vztahem k národní obraně, kde má přímé pravomoci jen prezident republiky
 • definice zahraničních investic umožňuje kapitálové vklady, vklady naturální, nehmotné technologické kontribuce, jako jsou obchodní známky, výrobní modely, průmyslové procesy, technická pomoc aj.
 • registrační procesy vyžadují jen autorizace centrální banky a jsou charakteru statistického. Zahraniční investor musí zaregistrovat svou investici do 90ti dnů od jejího umístění v zemi a získá automaticky certifikát o registraci zahraniční investice (Certificate of Foreign Investment Registration – CFIR)
 • volná repatriace dividend a kapitálu – investor má právo na převod do zahraničí v cizí měně přes privátní směnečný trh, za předpokladu, že má CFIR, veškerého kapitálu v zemi investovaného a kapitálových výnosů a veškerých dividend deklarovaných každoročně u dominikánských úřadů, po zaplacení příslušné daně z příjmu
 • neregistrované investice – nepostihují samotnou investici, pouze v případě převodu výnosů do zahraničí je nutno předložit příslušný CFIR

Dominikánská republika má uzavřené bilaterální dohody o ochraně investic s Čínou, Ekvádorem, Francií, zeměmi CARICOMu, Chile a Argentinou a v jednání jsou investiční dohody s Kolumbií, Peru, Izraelem, Tchajwanem, Kanadou, Koreou, Dánskem, Norskem, Švédskem, Německem, Ruskem, Českou republikou, Belgií, Rakouskem, Venezuelou a Ukrajinou.

zpět na začátek

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice do Dominikánské republiky se ročně blíží 2 mld. USD (roční růst od r. 2006 (1 183,3 USD) 15–20 %, což se výrazně projevuje v hospodářském růstu. Plynou především do turistiky.

Přímé zahraniční investice v letech 1993–2010 (v mil. USD)

 • 1993: 189,3
 • 1994: 206,8
 • 1995: 414,3
 • 1996: 906,5
 • 1997: 420,6
 • 1998: 699,8
 • 1999: 1 337,8
 • 2000: 952,9
 • 2001: 1 079,1
 • 2002: 916,8
 • 2003: 613,0
 • 2004: 909,0
 • 2005: 1 023,0
 • 2006: 1 183,3
 • 2007: 1 395
 • 2008: 1 598
 • 2009: 1 864
 • 2010: odhad asi 2 000

Pramen: Banco Central de la Republica Dominicana

Podle zemí:

 • USA, Španělsko, Kanada,Velká Británie, Chile, Švýcarsko, Itálie, Kajmanské ostrovy

Pramen: Banco Central de la Republica Dominicana

Největšími investory jsou USA, zejména do služeb finančních a pojišťovacích a moderních špičkových technologií, dále Španělsko s investicemi do turistiky a služeb spojených s turistikou (hotelnictví, restaurace, bankovnictví), významnými investory jsou Kanada, Velká Británie, Chile, Švýcarsko, Itálie a dále v posledních letech také Francie, Trinidad a Tobago, Kolumbie, Brazílie a Panama.

zpět na začátek

9.3. České investice v teritoriu

Dotazem na centrální bance Banco Central de la República Dominicana bylo zjištěno, že v zemi nejsou registrovány žádné české investice v průmyslovém sektoru nebo v zemědělství. Do nákupu nemovitostí k soukromým účelům investuje pouze omezený počet fyzických osob, zejména z uměleckých a podnikatelských kruhů. Sektor turistiky v Dominikánské republice nabízí řadu atraktivních investičních pobídek.

zpět na začátek

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Hlavním cílem modernizace státu byla privatizace státních společností, ve smyslu zákona č. 141-97 o reformě veřejných společností z června 1997. Tento zákon umožňuje soukromým společnostem získat 50 % podíl na kapitálu a řízení veřejných společností na základě mezinárodních licitací. Hlavní privatizační projekty zahrnují následující odvětví:

 • leasing na 25 let cementářské firmy Cementos Nacionales a těžebních firem Marmotech, Mines of Salt and Plaster a National Marble Company, kapitalizaci mlýnů na mouku Molinos Dominicanos a národní letecké společnosti Dominicana de Aviación
 • výroba a distribuce energie - generační jednotky CDE (Itabo a Haina) byly převedeny do Seaboard Corporation a New Caribbean Consortium, zatímco společnosti distribuce elektrické energie do Union Fenosa (North and West Distribution Units) a AES (South Distribution Unit) - možnost participace v energetice ve spolupráci se státní organizací CDEEE (Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, ing. Jeremías Santana - Director)
 • leasing 10ti cukrovarů náležející státní Consejo Estatal del Azucar (CEA)
 • probíhá privatizační projekt modernizace, expanze a správy veřejných letišť (AILA, Gregorio Luperon, María Montez a Arroyo Barril), které byly sdruženy do konsorcia AERODOM (Consorcio Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI).

Dominikánská republika má jednu z nejrozvinutějších infrastruktur telekomunikací v regionu. Vhodným odvětvím pro české investice je sektor telekomunikací a služeb, zejména pro turistiku (hotelnictví, restaurace aj.), bankovnictví a pojišťovnictví, sektor dopravy, výstavba silniční infrastruktury a rekonstrukce železniční infrastruktury a investice do těžebního průmyslu, do sektoru hornictví. V zemi je ústavou zajištěno soukromé vlastnictví. Jiné velké privatizační projekty strategických odvětví národního hospodářství neexistují. Rozvojové projekty jsou vyhlašovány spíš na regionální úrovni a jsou směrovány do ochrany životního prostředí, vodního hospodářství, zalesňování a ekologických staveb a do rozvoje turistiky.

Dominikánská vláda prosazuje ambiciózní programy podpory konkurenceschopnosti národních odvětví, hlavně v zemědělství, jako základní krok v rámci globalizačních procesů ekonomiky. Byla přijata tato opatření na podporu růstu konkurenceschopnosti:

 • vytvoření National Bank of Competitiveness s cílem zajistit financování rozvoje strategických ekonomických sektorů
 • přijetí Zákona 1-02 o antidumpingových opatřeních, který má chránit místní producenty před dovozy ze zahraničí za nižší ceny než jsou ceny prodejní v zemi původu
 • různá opatření se záměrem zvýšit konkurenceschopnost dominikánských exportů a společností ve volných zónách

zpět na začátek

9.5. Rizika investování v teritoriu

Rizika podnikání a investování v Dominikánské republice jsou obdobná jako v ostatních zemích Latinské Ameriky, je nutno dbát na kvalitu a bonitu partnera a jeho zázemí, kvalitní zajištění návratnosti poskytovaných úvěrů bankovními garancemi a avalem, v případě dodávek investičního zboží využít klauzule zástavního práva ke zboží až do úplného zaplacení, využívat bankovních nástrojů k inkasu pohledávky před jejich splatností (factoring, forfaiting), plně využívat služeb místních renomovaných právních a poradenských kanceláří ap. V Dominikánské republice je zaručeno soukromé vlastnictví firem i fyzických osob ústavou a upraveno příslušnými zákony. Nehrozí nebezpečí vyvlastnění majetku soukromých osob a firem, naopak úsilí dominikánské vlády se koncentruje na přilákání soukromých investic do země.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek