Ekonomické aktuality z Islandu (listopad 2015)

6. 11. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Dominantním ekonomickým tématem druhé poloviny roku 2015 na Islandu je postupná realizace plánu na ukončení kapitálových restrikcí, se kterým souvisí návrat islandské koruny (ISK) do režimu volné směnitelnosti.

Uhrazení stabilizačního příspěvku

Věřitelé všech tří likvidovaných bank, které na přelomu r. 2008/2009 padly, odsouhlasili dobrovolné uhrazení tzv. stabilizačního příspěvku z vkladů v ISK, které mají zájem z likvidovaného jmění vyvést. Úhrada stabilizačního příspěvku je mj. dílčí kompenzaci výdajů, jimiž stát musel v letech 2008–2009 podpořit vytvoření nové soustavy komerčních bank na Islandu.

Příspěvek je výhodnější, resp. nižší než stabilizační daň ve výši 39 %, která by se vyměřila na veškeré vklady, pokud by věřitelé dohodu o příspěvku státu nepředložili. Úhrnem byly předloženy nabídky úhrady stabilizačních příspěvků ve výši 334 mld. ISK (bývalá banka Kaupþing 120, Glitnir 200, Landsbanki 14 mld. ISK).

V druhé polovině října Centrální banka nabídky posuzovala a dne 28. října 2015 potvrdili ministr financí a hospodářství Bjarni Benediktsson a guvernér Centrální banky Már Guðmundsson, že návrhy na uhrazení stabilizačního příspěvku bankami v likvidaci jsou rámcově přijatelné a další vyvádění kapitálu neohrozí měnovou, kursovou ani finanční stabilitu Islandu.

Vybraný stabilizační příspěvek bude použit na umořování islandského státního dluhu. Výše příspěvků je nicméně podle opozice a některých ekonomů zklamáním, protože MF Islandu původně predikovalo možnost získat touto formou 500–700 mld. ISK.

Na začátku listopadu vláda rozhodla o posunu termínu pro úhradu stabilizačního příspěvku a předložení konsolidovaných návrhů likvidace aktiv rušených bank z 31. 12. 2015 na 15. 3. 2016. Důvodem je zájem o řádné, neuspěchané vypořádání konkurzů. Po úhradě stabilizačního příspěvku se dále z konkurzní podstaty rušených bank uhradí jejich pohledávky vůči islandským subjektům (292 mld. ISK). Tyto pohledávky dle rozhodnutí vlády z 28. 10. budou převedeny na stát.

V rámci vypořádávání konkurzních podstat v dalším období bude stát největším vlastníkem fungujících bank na Islandu. Již teď má stát 97,7% podíl v nové Landsbanki (Landsbankinn). Podle rozhodnutí vlády z 20. října 2015 nyní dále, protože výši stabilizačního příspěvku banky Glitnir označila Centrální banka za nízkou, přejde na stát 95% podíl Glitniru ve fungující bance Íslandsbanki.

A konečně se pak správce likvidované banky Kaupþing zavazuje, že státu přenechá výnos z prodeje nástupnické Arion Bank, k němuž dojde do 3 let (stát má dnes v Arion Bank podíl 13 %). Smyslem těchto kroků je, aby stát, který islandské bankovnictví před několika lety sanoval, mohl připravit privatizační plány a z titulu majoritního vlastníka rozhodovat, kdo bude příštím majitelem nových komerčních bank. Jako první již byl anoncován odprodej 30 % akcií Landsbankinn, které stát nabídne v r. 2016.

Aukce vkladů v ISK

Dne 4. listopadu 2015 ministr Bjarni Benediktsson připomněl, že dalším krokem směřujícím k odstranění kapitálových restrikcí bude plánovaná aukce vkladů v ISK v držení zahraničních (offshore) subjektů. Původní říjnový termín aukce byl odložen na začátek r. 2016. Dle ministra pak bude v dalších měsících r. 2016 možné restrikce odstranit a ISK se bude moci opět stát volně obchodovatelnou měnou.

Současně ministr financí bez dalšího avizoval, že budoucí kurs ISK nebude jako před r. 2008 volně plovoucí, aby se tím zabránilo spekulativním investicím založeným na krátkodobých kursových výkyvech. Guvernér Centrální banky M. Guðmundssona upřesnil, že odstranění kapitálových restrikcí v r. 2016 proběhne nejprve ve vztahu vůči fyzickým osobám, penzijním fondům a islandským firmám a až v další fázi vůči bankám a zahraničním investorům. Centrální banka v dohledné době nemá v úmyslu povolovat bankám na Islandu poskytování úvěrů v jiné měně než v ISK.

Splácení půjčky od MMF

Dne 8. října 2015 Centrální banka oznámila, že vzhledem k dostatku likvidních prostředků schválila předčasné splacení zůstatku půjčky, kterou Island čerpal od Mezinárodního měnového fondu (MMF) v říjnu 2008 po náhlém krachu všech hlavních bank na ostrově. Z původní výše půjčky 250 mld. ISK Centrální banka do konce r. 2016 splatí zůstatek 42 mld. ISK.

V průběhu bankovní krize si Island vypůjčil prostředky též od severských států, Faerských ostrovů a Polska, úhrnem 304 mld. ISK: tyto půjčky však již byly splaceny v rozmezí let 2012–2015. Splátkou pro MMF se Island zcela vymaní z půjček po bankovní krizi.

Vývoj makroekonomických ukazatelů

Dne 4. listopadu 2015 Centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25 % na 5,75 %. Nečekaně načasovaný krok banka odůvodnila přípravou na vyšší růst inflace, který očekává v r. 2016 z důvodu dojednané valorizace mezd v řadě profesí.

Současně banka zvýšila prognózu růstu HDP Islandu v r. 2015 na 4,6 % (původně 4,1 %), zejména díky vyšší poptávce domácností. Ačkoli za r. 2015 jde již o třetí zvýšení základní sazby, je stále pod úrokovým průměrem Islandu, který od r. 1998 dosud činí 8,46 %: rekordními sazbami Centrální banky v tomto období bylo 4,25 % (únor 2011), resp. 18,00 % (říjen 2008).

Dosavadní bilance islandského státního rozpočtu za r. 2015 zaznamenává přebytek 20,6 mld. ISK (což je o 17,1 mld. ISK více, než se očekávalo ve schváleném rozpočtu). Za celý rok 2015 se očekává přebytek 16,8 mld. ISK (výdaje vyšší o 9,6 mld. ISK a příjmy o 26,4 mld. ISK oproti plánu). Hlavní podíl na přebytku má výplata 15 mld. ISK ve formě vyšších než očekávaných dividend bank ve vlastnictví státu (zejména Landsbankinn).

Míra nezaměstnanosti na Islandu na konci září 2015 činila 2,4 % a další prognóza zůstává pozitivní (na začátku r. 2015 činila 3,6 %). Aktuálně na Islandu hledá práci 4 120 osob (meziměsíčně o 377 méně, z celkového počtu se pak jedná o 878 cizinců, z toho 536 Poláků, kteří na Islandu tvoří největší národnostní menšinu). V hlavním městě Reykjavíku činí nezaměstnanost 2,6 %.

Cestovní ruch

Dne 6. října 2015 oznámili ministryně průmyslu a inovací Ragnheiður Elín Árnadóttir a Grímur Sæmundsen, ředitel Islandské asociace cestovního ruchu, zřízení společné pracovní skupiny pro národní turistickou politiku Islandu. Mandát 10členné komise (4 ministři, 4 zástupci cestovního ruchu a 2 radní) je 5letý, roční rozpočet 140 mil. ISK. Pracovní skupina vypracuje koncepci rozvoje turismu na Islandu do dalších let a naznačí přístup k adaptaci ostrova na zvýšený počet turistů.

Cestovní ruch se za posledních několik roků stal hlavním nositelem ekonomického rozvoje Islandu takovou rychlostí, že na řadě míst stávající infrastruktura nevyhovuje kapacitně ani kvalitativně. Incomingový cestovní ruch je aktuálně (vzhledem k restrikcím na volný pohyb kapitálu – viz výše) největším zdrojem cizoměnových příjmů islandského rozpočtu. Jeho podstatnou proměnou je jeho rozšíření ze sezónního na celoroční a rostoucí zájem turistů o všechny regiony ostrova.

Jedním z prvních výstupů pracovní skupiny je odhad, že pro zajištění dostatečného fungování i zajištění infrastruktury pro cestovní ruch bude v letech 2016–2019 zapotřebí získat cca 5 tis. pracovníků z ciziny. Jde jak o zaměstnance ve službách, tak o řemeslníky ve stavebnictví: zaměstnávání cizinců (nejčastěji z Polska) na těchto pozicích je v těchto sektorech obvyklé od r. 2012.

V průběhu října dorazil na Island letošní miliontý turista a do konce r. 2015 se očekává 1,3 mil. zahraničních návštěvníků. 71 % všech turistů tvoří 10 národností v pořadí: USA, Německo, Velká Británie, Kanada, Norsko, Francie, Dánsko, Švédsko, Čína, Španělsko.

Rozvoj letiště Keflavík

Naprostá většina zahraničních turistů vstupuje na Island přes letiště Keflavík (cca 45 minut jízdy od Reykjavíku). Isavia, státní firma spravující veškerá letiště na Islandu, dne 13. října 2015 zveřejnila generel rozvoje tohoto letiště. První etapa započne v r. 2016 a bude se týkat zvětšení kapacity terminálu na 6 mil. cestujících. Další fáze výstavby budou nastupovat podle toho, jakým tempem poroste počet cestujících. Ve výsledné podobě generelu by plocha terminálu letiště v r. 2040 byla dvakrát větší než dnes a došlo by i k výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy.

Na letišti Keflavík se řadu let využívá konceptu dvou (v létě tří) hlavních příletových a odletových vln v tradičních časech, které dovolují rychlý tranzit cestujících mezi Amerikou a Evropou. Zůstane-li koncept zachován, bude ve finále letiště odbavovat 14 mil. cest./rok, avšak pokud se počet vln rozvine do celého dne, Isavia deklaruje, že nová infrastruktura zvládne obsloužit až 40 mil. cest./rok. Projekt nepočítá se žádným financováním ze státního rozpočtu, ale pouze z příjmů od aerolinií a koncesionářů na letišti.

Dominantní leteckou společností na letišti Keflavík jsou místní aerolinie Icelandair, avšak politika otevřeného nebe sem pravidelně navádí letouny již 21 společností. Od začátku r. 2015 zahájilo spoje do Keflavíku 9 nových aerolinií, nejnověji British Airways od 25. října 2015. Ve stejné době oznámily České aerolinie, že během letní sezóny 2016 budou mezi Prahou a Keflavíkem vypravovat dva lety v každém směru týdně.

Islandská vláda ve světle dynamického rozvoje letiště Keflavík v říjnu deklarovala, že zřídí fond na podporu provozování přímých mezinárodních letů do/z islandských regionálních letišť Akureyri a Egilsstaðir, aby se zajistilo rovnoměrnější rozdělení turistů na ostrově.

Ruské obchodní embargo na islandské potraviny

V návaznosti na obchodní embargo, které Rusko uvalilo na islandské potravinářské zboží během letošního léta, absolvovali zástupci MZV Islandu do poloviny října dvě setkání s experty EU, během nichž zjišťovali vstřícnost Unie ke snížení dovozních tarifů na rybí výrobky z Islandu do zemí EU, mj. jako gesto oceňující solidaritu ostrova se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU.

Dne 15. října 2015 MZV Islandu informovalo, že obě jednání nevedla k výsledku a termín třetího nebyl už ani stanoven. Ačkoli islandští rybáři v r. 2015 vykazují rekordní úlovky (meziročně o 25 % více), zahraniční odbyt stagnuje. V dalším významném odbytišti Nigérii, která již zkraje r. 2015 přestala dovážet sušené islandské makrely z důvodu nedostatku financí, se dosud ani nedaří navázat politicko-obchodní jednání.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Oslu (Norsko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek