Ekvádor: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Ekvádor se v rámci své aktuální národní strategie snaží diverzifikovat ekonomiku ve smyslu industrializace a vybudování vlastních průmyslových kapacit, a to se nejvíce týká agrárního potravinářského průmyslu v rámci zajišťování potravinové soběstačnosti, ale i dalších odvětví průmyslu (strojírenský, petrochemický atp.). Země disponuje vysokým hydroenergetickým potenciálem, v posledních 9 letech probíhala výstavba 8 velkých projektů vodních elektráren, z nichž největší Coca Codo Sinclair (investice ČLR) je v roce 2016 uváděna do provozu. Vizí Ekvádoru je zajistit energetickou bezpečnost a dále export do sousedních zemí s tím, že Ekvádor by se stal energetickou „páteří“ celého andského regionu. Současná přenosová soustava by umožnila export 500 MW do Kolumbie a 100 MW do Peru. Výhledově tedy bude nutné její další posilování. Současná vláda velmi podporuje zahraniční investice v oblasti důlního průmyslu (mimo těžbu ropy a zemního plynu, jejíž ceny jsou nízké a způsobují Ekvádoru výpadky v exportních příjmech). V rámci zvyšování přidaného hodnoty a silné podpory vědy a výzkumu na vládní úrovni Ekvádor nakupuje zahraniční měřicí, laboratorní a optické přístroje. Prioritou zůstává modernizace dopravní infrastruktury a zlepšování konektivity (včetně letecké) mezi jednotlivými regiony. Obnova růstové dynamiky se výhledově očekává též v oblasti stavebnictví. V Ekvádoru jakožto zemi s jednou z nejpestřejších biodiverzit na světě, křehkými ekosystémy a zranitelností vůči klimatickým vlivům nabývají na významu ekologické (čisté) technologie, zahrnující komplexní řešení v oblasti získávání pitné vody, čištění odpadních vod a nakládání s pevným odpadem domácností, kde přetrvávají mezery. Pokroky v uvedených oblastech budou též výzvou pro novou vládu, která vzejde z všeobecných voleb v únoru 2017 (v roce 2016 již probíhá intenzivní předvolební kampaň a tvorba programů na straně vládní strany i opozice).

Z výše uvedeného nástinu priorit vyplývají pro český export následující skupiny perspektivních položek:

 • Zemědělské stroje (mj. traktory), stroje pro zpracování potravin a nápojů;
 • Stroje pro modernizaci dalších odvětví domácího průmyslu: mj. textilní, kožedělný, dřevozpracující a kovozpracující průmysl a výroba plastů (např. pletací stroje, tryskové stavy, koželužské stroje, obráběcí, kovozpracující a tvářecí stroje; dřevozpracující stroje);
 • Zařízení pro výrobu a distribuci elektrické energie: turbíny, rozvaděče, transformátory, kabely, převodovky, generátory;
 • Zařízení pro důlní průmysl: čerpadla, buldozery, rypadla, drtičky, motory, generátory, zařízení pro železniční a vertikální přepravu v dolech;
 • Ekologické technologie, technologie pro vodohospodářství a lesní hospodářství: lesní těžební stroje, mechanismy na přepravu vytěženého dřeva, zařízení pro úpravu vody, vodovodní sítě, ČOV, recyklační technologie atp.; služby v oblasti odstraňování ekologických škod (po těžbě apod.);
 • Komponenty, armatury, potrubí, čerpadla a další zařízení pro distribuci ropy, zemního plynu a petrochemický průmysl (za účelem zefektivnění výroby, snižování nákladů a zvýšení přidané hodnoty pro export);
 • Stavební průmysl: ocelové konstrukce, trouby, trubky, desky, železné tyče, čerpadla a kompresory
 • Doprava (silniční / železniční / letecká): materiál pro stavbu železnic i vozový park, letecká technika, vybavení letišť (včetně menších a mobilních) v oblasti telekomunikačního, signalizačního, bezpečnostního a monitorovacího zařízení;
 • Měřicí, laboratorní přístroje a optická zařízení pro budování domácích kapacit v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Pokud jde o realizaci exportu z ČR do Ekvádoru, jak vyplynulo z oficiální návštěvy náměstka ministra průmyslu a obchodu E. Muřického v Ekvádoru v dubnu 2015, v případě exportu technologických celků, zejména pro strategické energetické a infrastrukturní projekty, je nutné kromě nabídky daného produktu též propracovat strukturu exportního financování (na české straně: ČEB, EGAP, obchodní banky apod.).

Odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Pokud jde o typy obchodní spolupráce v širším pojetí, pak Ekvádor má relativně nižší zájem o přímý import ze zahraničí, včetně ČR, a větší zájem o investiční spolupráci, zahrnující licenční výrobu spojenou s transfery technologií a vytvářením pracovních míst. Tento trend ještě nabývá na významu v současné situaci, kdy se chystají další rozpočtové škrty (mj. v důsledku ničivého zemětřesení) a kdy se Ekvádor též potýká s růstem nezaměstnanosti.

V tomto smyslu se konkrétně v energetice nabízejí možnosti při výstavbě malých a středních hydroelektráren o kapacitě 1,7 – 20 MW či formou subdodavatele účast na projektech velkých hydroelektráren o výkonu 200–1 100 MW.

Významnou příležitost představují projekty týkající se ochrany životního prostředí, jako jsou čističky odpadních vod, spalovny městského odpadu a technologie na výrobu biopaliv. Též lze pokračovat v projektech na zalesňování And či v lesnictví obecně.

Změna zákona v oblasti zemědělství umožní zahraničním firmám nabýt, pronajmout nebo užívat zemědělské plochy. Tato změna znamená podporu přílivu zahraničních investic do sektoru zemědělství a potenciál pro zvýšení produktivity v zemědělství. K této změně došlo v rámci strategie zajištění potravinové soběstačnosti země.

Privatizace (vedle mj. vydávání vládních dluhopisů) bude pro vládu jednou z cest, jak překonat současnou tíživou fiskální situaci, která byla ještě prohloubena a stala se kritickou po ničivém zemětřesení dne 16. dubna 2016. V rámci prodeje státního majetku je například konkrétně zvažován prodej vodní elektrárny Sopladora, s kapacitou 487 MW, do které bylo investováno 800 mil. USD a je dokončena z 98 %. Realizované investice do vodní energetiky jsou vyčísleny na 6 mld. USD a do projektů v oblasti rafinérií 8 mld. USD (v tomto smyslu existují rezervy v hodnotě 14 mil. USD, vypočítává při hodnocení krize ekvádorský prezident Correa).

Největší hydroenergetický projekt v historii země Coca Codo Sinclair (čínská investice) zahájil v roce 2016 provoz. V dubnu 2016 byly spuštěny 4 z 8 turbín, které do sítě dodávají 750 MW, přičemž ještě v roce 2016 má být elektrárna plně funkční (celková kapacita 1.500 MW).

V prosinci 2015 byl schválen zákon o partnerství veřejného a soukromého sektoru - PPP, který umožňuje soukromé investice do infrastruktury, sociálního bydlení, kanalizací / ČOV a energetiky, s výjimkou strategických sektorů. Tento krok je považován za významný pokrok, který umožní zvýšení investic v různých oblastech, jako jsou například zemědělství, agrární průmysl a průmyslová výroba.

Na začátku února 2016 byla v rámci domácí ekonomiky uzavřena výrobní & dodavatelská aliance strategických sektorů, kterou podepsalo 22 soukromých, 7 veřejných a 1 smíšená firma. Jejím cílem je, aby veřejný sektor nakupoval primární suroviny a vstupy do domácího průmyslu z národních zdrojů a kapacit. Dohoda má platit 10 let. Očekává se, že nákupy od soukromého sektoru překonají 1,6 mld. USD do roku 2025 a budou se týkat získávání průmyslového materiálu, jako jsou čerpadla, armatury, kabely, transformátory a bezešvé i svařované trubky. Tím má být zvýšena zaměstnanost (vytvoření 500 pracovních míst přímo a 3 000 nepřímo).

Informace o připravovaných projektech a investičních možnostech:

 • Projekty ekvádorské vlády vyhlášené na léta 2015 - 2017 lze najít v novém katalogu investic do strategických sektorů (Catálogo de Inversión para Proyectos Estratégicos 2015 - 2017). Tento dokument zahrnuje 94 projektů v celkové hodnotě přesahující 37 mld. USD, jejichž realizaci bude vláda v příštích letech podporovat. Jedná se především o těžební a průmyslové projekty, stejně jako projekty v oblasti zpracování ropy, využití vodních zdrojů, hydroenergetiky, biotechnologií a telekomunikací. Bližší info
 • Výstavba ropovodů a infrastruktury těžařského průmyslu prováděná mezinárodním konsorciem „OCP Ecuador". Informace o připravovaných projektech viz www.ocpecuador.com.
 • Projekty v sektoru energetiky, zahrnující energii z obnovitelných zdrojů, jakožto strategický sektor. Projekty jsou plánovány na úrovni Ministerstva elektrické energie a obnovitelných zdrojů. Bližší info na: www.energia.gob.ec
 • Soukromý sektor chystá investice do 5 silnic. Prezident Correa oznámil výstavbu silnic a přístavů prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru – PPP – s cílem přilákat národní a zahraniční investory. Chystané projekty na výstavbu silnic by měly mít celkovou délku přibližně 554 km. V této souvislosti se předpokládá veřejná investice ve výši 520 mil. USD a soukromá investice ve výši 4 575 mil. USD.

Rovněž se rozšiřují možnosti investiční spolupráce v sektoru telekomunikací, kde jsou otevřené podmínky pro účast mezinárodního soukromého kapitálu.

Přestože neexistují objektivní překážky vývozu služeb vůči českým firmám, možnosti rozvoje tradičního zahraničního obchodu v Ekvádoru ustupují progresivnějším formám hospodářské a technologické spolupráce. Jisté perspektivy českých firem existují ve službách, zejména v oblasti cestovního ruchu.

Poptávky po českém zboží jsou vyřizovány Velvyslanectvím ČR v Limě a honorárními konzuláty ČR v Guayaquilu a Quitu. V uplynulých letech pokračovaly české dodávky tradičních strojírenských technologií zahrnující mj. textilní stroje, motocykly, stavební a silniční stroje, traktory a zemědělské stroje, dodávky pro petrochemii - trubky, průmyslové ventily, přečerpávací stanice, zařízení pro rekonstrukce železnic, dodávky do energetiky, mobilní letiště a heliporty, dodávky pro obranný průmysl, výstroj a vybavení pro ozbrojené složky, dále spotřební zboží a potravinářské výrobky. Případné získané poptávky jsou zasílány na příslušné dodavatele anebo uveřejněny na portálech Businessinfo.cz a Czechtrade.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Z mezinárodního hlediska jsou nejvýznamnějšími a nejperspektivnějšími přehlídkami v Ekvádoru veletrh důlního průmyslu, těžkých strojů a stavebnictví Expo Minas, který probíhá každoročně v březnu / dubnu v hlavním městě Quito, a mezinárodní veletrh stavebních technologií Feria Internacional Quito Construcción (každoroční, v roce 2016: 7 – 11. září 2016 v Quitu).

V roce 2016 se též konají následující odborné veletrhy:

 • veletrh automobilového průmyslu (v Quitu 28. – 31. července 2016)
 • veletrh bezpečnostního průmyslu Seguriexpo Ecuador (v Guyaquilu 21. – 23. září 2016) 
 • potravinářský veletrh Expo Food & Beverages Ecuador (v Quitu 24. - 27. listopadu 2016)

Termíny uvedených i jiných veletrhů lze sledovat na webu www.portalferias.com (a poté zvolit v levém sloupci kategorii Ekvádor)

V opačném směru (import z Ekvádoru) se každoročně (červen) koná v Guyaquilu velká matchmakingová akce s ekvádorskými exportéry s podporou ekvádorského ministerstva zahraničního obchodu, více informací je k dispozici na webu www.macrorruedaecuador.ec

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: