Ekvádor: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

14. 6. 2017

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Ekvádor se v rámci své aktuální národní strategie snaží diverzifikovat ekonomiku ve smyslu industrializace a vybudování vlastních průmyslových kapacit, a to se nejvíce týká potravinářského průmyslu v rámci zajišťování potravinové soběstačnosti, ale i dalších odvětví průmyslu (strojírenský, petrochemický, dřevozpracující, plastový atp.). Cílem je, aby průmysl tvořil do roku 2025 25% HDP. Ekvádorský export (zejména neropný) v posledních dvou letech (2015-2016) klesal. Východiskem z této složité situace je větší diverzifikace (velkou část exportu tvoří několik komodit jako banány, garnáti, káva a kakao, řezané květiny) a růst přidané hodnoty.

Země disponuje vysokým hydroenergetickým potenciálem, v posledních 10 letech probíhala výstavba 8 velkých projektů vodních elektráren, z nichž největší Coca Codo Sinclair (celkový výkon 1,5 GW; investice ČLR) byla v roce 2016 plně uvedena do provozu. Vizí Ekvádoru je zajistit energetickou bezpečnost a dále export do sousedních zemí s tím, že Ekvádor by se stal energetickou „páteří“ celého andského regionu. Současná přenosová soustava by umožnila export 500 MW do Kolumbie (nedostatek energie v období sucha) a 100 MW do Peru. Výhledově tedy bude nutné další posilování přenosové soustavy.

Současná vláda velmi podporuje zahraniční investice v oblasti důlního průmyslu (mimo tradiční těžbu ropy, jejíž nízké ceny v posledních letech způsobily Ekvádoru výpadky v exportních příjmech). To vytváří příležitosti pro dodání celého spektra české dobývací techniky. V letech 2016-2017 se připravuje megaprojekt těžby zlata v novém dole Fruta del Norte (kanadský investor Lundin Gold; investice má dosáhnout 1 mld. USD). Jeho realizace má trvat 3 roky počínaje polovinou roku 2017.

S cílem zvýšení přidané hodnoty lze očekávat, že investice budou v rostoucí míře směřovat do petrochemického průmyslu. Potenciál v tomto sektoru plyne i z projektu rozšíření Tichomořské rafinérie (investice 13 mld. USD, má to být největší investiční projekt v historii země).

V rámci zvyšování přidaného hodnoty a silné podpory vědy a výzkumu na vládní úrovni (modernizace vědeckotechnických parků), Ekvádor potřebuje pořídit zahraniční špičkové měřicí, laboratorní a optické přístroje.

Prioritou zůstává modernizace dopravní infrastruktury a další zlepšování konektivity (včetně letecké) mezi jednotlivými regiony. Obnova růstové dynamiky se výhledově očekává též v oblasti stavebnictví. V Ekvádoru budou v následujících letech pokračovat stavební práce pro rozšíření kapacit dvou významných přístavů, poté co byly v roce 2016 dány do koncese zahraničním firmám (Posorja – dubajská DP World; Manta v Manabí – chilská Agunsa). Pro výstavbu metra v hlavním městě Quito bylo pro rok 2017 vyčleněno 660 mil. USD.

V Ekvádoru jakožto zemi s jednou z nejpestřejších biodiverzit na světě, křehkými ekosystémy a zranitelností vůči klimatickým vlivům nabývají na významu ekologické (čisté) technologie, zahrnující komplexní řešení v oblasti získávání pitné vody, čištění odpadních vod a nakládání s pevným odpadem domácností, kde přetrvávají mezery (recyklační technologie).

Pokroky v uvedených oblastech budou též výzvou pro novou vládu, vzešlou z všeobecných voleb v roce 2017. Po překonání současných zahraničně ekonomických a fiskálních nerovnováh, které vedly k odkládání mnohých investičních aj. rozvojových projektů, a po obnovení ekonomické dynamiky, lze očekávat v uvedených sektorech nové příležitosti.

Z výše uvedeného nástinu priorit vyplývají pro český export následující skupiny perspektivních položek:

 • Technologie pro modernizaci odvětví domácího zpracovatelského průmyslu: mj. dřevozpracující a kovozpracující průmysl, výroba plastů, textilní a kožedělný průmysl apod. (např. pletací stroje, tryskové stavy, koželužské stroje, obráběcí, kovozpracující a tvářecí stroje, dřevozpracující stroje);
 • Zemědělské stroje (mj. traktory), stroje pro zpracování a balení potravin (zejména ovoce) a nápojů; lihoviny (zlepšení podmínek poté co k 1. 1. 2017 vstoupila pro Ekvádor v platnost FTA s EU); technologie pro cukrovary;
 • Zařízení pro výrobu a distribuci elektrické energie: turbíny pro malou vodní energetiku, rozvaděče, transformátory, kabely, převodovky, generátory;
 • Zařízení pro důlní průmysl (těžba kovů, alternativní sektor, kde se aktivně plánuje rozvoj): čerpadla, buldozery, rypadla, drtičky, motory, generátory, osvětlení, zařízení pro železniční a vertikální přepravu v dolech;
 • Komponenty, armatury, potrubí, čerpadla a další zařízení pro distribuci ropy, zemního plynu a modernizaci petrochemického průmyslu (za účelem zefektivnění výroby, snižování nákladů a zvýšení přidané hodnoty pro export);
 • Ekologické technologie, technologie pro vodohospodářství a lesní hospodářství: lesní těžební stroje, mechanismy na přepravu vytěženého dřeva, zařízení pro úpravu vody, nádrže pro zemědělství pro období sucha, zavlažovací systémy, vodovodní sítě, ČOV, recyklační technologie atp.;
 • Stavební průmysl: ocelové konstrukce, trouby, trubky, desky, železné tyče, keramika, plasty, čerpadla a kompresory, ekologicky úsporné stavební materiály a konstrukce odolné proti zemětřesení (pokračování obnovy po velkém zemětřesení v roce 2016);
 • Doprava (silniční / železniční / letecká): materiál pro stavbu železnic i vozový park, letecká technika, vybavení letišť (včetně menších a mobilních) v oblasti telekomunikačního, signalizačního, bezpečnostního a monitorovacího zařízení;
 • Měřicí, laboratorní přístroje a optická zařízení pro budování domácích kapacit v oblasti vědy, výzkumu a inovací.
 • V souvislosti s odstraněním množstevních kvót na dovoz automobilů na konci roku 2016 a platností FTA od 1. 1. 2017 lze předpokládat (po přechodném poklesu prodejů) obnovení perspektiv pro český automobilový průmysl (do Ekvádoru se dováží vozy Škoda nejrůznějších kategorií). Uplatnit se mohou i komponenty pro automobilový průmysl (rozvoj domácího průmyslu) a sportovní motocykly. Volkswagen oznámil, že od roku 2017 bude montovat osobní automobily (SUV) v Ekvádoru. Ekvádor má též zájem o spolupráci s běloruskými firmami v montáži autobusů a kamionů.

Pokud jde o realizaci exportu z ČR do Ekvádoru, jak vyplynulo z oficiální návštěvy náměstka ministra průmyslu a obchodu E. Muřického v Ekvádoru v dubnu 2015, v případě exportu technologických celků, zejména pro strategické energetické a infrastrukturní projekty, je nutné kromě nabídky daného produktu též propracovat strukturu exportního financování (na české straně: ČEB, EGAP, obchodní banky apod.).

Odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Pokud jde o typy obchodní spolupráce v širším pojetí, pak Ekvádor má relativně nižší zájem o přímý import ze zahraničí, včetně ČR, a větší zájem o investiční spolupráci, zahrnující licenční výrobu spojenou s transfery technologií a vytvářením pracovních míst. Tento trend ještě nabývá na významu v současné situaci, kdy jsou nutné rozpočtové škrty (mj. v důsledku ničivého zemětřesení) a kdy se Ekvádor též potýká s růstem nezaměstnanosti (a částečné nezaměstnanosti).

V tomto smyslu se v energetice dlouhodobě nabízejí možnosti při výstavbě malých a středních hydroelektráren o kapacitě 1,7 – 20 MW či formou subdodavatele účast na projektech velkých hydroelektráren o výkonu 200 – 1 100 MW.

Významnou příležitost představují projekty týkající se ochrany životního prostředí, jako jsou čističky odpadních vod, spalovny městského odpadu a technologie na výrobu biopaliv. Též lze pokračovat v projektech na zalesňování And či v lesnictví obecně.

Změna zákona v oblasti zemědělství umožní zahraničním firmám nabýt, pronajmout nebo užívat zemědělské plochy. Tato změna znamená podporu přílivu zahraničních investic do sektoru zemědělství a potenciál pro zvýšení produktivity v zemědělství. K této změně došlo v rámci strategie zajištění potravinové soběstačnosti země. Stále významnější jsou též zahraniční investice do mořské akvakultury, zpracování a konzervace ryb a mořských plodů (zájem států JV Asie).

Privatizace se může stát jednou z cest pro novou vládu, jak překonat současnou tíživou fiskální situaci. Ve státním rozpočtu chybějící finanční prostředky lze, jakmile se vyčerpají jiné možnosti (úvěry ČLR, Thajska apod. garantované budoucími dodávkami ropy, vydávání dluhopisů, apod.), kdykoliv získat případnými privatizacemi. „Rezervy“ jsou v tomto ohledu zejména ve vodní energetice, kde bylo v minulých letech proinvestováno 6 mld. USD a v oblasti rafinérií, do kterých bylo vloženo 8 mld. USD.

V prosinci 2015 byl schválen zákon o partnerství veřejného a soukromého sektoru - PPP, který umožňuje soukromé investice do infrastruktury, sociálního bydlení, kanalizací / ČOV a energetiky, s výjimkou strategických sektorů. Tento krok je považován za významný pokrok, který by mohl umožnit zvýšení investiční aktivity a diverzifikaci investic do různých oblastí.

Na začátku února 2016 byla v rámci domácí ekonomiky uzavřena výrobní & dodavatelská aliance strategických sektorů, kterou podepsalo 22 soukromých, 7 veřejných a 1 smíšená firma. Jejím cílem je, aby veřejný sektor nakupoval primární suroviny a vstupy do domácího průmyslu přednostně z národních zdrojů a kapacit. Dohoda má platit 10 let. Očekává se, že nákupy od soukromého sektoru překonají 1,6 mld. USD do roku 2025 a budou se týkat získávání průmyslového materiálu, jako jsou čerpadla, armatury, kabely, transformátory a bezešvé i svařované trubky. Tím má být zvýšena zaměstnanost (vytvoření 500 pracovních míst přímo a 3 000 nepřímo).

Informace o připravovaných projektech a investičních možnostech:

 • Nejnovější vládní projekty byly obsaženy v katalogu investic do strategických sektorů na období 2015 - 2017 (Catálogo de Inversión para Proyectos Estratégicos 2015 - 2017). Tento dokument zahrnuje 94 projektů v celkové hodnotě přesahující 37 mld. USD, jejichž realizaci vláda podporuje. Jedná se především o těžební a průmyslové projekty, stejně jako projekty v oblasti zpracování ropy, využití vodních zdrojů, hydroenergetiky, biotechnologií a telekomunikací. Bližší info
 • Údržba a modernizace ropovodů, přečerpávacích stanic, zásobníků apod. je v gesci státního podniku Petroecuador (spravuje Transekvádorský ropovod SOTE); paralelní ropovod je provozován soukromou společností OCP (www.eppetroecuador.ec a www.ocpecuador.com)
 • Energetika, zejména vodní, zůstává strategickým sektorem. Projekty jsou plánovány na úrovni Ministerstva elektrické energie a obnovitelných zdrojů. V důsledku rostoucího zadlužení nejsou vyloučeny privatizace (dostavěných i ještě nedostavěných vodních elektráren). Bližší informace k sektoru je k dispozici na: www.energia.gob.ec
 • Soukromý sektor chystá investice do 5 silnic. Ex-prezident Correa oznámil výstavbu silnic a přístavů prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) s cílem přilákat národní a zahraniční investory. Chystané projekty na výstavbu silnic by měly mít celkovou délku přibližně 554 km. V této souvislosti se předpokládá veřejná investice ve výši 520 mil. USD a soukromá investice ve výši 4 575 mil. USD.

Rovněž se rozšiřují možnosti investiční spolupráce v sektoru telekomunikací, kde jsou otevřené podmínky pro účast mezinárodního soukromého kapitálu.

Přestože v celní oblasti (zvlášť po přistoupení Ekvádoru k FTA s EU k 1. 1. 2017) není pozorována diskriminace českých firem vs. firmy z jiných regionů, možnosti rozvoje tradičního zahraničního obchodu v Ekvádoru ustupují progresivnějším formám hospodářské a technologické spolupráce. Jisté perspektivy českých firem existují též ve službách, zejména v oblasti cestovního ruchu.

Poptávky z Ekvádoru po českém zboží jsou vyřizovány Velvyslanectvím ČR v Limě a honorárními konzuláty ČR v Guayaquilu a Quitu. V uplynulých letech pokračovaly české dodávky spektra technologií, zahrnujících mj. textilní stroje, tiskařské stroje, osobní automobily, motocykly, stavební a silniční stroje, traktory a zemědělské stroje, dodávky pro petrochemii (trubky, průmyslové ventily, přečerpávací stanice), zařízení pro rekonstrukce železnic, dodávky do energetiky, součásti vodních turbín, motory a generátory, vypínače a pojistky, telekomunikační zařízení, dodávky pro obranný a bezpečnostní průmysl, výstroj a vybavení pro ozbrojené složky, dále spotřební zboží, potravinářské výrobky a umělá střeva. Případné získané poptávky jsou zasílány na příslušné dodavatele anebo uveřejněny na portálech Businessinfo.cz a Czechtrade.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Z mezinárodního hlediska a z hlediska možností českých firem se jako nejzajímavější přehlídky v Ekvádoru jeví veletrh důlního průmyslu, těžkých strojů a stavebnictví Expo Minas, který probíhá každoročně v březnu/dubnu v hlavním městě Quito, mezinárodní veletrh stavebních technologií Feria Internacional Quito Construcción (každoroční, v Quitu v září TBC) s podporou Komory stavebního průmyslu CAMICON, případně veletrh energetického a petrochemického průmyslu Oil and Power.

Přehled veletrhů pro období 2017-2018:

 • veletrh automobilového průmyslu Auto Show (v Guyaquilu 29. 6. – 2. 7. 2017)
 • veletrh automobilového průmyslu EXPOMEC (každoroční, v Quitu 7. –10. září 2017)
 • veletrh energetického a petrochemického průmyslu Oil and Power (každoroční, v roce 2017: 20. –22. září 2017)
 • veletrh bezpečnostního průmyslu Seguriexpo Ecuador (každoročně, v Quitu 27. – 29. září 2017 TBC) 
 • textilní veletrh Xpotex (každoročně, v Quitu, březen 2018 TBC)
 • veletrh důlního průmyslu, těžkých strojů a stavebnictví Expo Minas (každoročně, v Quitu, březen-duben 2018 TBC)

Termíny uvedených i jiných veletrhů lze sledovat na webu www.portalferias.com (a poté zvolit v levém sloupci kategorii Ekvádor).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: