Ekvádor: Vztahy země s EU

14. 6. 2017

3.1. Zastoupení EU v zemi

Z členských států EU má velvyslanectví v ekvádorském hlavním městě Quitu pouze Německo, Španělsko, Francie, Itálie a Spojené království. Nově bylo otevřeno velvyslanectví Maďarska. Naprostá většina ostatních zemí je zastoupena na nerezidentní bázi či prostřednictvím honorárního konzulátu. Většina zemí EU pak má svůj konzulát kromě hlavního města Quita též v Guayaquilu, některé země i v Cuence. Svoje velvyslanectví má v Quitu i EU. EU se v Ekvádoru snaží o podporu lidských práv, rozvoj demokracie, podporu ochrany životního prostředí, rozvoj ekologicky šetrných projektů, obnovení ekonomické dynamiky mj. podporou rozvoje kapacit malých a středních podniků.

Dne 17. června 2014 podepsaly EU a Ekvádor obchodní dohodu, která má přispět k liberalizaci vzájemného obchodu (vícestranná FTA EU se státy Andského společenství národů). Vstup dohody v platnost byl podmíněn souhlasem Kolumbie a Peru, které dlouho váhaly vzhledem k zavedení dodatečných dovozních daní Ekvádorem na začátku roku 2015. Poté co Ekvádor avizoval WTO odbourání těchto opatření určených na ochranu obchodní bilance, Peru a Kolumbie v prosinci 2015 vyjádřily souhlas s přístupem Ekvádoru k obchodní dohodě. Příslušný přístupový protokol vstoupil po legislativních procesech na obou stranách (EU a Ekvádor) v platnost 1. ledna 2017.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Hlavní importéři z Ekvádoru v rámci EU (v mil. USD; dle FOB)

 

2012

2013

2014

2015

2016

% z vývozu (2016)

% z ekv. vývozu do EU (2016)

Španělsko

441,8

777,2

525,1

483,5

547,3

3,3

19,3

Německo 

376,8

410,7

525,6

548,9

530,7

3,2

18,7

Itálie

487,2

416,0

431,1

326,0

460,9

2,7

16,3

Nizozemsko

328,2

425,1

521,6

460,3

422,6

2,5

14,9

Francie

237,1

315,1

313,5

268,6

280,8

1,7

9,9

Belgie a Lucembursko

209,5

239,4

221,8

215,2

176,5

1,1

6,2

Spojené království

164,4

170,1

175,8

166,0

139,3

0,8

4,9

Ostatní země EU

200,6

257,4

266,7

304,5

273,5

1,6

9,7

EU celkem

2 445,5

3 011,1

2 981,3

2 773,0

2 831,7

16,9

100

Zdroj: Banco Central del Ecuador

Jednotlivé země EU nemají na celkovém vývozu Ekvádoru výraznější podíl. Nicméně EU jako celek představuje významný cílový trh. V roce 2016 se EU umístila na čtvrtém místě v rámci celkového ekvádorského vývozu (2016: 16,9 %), před ní je latinskoamerický region, USA a Asie. V rámci EU pak hlavní importéry představují Španělsko, Německo, Itálie a Nizozemsko. V případě exportu ekvádorských neropných produktů byla EU v posledních 10 letech na prvním místě.

Hlavními vývozními artikly do EU jsou především banány a další zemědělské produkty (např. kakao) popřípadě produkty ryby zpracujícího průmyslu.

Hlavní exportéři z EU do Ekvádoru (v mil. USD; dle CIF)

 

2012

2013

2014

2015

2016

% z dovozu (2016)

% z dovozu EU (2016)

Německo

592,2

577,5

577,5

497,0

398,2

2,4

21,4

Španělsko

612,5

737,5

617,6

430,1

357,3

2,2

19,2

Nizozemsko

212,3

291,0

480,5

369,6

259,4

1,6

13,9

Itálie

284,1

291,6

325,8

343,8

257,8

1,6

13,9

Belgie a Lucembursko

327,0

328,0

398,8

411,9

241,0

1,5

12,9

Francie

163,8

126,8

139,0

120,2

132,5

0,8

7,1

Spojené Království

486,3

341,1

150,5

86,5

51,2

0,3

2,8

Ostatní země EU

214,1

215,3

296,4

223,7

160,0

0,9

8,6

EU celkem

2 914,2

2 908,8

2 986,2

2 482,9

1 857,4

11,4

100

Zdroj: Banco Central del Ecuador

V rámci celkového dovozu do Ekvádoru je EU až na čtvrtém místě za regiony Latinská Amerika, Asie a severní Amerika (zejména USA). Silnou asijskou pozici táhne především čínský export (s Čínou má Ekvádor nejzápornější saldo zahraničního obchodu). V rámci EU jsou hlavními exportéry Německo, Španělsko, Nizozemsko a Itálie. Export z EU do Ekvádoru v roce 2016 zaznamenal meziročně výrazný propad, a to především kvůli znevýhodňování dovozu dodatečnými dovozními daněmi (na ochranu platební bilance – do poloviny roku 2017) i mimocelními omezeními (kvóty, fytosanitární požadavky apod.). Během roku 2017 se očekává zlepšení mnohých aspektů exportu díky mnohostranné FTA s EU, která vstoupila v platnost 1. ledna 2017.

Díky ní byla od 1. ledna 2017 s okamžitou platností odbourána cla na 76% z 2 565 celních položek dovážených z EU do Ekvádoru (pozn. nově se sem zařadily produkty jako alkohol, hnojiva apod.). Pokud jde o agrární produkty, pro firmy EU je liberalizován dovoz 44,1% těchto položek. Pokud jde o průmyslové výrobky a produkty rybolovu, činí podíl liberalizovaných položek 62,3%.

Následně by měl Ekvádor na základě FTA postupně začít přijímat i zbývajících 24 % produktů z EU s částečnou redukcí celních sazeb či zcela bezcelně. Přechodná období jsou platná v horizontu 5 až 10 let, většinou se jedná o kategorie zboží, jako jsou léky, stroje, dopravní prostředky nebo kapitálové statky. V důsledku FTA na začátku roku 2017 například výrazně klesly na ekvádorském trhu ceny evropského alkoholu.

Nadále je zakázáno dovážet z EU jakékoliv použité zboží. Pro Ekvádor FTA znamená právo vyvážet do EU bez celní povinnosti 99,7% zemědělských produktů a 100% průmyslových produktů a rybích produktů. Dále se také ustanovily podmínky pro možnost účasti evropských firem na veřejných zakázkách. Jedním z důležitých bodů této nové smlouvy je ochrana tzv. domácí zaměstnanosti, kdy v každé EU firmě působící na ekvádorském trhu, která má více než 10 zaměstnanců, musí být 90% zaměstnanců ekvádorského občanství.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU dlouhodobě poskytuje Ekvádoru největší objem rozvojové spolupráce. Rozvojové programy EU byly dosud financovány zejména prostřednictvím nástroje DCI (Development Cooperation Instrument) - jak z jeho geografické části, tak i z tematických programů. Prostřednictvím tematických programů financuje EU aktivity v oblasti lidských práv, potravinové bezpečnosti a životního prostředí. V posledních letech se zvýšila pozornost malým a středním podnikům a diverzifikaci výrobní základny.

V letech 2007 - 2013 poskytla EU Ekvádoru rozvojovou pomoc ve výši 141 mil. EUR zaměřenou především na sociální opatření, zejména vzdělávání (55%), na vytváření udržitelných ekonomických příležitostí a posílení regionální integrace (45%).

V současnosti však v souvislosti s rozvojovou pomocí dochází u Ekvádoru k obratu. Země již přestává být typicky rozvojovým státem a tradiční rozvojová pomoc je tedy postupně utlumována. Již pro období 2014 - 2017 se rozvojová pomoc EU snížila o polovinu, na 67 mil. EUR. Tradiční rozvojová spolupráce měla původně v roce 2017 skončit úplně, nicméně zemětřesení a jeho negativní důsledky vedou k jistému přehodnocování.

Po ničivém zemětřesení 16. dubna 2016 (lidské oběti a ztráta 3 % HDP) uvolnila EU Ekvádoru počáteční humanitární pomoc v hodnotě 1 mil. EUR prostřednictvím unijního mechanizmu civilní ochrany. Vyslané speciální záchranné týmy byly řízeny střediskem pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC).

Následně, v červenci 2016 EU schválila další rozvojovou pomoc pro Ekvádor ve výši 43,4 mil. EUR z nástroje DCI, určenou na rozvoj vědeckotechnických kapacit, modernizaci infrastruktury v postižených oblastech a podporu malých a středních podniků. Správa některých projektů byla delegována španělské rozvojové agentuře AECID. Mezi realizátory byla též další klíčová vzdělávací instituce v zemi – Regionální amazonská univerzita IKIAM.

V roce 2017 pokračovala nenávratná finanční pomoc EU v rámci programu PASES II. V roce 2017 byla takto poskytnuta částka 15,5 mil. EUR. Program je zaměřen na plnění cílů ekvádorského rozvojového plánu (Plan Nacional para el Buen Vivir), pokud jde o udržitelný sociálně ekonomický rozvoj, sociální inkluzi, transformaci výrobní základny, posílení veřejných financí, efektivní regulaci ekonomických činností a rovnost pracovních příležitostí. Zájem EU o spolupráci v této oblasti dokládala i aktivní účast komisařky pro regionální politiku Coriny Cretuové na Konferenci OSN o bydlení a městském rozvoji / Habitat III v Quitu, kterou Ekvádor hostil ve dnech 17. - 20. 10. 2016 (pozn. za ČR se zúčastnila oficiální delegace MMR vedená ministryní K. Šlechtovou). EU komisařka se při této příležitosti též zúčastnila mezinárodního zasedání starostů.

V červenci 2016 poskytla EU Ekvádoru 135 mil. USD v rámci programu vědecké spolupráce mezi Latinskou Amerikou a Evropou. Do Ekvádoru byly finance poskytnuty prostřednictvím vítězné univerzity Yachay Tech s využitím jejího projektu EULAC - Focus.

Na konci roku 2016 poskytla Evropská investiční banka Ekvádoru úvěr ve výši 175 mil. USD na obnovu základních sociálních služeb v zemětřesením postižené oblasti Manabí a další úvěr ve výši 44 mil. USD na výstavbu první linky metra v Quitu.

EU věnovala pozornost a finanční prostředky nejen na úrovni centrální, ale též regionální. Na konci prosince 2016 podepsala EU se sdružením provinčních vlád (CONGOPE) projekt na podporu tvorby a implementace veřejných politik pro boj s klimatickými změnami. EU vyčlenila 1 mil. EUR; CONGOPE projekt spolufinancuje částkou 250 tis. USD. Na základě projektu mají být připraveny konkrétní strategie, mj. v oblasti udržitelného zemědělství, vodních zdrojů a lesních porostů.

V únoru 2017 byl zahájen projekt mezi EU a provincií Azuay (jih Ekvádoru), pro který EU vyčlenila 556,2 tis. EUR. Jeho cílem je posílit výrobní a inovační potenciál regionu. Projekt je 3letý a různými formami podporuje kapacity a konkurenceschopnost drobných výrobců v sektorech zemědělství i zpracovatelského průmyslu.

EU v rámci víceletého indikativního programu (MIP) pro Ekvádor pro období 2014-2017 na základě instrumentu DCI schválila akci s rozpočtem 12,13 mil EU na podporu obchodního sektoru, zejména k posílení exportních kapacit malých a středních podniků. Do realizačního týmu byly zapojeny místní podnikatelské / exportérské svazy FEDEXPOR a CORPEI. Samostatných 3,4 mil. EUR pak EU vyhradila na podpůrná opatření. V roce 2017 byly v rámci tohoto projektu vzneseny konkrétní iniciativy.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: