Estonsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

15. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

V této kapitole naleznete praktické rady týkající se obchodu a podnikání s Estonskem.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Estonská klientela preferuje co nejpřímější obchodní vztahy. Nejméně komplikované obchodní vztahy jsou, podle informací našich firem, s velkoobchody a s firmami se zahraničním kapitálem, které přistupují na platbu předem.

Objektivní hodnocení funkčnosti a spolehlivosti prodejních kanálů a zastupitelské sítě naráží na minimální informovanost našich firem o estonském trhu.

Dosavadní zkušenost s pronikáním českých firem do Estonska ukazuje, že pokud český výrobce má možnost vyslat do Estonska svého zástupce, který se snaží přímo na místě, ve spolupráci s estonskými hospodářskými organizacemi, získat potřebné kontakty, obvykle bývá úspěšný.

Pořádání vlastních prezentačních akcí, na které jsou zváni místní podnikatelé, nemusí být vždy účinné. Nicméně i tato forma, pokud je připravena a propagována v dostatečném časovém předstihu a za účasti ZÚ a příslušných estonských institucí (např. Estonskou obchodní a průmyslovou komorou), popřípadě odvětvových asociací, může být vhodnou cestou k pronikání na estonský trh.

Relativně úspěšná může být účast na místních veletrzích, zvláště pokud českou účast organizuje nějaká zastřešující organizace.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Estonsko obsadilo podle Indexu ekonomické svobody 2018 prováděné "The Heritage Foundation" 7. místo. Mezi novými členskými zeměmi má nejlepší umístění (pro srovnání Česká republika je na 24. místě). Estonsko uplatňuje minimální stupeň protekcionismu, vytvořilo příznivé prostředí pro zahraniční investice a dává velký důraz na vlastnická práva.

Po vstupu země do EU jsou pro dovozy z EU uplatňovány běžné celní postupy.

V případě dovozu zboží, o kterém existují pochybnosti o jeho zařazení mezi běžně dovážené položky, doporučujeme obrátit se na Celní správu, tel. 880 0810, e-mail: emta@emta.ee. Užitečné informace lze nalézt na web: http://www.emta.ee/eng,

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V roce 2015 zavedlo Estonsko tzv. systém e-residency. Každý občan České republiky si může na estonské ambasádě požádat o přidělení digitální identity. Její součástí je elektronický podpis. Následně pak může přímo z České republiky založit firmu v Estonsku prostřednictvím internetu s tím, že využije právě elektronického podpisu. Z České republiky pak může firmu i řídit, protože např. i daňové přiznání může podat elektronicky prostřednictvím své elektronické identity.

Pro zjištění všech registračních úřadů je možné využít webové stránky www.just.ee.

Užitečné informace se dají získat v centrálním registru, telefon: +372 680 3160, e-mail: rik.info@just.ee.

Pronájem kanceláře někdy naráží na rozdílný výklad nájemní smlouvy (překlad do třetího jazyka nemusí být přesný). Běžným dorozumívacím jazykem je angličtina, ale často lze využít i znalost ruštiny. Doporučuje se jako první jazyk vyzkoušet angličtinu a pak případně přejít na ruštinu.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Požadavky na propagaci, marketing, reklamu jsou běžné jako v ostatních evropských zemích. Nejúčinnější propagací a reklamou je účast na veletrhu. Reklama v tisku nebývá vždy účinná. Inzerci nabízí například Estonská obchodní a průmyslová komora, která za úplatu rozešle informace svým členům.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví je v teritoriu chráněno na standardní úrovni, jako ve všech zemích EU. S reálným stavem ochrany, s prosazováním např. autorských práv a s reálnou jurisdikcí, nejsou v této oblasti zatím výrazné zkušenosti.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek upravuje Zákon o veřejných zakázkách – aktuální znění na www.riigiteataja.ee

Oznámení o veřejných zakázkách je zveřejňováno on-line v centrálním Státním registru veřejných zakázek – zdarma na http://riigihanked.riik.ee (pouze v estonštině)

Tendry, vyhlašované evropskými a světovými bankovními organizacemi (EBRD nebo SB), které se plně nebo částečně podílejí na financování, jsou zveřejňovány prostřednictvím médií (ne vždy však tato upozornění obsahují zásadní informace typu, zda je tendr otevřený či nikoliv.)

V ČR se estonské tendry inzerují například v Hospodářských novinách. V některých případech mohou být tendry oznamovány prostřednictvím orgánů EU (ted.europa.eu) a místní média mohou zůstat zcela stranou. Je tedy třeba sledovat estonské příležitosti také v Bruselu.

Investiční příležitosti pro střední a malé firmy jsou vyhlašovány Estonskou investiční agenturou Estonian Investment & Trade Agency, zprostředkovaně také Estonskou hospodářskou a průmyslovou komorou (Estonian Chamber of Commerce and Industry). 

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Podle Arbitrážního soudu, který pracuje při Centrální obchodní a průmyslové komoře, estonské firmy dávají obecně přednost smírnému řešení obchodních sporů. ZÚ od roku 2000 nezaznamenal případ vážnějšího obchodního sporu mezi estonským a českým partnerem.

Menší prohřešky typu nezaplacení faktury lze řešit ve spolupráci s firmou Creditreform s.r.o., která má českou pobočku v Praze 9 v ulici Na Harfě 337/3 (telefon: +420 2 260 70 811, fax: +420 2 260 70 826, email: info@creditreform.cz), popřípadě je k dispozici pobočka přímo v Estonsku na adrese Pirita tee 20, 10127 Tallinn (telefon: +372 6 826 302, fax: +372 6 826 301, email: info@creditreform.ee).

Nejrůznější informace, které ocení postižená firma, lze najít na webových stránkách https://www.creditinfo.ee , telefon +372 665 96 07. Za menší úplatu poskytne Krediidiinfo hospodářské a finanční informace o vybrané firmě. Konkrétní služby jsou uveřejněny na adrese https://www.creditinfo.ee (nebo telefon: +372 665 96 00, fax: +372 665 96 01, email:  info@creditinfo.ee) V případě vymáhání nedobytné pohledávky se doporučuje využít některou firmu, které se specializuje na tento druh služeb. Například: 

 • Intrum Justitia AS, telefon +372 606 09 90, www.intrum.ee má pobočku také v Praze na adrese  Prosecká 851/64, Praha 9, Prosek Point, budova A, 3.patro, telefon: +420 277 003 700, fax: +420 283 880 902, e-mail: contact@intrum.cz.
 • Julianuse Inkasso Agentuur, tel.: +372 681 44 00, www.julianus.ee

Rizika při pronikání a podnikání v Estonsku můžou pramenit z neznalosti prostředí  a partnera. Před začátkem podnikání v Estonsku je proto žádoucí opatřit si pokud možno co největší množství informací a zejména prověřit si finanční sílu partnera, což vzhledem k uzavřenosti estonského prostředí nemusí být vždy jednoduché. Rovněž porovnání úvěrových podmínek v ČR a Estonsku by mělo vést k úvaze, které finanční zdroje jsou výhodnější.

Mezi hlavní rizika patří:

 • neznalost místních podmínek (podcenění vývoje, kterého Estonsko dosáhlo), včetně chybného přístupu k Estonsku jako k postsovětskému prostoru;
 • podcenění konkurence; 
 • neprůhlednost vazeb uvnitř firmy.

Pro firmu, která je již zaregistrovaná v Obchodním rejstříku, je důležitá každoroční aktualizace údajů. Aktualizace musí být prováděna v období od 15. ledna do 15. dubna. Pokud nebudou data aktualizována, bude platnost registrace pozastavena, popřípadě i zrušena.

Pro zmenšení rizika při obchodním styku lze využít služeb Krediidiinfo AS. Krediidiinfo AS poskytuje za úplatu hospodářské a finanční informace o vybrané firmě. Konkrétní služby jsou zveřejněny na adrese https://www.creditinfo.ee (tel.: +372 665 9600,  fax: +372 665 9601, email:  info@creditinfo.ee).

ZÚ se setkal s potížemi při platbách pouze ojediněle. Podle zkušených firem lze přistoupit na úvěrovou platební podmínku zejména u těch estonských odběratelů, se kterými je dlouhodobě dobrá zkušenost. Přesto je vhodnější trvat na zajištěném placení akreditivem nebo dokumentárním inkasem. Plnou jistotu zaručuje platba předem.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti:

Úředním jazykem je estonština. Při neznalosti estonštiny je vhodné začít obchodní jednání v angličtině. Později lze případně přejít na ruštinu, zvláště s ruskojazyčnými obyvateli Estonska a také se starší generací Estonců. Použití ruštiny na začátku jednání by mohlo vyvolat nepříznivou atmosféru. Je potřeba si nicméně uvědomit, že můžete narazit na osoby, které i přes znalost ruského jazyka, budou konverzaci v ní odmítat.

Český podnikatel by měl být dobře připraven a vystupovat asertivně. Estonci dávají přednost přímočarému, věcnému, pragmatickému přístupu. Nedoporučuje se žertovně zmiňovat omyly a slabé stránky sebe sama nebo firmy. Doporučuje se naopak představit kvality nabízeného zboží a reprezentované firmy bez stínu pochybnosti.

Estonští úředníci se vyznačují lpěním na liteře předpisu a neochotou k improvizaci. Problémem je někdy nekritický postoj k vlastním schopnostem.

Banky jsou otevřeny od 9:00 hod. do 18:00 hod., na úřadech se začíná pracovat přibližně v 9:00 hod. a končí přibližně v 17:00 hod.

Velké obchody v centru hlavního města a obchodní centra jsou otevřena do 21:00 až 23:00 hod. a to i během víkendů. Směnárny ve velkých městech mají pracovní dobu od 10:00 hod. do 21:00 hod. a některé z nich jsou otevřeny i o víkendech a svátcích. V Tallinnu již banky kupují a prodávají české koruny, je tedy možno měnit prostředky přímo. Široce rozšířené jsou platební karty a kartou lze obvykle platit i malé částky prakticky všude.

Dny pracovního klidu:

 • 1. 1. Nový rok
 • 24. 2. Den samostatnosti Estonska (1918)
 • Velký pátek (pohyblivé datum)
 • 1. 5. Svátek jara
 • 23. 6. Svátek vítězství (na počest vítězství estonské a lotyšské armády nad německým Landswehrem v bitvě u Võnnu - Cesis v Lotyšsku v roce 1918)
 • 24. 6. Den sv. Jana
 • 20. 8. Den znovuzískání samostatnosti Estonska (dne 20. 8. 1991 vyhlásil Nejvyšší sovět ESSR samostatnost Estonska)
 • 16. 11. Den obrody Estonska (v roce 1988 schválil Nejvyšší sovět ESSR zákon  o nadřazenosti estonských zákonů zákonům SSSR, není dnem pracovního volna)
 • 24. 12. Štědrý den
 • 25. 12. první svátek vánoční
 • 26. 12. druhý svátek vánoční

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Od 21. 12. 2007 je Estonsko členem schengenského prostoru. Čeští občané tak nepotřebují k návštěvě Estonska vízum a mohou do Estonska cestovat na platný pas nebo na platný OP. Při cestě autem je nutné vozit s sebou i zelenou kartu pojištění.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Od 1. srpna 2006 platí nová pravidla pro občany ze zemí EU, kteří chtějí žít a pracovat v Estonsku. Pracovní povolení a povolení k pobytu se již nevyžaduje. Je pouze nutné se do tří měsíců od příjezdu do Estonska zaregistrovat v rejstříku obyvatel (Rahvastiku Register, tel.: +372 612 4444, e-mail: abi@rahvastikuregister.ee). Žádná další omezení nejsou pro občany zemí EU stanovena.
Bližší informace lze získat v angličtině na stránkách Policie a příhraniční stráže.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Čeští občané jsou v Estonsku po předložení Evropské karty zdravotního pojištění ošetřeni bezplatně, tak jako občané ostatních států EU (platí se pouze částka do 5 EUR za návštěvu zdravotnického zařízení).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: