EU zjednoduší obchod se zbožím

14. 5. 2009 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Od 13. května 2009 platí nová pravidla pro obchod v EU s tzv. neharmonizovanými výrobky. Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady, které tímto dnem nabývá účinnosti, přispívá k odstranění překážek na vnitřním trhu v oblasti obchodování se zbožím.

Nařízení se vztahuje výlučně na výrobky, pro které nebyly požadavky sjednoceny na úrovni EU a na které se nevztahují harmonizační směrnice. Vzhledem k odlišnostem právních úprav členských států dochází často k omezení volného pohybu zboží na vnitřním trhu s odvoláním na skutečnost, že dovážený výrobek nesplňuje požadavky, které jsou stanoveny místními vnitrostátními předpisy. Při obchodování s neharmonizovanými výrobky jsou přitom členské státy, resp. příslušné správní úřady povinny respektovat tzv. zásadu vzájemného uznávání.

Na základě uvedené zásady mají výrobky vyrobené nebo uvedené na trh v jiném členském státě v souladu s tamními právními předpisy zaručen volný pohyb vcelé EU. Prolomení pravidel volného pohybu zboží v EU a zásady vzájemného uznávání je možné zcela výjimečně, pouze pokud je omezující opatření dostatečně odůvodněno a je přiměřené.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 764/2008 stanoví orgánům státní správy jasná pravidla, jak mají v případech uplatňování vnitrostátních technických pravidel u výrobků dovezených z jiných členských států – tedy tam, kde se výjimečně nepoužije princip vzájemného uznávání – postupovat.

Stěžejní přínosy nařízení

1) Nařízení výslovně stanoví, že důkazní břemeno nese příslušný orgán – omezující opatření přijatá vůči dováženým výrobkům musí být podložena některým z důvodů veřejného zájmu (např. ochrana spotřebitele, zdraví, apod.).

2) Podnikateli musí být poskytnuta lhůta minimálně dvaceti dnů k vyjádření připomínek, které musí být příslušný úřad ve svém rozhodnutí zohlednit.

3) Před konečným rozhodnutím nelze nařídit dočasné stažení příslušného výrobku z trhu, vyjma případů výslovně uvedených v nařízení.

Nařízení je závazné a od 13. května přímo aplikovatelné. Příslušné správní úřady jsou tak povinny postupovat v souladu s nařízením a podnikatelé se mohou v případě sporů s úřady svých práv zakotvených v nařízení dovolávat.

Podnikatelé se od tohoto data mohou obracet na informační místo nově zřízené na Ministerstvu průmyslu a obchodu, které na žádost poskytne informace o požadavcích na výrobky a obecných pravidlech obchodu se zbožím na vnitřním trhu, a to do 15 dnů a bezplatně. Díky propojení s obdobnými informačními místy v ostatních členských státech bude schopno poskytnout i informace o požadavcích na výrobky vyžadované předpisy v jiných státech EU.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek