Evropská charta pro malé podniky

29. 7. 2003 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Dokument obsahuje úplné znění Evropské charty pro malé a střední podniky. Charta, která byla přijata Českou republikou na Mariborské konferenci v loňském roce je jedním ze stěžejních materiálů pro opatření na podporu a rozvoj malých podniků. V textu Evropské charty jsou vyjmenovány principy a opatření, jež pomohou malým podnikům uspět na evropském trhu.

Malé podniky jsou podle Evropské charty pro malé podniky páteří evropské ekonomiky. Jsou klíčovým zdrojem pracovních příležitostí a inkubátorem podnikatelských nápadů. Snaha Evropy o uvedení nové ekonomiky bude úspěšná jen tehdy, bude-li drobné podnikání na pořadu jednání.

Malé podniky jsou na změny v prostředí pro podnikání ze všech nejcitlivější. Jako první se jich dotkne zatížení nadměrnou byrokracií, jako prvním se jim bude lépe dařit, pokud dojde k omezení administrativních bariér a pokud bude jejich úspěch doceněn.

V Lisabonu jsme jako cíl Evropské unie určili stát se nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější světovou ekonomikou založenou na znalostech, schopnou udržitelného ekonomického růstu, s širší nabídkou lepších pracovních příležitostí a větší sociální soudržností.

Malé podniky je nutné považovat za hlavní hybné síly inovace, zaměstnanosti i sociální a lokální integrace v Evropě. Je tedy nutné vytvořit nejlepší možné prostředí pro malé podniky a podnikání.

Principy

Při prosazování této vize:

 • uznáváme dynamické schopnosti malých podniků odpovídat na nové potřeby trhu a poskytovat pracovní příležitosti,
 • zdůrazňujeme význam malých podniků při podpoře sociálního a regionálního rozvoje, kde působí jako příklad iniciativního a zodpovědného přístupu,
 • uznáváme podnikání jako hodnotnou a produktivní životní dovednost na všech úrovních odpovědnosti,
 • ceníme si úspěšného podnikání, které si zaslouží spravedlivou odměnu,
 • pokládáme určité množství chyb za průvodní jev odpovědné iniciativy a riskování; musíme na ně pohlížet zejména jako na příležitost k poučení,
 • uznáváme důležitost znalostí, závazků a pružnosti v nové ekonomice.

Situaci malých podniků v Evropské unii lze zlepšit opatřeními pro stimulaci podnikání, pro zhodnocení stávajících opatření a v případě potřeby pro jejich přiblížení malým podnikům a zajištěním, aby politikové odpovídajícím způsobem přihlíželi k potřebám malých podniků. Proto se zavazujeme:

 • podporovat inovativnost a podnikavost, které umožní evropskému podnikání reagovat na nové výzvy,
 • vytvořit právní, daňový a administrativní rámec podporující podnikatelskou činnost a zlepšit postavení podnikatelů,
 • zajistit přístup k trhům prostřednictvím minimálně obtížných požadavků, které jsou v souladu se základními cíli veřejné politiky,
 • usnadnit přístup ke špičkovému výzkumu a technologiím,
 • zlepšit přístup k finančním prostředkům po celou dobu existence podniku,
 • soustavně zlepšovat naši výkonnost, aby mohla Evropská unie nabízet celosvětově nejlepší prostředí pro malé podniky,
 • naslouchat hlasu malých podniků,
 • prosazovat podporu špičkových malých podniků.

zpět na začátek

Opatření

Schválením této Charty se zavazujeme postupovat podle následujícího přehledu opatření s náležitým zohledněním potřeb malých podniků.

1. Vzdělávání a školení pro podnikatelskou veřejnost

Evropa bude podporovat podnikatelského ducha a nové dovednosti již u mládeže. Všeobecné znalosti o obchodu a podnikání je potřeba vyučovat na všech vzdělávacích úrovních. Zvláštní moduly týkající se obchodu by se měly stát podstatnou složkou vzdělávacích schémat na středních i vysokých školách.

Budeme povzbuzovat a podporovat podnikatelské snahy mladých lidí a vyvíjet vhodné školicí plány pro manažery v malých podnicích.

2. Levnější a rychlejší založení podniku

Náklady na založení firmy by se měly vyvíjet směrem k maximální konkurenceschopnosti ve světě. Země, v nichž je zaregistrování nové firmy nejvíce zdlouhavé a nákladné, by měly být povzbuzovány k tomu, aby dostihly ty nejrychlejší. Měl by se rozšířit přístup k registraci online.

3. Lepší legislativa a předpisy

Vnitrostátní zákony o bankrotu by měly být posouzeny ve světle osvědčené praxe. Poučení ze srovnávacích testů by nás mělo vést ke zlepšení stávajících praktik v Evropské unii.

Nové předpisy na vnitrostátní a komunitární úrovni by měly být důkladně zkoumány k určení jejich dopadu na malé podniky a podnikatele. Kdekoliv je to možné, měly by být vnitrostátní předpisy a předpisy ES zjednodušeny. Vlády by měly přijímat správní dokumenty, s nimiž se bude uživatelům dobře pracovat.

Malým podnikům by měly být uděleny výjimky z určitých zákonných povinností. V této souvislosti by Komise mohla zjednodušit legislativu týkající se konkurence tak, aby se snížily náklady malých podniků spojené s dodržením požadavků na shodu.

4. Dostupnost dovedností

Měli bychom usilovat o to, aby vzdělávací instituce a vnitropodnikové školicí programy předávaly odpovídající objem dovedností přizpůsobených potřebám malých podniků a poskytovaly celoživotní vzdělávání a poradenství.

5. Zlepšování přístupu online

Orgány veřejné správy by měly být důrazně vedeny k tomu, aby zlepšily elektronickou komunikaci se sektorem malých podniků. Společnosti tak budou moci přijímat rady, podávat žádosti, podávat daňová přiznání nebo získávat jednoduché informace online, a tedy rychleji a levněji. Komise musí jít v této oblasti příkladem.

6. Více z jednotného trhu

Malé podniky pociťují výhody plynoucí z reforem evropské ekonomiky. Komise a členské státy tedy musí usilovat o reformy zaměřené na dotvoření skutečného vnitřního trhu Unie, který bude k malým podnikům vstřícný, a to zejména v oblastech kritických pro rozvoj malých podniků, včetně elektronického obchodování, telekomunikací, služeb, veřejného zprostředkování a mezinárodního platebního systému.

Současně by měla být důkladně uplatňována evropská a vnitrostátní pravidla týkající se soutěže, aby bylo zaručeno, že malé podniky budou mít neomezenou možnost vstoupit na nové trhy a soutěžit za rovných podmínek.

7. Daňové a finanční záležitosti

Daňové systémy by měly být přizpůsobeny tak, aby byly odměňovány úspěšné podniky, povzbuzováno zakládání podniků, podporováno rozšiřování malých podniků a vytváření pracovních příležitostí a usnadněno vytváření malých podniků a nástupnictví v těchto podnicích. Členské státy by měly v daňové oblasti a při stimulaci osobní výkonnosti postupovat podle nejlepších praktik.

Podnikatelé potřebují pro uskutečnění svých ambicí finanční prostředky. Pro zlepšení přístupu malých podniků k finančním službám budeme:

 • identifikovat a odstraňovat překážky vytváření panevropského kapitálového trhu a realizace Akčního plánu finančních služeb a Akčního plánu rizikového kapitálu,
 • zlepšovat vztah mezi bankovním systémem a malými podniky vytvořením odpovídajících podmínek pro přístup k úvěrům a k rizikovému kapitálu,
 • zlepšovat přístup ke strukturálním fondům a přijímat iniciativy Evropské investiční banky při navyšování prostředků k zakládání podniků a pro high-tech podniky včetně kapitálových nástrojů.

8. Posílení technologické kapacity malých podniků

Posílíme existující programy zaměřené na šíření technologií směrem k malým podnikům a na schopnost malých podniků určovat, vybírat a přizpůsobovat technologie.

Budeme podporovat technologickou spolupráci a sdílení technologií různě velkými společnostmi, zejména mezi malými evropskými podniky, rozvíjet účinnější výzkumné programy zaměřené na komerční využití znalostí a technologií a rozvíjet a přizpůsobovat systémy jakosti a certifikace pro malé podniky. Je důležité zajistit, aby byl patent Společenství k dispozici a snadno přístupný malým podnikům.

Budeme podporovat zapojení malých podniků do mezifiremní spolupráce na místní, vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni i spolupráci mezi malými podniky a institucemi pro vyšší vzdělávání a výzkum.

Měla by tedy být podporována činnost na vnitrostátní a regionální úrovni cílená na rozvoj mezifiremních seskupení a sítí a rozšířena panevropská spolupráce mezi malými podniky pomocí vyspělých informačních technologií. Pozornost by měla být věnována rovněž i šíření nejlepších praktik při dojednávání spolupráce a podpoře spolupráce malých podniků, aby se zlepšily možnosti těchto podniků vstoupit na panevropské trhy a rozšířit svou činnost na trhy třetích zemí.

9. Úspěšné modely elektronického obchodování a podpora špičkových malých podniků

Komise a členské státy by měly povzbuzovat malé podniky k využití nejlepších praktik a k přijetí modelů úspěšných firem, které jim v nové ekonomice umožní skutečnou prosperitu.

Budeme koordinovat činnost členských států a Evropské unie s cílem vytvořit informační systémy, sítě a služby pro podporu obchodu, k nimž bude snadný přístup, jež budou srozumitelné a budou odpovídat potřebám podniků, zajišťovat přístup v rámci celé Evropské unie k informacím a podpoře od instruktorů a investorů "business angels", včetně přístupu prostřednictvím webových stránek, a využívat Evropskou agenturu pro sledování MSP.

10. Rozvoj silnějšího a účinnějšího zastoupení zájmů malých podniků na úrovni Evropské unie a na vnitrostátní úrovni

Dokončíme průzkum zastoupení zájmů malých podniků na úrovni Evropské unie a na vnitrostátní úrovni, včetně využití sociálního dialogu.

Zavazujeme se postupovat směrem k těmto cílům otevřenou metodou koordinace vnitrostátních podnikatelských postupů. Pro tento účel bude využit Víceletý program pro podniky a podnikání, cardiffský proces zabývající se ekonomickými reformami, lucemburský proces týkající se politiky zaměstnanosti a další programy Společenství. Každoročně budeme na jarních summitech sledovat a vyhodnocovat pokrok formou zprávy Komise o důležitých otázkách.

Pro posouzení pokroku v čase a ve vztahu k nejlepším na světě použijeme účinné ukazatele, abychom posílili naše znalosti a hledání lepších praktik ve všech oblastech, které ovlivňují malé podniky s cílem setrvale zlepšovat svoji výkonnost.

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek