Evropský elektronický průkaz služeb usnadní poskytování služeb v cizině

28. 3. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Vyřídit si povolení poskytovat služby v zahraničí by mělo být podle Bruselu snazší a méně byrokratické. Česká republika návrh EU podporuje.

Na začátku ledna 2017 předložila Evropská komise balíček k volnému pohybu služeb, jehož součástí je i návrh na evropský elektronický průkaz služeb. Jeho cílem je vytvořit právní rámec, který má jejich poskytování v jiném členském státě zjednodušit a zlevnit. Měl by také zajistit větší důvěru vůči poskytovatelům z jiných členských států, a to zvýšením transparentnosti a dostupnosti relevantních informací o těchto poskytovatelích. Celkově se tak zvýší dynamika a konkurenceschopnost trhu. To ve výsledku přinese spotřebitelům lepší možnosti výběru mezi nabízenými službami.

Dosavadní související pravidla (například pokud jde o vysílání pracovníků) však mají být plně zachována. Rozsah působnosti tohoto nástroje byl omezen pouze na vybrané sektory podnikatelských a stavebních služeb, které současně spadají do působnosti směrnice o službách. Jedná se o sektory služeb, které byly v rámci vyhodnocování implementace směrnice o službách identifikovány jakožto oblasti, kde stále přetrvává značný počet regulatorních a administrativních překážek, přičemž jde současně o služby, v nichž se skrývá značný potenciál pro jejich přeshraniční poskytování.

Návrh předpokládá vydávání dvou typů průkazů – pro účel dočasného přeshraničního poskytování služeb a pro účel sekundárního usazení v jiném členském státě. Přidanou hodnotou oproti současnému stavu, tedy splnění veškerých administrativních požadavků přímo v hostitelském státě, je zejména možnost podání žádosti o vydání průkazu v domovském státě poskytovatele a komunikace prakticky pouze s úřadem ve své zemi usazení.

Další výhodou je asistence ze strany orgánu domovského státu, který žádost doplní o údaje, jež mu jsou k dispozici z jiných veřejných zdrojů (rejstříků), čímž současně ověří jejich pravost. Důležitým faktorem je i plně elektronický postup vyřizování průkazu a jeho další správy. Hlavní ideou průkazu je, aby dokumentaci, kterou poskytovatel služby již někdy doložil úřadům ve svém státě usazení, nemusel opětovně dokládat v hostitelském státě, což proces přeshraničního poskytování služeb může značně usnadnit.

Vydání průkazu pro účely usazení tak má stanovit jednodušší alternativu klasického národního povolovacího režimu. Předložený návrh rámcově odpovídá původním představám České republiky a jako takový může být v obecné rovině podpořen. Česká republika se zároveň bude během projednávání tohoto návrhu zasazovat o to, aby výsledná podoba průkazu skutečně přispěla ke snazšímu pohybu na vnitřním trhu.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Michaela Líčeníková, odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu, ministerstvo průmyslu a obchodu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek