FAQ k projektu Seed fond

17. 1. 2013 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky k projektu.

1. Q. Kdo se může ucházet o investice ze Seed fondu?

A: Seed fond může investovat pouze do malých a středních podniků (MSP), v souladu s Pokyny Společenství pro státní podporu investic rizikového kapitálu do malých a středních podniků (2003/C 194/ 02). (kap. 1.2.1.)(Více o MSP např. na ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme.../sme_user_guide_cs.pdf)

Stáří firmy je podpůrný ukazatel, rozhodující je vývojové stádium firmy. Hlásit se mohou firmy požadující zárodečný (seed) nebo startovní (startup) kapitál, což budou ve většině případů firmy mladší než 5 let. Zralejší firmy požadující rozvojový (expansion) kapitál budou ve většině případů firmy starší. (více zde)

Podnik musí být usazen v České republice, mimo území Hlavního města Prahy. (více zde)

Cílové společnosti musí mít takovou právní formu, která tyto investice umožňuje, tj. právní formu obchodní společnosti. Typickou právní formou je např. společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.), veřejná obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.), evropská společnost (SE). (více zde)

Nelze investovat do podniku, který má právní formu fyzické osoby – podnikatele (OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná). V případě zájmu OSVČ o vstup investora je nutno provést transformaci na vhodnou právní formu.

Sektorové zaměření není omezeno, kromě oborů které jsou vyloučeny z podpory v rámci evropských pravidel. (více zde)

2. Q: Jaký je rozpočet Seed fondu, jaké je jeho obchodní zaměření?

A: Jedná s o smíšený fond rizikového kapitálu, tedy část investic bude směřována do začínajících, early stage podniků (seed, start-up), část investic bude zaměřena na zralejší firmy v later stage. Celkem je vyčleněno 32 mil. EUR na operace se začínajícími firmami a 21 mil. EUR na investice do zralejších firem. (více zde)

3. Q: Z jakých zdrojů je Seed fond financován?

A: Prostředky do Seed fondu vkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace spolufinancovaného ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj. Při investicích do cílových společností Seed fond dále uzavírá koinvestiční smlouvy se soukromými investory. (více zde)

4. Q: Jakým způsobem je Seed fond řízen?

A: Aktiva fondu budou spravována profesionální investiční společností s licencí ČNB na obhospodařování speciálních fondů kvalifikovaných investorů. Správce fondu bude vybrán v otevřeném a transparentním výběrovém řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.

5. Q: Podílí se úředníci na řízení obchodních aktivit?

A: Ne. Správa fondu bude zcela přenechána obhospodařovateli, kterým bude profesionální investiční společnost vybraná v otevřeném a transparentním výběrovém řízení. Úředníci Ministerstva průmyslu a obchodu nebudou mít možnost zasahovat do běžných obchodních činností fondu.

6. Q: Jaká je role Ministerstva průmyslu a obchodu?

A: Ministerstvo je zřizovatelem fondu a vykonává jménem státu práva akcionáře státem zřízené akciové společnosti. Poskytuje fondu kapitál ze zdrojů Operačního programu Podnikání a inovace. Ministerstvo je zároveň ve spolupráci s externími specialisty odpovědné za design nástroje finančního inženýrství – tedy přípravu koncepce fondu včetně investiční strategie a investičních cílů. Seed fond také podléhá veřejnosprávní kontrole. (více zde)

7. Q: Jaký je právní status Seed fondu?

A: Jedná se o speciální fond kvalifikovaných investorů podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Jde tedy o regulovaný subjekt, který podléhá dohledu ČNB. Obchodní společností zřízenou za účelem institucionálního uspořádání Seed fondu (tzv. SPV – Special Purpose Vehicle) je Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s., která je 100% vlastněna státem. (více zde)

8. Q: Jak se mohou soukromí investoři podílet na implementaci Seed fondu?

A: Protože cílem Seed fondu je mj. přilákat více soukromého kapitálu na trh rizikového kapitálu v České republice, obhospodařovatel Seed fondu (investiční společnost) bude mít povinnost nalézt pro jednotlivé investice soukromé koinvestory nezávislé na cílové společnosti, kteří poskytnou část investice z vlastních zdrojů. Ve finančním nástroji SEED (začínající firmy) je to min. 30 %, ve finančním nástroji VENTURE (rozvinutější firmy) je to min. 50 %. Jedinou výjimkou budou malé investice do 200 000 EUR, kde správce fondu tuto povinnost mít nebude. (více zde)

9. Q: Kdy bude Seed fond spuštěn?

A: Jakmile dojde k jeho schválení ze strany Evropské komise a ČNB. Brusel již prostředky pro Seed fond schválil v rámci Operačního programu Podnikání a inovace a na konci roku 2012 vydal rozhodnutí o slučitelnosti schématu podpory s vnitřním trhem EU. Dalšími nutnými kroky jsou vysoutěžení správce fondu a depozitáře a také získání licence ČNB. (více zde)

10. Q: Jaký je současný stav přípravy Seed fondu?

A: Byla uzavřena jednání s Evropskou komisí z hlediska hospodářské soutěže (poskytování veřejné podpory).

Na začátku září 2012 byla vyhlášena dvě otevřená zadávací řízení, a to na služby obhospodařovatele a na služby depozitáře Seed fondu. Soutěž na depozitáře fondu již byla ukončena). Soutěž na obhospodařovatele se nyní nachází ve stádiu vyhodnocování předložených nabídek.

V listopadu 2012 byla založena obchodní společnost Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s.

Zároveň jsou prováděny kroky pro zajištění dostatečné poptávky po rizikovém kapitálu ze strany nositelů nových nápadů a malých a středních podniků, tedy absorpční kapacity. (více zde)

V průběhu října a listopadu 2012 se uskutečnil cyklus osvětových seminářů na vysokých školách (více zde)

11. Q: Kdo může žádat o rizikový kapitál?

A: Podnik usazený v ČR mimo Prahu, i nově založený nebo těsně před založením, který je inovativně zaměřený a prokáže dostatečný potenciál růstu v rámci due diligence. Musí jít o malý nebo střední podnik dle pravidel EU. Stáří podniku není rozhodující, důležité je vývojové stádium firmy. Předpokládá se, že o seed a startup kapitál  ve finančním nástroji SEED budou žádat firmy mladší (orientačně do 5 let existence), o expansion kapitál ve finančním nástroji VENTURE budou firmy vyspělejší a starší. Fond nemá preference z hlediska odvětví, může jít o bio, nanotechnologie, ICT, life sciences, ale i úplně jiné obory. Vyloučené jsou pouze obory uvedené příloze I Smlouvy o ES.

Důležité je mít přesvědčivý business plán, prokázat inovativnost atd. Výběr nebo odmítnutí konkrétního projektu bude záležet na rozhodnutí správce fondu a v případě investice nad 200 000 EUR také na tom, zda se pro projekt podaří získat soukromého koinvestora. (více zde)

12. Q: Kolik je možné získat kapitálu ze Seed fondu?

A: Minimální výši investice stanoví správce fondu. Maximální investice ve finančním nástroji SEED je ve výši 1,5 mil. EUR celkem, maximální investice ve finančním nástroji VENTURE je 2,5 mil. EUR ročních tranší a to včetně koinvestice ze soukromých zdrojů. U většiny projektů však očekáváme spíše nižší náročnost na kapitál vzhledem k tomu, že investice budou směřovat především do společností v raných stádiích životního cyklu. Fond není omezen z hlediska kol financování (tzv. financing rounds), nicméně nesmí poskytovat kapitál pro vyšší stádia soukromého financování (např. replacement, buyouts), neboť v této oblasti je trh v ČR již dostatečně rozvinutý a mohlo by docházet k efektu vytěsňování.

Pokud se u kvalitního projektu nepodaří získat soukromého koinvestora pro společnou investici seed nebo startup kapitálu (z finančního nástroje SEED), může Seed fond poskytnout tuto investici samostatně, a to výhradně v režimu de minimis. Podnikatel tak může získat maximálně 200 000 €, pokud podporu de minimis v předchozích 3 letech nečerpal.

13. Jak bude zajištěna dostatečná poptávka (absorpční kapacita)?

A: Skautování projektů bude mít na starosti nejen správce fondu, ale pomáhat bude také projekt agentury CzechInvest s názvem CzechEkoSystem, který bude začínajícím podnikům poskytovat poradenství ohledně vstupu rizikového kapitálu, pomůže s tvorbou business plánů atd., dále budou MPO organizovány semináře, bude probíhat spolupráce s inovačními centry, BIC, VTP a podnikatelskými inkubátory. Kromě toho se očekává, že soukromí koinvestoři budou působit jako investiční poradci a tedy budou fondu doporučovat vlastní projekty. (více zde)

14. Je možné, aby se koinvestorem stala osoba či společnost personálně či kapitálově spjatá s podnikem, do kterého se investuje?

A: Z principu ne. Za koinvestora je považován pouze subjekt, který není personálně ani kapitálově propojen s projektem. To nevylučuje možnost, že by v budoucnu mohla propojená osoba investovat do podniku vlastní prostředky bez koinvestice Seed fondu. V tomto případě bude záležet na konkrétním nastavení podmínek v investiční smlouvě.

Máte další otázky? Pošlete je emailem na seedfond@mpo.cz

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek