Gruzie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemný obchod ČR – Gruzie 2011–2016/I (v tis. EUR)
 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

2011

74 137

9 753

83 890

64 384

2012

88 062

9 332

97 394

78 730

2013

60 367

16 367

76 734

44 000

2014

64 385

20 772

85 157

43 613

2015

 55 960

 22 180

 78 140

 33 780

2015/I

3 096 

955 

4 051 

2 741 

2016/I

 3 952

1 680 

 5 632

 2 272

Zdroj: ČSÚ

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky vývozu do Gruzie z ČR:

kosmetika, zařízení k automatickému zpracování dat, telekomunikační zařízení, průmyslové stroje, hlavně čerpadla, hygienické vložky, zdravotnické ručníky a tampony, umělá střeva, vodní turbíny, průmyslové potravinářské stroje, léčiva a farmaceutika, oděvy, stroje a zařízení k výrobě energie, elektroměry, břitvy a čepelky, pivo, hračky atd.

Hlavní položky dovozu z Gruzie do ČR za rok 2014:

lískové ořechy, feroslitiny a odpad a šrot ze stříbra.

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Perspektivními oblastmi pro české firmy v oblasti služeb se jeví zejména architektonické, inženýrské a jiné technické služby, služby v oblasti zemědělství, těžby surovin a zpracování na místě a stavební práce. Vzhledem k otevřenosti gruzínské ekonomiky nejsou v Gruzii zvláštní překážky ani bariéry pro proniknutí na trh. 

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Energo-Pro Georgia: čistě česká společnost působící v Gruzii od roku 2007. Je největší gruzínskou energetickou společností, vlastní a provozuje patnáct vodních a jednu plynovou elektrárnu s celkovou kapacitou 585 MW. Dodává elektřinu na 75 % území Gruzie, má cca 860.000 zákazníků.

Zetor Tractors: na začátku roku 2013 firma zvítězila ve státním tendru na dodávku 150 traktorů (dvě modelové řady Proxima Power 120 - 50ks a Forterra 140 - 100 ks). Firma uzavřela kontrakt se státním podnikem MEQANIZATOR.

Kopos Kolín: společnost přes své zastoupení dodává elektroinstalační úložný materiál z plastu a kovu. V Gruzii má na trhu dominantní postavení a představuje značku, která jako jedna z mála na gruzínském trhu nabízí výrobky odpovídající patřičným normám EU a standardům v oboru. Nabízí výrobky z nehořlavých materiálů, samohasicí, halogen free, systémy zachování funkčnosti při požáru atd. Firma proto předpokládá, že toto „plus“ jejích výrobků napomůže gruzínskému trhu dostat se postupně na tzv. evropskou úroveň v používaných materiálech a technologiích a napomůže také v procesu přechodu na normy a standardy EU. Mezi nejvýznamnější projekty, při realizaci kterých byly použity výrobky firmy KOPOS, patří: prezidentský palác v Tbilisi, továrna Aqua Geo firmy Natachtari, Nemocnice PSP, hlavní sídlo politické strany Sjednocené národní hnutí, Univerzitní nemocnice, budova Parlamentu Gruzie v Kutaisi, budova Pro Credit Bank aj.

MND Group (Moravské naftové doly - člen investiční skupiny KKCG): tato společnost, která je největší českou společností zaměřující se na aktivity spojené zejména s průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu, v červenci 2012 úspěšně dokončila významnou akvizici v oblasti průzkumu a těžby ropy v Gruzii. Společnost informovala, že od společnosti Blake Oil & Gas Limited koupila 50 % podíly ve třech společnostech (Ninotsminda Oil Company Limited, CanArgo (Nazrevi) Limited a CanArgo Norio Limited), které vlastní těžební a průzkumné licence na území Gruzie. Všechny tři licence o celkové rozloze 1 407 km2 se nacházejí v blízkosti hlavního města Tbilisi s vybudovanou infrastrukturou.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V roce 2006 byla podepsána dohoda o zabránění dvojího zdanění, k jejímuž podpisu došlo dne 23. května 2006. 4. května 2007 smlouva vstoupila v platnost. Její ustanovení začala být prováděna od 1. 1. 2008. V roce 2009 byla podepsána Dohoda o vzájemné výměně a ochraně klasifikovaných informací a v srpnu 2009 rovněž Dohoda o podpoře a ochraně investic (ta vstoupila v platnost v březnu 2011). V roce 2010 byla podepsána Dohoda o civilním leteckém provozu. V roce 2013 byla podepsána dohoda o ekonomické spolupráci.

Další smlouvy

 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských sociali-stických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, Moskva, 12.08.1982. Vstup v platnost: 04.06.1983
 • Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Gruzie o spolupráci ve vojenské oblasti, Praha, 18.05.1999. Vstup v platnost: 24.09.2001
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednaná výměnou nót, Tbilisi, 09.09.2004
 • Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Tbilisi, 23.05.2006. Vstup v platnost: 04.05.2007
 • Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací Praha , 22.01.2009, Vstup v platnost: 16.10.2009
 • Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic, Tbilisi, 29.08.2009. Vstup v platnost: 13.03.2011
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách, Tbilisi , 08.11.2010. Vstup v platnost: 28.11.2011
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o hospodářské a průmyslové spolupráci, Tbilisi, 10.04.2013. Vstup v platnost: 01.10.2013
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a tělovýchovy podepsána během návštěvy ministra zahraničních věcí L. Zaorálka v Gruzii ve dnech 4. – 5.6. 2014.

V různém stadiu rozjednání jsou dále:

 • Dohoda o mezinárodní silniční dopravě
 • Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o předávání a přebírání osob pobývajících na jejich území protiprávně (tzv. readmisní dohoda)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová spolupráce s Gruzií

Gruzie patří z hlediska zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR) mezi prioritní země bez programu spolupráce, tzv. projektové země. Od roku 2008 byla rozvojová spolupráce České republiky s Gruzií ovlivněna důsledky konfliktu s Ruskem a soustřeďovala se primárně na jejich odstraňování. Česká vláda uvolnila na rekonstrukční a rozvojovou pomoc v období 2008-2010 mimořádné prostředky ve výši 150 mil. Kč. Celkem bylo realizováno více než 50 projektů, přičemž většina finančních prostředků byla soustředěna do sektorů zemědělství, zdravotnictví a voda a sanitace. Současné české aktivity v Gruzii na tuto mimořádnou rekonstrukční a rozvojovou pomoc navazují. V r. 2011 činila celková oficiální rozvojová pomoc (ODA) poskytnutá Gruzii 36 mil. Kč. V r. 2012 byly v Gruzii realizovány dvoustranné projekty ZRS ČR za téměř 26 mil. Kč, celková ODA pro Gruzii dosáhla 51,3 mil. Kč. Na léta 2013-2015 se pro projektové aktivity ČR v Gruzii počítá ročně s 29,5 mil. Kč. ČRA navrhuje navýšení rozpočtu ZRS pro Gruzii na 30,5 mil. Kč na rok 2014 a 34 mil. Kč na rok 2015. 

Běžící dvoustranné rozvojové projekty v gesci MZV/ČRA

Zemědělství

V zemědělském sektoru byly  v roce 2013 nově zahájeny dotační projekty zaměřené na podporu kooperativního hospodaření a servisních center na západě Gruzie: Podpora zemědělských servisních center v Dioknisi a Diadachaře v hodnotě 2 mil. Kč (doba realizace 2013-2014), a Podpora efektivního hospodářství družstev v kraji Imereti v hodnotě 5,5 mil. Kč (2013-2015). Cílem projektů je podpořit efektivnost, produkci a ekonomickou udržitelnost zemědělských uskupení. Během roku 2014 bude zahájen projekt Rozvoj tradičního zemědělství a pastevectví v Tušsku (2014-2016) v hodnotě cca. 8 mil. Kč.

Státní správa a občanská společnost

Velký potenciál pro předávání transformačních zkušeností ČR a podporu Gruzie při sbližování se standardy EU představuje spolupráce v oblasti státní správy a občanské společnosti. V tomto sektoru dobíhá projekt podpory gruzínského lázeňství (2012-2014) s původně plánovaným rozpočtem 2 mil. Kč, ze kterého se však ČRA, kvůli problémům s nepotismem, tiše stahuje. Další čtyři projekty jsou v přípravě. Bylo schváleno pokračování projektu ČRA a USAID (podpořeného v rámci Emerging Donors Challenge Fund): Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie. Projekt  dosáhl v letech 2012-2013 značného úspěchu a jeho výstupy budou zahrnuty do 2. fáze, připravované vládní strategie pro řešení drogové situace. V rámci strategie je plánováno vytvoření institutu adiktologie, který bude financován ze státního rozpočtu a česká strana bude předávat své zkušenosti s institucionalizací adiktologie v ČR a poskytovat odborné školení pro personál. Dva další projekty jsou zaměřené na předávání zkušeností české státní správy s ochranou přírody a jsou realizované ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Poslední projekt, Podpora gruzínské reformy místní samosprávy, je zaměřený na školení úředníků lokálních samospráv a pomoc při finanční decentralizaci.

Ostatní sociální infrastruktura a služby

sociální oblasti pomáhá ČR zlepšovat životní podmínky mládeže, tělesně postižených i seniorů prostřednictvím projektů Lidé s postižením - přirozená a respektovaná skupina společnosti v celkové hodnotě 3,7 mil. Kč, Podpora ohrožené mládeže a mnohočetných a neúplných rodin ve vybraných regionech západní Gruzie v hodnotě 4,3 mil. Kč a Centrum denních služeb pro seniory v regionu Khashuri v hodnotě 2,6 mil. Kč (2012-2014).

Projekty transformační spolupráce MZV

V rámci transformační spolupráce podpořila ČR v roce 2014 v Gruzii tři následující projekty transformační spolupráce, každý v hodnotě 16 000 EUR (cca 420 000 Kč): Sdílení gruzínské zkušenosti s úspěšnou reformou administrativy, Transparentnost činnosti místní samosprávy proaktivním přístupem občanské společnosti v Gruzii a Moldavsku a Odstranění mýtů o EU v zemích Východního partnerství.

V roce 2012 probíhaly v Gruzii projekty Posílení kapacit občanského sektoru v oblasti ochrany práv žen, Podpora aktivního občanství a zapojení mládeže do veřejného života v Gruzii, Aktivní zapojení mladých do života obce - podpora přirozeného rozvoje občanské společnosti v Gruzii, Podpora občanské účasti v rozhodovacích procesech místní samosprávy II, Batumi, autonomní republika Adžára, Lidskoprávní workshop Institutu dokumentárního filmu, Přesunem transformační zkušenosti českých NNO a médií k podpoře občanské participace a nezávislé žurnalistiky v Gruzii a Projekt konzultací a technické podpory pro gruzínská nezávislá média v celkové hodnotě 9,1 mil. Kč.

Projekty rozvojově ekonomického partnerství MZV

Projekty rozvojově ekonomického partnerství pomáhají konkrétním českým firmám založit dlouhodobé partnerství s firmami v rozvojových zemích. Na rok 2014 doporučila hodnotící komise v Gruzii projekt: Aplikace inovativních léčebných látek v moderní farmaceutické výrobě (firma Imco Praha, podpora v hodnotě 50 tis. Kč).

Projekty jiných gestorů - Aid for Trade

Cílem programu Aid for Trade, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), je budování obecných předpokladů (legislativa, kapacity, atd.) partnerské země, aby se mohla zapojit do mezinárodního obchodu. V roce 2013 realizován projekt zahraniční rozvojové spolupráce ČR „Obnovení sítě monitorování množství a kvality podzemních vod oblasti Alazani-Agrichai“ v celkové hodnotě 940 000,-Kč. Českým realizátorem byla firma AQUATEST a.s. Iniciátorem projektu byla Národní agentura pro životní prostředí Gruzie (NEA). Projekt byl završen v září 2013 v sídle gruzínského Ministerstva životního prostředí závěrečným workshopem a předáním studie, obsahující návrh obnovy budoucího monitorovacího sytému, gruzínské straně. 

Malé lokální projekty (MLP) v gesci ZÚ

V roce 2013 bylo ZÚ Tbilisi realizováno sedm následujících malých lokálních projektů v celkové hodnotě 800 tis. Kč.

 • Rozvoj domácí péče v regionu Shida Kartli - z finančních prostředků se zabezpečil plat manažerky projektu (75 %) a dvou ošetřovatelek (75 %  a 25 %), které navštěvovaly pacienty doma a poskytovaly nezbytnou péči;
 • Studujme a pracujme společně za lepší život - rekvalifikační kurz ševcovství pro postižené;
 • Last Call (horká linka pro mládež) projekt svým zaměřením poskytnul nezbytnou pomoc mladým lidem, kteří absenci v zahraničí pracujících rodičů těžko snáší;
 • Mangan-indukovaný parkinsonismus kvůli nadměrnému používání efedrinu: Analýza klinických příznaků, MR spektroskopie a biochemické korelace u pacientů používajících efedrin
 • Publikování novin Abkhazski Meridián - byly hrazeny platy novinářů jak v Gruzii tak i v separatistické republice Abcházii, aby měli možnost informovat širokou veřejnost o dění v jednotlivých regionech z pohledu osob žijících na druhé straně hranice;   
 • Zabezpečení udržitelného provozu Domu rodičů za účelem zlepšení života dětí trpících leukémií - byly hrazeny hygienické prostředky a platy osob zabezpečujících chod domu rodičů;
 • Budování kapacit martvilského zemědělského servisního střediska - nákup a přeprava zařízení na setí kukuřice.

Projekty českého svěřeneckého fondu UNDP

Český svěřenecký fond UNDP podpořil v roce 2013 studijní cestu gruzínských archivářů do ČR a trénink zástupců Parlamentu, Ministerstva pro regionální rozvoj a infrastrukturu a gruzínských obcí na témata: městský rozvoj, odpadový management a zapojování občanů do rozhodovacích procesů v celkové hodnotě 9 000 USD (cca 180 000 Kč). V letech 2006–2012 podpořil Český svěřenecký fond UNDP celkem sedm projektů v celkové hodnotě 448 916 USD (cca 8 080 488 Kč).

Trilaterální projekty

V roce 2013 podpořila ČR trilaterální projekty které byly zaměřeny na podporu integrace dospělých lidí s mentálním postižením a na tvorbu dokumentárních filmů o Jižním Kavkaze a jejich využití pro posílení demokratického dialogu v regionu.

Humanitární pomoc

Gruzii nebyla v posledních letech poskytnuta humanitární pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: