Guinea-Bissau: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

6. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)
Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Guinea-Bissau je malým trhem, charakterizovaným nízkou kupní silou a vyšší konkurencí levných dovozů. Nezbytnou podmínkou úspěšného obchodu je navázání vztahu s místním, spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem), s dobrými kontakty. Využít lze i řady místních absolventů českých VŠ.

Země je ovšem nízko-příjmová, klima tropické, infrastruktura málo rozvinutá. Vedle faktorů shodných v řadě zemí oblasti (geogr. vzdálenost, pracnost případů) komplikují situaci kulturní i jazykové odlišnosti (trad. orientace na lusofonní partnery - Portugalsko, Brazílie - a sousední země - Senegal) i neexistence bil. smluvní základny.

 

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Vláda umožňuje zaměstnávání krajanů ve vedoucích pozicích nebo tam, kde nejsou místní obyvatelé se specifickými dovednostmi k dispozici. 

Pracovní povolení pro České občany vydává imigrační oddělení. 

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Země se pravidelně potýká s epidemiemi cholery (zj. během období dešťů), vysoká je incidence AIDS/HIV (solidní statistiky nejsou k dispozici). Místní sanitární podmínky nesnesou srovnání s obvyklými standardy.

Ve špatném stavu je veškerá zdravotnická infrastruktura, vč. nejv. státní nemocnice Simão Mendes v Bissau (ne všechna oddělení vzhledem k nedostatku zařízení fungují, zbytek sporadicky; moderní vybavení nemocnic není k dispozici). Soukromé kliniky poskytují rychlejší, v zásadě však stejně nekvalitní služby.

Při ošetření v místních zdravotnických zařízeních je nutné mít u sebe finanční hotovost. Před cestou se doporučuje uzavřít dobré cestovní pojištění. Ve vážnějších případech je nutný odlet do sousedního Senegalu (Dakar), popř. nedaleké Ghany (Akkra), nejlépe ovšem do ČR. (Letecká spojení s ost. afr. destinacemi jsou řídká).

Lékárny (Rama, Rina, Amilcar Cabral, ad.) bývají vedeny indickými společnostmi, komunikujícími v angličtině.

 

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Zakázán je dovoz/vývoz místní měny (v hotovosti max. do 2 mil. F CFA). Dovoz volně směnitelných měn omezen není, částky by ovšem měly být na hranicích deklarovány (zdroj) a zpětný vývoz povolován jen po pův. deklarovanou částku.

Zvl. dovozní licence není třeba, s výjimkou zboží s implikacemi pro bezpečnost, zdraví a ochranu živ. prostředí. Nebylo-li předem získáno povolení guineo-bissauského úřadu pro střelné zbraně, je zakázán dovoz zbraní a vojenského materiálu (tlumiče, výbušniny, náboje, slzný plyn, ad., vč. dětských hraček-zbraní). Povolen není dovoz drog, pornografického materiálu, rostlin (vč. semen, sazenic), ptáků (vč. vajec) a čerstvého ovoce a zeleniny (v případě, že není předem získáno povolení MZe o tom, že dovážené rostliny nejsou napadeny škůdcem).

Dovoz domácích zvířat je povolen pouze za předpokladu získání certifikátu Veterinárního oddělní MZe (po příjezdu je třeba předložit očkovací průkaz). Kočky a psi jsou vyňati z DPH, určitému typu zdanění však jejich držení podléhá.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Informace o podnikání:

Po vzniku Centra pro založení společnosti (Centro para formalizariam de empresas, CFE: „one-stop shop“), vytvořeného za techn. přispění Světové banky (South-South Experience Exchange Facility Trust Fund/nternational Development Association), International Finance Corporation, UNDP, EU a AfDB, v květnu 2011, trvají zákl. kroky k založení firmy namísto předešlých 216 dní (teor.) nejdéle týden.

Po registraci obch. jména společnosti na Městské obch. komoře (Certidão negativa de denominação social, trvání: den, náklady: Certidão negativa, Escritura publica, Certidão notarial, Publicação, Declaração de actividades, clk.77.745 FCFA), otevření bank. účtu a složení min. depozitu (trvání: den, bez nákladů), předložení statutu společnosti získání licence (Certidão de Matricula) a DIČ (Número de identificação fiscal, NIF) (trvání: 3 dny, poplatek47.212 FCFA) je u guineo-bissauského ministerstva pro veř. správu (Ministério da função publica de trabalho y da reforma do estado) a správy soc. zabezpečení (Instituto nacional de providencia social) třeba firmu zaregistrovat s ohledem na bud. zaměstnanecké poměry (trvání: 2 dny, bez poplatku).

Guinea-Bissau (přes vznik CFE, k urychlení procedur, redukci nákladů a podchycení většího počtu spol. do formálního sektoru) vzhledem k vnitropol. situaci přesto stále zaujímá nízké příčky sv. žebříčku Doing Business (178. ze 183 zemí).

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Inzeráty v denním tisku mají vzhledem k nízké vzdělanosti i nákladům, resp. nepravidelným publikacím, pouze omezený dosah. Největší dopad má reklama v rozhlase a v televizi.

 

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Vláda Guiney-Bissau řeší základní existenční problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi exekutivní priority.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oznámení v denním tisku.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Ve vztahu k českým firmám ZÚ Akkra nezaznamenal případ obch. sporu, jenž by musel být řešen třetí stranou (soud).

V zemi existuje specializovaný Obchodní soud, přednost je nicméně třeba dát mimosoudnímu jednání/vyrovnání či projednávání evt. kauz mimo Guineu-Bissau.

Guineo-bissauský trh je dlouhodobě orientován zj. na cenu. Nízká koupěschopnost velké většiny obyvatelstva tlačí dovozní ceny na minimum. Dovozci hledají nejlacinější nákupní možnosti, často na úkor kvality, významnou část dovozu tvoří použité výrobky. Zákazník dává přednost nižší technické úrovni před technickými novinkami.

Český exportér musí počítat s tím, že dodané stroje mohou pracovat ve  vlhkém prostředí či naopak ve velkém suchu, v teplotách kolem 35o C, při  kolísání a výpadcích elektrického napětí. Riskantní jsou př. dodávky strojů s elektronickým ovládáním, bez úpravy pro tropické  podnebí.

Situaci komplikuje pol. nestabilita, nízká kvalifikace pracovních sil i zastaralá infrastruktura.

Guinea-Bissau je politicky a tudíž i ekonomicky riziková destinace (investice jsou v zásadě nepojistitelné, pohledávky nevymahatelné). Vládní garance jsou poskytovány (viz 9), skutečné platby nicméně nezaručují, (riziko nedodržení uzavřených smluv existuje). Počítat je třeba s korupcí, flexibilitou při výkladu zákonů, špatnou infrastrukturou, nerozvinutými bankovními službami, omezenými možnostmi komunikace.

Ekonomika je založená na přímých platbách (cash-based economy), kreditní karty v zásadě (krom vybr. lokalit hl. města) přijímány nejsou.

Není známa agentura, která by byla schopna prověřit spolehlivost obchodního partnera. Doporučuje se opatrnost, co nejlepší zajištění placení (platba předem, potvrzený neodvolatelný LL, atd.).

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Sociální vazby jsou obecně založeny na menším formalismu (neformální bývá i oblečení a to i při jednáních - při prvních kontaktech se přesto doporučuje oblek s kravatou).

Stejně jako i jinde v regionu je při přípravě jednání třeba vzít v úvahu nedochvilnost (schůzky jsou odkládány, partneři se na jednání někdy ani nedostaví). Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí je třeba počítat s delšími čekacími dobami i byrokracií a korupcí.

Specifikem Guiney-Bissau je jazykové omezení: veškeré komunikaci zcela dominuje portugalština, znalost francouzštiny je limitovaná, znalost angličtiny nízká.

Význam osobních kontaktů je pro uzavírání obchodů zásadní.

Důležitý je respekt k místním zvyklostem, tradicím. Během ramadánu se návštěvy nedoporučují.

Před fotografováním voj. či pol. zařízení je třeba získat (ústní) svolení dozoru.

Státní svátky

Fixní

 • 1. leden (Nový rok)
 • 20. leden (Den hrdinů)
 • 8. březen (Mez. den žen)
 • 1. květen (Svátek práce)
 • 3. srpen (Pidjiguoiti)
 • 24. září (Den republiky)
 • 14. listopad (Movimento Reajustador)
 • 25. prosinec (Vánoce)

Pohyblivé

 • Korite (Konec ramadánu)
 • Tabaski (Den oběti)

Obvyklá prac. doba

Od 7:30 do 14:00h (v bankách od 7:30 do 14:30h, v obchodech v po–pá od 7:30 do 12:30 a od 14:30 do 18:30/během víkendu zavřeno).

 

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza

Vízum je možné za zhruba 60 USD obdržet na ZÚ Guiney-Bisau v Bruselu (vydávána jsou teor. i na mez. letišti v hl. městě, nikoli na pozemních hranicích). Víza jsou udělována do pasů platných min. 6 měsíců od vstupu do země. Dokument obvykle platí 45 dní. O prodloužení (na dalších 45 dní) je za zhruba 8 USD možno požádat na zvl. odd. při guineo-bissauském imigračním úřadě (Serviço de Estrangeiros, Ave 14 de Novembro, Mercado de Bandim, Bissau). Vyřízení žádosti o prodloužení víza trvá obvykle max. den. Od vízové povinnosti jsou osvobozeni občané států ECOWAS.

Očkování

Guinea-Bissau je silně malarická oblast. Očkování proti žluté zimnici je povinné v případě, že cestovatel přijíždí z destinací s akt. výskytem choroby.

Doporučuje se očkování proti hepatitidě B, meningitidě, tetanu i tyfu. Před cestou je záhodno kontaktovat lékaře, případná zdravotní rizika konzultovat.

Další

 • Období dešťů trvá od června do listopadu - klimaticky je k návštěvě nejvhodnější období prosinec-leden.
 • Doporučuje se mez. ŘP.
 • Letecká pošta obvykle dorazí po min. 8 prac. dnech, běžná pošta nejdříve (pokud vůbec) po 8 týdnech.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: