Guyana: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Mezinárodní letiště Cheddi Jagan v Timehri, cca 25 mil jižně od Georgetownu, odbavuje veškerou mezinárodní osobní a nákladní leteckou přepravu. Největším přístavem je Georgetown a menšími přístavy New Amsterdam, Corriverton a Linden.

Vzhledem k malé rozloze trhu Guyany je dávána obecně přednost místním agentům a distributorům. Do zahraničí cestuje jen málo guyanských obchodníků. Trh je zaveden na americké zboží a nákupy spotřebního zboží velkoobchodníky se velmi často orientují na zboží second hand nebo s prošlou životností, zato však při nízkých cenách. Tyto výrobky jsou pak prodávány přes neregulovanou síť malých obchodníků a pouličních kiosků. Tato praxe podkopává práva autorizovaných exkluzivních distributorů.

Negativně je také postižena značka zboží a jeho image. V zemi není bohužel efektivní institucionální postih na ochranu autorizovaných distributorů. O síti místních zástupců, kteří pracují příp. s českými dodavateli, nemá ZÚ žádné informace. Skladba vyváženého sortimentu z ČR však nasvědčuje tomu, že český vývoz se realizuje na základě jednorázových objednávek místních partnerů a trh není zpracováván systematicky, ve větším rozsahu a prostřednictvím trvalé zastupitelské sítě.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Guyana pokračuje v trendu liberalizace obchodního režimu a snižuje svá cla v souladu se Společným celním sazebníkem Karibského společenství (Common External Tariff of the Caribbean Community). Dovozy specifických produktů podléhají spotřební dani. Clo se vybírá na bázi ad valorem, spotřební daň na bázi hodnoty CIF plus příslušné clo. Na podporu rozvoje obchodu jsou vyňaty ze spotřební daně některé kapitálové statky. Všechny exportní i importní zásilky podléhají inspekci guyanské celnice. Celní projednání probíhá na základě fakturované nákupní ceny, dovozce musí celnici předložit originál a dvě kopie obchodní faktury a originál a kopii námořního konosamentu (Bill of Lading). Pokud je vyžadován certifikát o původu, tento se předkládá v originále a třech kopiích.

Dovozní licence jsou vyžadovány na dovoz některých druhů zboží, např. střelné zbraně a farmaceutické výrobky. V platnosti jsou restrikce na vývoz zlata, mořských produktů a zvěře a vývozní clo činí 0,5 až 10 % ad valorem. Všechny zásilky musí být podrobeny inspekci před exportem.

Zboží obchodované s členskými zeměmi CARICOMu je beze cla. Guyana participuje na rozhovorech o vstupu do Free Trade Area of the Americas a v rámci Karibské iniciativy má preferenční přístup na trh USA, v rámci dohody CaribCan do Kanady a do EU v rámci dohody o partnerství podle obchodních pravidel z Lomé, a to až do r. 2007. Dále má několik nerecipročních preferenčních dohod s Venezuelou a Kolumbií a je členem Petrocaribe. Od roku 2013 je Guyana rovněž přidruženým členem uskupení Mercosul.

Domácí trh je chráněn některými zákazy dovozů a nebo jejich omezeními. Pro dovoz jsou omezeny zbraně a munice s výjimkou písemného povolení policejního prezidenta, lihoviny a vína v lahvích a demižonech, tabák, doutníky a cigarety, tiskoviny ohrožující veřejnou bezpečnost a pořádek aj.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Guyanský zákon stanoví rovné zacházení, jak pro zahraniční společnosti, tak pro národní. Specifické podmínky pro registraci obchodní firmy záleží na tom, jedná-li se o jednoho vlastníka, partnerství v malé firmě, nebo akciovou společnost. Zaregistrování firmy se provádí na obchodním rejstříku, The Deeds Registry v Georgetownu.

Pro registraci společnosti musí tato předložit Stanovy, místopřísežné prohlášení právního zástupce, že žádný z účastníků není mladší 18. let, jmenování ředitelů a sekretáře a jejich souhlas s tímto aktem a oznámení o registrování sídla společnosti. Zahraniční společnosti musí předložit kopii rejstříku země původu. Registrační poplatky se počítají z výše akciového kapitálu. Jakékoliv změny statutu společnosti, jmen ředitelů, změny v akciovém podílu apod. musí být ohlášeny na The Deeds Registry.

Založení společnosti v Guyaně musí být ze zákona provedeno výhradně místní advokátní kanceláří, jejíž povinností je dohlížet na účetní systém firmy a výběr personálu managementu. Pracovní náklady na místní zaměstnance jsou nízké, obecně se považuje za dobrou investici vyplácet guyanským pracovníkům trochu vyšší mzdy, čímž si firma zaručí jednak kvalifikovanější personál a jednak se vyhne vysoké fluktuaci a absentérismu.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V zemi není obvyklý direct marketing. Nedostatek sofistikovaných tržních údajů zpomaluje výběr potenciálních zákazníků. Roste počet franšízových firem, zejména v rychlém občerstvení.

Guyana je jedinou anglicky mluvící zemí v Jižní Americe, proto musí být veškerá propagace a reklama s využitím HSP vedena v angličtině.

Inzerce a propagační akce jsou nejvíce prezentovány v místních novinách a na místních radiových a televizních stanicích.

Největšími periodiky jsou:

 • Guyana Chronicle (deník vlastněný vládou)
 • Kaiteur News (nezávislé noviny)
 • Stabroek News (nezávislý deník)
 • Guyana Review (nezávislý měsíční magazín)

Radiové vysílání je provozováno státem vlastněnou National Communication Network i na vládních i soukromých televizních stanicích QWTV Channel 2, STVS Channel 4 aj.

V zemi se neorganizují žádné veletrhy a výstavy mezinárodního charakteru, pouze malé regionální oborové výstavní akce (dobytkářství, lesnictví aj.).

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Respekrování práv duševního vlastnictví v Guyaně je velice volné. Existuje široce rozšířené místní používání obchodních známek a log zahraničních výrobců místními firmami bez možnosti ochrany vlastnictví.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Vládní veřejné zakázky jsou všeobecně vyhlašovány veřejnými tendry. Řada ministerstev ustanovila tzv. Project Execution Units (PEUs) pro realizaci svých projektů. Objemově významné projekty jsou v jurisdikci Ústřední tendrové komory (Central Tender Board). Na některé projekty se aplikuje mezinárodní donorská metodika a praxe. Vyzvání k účasti ve vládních tendrech je veřejně publikováno v tisku, avšak obvykle s krátkou lhůtou pro předložení nabídek. Zapojení vlády do ekonomiky je velké a převážná část projektů veřejného sektoru je financována mezinárodními agenturami.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Guyana je signatářem Dohody o vyrovnání investičních sporů mezi státy (Convention of the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States). Mezinárodní arbitrážní rozhodnutí jsou vynutitelná Zákonem o arbitráži (Arbitration Act) z r. 1931. Guyana je také členem mezinárodního centra pro vyrovnání sporů z investic (ICSID). Většina probíhajících obchodních sporů v Guyaně je v oblasti daňové, přístupu k licencím a v porušování nezbytného schvalovacího procesu pro vznik firem a provozování obchodů v Guyaně.

Pro řešení obchodních sporů vyplývajících z odběratelsko-dodavatelských vztahů je nutné využít služeb specializované místní advokátní kanceláře. V první fázi je běžné smírčí řízení mezi oběma stranami, v případě, že se partneři nedohodnou, je hledáno řešení soudem stanovenými arbitry.

Obecně lze považovat Guyanu za trh relativně bezpečný a klidný, umožňující volné a nekonfliktní působení zahraničních firem. Neexistují žádné limity na repatriaci zisků, i když se může občas objevit přechodný nedostatek volné měny. Na získávání zahraniční měny neexistují žádné limity, i když vláda stanoví limity prostředků, které si firmy mohou ponechat pro vlastní nákupy z dovozu. Určitá omezení přijala guyanská vláda v historicky nedávné době, a to ve smyslu omezení zakládání bankovních účtů devizového charakteru v Guyaně.

Rizika investování v Guyaně jsou poměrně nízká a na běžné komerční úrovni, nehrozí mimořádně velké nebezpečí ze ztráty investice z důvodů politické nestability nebo změny společenského systému.  Investici je třeba dobře zajistit vyšší formou garance, a to bankovní zárukou nebo bankovním avalem s výhradou vlastnického práva do úplného zaplacení, příp. se zástavním právem na dodané zboží.

Nejobvyklejší platební podmínkou je neodvolatelným potvrzeným akreditivem. Dodávky na úvěr nejsou v Guyaně příliš obvyklé a vyhledávané, resp. jsou spíše výjimečné a jsou aplikovány na dodávky strojů a strojního zařízení.

Platební morálka odpovídá způsobům teritoria Latinské Ameriky a Karibiku. Je třeba dbát na vhodný výběr a kvalitu partnera, jeho bonitu a postavení na trhu. Návratnost pohledávky či investice je možno zajišťovat, mimo standardní bankovní instrumenty (bankovní záruky a avaly), také netradičními finančními operacemi, např. odkupem pohledávky před její splatností, odprodejem akreditivu aj. Při dodávkách kusového zboží se doporučuje prosazovat plat předem event. před expedicí zboží ze závodu dodavatele.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Nabídku je třeba předkládat v angličtině, spolu s katalogy, manuály, prospekty, specifikacemi a s uvedením variant platebních podmínek, dodacích lhůt atp. Pro navázání obchodního kontaktu je zásadní osobní jednání.

Státní svátky:

 • 1. leden Nový rok
 • 23. únor Den republiky (Mashramani)
 • březen: Phagwah
 • březen–duben Yuman Nabi (narození proroka)
 • březen–duben Velký pátek a Velikonoční pondělí
 • 1. květen Svátek práce
 • 5. květen Den indického dědictví
 • 26. květen Den nezávislosti
 • 3. červenec Den Caricomu
 • 1. srpen Den vyhlášení emancipace
 • září–říjen ramadán
 • říjen–listopad Divali (hinduistický festival světla, běžně 5 dnů)
 • 25.–26. prosinec Vánoce

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Ke vstupu do země potřebuje občan ČR platný pas a vstupní vízum. Vízum je jednorázové s platností na 3 měsíce, o jeho prodloužení se žádá v zemi. Český občan může získat některé z těchto druhů víz:

 • turistické (1 vstup)
 • obchodní (pro jeden vstup nebo více vstupů s platností 1 nebo 2 roky)
 • zdvořilostní (pro jeden vstup s platností 1–12 měsíců nebo více vstupů s platností 1 a 2 roky)
 • diplomatické (pro jeden vstup nebo více vstupů s platností 1 měsíc až 2 roky)

K získání turistického víza je nutno předložit:

 • 2 vyplněné formuláře
 • 2 fotografie pasového formátu
 • pas platný alespoň 10 měsíců
 • doklad o očkování proti žluté zimnici
 • zpáteční letenku
 • poplatek cca 20 USD

K získání obchodního víza je kromě požadavků shodných se žádostí o turistické vízum nutno:

 • předložit pověření vysílající firmy z ČR a pozvání přijímající firmy v Guyaně
 • uhradit cca 40 USD za vízum na 3 měsíce pro více vstupů
 • uhradit cca 50 USD za vízum na 1 rok pro více vstupů

Návštěvník Guyany nemusí svůj příjezd hlásit žádnému místnímu úřadu. Nositelé diplomatických pasů požádají o vízum nótou, vízum má platnost 1 rok a je pro více vstupů. Při odjezdu z Guyany je nutno uhradit v hotovosti výstupní poplatek ve výši cca 20 USD.

V Guyaně je velmi omezené použití platebních karet, je možno jimi platit většinou jen ve velkých hotelech. Pouze jedna banka (Bank of Nova Scotia) umožňuje výběr na kreditní karty. Je tedy nutno disponovat dostatečnou hotovostí. Nejrozšířenější zahraniční měnou jsou USD, je vhodné mít k dispozici i drobné. Směna je povolena ve vybraných bankách, směnárnách a turistických zařízeních. Většinou lze platit americkými dolary v hotovosti.

K řízení motorového vozidla se doporučuje vybavit se mezinárodním řidičským průkazem, který však zpravidla není vyžadován. Na základě českého řidičského průkazu lze požádat o místní řidičský průkaz na Licence and Revenue Office v Georgetownu. V Guyaně se jezdí vlevo. Používání bezpečnostních pásů je povinné a nedodržování je pokutováno. Cesta napříč zemí do Brazílie je sjízdná jen pro silné terénní vozy, a to ještě jen po část roku.

V zemi existuje přísná kontrola pašování drog. Za pašování hrozí trest odnětí svobody ve věznicích velmi nízké úrovně. O praxi, kdy je Evropanům nabízena cesta zdarma do Guyany za protislužbu přivezení „balíčku" jsou guyanské protidrogové úřady informovány a podrobují tyto turisty přísné kontrole.

Guyana je relativně bezpečnou zemí, určitá kriminalita se vyskytuje v hlavním městě Georgetownu, je možno se setkat s přestřelkami, ozbrojenými loupežemi a únosy aut. Obecně není doporučeno cestovat noci. Severní guyanské pobřeží je pod úrovní moře, v měsících prosinec/leden a květen/červen dochází k rozsáhlým záplavám.

Zahraniční turisté jsou považováni za bohaté osoby, a jsou tedy cílem místní kriminality. Po hlavním městě se nedoporučuje zejména po setmění chodit pěšky. Rovněž není vhodné nosit vyzývavé oblečení, cennosti či šperky. K dopravě není vhodné využívat minibusy z důvodu jejich poruchovosti a častých havárií. Lze využít taxislužbu, pozor ovšem na neregistrované taxi.

S Venezuelou a Surinamem existují letité pohraniční spory. Je třeba mít tuto informaci na paměti při pohybu v pohraničních zónách. Při pozemní cestě ze Surinamu je třeba použít oficiálních převozů (ferry) při překračování hraniční řeky Corentyne. V případě použití vodních taxi hrozí zatčení a deportace pro porušení imigračních předpisů. Do Venezuely neexistuje žádný pozemní hraniční přechod.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zahraniční investoři mají stejné podmínky pro své obchodní aktivity ve všech sektorech podnikatelské sféry, a tedy i při zaměstnávání cizinců a místních sil. Je pouze třeba dbát na to, aby počet cizinců ve firmě nepřekročil 20 % všech zaměstnanců, a to odděleně u vedení firmy a zaměstnanců. Další informace lze obdržet na www.goinvest.gy.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Guyaně je zdravotní péče na nízké úrovni. Méně závažné problémy je možno zvládnout v místě, složitější zásahy je však nutno provádět v jiných zemích. Proto se doporučuje, aby zdravotní cestovní pojištění obsahovalo rovněž náklady na převoz do jiné země. V Guyaně se vyskytuje břišní tyfus, stejně jako malárie a horečnaté onemocnění dengue. Doporučuje se používat antimalarika a repelenty.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: