Hospodářský profil spolkové země Porýní-Falcko

13. 6. 2007 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

O spolkové zemi Porýní-Falcko se v souvislosti s česko-německými hospodářskými vztahy prozatím příliš nehovořilo, i když její velké firmy na českém trhu již delší dobu úspěšně operují. V letošním roce se nabízí oboustranná kontaktní šance i malým a středním podnikům. Země poprvé participuje oficiální účastí pod hlavičkou ministerstva hospodářství na podzimním mezinárodním veletrhu v Brně.

Ekonomika země je na slušném vzestupu a jejím hlavním motorem je export, podmiňovaný dovozem. Velký zájem je o kooperace a subdodávky pro automobilový průmysl a výrobu strojů. Dosavadní vývoj našeho vzájemného obchodu naznačuje kapacitní možnosti trhu a další šance českých exportérů. Díky poloze na západní hranici SRN, včetně kvalitní infrastruktury a silného přeshraničního hospodářského propojení země, představuje Porýní-Falcko navíc potenciální vstupní bránu do sousedících regiónů, především Francie. K základnímu hospodářskému profilu se přikládá závěrem rovněž přehled nejdůležitějších hospodářských kontakních adres země.

 1. Základní informace
 2. Hospodářství země
 3. Hospodářské vztahy Porýní-Falcka s ČR
 4. Spolková země Porýní-Falcko – kontakty

1. Základní informace

Oficiální název země zní Bundesland Rheinland-Pfalz (spolková země Porýní-Falcko), jako zkratka se používá RLP. V roce 2007 slaví řadou výstav a dalších kulturních akcí 60. výročí své existence. Vznikla jako samostatná spolková země na základě referenda ze dne 18. května 1947. Její území tvoří z větší části bývalá  poválečná  francouzská  zóna.

Patří jak počtem obyvatelstva, tak rozlohou mezi menší spolkové země (4,9 % obyvatelstva  a 5,6 % rozlohy SRN). Je hospodářsky vyspělou zemí s výkonnou ekonomikou, postavenou na zpracovatelském průmyslu se silnou orientací na export.   

Geografické a demografické údaje
  Porýní-Falcko Německo
Rozloha 19.853,36 km2 357.092,9 km2
Počet obyvatel 4.059 tis. 82.438 tis.
z toho ženy 2.069 42.098
z toho muži 1.990 40.340
Počet cizinců 312.926 7.289.149
Podíl cizinců na obyv. 7,7 % 8,8 %
Hustota obyv./km2 204 231

Rozlohou 828 000 ha lesů, které pokrývají 42 % země, je RPL nejlesnatější spolkovou zemí. Často je proto i označována jako „zelené srdce“ Německa.  Kolem 40 % plochy (cca 708 000 ha) tvoří úrodná obhospodařovaná zemědělská půda, která je spolu s mírným klimatem a dostatkem vodních zdrojů základem efektivního zemědělství. Všechny vodní toky (celkem 15.000 řek a říček) patří do povodí Rýna (Rhein), jehož porýnsko-falcká část představuje svými 295 km zhruba čtvrtinu celé délky jeho toku. Nejdůležitějším přítokem je Mosela (Mosel), která protéká zemí v délce 232 km.

RLP sousedí se 4 spolkovými zeměmi – se Sárskem (hlavní město Saarbrücken),  s Bádensko- Virtenberskem (hlavní město Stuttgart), s Hesenskem (hlavní město Wiesbaden) a se Severním Porýním–Vestfálskem (hlavní město Düsseldorf) a jeho území tvoří část státních hranic SRN s Francií, Lucemburskem a  Belgií.

Administrativní členění, města

Země se člení na komunální úrovni na 24 krajů (Landkreise), 12 krajských měst bez dalšího správního území (tzv. kreisfreie Städte), 163 svazových obcí (tzv.Verbandsgemeinden), 37 samostatných měst a obcí mimo svazové obce a 2.257 vesnic. Většina obyvatelstva země,  kolem 60 %,  žije v obcích do 10.000 obyvatel.

Hlavní město:

 • Mainz (194.372 obyvatel)

Další velká města:

 • Ludwigshafen (163.000 obyvatel) – podle údajů z roku 2005
 • Koblenz (106.500 obyvatel)
 • Trier (99.803 obyvatel)
 • Kaiserslautern (98.372 obyvatel)
 • Worms (81.545 obyvatel)

Dalších 9 měst má více než 30.000 obyvatel (Neuwied, Neustadt, Speyer, Frankental, Bad Kreuznach, Pirmasens, Lindau, Zweibrücken a Idar-Oberstein).

Infrastruktura

V Porýní-Falcku fungují 4 mezinárodní letiště s napojením na vnitroněmecké a evropské trasy (Bitburg, Speyer/Ludwigshafen, Zweibrücken a Frankfurt-Hahn). Posledně jmenovaný Frankfurt-Hahn patří mezi nejdůležitější nákladní letiště SRN. V jízdním dosahu 1–2 hodin od hlavního města Mainz leží velká mezinárodní letiště Frankfurt nad Mohanem a Bonn/Köln. Země disponuje nejhustší silniční sítí Německa. Na km2 plochy připadá téměř 1000 m silnic, celoněmecký průměr představuje 640 m/km2. Hustota silniční a dálniční sítě je dána geografickou polohou na ose sever-jih a východ–západ. Splavné řeky, využívané i pro nákladní přepravu a patříci k systému tzv. spolkových říčních cest, jsou Mosela (Mosel) a  Rýn (Rhein). Současně představuje RLP jednu z nejvýznamnějších evropských destinací vojenského letectva (letecké základny NATO Ramstein, Spangdahlen a uzel Büchel).

Správa země

Zákonodárným orgánem je parlament (Landtag). Poslanci jsou voleni v 51 volebních obvodech na 5 let. V současné době se sněmovna nachází v 15. volebním období (2006–2011). Sestává ze 101 poslanců, pracuje v ní 13 výborů.

Předseda parlamentu:

 • Joachim Mertes (SPD)

Rozdělení křesel :

 • frakce  SPD (53 křesel)
 • frakce CDU (38 křesel)
 • frakce FDP  (10 křesel)

Kabinet sestává ze 7 ministrů, ministerským předsedou je Kurt Beck (SPD), který zastává současně funkci celospolkového předsedy SPD. Stejně jako další spolkové země je i Porýní-Falcko zastoupeno zplnomocněncem vlády v Berlíně (zastoupení při Spolku) a v Bruselu. 

 • Ministerský předseda – Kurt Beck (SPD)
 • Ředitel státní kanceláře – státní tajemník Martin Stadelmaier
 • Zplnomocněnec vlády  při Spolku a v EU – státní tajemník Dr. Karl-Heinz Klär
 • Ministr hospodářství, zemědělství, dopravy a vinohradnictví – Hendrik Hering; Dr. Carsten Kühl, státní tajemník; Prof. Dr. Siegfried Englert, státní tajemník
 • Ministr vnitra a sportu – Karl Peter Bruch
 • Ministr financí – Prof. Dr. Ingolf Deubel
 • Ministryně práce, sociálních věcí, zdravotnictví, rodiny a žen – Malu Dreyer
 • Ministryně vzdělání, vědy, mládeže a kultury – Doris Ahnen
 • Ministryně životního prostředí, lesnictví a ochrany spotřebitele státní ministryně  Margit Conrad, MdL
 • Ministr spravedlnosti – Dr. Heinz Georg Bamberger

zpět na začátek

2. Hospodářství země

Více než kteroukoliv jinou spolkovou zemi postihl RLP v posledních letech spíše než všeobecný hospodářský pokles, specifický fenomén konverze, tj. důsledky odzbrojování, rušení vojenských základen atd. V souvislosti s odsunem německých, amerických a francouzských jednotek se např. bez využití ocitlo ku konci roku 2005 na 616 objektů a dalších nemovitostí o rozloze více než 12.000 ha, projevily se výpadky v domácí spotřebitelské poptávce a další nepříznivé makro-i mikroekonomické konsekvence. „Ztratilo“ se  přes 100 tisíc souvisejících civilních i vojenských pracovních míst a řetězově ztráty se nevyhnuly ani dalším odvětvím jako jsou dráhy, telekomunikace apod. Zdá se, že země se nicméně za pomoci prostředků EU, spolku a vlastních zdrojů  včetně nasazení projektů PPP se situací rychle  a úspěšně vyrovnává. Silně je ze strany státu podporováno zahraniční angažmá firem a motivace malého a středního stavu včetně technologických inovací.

Často se proto uvádí se, že základ ekonomického úspěchu RLP tvoří tři pilíře: zahraniční obchod, vyspělý průmysl a stabilní střední stav. Exportní kvótou 46 %, t.j. podílem vyvezené produkce na objemu domácí výroby, je RLP např. na prvním místě mezi všemi spolkovými zeměmi. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že u podniků do 500 zaměstnanců, které jsou nositeli majoritní části objemu exportu, je dnes téměř 30 % produkce určeno rovněž k vývozu. Nejznámějším průmyslovým výrobcem je evropský, resp. světový chemický gigant BASF se sídlem v Ludwigshafenu.

Mezi významná odvětví patří výroba stavebních hmot, plastů, chemikálií a léčiv, speciálních nákladních automobilů, důlních a stavebních strojů, kožedělných a obuvnických strojů. Tradičním odvětvím je kožedělný průmysl, na který navazuje dnešní výroba módních doplňků a obuvi, dále dřevozpracující a sklářský průmysl včetně produkce lékařské techniky a optiky. Na vzestupu je letecký průmysl,  zejména výroba sportovních a ultralehkých letadel.Image země podporuje rovněž tradiční vinohradnictví , především v úrodných údolích kolem řeky Mosely a Rýna včetně exportu vína. S dvoutřetinovým podílem na objemu celoněmeckých sklizní vinné révy a 90 % podílem na exportu vína, je  RLP absolutní německou jedničkou. Výhodným vývozním a prezentačním artiklem je rovněž turistický ruch. Soustřeďuje se  kolem tzv. Horního Středoporýnského údolí (Oberes Mittelrheintal), zapsaného vedle dalších pamětihodností země na listinu UNESCO. 

Hrubý domácí produkt, produktivita práce: V posledním desetiletí rostl HDP země pomaleji než celoněmecký průměr. Pokulhával i za skupinou starých spolkových zemí. Zatímco v SRN se zvýšil v uvedeném období o 15,9 %, v RLP jen o 14,9 %  Dokonce o 2,5 % méně, než ve starých spolkových zemí.  Recese prvních let milénia se logicky nevyhnula ani Porýní-Falcku, i když jeho vývoj, mj. jako konsekcence masivní konverze, zcela neodpovídal celoněmeckému trendu. K největšímu propadu růstu HDP došlo v RLP  v roce 2001 (v SRN až v roce 2003), naopak v roce 2004 byl překvapivě zaznamenán poměrně slušný růst. Poslední dva roky kopírují trendy celé ekonomiky. 

Srovnání růstu  HDP RLP a SRN (na základě hodnoty mld.EUR stálých cenách) – v %
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Porýní -Falcko 2,8 -1,2 1,2 -0,6 2,4 0,8 2,7
Německo 3,2 1,2 1,2 -0,2 1,3 0,9 2,7

Zdroj: Destatis, 2007

K výraznému oživení hospodářství došlo v roce 2006. HDP ve stálých  cenách vzrostl o 2,7 %, obdobně jako na začátku tisíciletí (2000:+2,8 %). Růst tím odpovídal jak průměru SRN, tak i starých spolkových zemí (bez Berlína) a byl mezi nimi dokonce čtvrtý největší. Nominálně stoupl HDP země v roce 2006 o 3 %. Jeho hodnota  překročila poprvé hranici 100 mld. EUR. Objemem 100,72 mld. EUR se RLP podílelo v roce 2006 celkem 4,4 % na hodnotě HDP SRN.

HDP RLP 2002 – 2006 v běžných cenách (hodnota v mld. EUR, index  v %)
2002 2003 2004 2005 2006
Celkem Index 02/01 Celkem Index 03/02 Celkem Index 04/03 Celkem Index 05/04 Celkem Index 06/05
93,35 2,50 93,63    0,3  96,49    3,1  97,79    1,3  100,72 3

Zdroj: Destatis, 2007

Efektivnost výkonu hospodářství RLP měřená produktivitou práce (tj. hodnotou vytvořeného  HDP ve stálých cenách na pracovníka) je značná a meziročně stoupá. V běžných cenách připadlo v roce 2006 na jednoho zaměstnance 56.000 EUR (průměr za SRN činil 59.000 EUR). V přepočtu na pracovní hodinu rezultuje pro RLP výsledek 40 EUR (průměr  SRN: 41 EUR).  

Vývoj odvětvív letech 1991 až 2006 se rovněž  částěčně odlišoval od celoněmeckých trendů, jak ilustruje následujícící tabulka. Výrazně se propadlo oproti SRN především stavebnictví.

 
  Porýní- Falcko Německo
Zemědělství, lesnictví, rybářství 2,20 % 6 %
Průmyslová výroba (bez stavebnictví) 7,20 % 15,50 %
Stavebnictví -33,30 % -22,70 %
Obchod, pohostinství a doprava 25,70 % 34 %
Finanční služby, služby pro podniky 46,40 % 52,30 %
Veřejné a soukromé služby 16,90 % 24,60 %
Celkem 17 % 26,50 %

Zdroj: materiály Ministerstva hospodářství, dopravy, zemědělství a vinohradnictví RLP

Kolem 66 % se na tvorbě HDP podílejí dnes služby, více než čtvrtinou zpracovatelský průmysl.

Výkon odvětví v roce 2006 - v mld. EUR, podíly v %
  2006 Podíl
Zemědělství, lesnictví, rybářství 1,47 1,61 %
Průmyslová výroba (bez stavebnictví) 25,78 28,40 %
Stavebnictví 3,57 3,93 %
Obchod, pohostinství a doprava 15,94 17,57 %
Finanční služby, služby pro podniky 22,59 24,89 %
Veřejné a soukromé služby 21,40 23,58 %
Celkem 90,75 100,00 %

Výkon odvětví se v roce 2006 zvýšil celkově o 4,2 % (v SRN o 5,5 %). Probouzí se stavebnictví, které vzrostlo ve stálých cenách dvojnásobně oproti neměckému průměru, o 7,7 % (SRN: 3,6 %). Služby rostly obdobně jako v SRN (+ 1,8 %), nejsilnější růstové impulsy přišly ze sektoru obchod, pohostinství a doprava (+ 3,2 %).   

Trh práce

Nezaměstnanost v RLP se pohybuje v posledních letech výrazně pod celoněmeckým průměrem. V roce 2005 představovala 8,8 % (SRN: 11,7 %) a byla tak třetí nejmenší ze všech spolkových zemí za Bádensko-Virtenberskem (7 %) a Bavorskem (7,8 %). V roce 2005 bylo zaměstnáno 1.813 tisíc osob, bez zaměstnání bylo 79 tisíc lidí. Podle předběžných údajů se nezaměstnanost v roce 2006 dále lehce snížila, o zhruba 17.000 osob. 

Vývoj nezaměstnanosti a mezd
    1995 2004 2005
Počet nezaměstnaných v tis. 134 155 179
Volná místa v tis. 23 22 24
Počet krákodobých zam v tis. 5 7 6
Míra nezaměstnanosti celkem v % 7,6 7,7 8,8
Míra nezam. závislých prac. v % 8,5 8,6 9,9
             ženy v % 8,8 7,8 9,7
             muži v % 8,3 9,2 10
             mladí pod 25 let v % 8,6 8,3 10,8
Hrubá měs. mzda ve výrobní sféře EUR 11.185,80 11.823,30
Výdaje 11.469,60 11.699,60 11.974,60 12.170 12.738,60
Saldo -885,9 -884,8 -1.016,90 -984,7 -960,6
Saldo/po očištění o příjmy penz.fondů -864,1 674 -715,10 -623,6 -389,8

Zdroj: Ministerstvo financí Porýní-Falcka (březen 2007)

Již  rok 2006 dopadl podle aktuálních údajů lépe, než se čekalo. Lze to dle oficiálních míst přičíst strukturálním změnám, šetření na personálních výdajích a poklesu nákladů na zabezpečování azylantů. Svou pozitivní roli sehrálo hospodářské oživení včetně pozitivního vývoje pracovního trhu. Výběr daní překročil poprvé opět hodnotu úspěšného roku 2000.

Celkem činily v roce 2006daňové příjmy rozpočtu  8,428 mld. EUR, což představuje nárůst oproti roku 2005 o 10 %. Slibně se vyvíjela zejména DPH, příjmy korporátních daní, ale i výběr daňe z příjmů. Spolu s ostatními plusovými položkami dosáhly celkové příjmy země  10,815 mld. EUR, t.j. +7 %. Výdaje 2006 se meziročně zvýšily o 2 %, přitom však byly o 69 mil.EUR menší, než předpokládal plán.

Zahraniční obchod

Porýnsko-falcký průmysl je dlouhodobě výrazně orientován na vývoz. Jeho exportní výkonnost je vůbec největší mezi všemi tzv. plošnými spolkovými zeměmi. (plošnými zeměmi jsou míněny všechny země s výhradou přístavů – městských spolkových zemí Hamburk a Brémy, dále i Berlín). Exportní kvóta (podíl vyrobené a vyvezené produkce) činí 46 %. Celkový objem obchodu v posledních letech trvale roste, obchodní bilance je stále aktivní. Oproti roku 2000 byl docílen v roce 2006 přírůstek exportu o 48 %, hodnota importovaného zboží se zvýšila v uvedeném období o 29 %. Pozitivní saldo obchodní bilance země se v uvedeném období více než zdvojnásobilo. Na celkových exportech SRN se podílela RLP v roce 2006 více než 4 %, na dovozech kolem 8 %. Objem vývozů 2006 dosáhl hodnoty 36.307 mil. EUR (meziroční +6,8 %), dovozů 23.588 mil. EUR (+13,4 %).

Hlavními obchodními partnery země jsou v obou směrech s více než 60 % země EU. Na prvním místě mezi vývozními i dovozními trhy RLP je s podílem přes 10 % na objemu ZO sousedící Francie.

 
  2000 2004 2005 2006
  mil.EUR mil.EUR index 04/03 mil. EUR index 05/04 mil.EUR index 06/05
Vývoz 24 531 31 700 11 % 34 100 7,50 % 36 307 6,80 %
Dovoz 18 285 19 800 5,70 % 22 006,3 7,80 % 23 588 13,40 %
Obrat 42 816 51 500 * 56 206,3 9,10 % 59 895 6,56 %
Saldo 6 246 11 900   12 093,7   12 719  

Zdroj: Destatis a Statistický úřad Porýní-Falcka (březen 2007)

Rok 2006 znamenal rekordní výsledek jak na straně exportu, tak i importu. Rychlejší vzestup objemu importu je připisován rostoucím cenám nafty a dalších surovin, na druhé straně indikuje zesílení vnitřní poptávky. Obdobně jako v celém Německu začal nadprůměrně vzrůstat obchod se třetími zeměmi. Jeho tempo převýšilo v obou směrech vývoj se zeměmi  EU, respektive i se státy eurozóny. Import ze třetích zemí se zvýšil o 19,7 %, exporty  o 9,1 %.

Teritoriální struktura ZO

Nejdůležitějšími exportními trhy byly v roce 2006 Francie, USA a Velká Británie, a to s podílem téměř 30 %. Rovněž kolem třetiny porýnsko-falckých importů se realizuje se třemi státy, s Belgií, Francií a Nizozemím.

Největší obchodní partneři RLP 2006 (podíly na exportu a importu země v %)
Vývoz  Dovoz
země podíl země podíl
Francie 11,20 % Belgie 12,40 %
USA 8,80 % Francie 11,90 %
VB 7,90 % Nizozemí 11,80 %
Itálie 7,70 % USA 6,60 %
Španělsko 6,10 % Itálie 6,50 %
Belgie 5,30 % Čína 4,80 %
Nizozemí 5,30 % Španělsko 3,70 %
Rakousko 4,40 % Rakousko 3,20 %
Polsko 2,80 % VB 3,20 %
Čína 2,20 % Švýcarsko 3,20 %
Rusko 2 % Rusko 3,10 %
Česká rep. 2 % Švédsko 2,50 %
Turecko 1,90 % Polsko 2,50 %
Švédsko 1,70 % Česká rep. 2,20 %

Zdroj: Destatis a Statistický úřad Porýní-Falcka (březen 2007)

 
  Vývoz Dovoz
EU 63,30 % 67,30 %
Ostatní Evropa 10,20 % 9,50 %
Amerika 12,50 % 10,40 %
Azie 10,70 % 11 %
Afrika 2,40 % 1,60 %
Austrálie a Oceánie 0,90 % 0,20 %

Zdroj: Destatis a Statistický úřad Porýní-Falcka (březen 2007)

Komoditní struktura

Import

Největší dovozní položkou je dlouhodobě skupina polotovarů pro chemickou výrobu, plastů a farmaceutických produktů, která se podílí  na celkových dovozech více než 10 %. Zhruba ve stejném rozsahu se importují nákladní vozy a speciální automobily, podvozky, karoserie a další díly pro nákladní vozy. Kolem 5 % dovozů představují výrobky z minerálních olejů, následují důlní a stavební stroje a stroje na výrobu stavebních hmot.

Export

Charakteristickým rysem je převažující vývoz hotové produkce. Na prvním místě  je zhruba s 13 % podílem export nákladních automobilů a speciálních vozidel, kolem 10 %  tvoří umělé hmoty a výrobky z plastů, rovněž zhruba 10 % se podílí na vývozech produkty chemického průmyslu. Na dalších místech jsou farmaceutické výrobky, autodíly, důlní a stavební stroje, jakož i kovové zboží. Typickým vývozním artiklem země jsou kvalitní potraviny a nápoje, zejména proslulá vína z Moselské oblasti.

zpět na začátek

3. Hospodářské vztahy Porýní – Falcka s ČR

Vzájemný zahraniční obchod

Od roku 2004 prudce rostou vývozy RLP do ČR. Během tří let se zvýšily o téměř 36 %. V roce 2006 dosáhly 726,14 mil. EUR, tj. plus 18,3 %. Razanci růstu našeho importu prozatím neodpovídá české exportní anganžmá, i když meziročně v období 2006/2005 rovněž podstatně vzrostlo, a to o 17,9 %. Vzájemná bilance je pro ČR negativní. Objem českého exportu do RLP dosáhl 519 mil.EUR, importováno bylo zboží a další statky za 726,14 mil.EUR. Celkový obrat činil v roce 2006 celkem 1.245,14 mil. EUR. Meziročně se rovněž výrazně zvýšil, o 18,14 %.

 
  2004 2005 2006
  mil.EUR index 04/03 mil. EUR index 05/04 mil.EUR index 06/05
Vývoz do ČR 535 * 613,8 14,70 % 726,14 18,30 %
Dovoz z ČR 501 * 440,13 -12,00 % 519 17,90 %
Obrat 1036   1053,93 1,70 % 1245,14 18,14 %

Zdroj: Destatis (březen 2007),  dopočty OEÚ

Podle německých statistických údajů se podílel v roce 2006 export z RLP na celkových vývozech SRN do ČR, tj. na našem dovozu 3,25 %. Na importech, t.j. na našem exportu do SRN, se RLP podílelo v témže roce 2,35 %.  Při posuzování významu této obchodní relace a jeho poměrně malých podílů na celkovém objemu ZO ČR se SRN je třeba si uvědomit statistický efekt velkých čísel. Vzájemný obrat ČR-RLP v roce 2006 (1.245,14 mil.EUR) tak např. převyšuje zhruba o 50 % hodnotu obratu ČR s Norskem (818,1 mil.EUR) či s Finskem (865,4 mil. EUR) a je téměř třikrát větší než s Kanadou (416,48 mil. EUR) nebo Řeckem (443,44 mil. EUR). 

 
  2004 2005 2006
  mil.EUR index 04/03 mil. EUR index 05/04 mil.EUR index 06/05
Vývoz do ČR 535 * 613,8 14,70 % 726,14 18,30 %
Dovoz z ČR 501 * 440,13 -12,00 % 519 17,90 %
Obrat 1036   1053,93 1,70 % 1245,14 18,14 %

Zdroj: Statistický úřad spolkové země Rheinland-Pfalz (březen 2007),  dopočty OEÚ

Význam obchodu s Českou republikou v posledních letech roste, což ilustruje i postupné posouvání ČR na přednější místa žebříčku hlavních obchodních partnerů. Patrné je to především u exportu RLP. V roce 2006 tak byla ČR s podílem 2 % na exportech RLP již 12.nejdůležitějším exportním trhem země  a s 2,2 % podílem na importech zaujala 14. pozici. 

Postavení  ČR v  ZO Porýní – Falcka
  Vývoz RLP Dovoz RLP
  Pozice ČR Podíl ČR Pozice ČR Podíl ČR
2004 14. 1,68 % 12. 2,50 %
2005 13. 1,80 % 15. 2 %
2006

12i>Informační portál státní správy pro občany (státní správa, komunální správa, veřejné zakázky) – http://www.verwaltung.rlp.de

Informace pro ponikatele: svazy, portály

Průmyslová a hospodářská komora - IHK Rheinland Pfalz

Řemeslnická komora - Handwerkskammer Rheinland - Pfalz

Cestování, turistika, kultura, užitečná spojení

Vlak, autobus

Letecké spojení

Bezpečnost

Turistika

Města

Kultura

Media on-line

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek