Identifikace bariér v oblasti ochrany duševního vlastnictví

20. 2. 2009 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Součást článku Podnikání bez bariér. Bariéry v oblasti patentů můžeme definovat z několika hledisek. Jaké aspekty zde hrají roli? Jde o zavedení jednotného patentového systému, přiměřenost patentové ochrany a cenovou dostupnost, kvalitu i vymahatelnost patentů.

Hlavní bariéry v oblasti patentů na evropské úrovni lze definovat takto:

(Při definici jednotlivých bariér bylo vycházeno mimo jiné z konzultace podnikatelů účastnících se Kulatého stolu Hospodářské komory ČR k bariérám na vnitřním trhu, který se konal dne 23. října 2008 v Praze)

Jednotný patentový systém

Podnikatelé si především stěžují na neexistenci jednoduchého centralizovaného patentového systému, který by umožnil platnost a snadnou vymahatelnost uděleného patentu ve všech evropských zemích. Přes 75 % českých podnikatelů považuje patent Společenství za naprosto nezbytný, 90 % evropských podnikatelů se dokonce domnívá, že absence jednotného patentového systému podnikatelům přímo škodí.

Cenová dostupnost patentů

Podnikatelé, zejména pak malé a střední firmy, považují za největší bariéru patentového systému jeho nákladnost. Pokud pomineme náklady na vlastní vynálezeckou činnost vedoucí k vynálezu, představuje mezinárodní patentová ochrana zcela nepřiměřenou částku. Jen náklady na překlad podkladů pro udělení patentu představují asi 12 500 eur, náklady na spory týkající se patentů se podle jurisdikce členského státu pohybují v rozmezí 50 000–200 000 eur v první instanci a 40 000–150 000 eur ve druhé instanci (EPO Facts and Figures 2006). Tyto náklady jsou podle podnikatelů zcela nepřiměřené a neakceptovatelné.

Vymahatelnost patentů

Podnikatelé si stěžují na skutečnost, že v rámci ochrany svého narušeného patentového práva v několika státech musí vést v každé dotčené zemi zvláštní spor podle místních procesních pravidel.

Kvalita patentů

Podnikatelé jsou ohrožováni některými převážně zahraničními patenty nízké kvality a oceňují tedy stávající vysoké kvalitativní nároky na udělení Evropského patentu. Ve stejné chvíli se ale domnívají, že splnění kvalitativních nároků by nemělo snižovat dostupnost patentů zejména pro malé a střední podniky.

Přiměřenost patentové ochrany

Podnikatelé považují v některých případech ochranu patentových práv za nadbytečnou. Zejména se jedná o případy, kdy důsledné dodržování patentových práv brání inovacím.

Podnikání na vnitřním trhu EU a ochrana duševního vlastnictví

Stav evropské legislativy v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Stav české legislativy v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Návrhy řešení v oblasti ochrany duševního vlastnictví

zpět na obsah článku Podnikání bez bariér

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek