Indie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

6. 9. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

Indická ekonomika je podle posledního publikovaného žebříčku sestaveného Světovou bankou sedmou největší ekonomikou na světě a mezinárodní Měnový fond předpovídá, že se Indie v roce 2017 posune o jednu příčku výše. Vděčí za to rychlému růstu hospodářství, který v posledních letech dosahoval kolem sedmi procent a Indie se tak od roku 2015 stala nejrychleji rostoucí velkou ekonomikou.

Motorem růstu indické ekonomiky není na rozdíl od jiných rychle rostoucích zemí export, ale domácí spotřeba. Indie tak dlouhodobě vykazuje hluboké záporné saldo na obchodním účtu platební bilance, které dosahuje kolem 100 miliard dolarů ročně. Výrazně vyšší objem dovozů do Indie přitom mimo jiné ukazuje, že světoví exportéři se na indickém trhu ve srovnání s domácí konkurencí velmi dobře prosazují. Naopak indické firmy mají na zahraničních trzích zřejmě nižší konkurenceschopnost nebo se zatím „spokojí“ s rychle rostoucí poptávkou v Indii, která je vydatně živená hospodářským růstem. Rychle rostoucí trh je pro český export nepřehlédnutelnou příležitostí.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Automobilový průmysl

Indie je jedním z největších výrobců vozidel na světě. Ve finančním roce 2015-2016 bylo vyrobeno 23,96 milionů vozidel. Z toho 80 % připadlo na jednostopá vozidla. Podíl dvoustopých vozidel na přepravu osob dosáhl 14 % celkové výroby. Podíl tříkolek a nákladních vozidel činil shodně 3 %. Celkově se meziročně produkce zvýšila o 2,58 %, podstatně rychleji však rostl segment automobilů, který si meziročně přispal zvýšení objemu produkce o 7,24 %. Příležitosti pro české firmy spočívají v alespoň částečné výrobě (montáži) osobních i nákladních vozidel včetně traktorů, ale také ve výrobě automobilových komponentů s indickými partnery v rámci společných podniků.

Civilní letecký průmysl

Poptávka po letecké dopravě daná rozlohou indického subkontinentu a zlepšující se životní úrovní dynamicky stoupá. Tím vzniká tlak na výstavbu nových letišť, modernizaci a zvyšování kapacity letišť stávajících. V Indii funguje více než  400 letišť. V největších městech (Bengalúru, Dillí, Hajdarábádu, Kočínu a Mumbaí) jsou letiště provozována soukromými společnostmi a zejména tato letiště prošla nebo procházejí modernizací. Plánuje se výstavba nových letišť v Goa, Ahmedabadu, Trivandru a Sikkimu. Velké množství letišť však prakticky není nevyužíváno. Letištím scházejí moderní radarové a navigační systémy k řízení leteckého provozu. Zvyšující se poptávka po letecké dopravě se promítá i do potřeby rozšiřování letadlového parku včetně letadel s nižší přepravní kapacitou, která jsou vyráběna v ČR a hodí se pro provoz v odlehlých oblastech. Počet vnitrostátních letenek prodaných ve finančním roce 2014-2015 dosáhl 70 milionů. Nová vládní politika rozvoje letecké dopravy chce vytvořit takové podmínky, aby se počet letenek zvýšil na 300 milionů v roce 2022 a dokonce 500 milionů v roce 2027. Indie se celkovým počtem prodaných letenek řadí mezi deset největších trhů na světě a má vizi stát se součástí vedoucí trojice pomyslného žebříčku. Údržba a oprava letadel se musí provádět v zahraničí, domácí servisní kapacita není dostatečná. Příležitosti mají české firmy v doprovodných službách, včetně školení pilotů a dispečerů letového provozu. Šanci mají rovněž dodavatelé dílů a komponent včetně motorů pro letecký průmysl.

Energetický průmysl

Nedostatek elektrické energie v určitých oblastech a časté výpadky v dodávce proudu představují zásadní překážku rozvoje indické ekonomiky. Zlepšující se životní úroveň obyvatelstva a vládou podporovaný růst průmyslové výroby v rámci konceptu Make in India bude nadále zvyšovat poptávku po elektřině. Velká očekávání jsou spojována s obnovitelnými zdroji energie a s jadernou energetikou. V plánu je obrovské navýšení kapacity solárních elektráren (z  5000 MW na 100 000 MW instalovaného výkonu) a také větrných elektráren (o více než 60 000 MW instalovaného výkonu). Počítá se s rozvojem biomasy a také lepším využití vodního potenciálu včetně přečerpávacích vodních elektráren. Instalovaný výkon jaderných elektráren by se měl do roku 2022 více než zdvojnásobit na 13 500 MW a za dalších deset let by měl dosáhnout 63 000 MW. Vedle výstavby vlastních indických reaktorů se počítá s dodávkami elektrárenských bloků z Ruska, USA a Francie. Čeští dodavatelé budou moci využít výhod znalosti zahraničních technologií a skutečnosti, že mohu nabídnout kompatibilní řešení.

Chemický průmysl

Spotřeba chemických výrobků na hlavu je v Indii hluboko pod světovým průměrem. Dovoz chemikálií je relativně méně zatížený cly. Šance na indickém trhu vidí i zahraniční investoři. Podle analýzy společnosti Tata by měla výroba chemikálií v Indii do roku 2019 díky průměrnému devítiprocentnímu růstu překročit hranici 200 mld. USD. Poroste například spotřeba léčiv a s rozvojem intenzivního zemědělství také používání chemických hnojiv a agrochemických produktů. V českém vývozu se tradičně prosazují některé chemikálie, které jsou určené pro další průmyslové zpracování, například v elektrotechnickém průmyslu.

ICT

Indický ICT sektor patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím sektorům indické ekonomiky a hraje důležitou roli při její transformaci. Potenciál potvrzuje přítomnost klíčových globálních společností v Indii, kterou charakterizuje mimo jiné vysoký příliv zahraničních investic (17,6 mld. USD v období 2000 – 2015). Indie se stala globálním centrem poskytování sdílených  služeb, ale také vývoje počítačových programů. Přestože Indie patří k zemím s nejvyšším počtem obyvatel s připojením k Internetu, má zatím ještě stále velké rezervy v rozvoji vysokorychlostních sítí, v digitalizace služeb a digitální gramotnosti. Vláda proto připravila program Digital India, který si vyžádá investice v řádech desítek miliard USD v následujících pěti letech.

Kovozpracovatelský průmysl

V českém vývozu se prosazuje ocel a výrobky z oceli. Indie nadále dováží významné množství nástrojové oceli, protože domácí výroba nedosahuje takového objemu, aby stačila pokrýt poptávku po tomto druhu oceli v různých oblastech průmyslové výroby. Indická vláda v tomto směru dokonce projevila zájem o převod českých technologií výroby nástrojové oceli. S úspěchem se na indickém trhu prosazovaly v uplynulém období také například ocelové nádoby na plyn.

Obranný průmysl

Indie je největším dovozcem zbraní na světě. Stále se jí nedaří obrátit převahu objemu dovozů zbraní a vojenské techniky nad domácí výrobou vyjádřenou poměrem 7:3. Příležitost k uplatnění budou mít špičkové české technologie, které se prosazují celosvětově – například radiolokátory. Stejně tak mají šanci české firmy s nabídkou modernizace techniky ruské provenience. Politické ambice Indie budou udržovat tlak na posilování bojeschopnosti a tím i na vyšší výdaje na nákup techniky. Indie usiluje o diverzifikaci dodavatelů (mezi standardní patří Rusko, Izrael, Velká Británie, Francie atd.). Velmi dynamicky se rozvíjí spolupráce s obranným průmyslem USA. Indická vláda do značné míry liberalizovala příliv přímých zahraničních investic do domácího obranného průmyslu a zrychlila vydávání povolení na zbrojní výrobu soukromým firmám s cílem podnítit vytváření společných podniků zabývajících se výrobou zbraní a vojenské techniky a podpořit přísun moderních zahraničních technologií. Zároveň však v nové koncepci nákupní politiky vláda prosazuje vyšší podíl domácí přidané hodnoty v rámci iniciativy Make in India.

Sklářský a keramický průmysl

České sklářské firmy v posledních letech věnují indickému trhu velkou pozornost. Zvyšující se životní úroveň střední příjmové třídy stimuluje poptávku po kvalitnějších dekorativních výrobcích ze skla. Výstavba reprezentativních rezidenčních komplexů, nákupních center, luxusních hotelů a nových letištních hal pak představuje šanci pro velkoprostorové sklářské instalace. Na indickém trhu se prosazují i skleněné komponenty na oděvech a skleněná bižuterie pocházející z českých skláren.

Strojírenský průmysl a těžební průmysl

České strojírenství se může opřít o dlouholetou tradici dodávek do Indie a velice dobré jméno především u obráběcích strojů. Indické státní podniky potřebují modernizovat vybavení svých strojírenských provozů a posílit konkurenceschopnost ve vztahu k dovozu. Dynamicky rostou nové kapacity vytvářené soukromým sektorem, jež budou mít perspektivně dominantní postavení. Výrazným znakem uplynulého období byla skutečnost, že se strojírenské firmy začaly opět prosazovat na indickém trhu a to nejen dodavatelsky, ale také výrobní spoluprací a prostřednictvím zakládání společných podniků. Pokud jde o těžební průmysl, příležitosti jsou především v těžbě uhlí. Přestože má Indie jedny z největších zásob uhlí na světě, musí uhlí dovážet. Ve fiskálním roce 2015-2016 bylo v Indii vytěženo 640 mil. tun uhlí a vláda ve spolupráci se státní společností Coal India usiluje o to, aby bylo možné do roku 2019-2020 zvýšit celkovou těžbu na jednu miliardu tun ročně. Produktivita těžby je v důsledku absence moderních technologií zatím relativně nízká. Převažuje povrchová těžba s podílem 93 % z celkového objemu. V hlubinné těžbě, která by se měla do budoucna více rozvíjet, mají české strojírenské firmy výhodu, protože disponují technologiemi, jejichž zavádění do praxe je v Indii teprve na začátku. 

Textilní průmysl

Uplatnění nalézá v Indii příze pro další průmyslové využití v textilním, ale také například v papírenském průmyslu. K výrobkům z příze, které se do Indie z České republiky vyvážejí, patří i provazy a lana. O indický trh se aktivně zajímají i čeští výrobci oděvů patřících do vyššího cenového segmentu.

Služby

Indický trh nabízí celou řadu zajímavých obchodních a investičních příležitostí v jednotlivých sektorech služeb. Ve finančních službách je tento prostor již nyní využíván. K dalším perspektivním oblastem patří zejména cestovní ruch a dopravní služby, zejména v letectví. Velký potenciál má přijímání studenů na české vysoké školy. Indii patří jedno z předních míst v počtu studentů/samoplátců odcházejících studovat do zahraničí (tradičně do Velké Británie, ale nově také ve velké míře do USA, Kanady, Austrálie atd.). ČR může nabídnout indickým studentům studium v angličtině, především pokud jde o lékařství, chemii, zemědělství, ekonomii a technické obory.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Indie musí věnovat větší pozornost projektům ochrany životního prostředí i vodohospodářství. Problémem je nedostatek financování a dodržování zákonů. Vláda vyhlásila dva velké programy s potenciálem pro uplatnění dodávek českých firem – Projekt oživení řeky Gangy, která je velmi znečištěná, a projekt „Smart Cities“, který bude řešit infrastrukturu v celkem 100 vybraných indických městech se všemi návaznostmi na inženýrské sítě, kanalizaci, vodní hospodářství a ochranu životního prostředí. Šanci mají české firmy nabízející inteligentní řešení v oblasti řízení a regulace městské dopravy, zavádění ekologicky čistých pohonů, zavádění inteligentních sítí a podpory řízení městských služeb k efektivnímu využívání energií a přírodních zdrojů (vody), podpory využití obnovitelných zdrojů energie, systémů inteligentního řízení veřejného osvětlení, monitorování a diagnostikování poruch v městské infrastruktuře. Jedná se o jednu z klíčových priorit centrální vlády, jakož i vlády jednotlivých svazových států, na jejíž implementaci jsou vynakládány značné prostředky z veřejných rozpočtů, a jejímž prostřednictvím se má zvýšit kvalita života ve městech.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zdravotnictví v Indii má stoupající úroveň, existuje prostor pro české výrobce nemocničního vybavení a zdravotnické elektroniky. S rostoucí kupní silou indické střední třídy roste v Indii počet soukromých nemocnic a klinik, které potřebují moderní lékařské přístroje. Současně se indický zdravotnický průmysl snaží o zavedení vlastní výroby a kopírování dovážených produktů.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství je stále velmi významným sektorem indického hospodářství. Podílí se 14,5 procenty na tvorbě HDP a zaměstnává téměř polovinu práceschopného obyvatelstva. Vláda usiluje o zajištění zavlažování rozsáhlých ploch a o úsporné zacházení s vodou. Zvyšuje se také prodej umělých hnojiv a použití mechanizace, především traktorů a dalších zemědělských strojů s cílem maximalizovat výnosy na hektar a minimalizovat ztráty.

Potravinářství se může v Indii vzhledem k rostoucímu počtu obyvatelstva opřít o rostoucí poptávku. Přičemž zlepšující se životní úroveň se promítá do změny spotřebitelských vzorců a větší šanci tak mají západní potraviny. Na trhu se ve větší míře uplatňují například cereálie a to i na bázi ovesných vloček. Poptávka je po kvalitním bílém máku, který se pěstuje v ČR a má uplatnění mimo jiné jako příměs do indického koření. Indie dováží celou řadu potravin a mezi ně patří například také ocet. Zvyšuje se i zájem o racionální zdravou výživu – např. alternativní sladidla, jako je melasa.

Pivo patří v Indii po whisky k nejoblíbenějším alkoholickým nápojům a produkce piva každým rokem rychle roste. Indické pivovary produkují pivo „mild“ (4-5 % alkoholu) a „strong“ (6-8 % alkoholu), které se prodává nejčastěji v 650 ml lahvích. Clo na dovoz piva představuje 100 % hodnoty zboží, proto jdou velké nadnárodní pivovarnické skupiny raději cestou vaření piva přímo v Indii. Potenciál pro prodej českého piva v Indii není malý, neboť existuje poměrně slušné povědomí o ČR jako pivní velmoci a Indům české pivo chutná. S rostoucí spotřebou piva mají šanci čeští producenti chmele.

Zpracovatelský průmysl

Konkrétně jde především o dřevozpracující a papírenský průmysl. Dřevo jako surovina má v Indii stále mnohem širší uplatnění než v průmyslově vyspělých zemích. Je důležitým materiálem v celé řadě oborů od výroby nábytku až po stavebnictví. Zpracování dřeva má vazbu i na papírenský průmysl, který má před sebou velmi dobrou perspektivu, protože spotřeba papíru na obyvatele je v Indii hluboce pod průměrem vyspělejších zemí. Dominantním zdrojem energie je v Indii uhlí. Indie má sice jedny z největších zásob uhlí na světě, ale toto uhlí je nekvalitní a není koksovatelné. Indie proto dováží koks.

Železniční a kolejová doprava

Indie se intenzivně věnuje rozvoji meziměstské a městské dopravy, která zdaleka nestačí pokrýt poptávku. Výstavba metra probíhá nebo se plánuje v řadě indických metropolí. Zvažují se nové trolejbusové či tramvajové linky. Indické železnice potřebují zásadní modernizaci, novou infrastrukturu, zvýšení bezpečnosti při současném zvýšení rychlosti, obnovu a zásadní doplnění vozového parku, zlepšení uživatelského komfortu a zvýšení přepravní kapacity. V následujících letech má být stávající délka 114 tisíc kilometrů železnic navýšena na 138 tisíc kilometrů. Počet denně přepravených osob se má zvýšit z 21 miliónů na 30 miliónů a roční objem přepraveného nákladu z jedné miliardy na 1,5 miliard tun. Celkový objem vynaložených finančních prostředků je plánován na 140 mld. USD, velkou část z nich pak budou tvořit soukromé investice. Podílet se budou i zahraniční partneři, jako v případě rychlodráhy mezi Mumbaí a Ahmedabadem, jejíž výstavbu bude z více než 80 procent úvěrovat Japonsko. Příležitosti mají české firmy v dodávkách vlastních řešení, v subdodávkách s místními nebo zahraničními partnery i ve výrobě v rámci společných podniků v Indii. Všeobecně je problémem velkých indických měst znečištění ovzduší, na němž nesou z velké části vinu naftové motory a kvůli nařízení nejvyššího soudu musí indická železnice reagovat na to, že lokomotivy s naftovými motory mají omezený vstup do velkých měst.

 

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8406 - Turbíny na páru vodní nebo jinou

HS 8411 - Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

HS 8402 – Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

HS 8481 – Kohouty ventily aj. pro potrubí kotle vany aj.

Chemický průmysl

HS 4702 - Buničina dřevná chemická pro chem. zpracování

HS 2808 - Kyselina dusičná směs kyseliny sírové dusičné

HS 2916 - Kyseliny monokorboxylové acyklické nenasycené

HS 3818 - Prvky chemické zušlechtěné pro elektroniku

HS 3823 - Pojidla pro licí formy ost výr chem průmyslu

Strojírenský průmysl a těžební průmysl

HS 8426 - Jeřáby sloupové otočné pojízdné lanové vozíky

HS 8428 - Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační

HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem

HS 8455 - Stolice tratě válcovací válce pro ně

HS 8457 - Centra obráběcí stroje obráběcí stavebnicové

HS 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů

HS 8459 - Stroje obráb. pro vrtání frézování řezání apod.

HS 9999 - Těžební zařízení

ICT

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 9018 - Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 2203 - Pivo ze sladu

HS 0105 -Drůbež

HS 1004 - Oves

HS 1008 - Pohanka, proso, lesknice kanárská, obilí, ostatní

HS 1106 - Mouka krupice z luštěnin manioku ap ovoce aj

HS 1109 - Lepek pšeničný i sušený

HS 1210 - Šištice chmelové, čerstvé, sušené apod lupulin

HS 2209 - Ocet stolní náhražky z kyseliny octové

HS 2303 - Zbytky škrobárenské řízky řepné bagasa mláto

Obranný průmysl

HS 8710 - Tanky aj vozidla bojová obrněná i se zbraněmi

HS 9301 – Zbraně vojenské ne sečné bodné revolvery apod.

HS 9302 - Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

Vodohospodářský a odpadní průmysl

HS 8413 – Vodní čerpadla

HS 8421 – Stroje na čistění a filtraci vody

CPA 37 - Služby související s odpadními vodami

Sklářský a keramický průmysl

HS 7013 - Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

HS 7018 - Perly imitace perel drahokamů ap ze skla

Zpracovatelský průmysl

HS 2713 - Koks živice petrolejové aj zbytky olejů

HS 4408 - Dýhy,listy na překližky apod,rozřezané,loupané,i hoblov,apod,,‹›

HS 4702 - Buničina dřevná chemická pro chem zpracování

HS 4806 - Papír pergamenový pauzovací aj hlazené papíry

HS 4812 - Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp,

HS 4907 - Známky tiskopisy šekové bankovky akcie apod

Textilní průmysl

HS 5407 - Tkaniny z příze z hedvábí syntetického

HS 5509 - Příze z vláken střižových chemických

HS 5607 - Motouzy šňůry provazy lana i splétané apod

Automobilový průmysl

HS 8703 - Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

HS 8702 - Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

HS 8704 - Vozidla motorová pro dopravu nákladní

HS 8706 - Chassis traktorů vozidel motor osob nákl aj

Železniční a kolejová doprava

HS 8601 - Lokomotivy lokotraktory

HS 8606 - Vagóny nákladní pro žel aj dopravu kolejovou

Civilní letecký průmysl

HS 8802 - Aerodyny ost. lodě kosmické nosiče startovací

HS 8526 – Přístroje radiolok. apod. radiové pro řízení dálkové

HS 8411 - Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines,

Kovozpracovatelský průmysl

HS 7214 - Tyče pruty jiné z železa oceli nelegované

HS 7227 - Tyče pruty válc za tepla z oceli legované ost

HS 7228 - Tyče pruty úhelníky profily z oceli legov ost

HS 7305 - Trouby trubky z železa oceli nad 406,4 mm

HS 7311 - Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli

Služby

CPA 85.42 - Služby v oblasti terciárního vzdělávání

           

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

 

Investice

S liberalizací investičních pravidel se v Indii otevírá prostor pro investiční projekty českých firem. Největší a nejstarší investicí společnosti z ČR v Indii je závod na výrobu automobilů Škoda v Aurangabádu ve státě Maharáštra. V dubnu 2016 zde byl slavnostně otevřen závod společnosti Bonatrans na výrobu železničních soukolí. Úspěšné ale mohou být i investice menších firem, jako například společný podnik na výrobu přístrojů na měření přesnosti ozubených kol společnosti Gearspect v Pune nebo závod na výrobu průmyslových a stavebních výtahů společnosti STROS a indického partnera Esquire.

Z hlediks počtu vytvořených pracovních míst je největším investičním projektem založení dceřiné společnosti HomeCredit ze skupiny PPF v Indii, která rozšiřuje svůj podíl na trhu postupně svou sítí poboček pokrývá jednotlivé svazové státy.

Podíl českých investic v Indii tak postupně roste. Na celkových přímých zahraničních investicích Indie je však zatím nepatrný. Řada českých firem si však uvědomuje, že investicí do výrobního závodu v Indii může překonat řadu dovozních bariér. Indický trh je velmi uzavřený a obtížně přístupný. 

Některé české firmy se na komplikovaném indickém trhu prosazují ve spolupráci se indickými partnery v rámci společných podniků, do nichž vkládají technologie a know-how, přičemž indický partner nabízí vybudované zázemí, distribuční síť, znalosti místních specifik a kapitál. Z hlediska zajímavých odvětví je vidět velký zájem o solární elektrárny. Velký potenciál však má i zemědělství a potravinářství, které je předmětem zájmu zahraničních investorů. Indičtí podnikatelé mají velký zájem o spolupráci formou transferu technologií ve strojírenství, obranném a leteckém průmyslu. V obranném průmyslu se mění vládní politika velkou příležitost cítí velké indické společnosti, které dlouho čekaly na příslušné licence na výrobu zbrojní techniky. Trvá zájem zahraničních investorů o automobilový průmysl, který se opírá mimo jiné o rostoucí kupní sílu a obnovený růst prodejů osobních automobilů v posledních letech.

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Akce

Popis

Termín a místo konání

Veletrh IMTEX 2017

Česká účast na veletrhu obráběcích strojů - komerční akce CzechTrade Bengaluru s podporou velvyslanectví - účast velvyslance na veletrhu.

leden, Bengaluru

Účast české delegace na Summitu partnerství ve Visakhapatnamu

Účast české delegace vedené velvyslancem na hospodářském summitu, který je každoročně jedním z nejvýznamnějších setkání politiků a kapitánů průmyslu.

leden, Visakhapatnam

Prezentace obranného a leteckého průmyslu

Mise českých firem v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu při příležitosti veletrhu Aero India 2017 v Bengaluru nebo v alternativním termínu.

únor, Bengaluru

Veletrhy Art India a India Design

Podpora českých sklářských výrobců na prestižních indických veletrzích.

únor, Dillí

Podnikatelská mise AMSP

Podnikatelská mise ve spolupráci velvyslanectví, ZK CzechTrade v Bengaluru a Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR.

březen, Bengaluru

Prezentace České republiky pro indické cestovní kanceláře

Podpora ekonomického potenciálu plynoucího z incomingové turistiky do České republiky. Networkingová akce na velvyslanectvíve spolupráci s agenturou CzechTourism v předvečer zahájení veletrhu cestovního ruchu SATTÉ 2017.

březen, Dillí

Veletrh "World Build India 2017"

Komerční akce CzechTrade. Projekt českého pavilonu na stavebním veletrhu.

duben, Mumbaí

Výroční zasedání Platformy českých podniků v Indii

Využití synergií plynoucích ze vzájemné spolupráce a výměny informací mezi českými firmami působícími v Indii.

květen, Dillí

One Mega Event

Účast ČR na veletrhu věnovaném urbanismu, energetice a ochraně životního prostředí. Spolupráce se ZK CzechTrade Mumbaí a Bengaluru.

květen, Dillí

Konference a výstava Rail India

Vystoupení velvyslance jako jednoho z hlavních řečníků

květen, Dillí

Den Armády České republiky

Prezentace Armády České republiky za účelem rozvoje spolupráce mezi ozbrojenými složkami a obranného a bezpečnostního průmyslu obou zemí.

květen, Dillí

Prezentace českého sklářství

Prezentace českých luxusních sklářských výrobků a špičkového sklářského designu se zaměřením na střední a vyšší příjmovou úroveň zákazníků včetně institucionálních klientů.

červenec, Dillí a Mumbaí

Veletrh zdravotnické techniky Medicall

CzechTrade Bengaluru - zajištění české účasti na strojírenském veletrhu.

červenec, Chennai

Účast na veletrhu Annapoorna World of Food

Ve spolupráci se zahraničními kancelářemi Czech Trade Mumbaí a Bengaluru – zajištění podpory pro účast českých firem na veletrhu s dotací Evropské komise.

září, Mumbaí

Czech Republic Land of Stories

Prezentace incomingové turistiky do ČR ve spolupráci s agenturou Czech Tourism a českými cestovními kancelářemi.

září, Dillí, Bengaluru a Mumbaí

Indie jako partnerská země na MSV 2017

Přiblížení indických zákazníků českým firmám. Podpora Veletrhů Brno a kongresové turistiky.

říjen, Brno

Zasedání smíšené komise pro hospodářskou spolupráci

Zasedání se podle možností uskuteční na okraji MSV 2017, jehož se Indie zúčastní jako partnerská země.

říjen, Brno

Prezentace českých dodavatelů pro městskou hromadnou dopravu

Představení českých firem, které vyrábějí vozidla, elektrické motory a zařízení využitelná v městské hromadné dopravě spolu s prezentací systémů městské hromadné dopravy v ČR. Spolupráce s asociací ACRI.

říjen, Dillí

Řídící výbor pro spolupráci v železničním průmyslu

V návaznosti na podepsané memorandum o spolupráci v oblasti železnic a železničního průmyslu by mělo zasedání   smíšeného Řídícího výboru rozpracovat výsledky návštěvy ministra železnic v ČR v roce 2016.

říjen, Dillí

India Manufacturing Show

CzechTrade Bengaluru - zajištění české účasti na strojírenském veletrhu.

říjen, Bengaluru

Stavební veletrh ACETECH

CzechTrade Mumbaí - zajištění české účasti na stavebním veletrhu.

listopad, Mumbaí

IME 2017

Podpora a zviditelnění české expozice na veletrhu dobývací techniky osobní účastí velvyslance, pokud se bude účastnit větší počet českých firem.

listopad, Kolkata

Představení potenciálu kinematografického průmyslu

Prezentační akce zaměřená na přilákání indických filmařů k tvorbě snímků v České republice. S cílem přilákání indických investic a navýšení incomingového turistického ruchu.

termín neurčen

Podpora incomingové turistiky prostřednictvím bollywoodského filmu

Využití synergií plynoucích z uvedení do distribuce nového bollywoodského filmu s hvězdným obsazením natáčeného v České republice k podpoře incomingové turistiky.

termín neurčen

Slavnostní uvedení jednoho z nových modelů vozů Škoda na indickém trhu

Podpora podnikatelského úspěchu prostřednictvím účasti velvyslance na slavnostním uvedení jednoho z nových modelů vozů Škoda na indickém trhu.

termín neurčen

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: