Indie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

Indie je nejrychleji rostoucí velkou ekonomikou. Ve finančním roce 2014-2015 (duben-březen) rostla tempem 7,3 %. Stejným tempem rostla i v období duben – prosinec 2015. Pro celý fiskální rok 2015-2016 se očekává růst o 7,6 %. Dlouhodobý cíl vlády však zůstává nezměněn a směřuje k meziročnímu navyšování výkonu ekonomiky v intervalu 8 – 10 %. Jeho naplnění však závisí na schopnosti realizovat nezbytné strukturální změny a také na dalším vývoji světové ekonomiky. Nárůst přímých zahraničních investic v roce 2015 až na 39,3 miliardy USD naznačuje důvěru zahraničních společností v potenciál indické ekonomiky. Vlajkovou lodí je program „Make in India“, který definuje růstový potenciál v klíčových zpracovatelských oborech, a zároveň stanoví investiční a podnikatelský rámec, včetně finančních pobídek a stimulů, v němž se pohybují ekonomické subjekty, a také program „Digital India“, který má zajistit přechod na moderní, digitálními technologiemi řízenou ekonomiku. Silné stránky představují velký, na přelomu 2015/2016 už 1,3 miliardový trh, kvalifikovaná pracovní síla, blízkost odbytových trhů a důraz na rozvoj moderních technologií. Při vstupu a rozvoji podnikání na indický trh je třeba vnímat specifika jednotlivých svazových států a oborové příležitosti vždy konfrontovat s jejich ekonomickým profilem a prioritami.

Evropská unie jedná s Indií od roku 2007 o uzavření dohody o volném obchodu. Exportní riziko podle OECD je 3/7.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní položky z pohledu českého vývozu 

Automobilový průmysl

Indie je jedním z největších výrobců automobilů na světě (23 miliónů automobilů vyrobených ve finančním roce 2014-2015) s ambicí dále posilovat dodávky na zahraniční trhy. Automobilový průmysl se podílí více než 7 % na celkovém HDP země. Patří k nejvíce inovativním odvětvím indické ekonomiky a nejúspěšnějším při lákání přímých zahraničních investic (13,5 mld. USD za období 2000-2015 (červen). Při podpoře dalšího rozvoje odvětví vláda klade důraz na snižování emisí, rozvoj dopravy s alternativním pohonem (elektromobily, CNG) a také na lokalizaci výroby v zemi. Příležitosti pro české firmy spočívají nejen ve výrobě (montáži) motorových vozidel (osobních i nákladních, včetně traktorů), avšak také v hledání partnerů ve výrobě automobilových komponentů.

Energetický průmysl

Indie zůstává zemí s trvalým deficitem v bilanci nabídky a poptávky. Nedostatek elektrické energie (nezřídka lokálního původu) a časté výpadky v dodávce proudu představují zásadní překážku dalšímu rozvoji indické ekonomiky.  Ke zlepšení má dojít modernizací a rehabilitací stávajících energetických zdrojů a také výstavbou nových kapacit. V obou případech je kladen mimořádný důraz na nejvyšší environmentální standardy, což může být v některých případech výzvou pro české dodavatele (důraz na superkritické a ultra-superkritické zdroje), a také na zvýšení energetické účinnosti a rozvoj chytrých sítí. Prioritou je rozvoj obnovitelných zdrojů. V plánu je dramatické navýšení kapacity solárních elektráren (z  5000 MW na 100 000 MW instalovaného výkonu) a také větrných elektráren (o více než 60 000 MW instalovaného výkonu). Počítá se s rozvojem biomasy a také lepším využití vodního potenciálu (zejména přečerpávací vodní elektrárny, avšak i s výstavbou nových zdrojů). Perspektivu má další rozvoj jaderné energetiky, která je rozvíjena jako vlastní program a také odběratelsky ve spolupráci s jinými zeměmi, a jež skýtá celou řadu příležitostí pro české podniky.

Chemický průmysl

Chemický průmysl Indie, který zaujímá objemem produkce 3. místo v Asii (po Japonsku a Číně) a 6. místo na světě, se podílí přes 5 % na tvorbě HDP Indie a nabízí 70 000 různých produktů. Pouhá 1/10 světového průměru spotřeby chem. výrobků na hlavu skýtá potenciál k dalšímu růstu. Produkty chemického průmyslu jsou relativně málo zatížené dovozními cly, rostou zahraniční investice do chemického průmyslu v Indii. Indie zaznamenává největší nárůst spotřeby farmaceutických produktů v Asii a dováží hnojiva a agrochemické produkty kvůli zajištění potravinové bezpečnosti země v situaci rychle rostoucího počtu obyvatel země.

Civilní letecký průmysl

Poptávka po letecké dopravě daná rozlohou indického subkontinentu a růstem životní úrovně obyvatelstva se trvale zvyšuje a vytváří potřebu výstavby nových letišť, případně potřebu rozšíření, modernizace či faktického využití letišť stávajících. Totéž platí o potřebě rozšíření letadlového parku, a to i letadel s nižší přepravní kapacitou (například 19 nebo 21místná), která jsou vyráběna i v ČR.  Cílem je zvýšit celkový počet přepravených cestujících ze 160 miliónů v roce 2012-2013 na 450 miliónů v roce 2020 a posunout se na 3. pozici v pořadí největších leteckých trhů na světě.  V Indii je více než  400 letišť (mezinárodní a vnitrostátní letiště, civilní enklávy vojenských letišť a celní letiště), z toho 125 letišť a civilních enkláv je ve vlastnictví vlády. V největších městech (Bengalúru, Dillí, Hajdarábádu, Kočínu a Mumbaí) jsou letiště spravována soukromými společnostmi. Modernizují se letiště v Dillí a Mumbaí za účasti soukromého kapitálu. Plánuje se výstavba nových letišť v Goa, Ahmedabadu, Trivandru a Sikkimu. Většina letišť je však prakticky nevyužívána. Scházejí radarové a navigační systémy k řízení leteckého provozu na úrovni moderních standardů. V zemi zcela absentuje jakákoli opravárenská kapacita, která musí být outsourcována a jejíž vybudování je jedním z cílů. Příležitosti jsou v doprovodných službách, včetně školení pilotů a řízení letového provozu. Celkový objem investic v následujícím pětiletém období má dosáhnout hodnoty 12, 1 miliardy USD

Železniční a kolejová doprava

Indie se intenzivně věnuje rozvoji meziměstské a městské dopravy, která zdaleka nestačí pokrýt poptávku. Výstavba metra probíhá nebo se plánuje v řadě indických metropolí. Zvažují se nové trolejbusové či tramvajové linky. Indické železnice potřebují zásadní modernizaci, novou infrastrukturu, zvýšení bezpečnosti při současném zvýšení rychlosti, obnovu a zásadní doplnění vozového parku, zlepšení uživatelského komfortu a zvýšení přepravní kapacity. V následujících pěti letech má být stávající délka 114 tisíc kilometrů železnic navýšena na 138 tisíc kilometrů. Počet denně přepravených osob se má zvýšit z 21 miliónů na 30 miliónů a roční objem přepraveného nákladu z jedné miliardy tun na 1,5 milion tun. Celkový objem vynaložených finančních prostředků je plánován na 140 mld. USD, většinu z nich pak budou tvořit soukromé investice. Pro zahraniční investory neplatí omezení a jejich podíl ve společnostech může dosahovat až 100 %. Příležitosti pro české firmy spočívají jak ve výrobě a partnerském vztahu s místními firmami, tak v přímých dodávkách, resp. jako subdodavatelé velkých zahraničních společností.

ICT

Indický ITC sektor patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím sektorům indické ekonomiky a hraje klíčovou roli při její transformaci. Potenciál sektoru potvrzuje přítomnost v zásadě všech klíčových globálních společností působících v oboru a také vysoký příliv zahraničních investic (17,6 mld. USD v období  2000 – 2015). Indie vyniká vysokou excelencí v rozvoji outsourcingových služeb, avšak také v oblastech vývoje a výroby softwarových aplikací. Jakkoli patří k zemím s nejvyšším počtem obyvatel s připojením k Internetu, rozvoj vysokorychlostních sítí, celkový rozvoj infrastruktury, digitalizace služeb a digitální gramotnost je nezbytností. Proto program Digital India, který předpokládá investice v řádech desítek miliard USD v následujících pěti letech. Příležitosti pro české firmy především v nejrůznějších softwarových aplikacích, výrobě či kompletaci IT zařízení a v digitálních službách.

Obranný průmysl

Indie dlouhodobě udržuje plné spektrum vojenských schopností.  V současnosti patří k největším odběratelům konvenčních zbraní na světě. Rozpočet její armády, který je jedním z největších na světě, poskytuje prostor nejen pro inovace domácího průmyslu, nýbrž i pro zahraniční dodávky vybavení pro obranné a bezpečnostní složky státu. V posledních letech bylo zahájeno několik modernizačních iniciativ, včetně částečné liberalizace akviziční politiky. Indie usiluje o diverzifikaci dodavatelů (mezi standardní patří Rusko, Izrael, Velká Británie, Francie atd.). Velmi dynamicky se rozvíjí spolupráce s obranným průmyslem USA. Cílem Indie je dosáhnout 70% soběstačnosti ve vyzbrojování (nyní je však poměr domácích a zahraničních dodávek pro ozbrojené složky spíše opačný). Indická vláda v r. 2014 zvýšila maximální hranici pro FDI do domácího obranného průmyslu z původních 26 % na 49 % s cílem podnítit vytváření společných podniků zabývajících se výrobou zbraní a vojenské techniky a podpořit přísun moderních zahraničních technologií.

Strojírenský průmysl

Indie potřebuje podstatně modernizovat svůj průmysl. V Indii mají šanci především špičkové strojírenské technologie v oblasti těžkého průmyslu (výroba a zpracování ocele, úprava uhlí atd.) i lehkého průmyslu (obráběcí stroje a tvářecí stroje, ale i další vybavení), kde má ČR velice dobré jméno především u dodávek obráběcích strojů. Indie stále ještě zaostává ve vybavení svých strojírenských provozů, ačkoliv její ambice na soběstačnost a vlastní výrobu v tomto oboru je zřejmá.  Přestože má Indie jedny z největších zásob uhlí na světě, potýká se v současné době s nedostatkem uhlí a jednou z příčin tohoto stavu je nízká produktivita těžby způsobená nedostatkem moderních technologií. Pokud jde o hlubinnou těžbu, doménu výrobců české těžební techniky, je Indie na samém počátku zavádění těchto technologií.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zdravotnictví v Indii má stoupající úroveň, existuje prostor pro české výrobce nemocničního vybavení a zdravotnické elektroniky. S rostoucí kupní silou indické střední třídy roste v Indii počet soukromých nemocnic a klinik, které potřebují moderní lékařské přístroje. Současně se indický zdravotnický průmysl snaží o zavedení vlastní výroby a kopírování dovážených produktů.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělství je dominantním sektorem indického hospodářství. Podíl na tvorbě HDP stále představuje 14,5 % a zaměstnává přitom téměř polovinu práceschopného obyvatelstva. Vláda usiluje o zajištění zavlažování rozsáhlých ploch, zajištění skladování vody v období mezi monzuny a úsporné zacházení s vodou. Zvyšuje se také výroba umělých hnojiv a použití mechanizace, především traktorů a dalších strojů ke sklizni.

V Indii roste u movitých vrstev obliba masných výrobků (uzeniny, paštiky), které nejsou v Indii tak obvyklé a z velké části se dováží. Vzhledem k zákazu určitých druhů masa pro některé náboženské skupiny (hovězí pro hinduisty, vepřové pro muslimy) je nejrozšířenější kuřecí, případně skopové maso. Je však třeba upozornit na vysoké dovozní clo na tyto výrobky.

Ročně doveze Indie cukr a cukrovinky za více než 1 mld. USD. Hlavními dodavatelskými zeměmi jsou Brazílie, Thajsko, Guatemala a Španělsko. Kvůli vysokému clu by se čeští exportéři měli zaměřit na kvalitní a dražší výrobky, za které jsou místní spotřebitelé ochotni utratit relativně vyšší částku než za jejich indické ekvivalenty.

Pivo patří v Indii po whisky k nejoblíbenějším alkoholickým nápojům. Pivovarnický průmysl rychle roste. Indické pivovary produkují pivo „mild“ (4-5 % alkoholu) a „strong“ (6-8 % alkoholu), které se prodává nejčastěji v 650 ml lahvích. Přestože clo na dovoz piva představuje 100 % hodnoty zboží, na indickém trhu působí známé zahraniční značky a indičtí zákazníci jsou za importované zboží ochotni zaplatit vysokou cenu. Potenciál pro vývoz českého piva do Indie není malý, neboť existuje poměrně slušné povědomí o ČR jako pivní velmoci a Indům české pivo chutná.

Indie se potýká s nedostatkem moderních zemědělských strojů, v důsledku čehož přijde nazmar značná část zemědělské produkce. Indie si proto klade za cíl výrazně obnovit zastaralé zemědělské a potravinářské stroje.

 

Technologie pro vodohospodářství

Indie skýtá velký potenciál též pro projekty ochrany životního prostředí i vodohospodářství. Současným problémem je nedostatek financování a vymahatelnost legislativy, nicméně lze očekávat posun v důsledku naléhavosti řešení narůstajících problémů životního prostředí v Indii. V současnosti vyhlásila vláda dva velké programy s potenciálem dodávek pro české exportéry – Projekt oživení řeky Gangy, kde je velká míra znečištění a vysoký potenciál pro dodávky čistících technologií, a projekt „Smart Cities“, který bude řešit infrastrukturu v celkem 100 vybraných indických městech se všemi návaznostmi na inženýrské sítě, kanalizaci, vodní hospodářství a ochranu životního prostředí.

 

Služby

Indický trh nabízí celou řadu zajímavých obchodních a investičních příležitostí v jednotlivých sektorech služeb. Ve finančních službách je tento prostor již nyní využíván, stejně tak jako v oblasti počítačových služeb. K dalším perspektivním oblastem patří energetické služby, environmentální služby, turistické služby a také dopravní služby, resp. služby spojené s rozvojem civilní dopravy. Potenciál leží rovněž ve výměně studenů, kdy Indii patří jedno z předních míst v počtu studentů/samoplátců odcházejících studovat do zahraničí (tradičně do Velké Británie, ale nově také ve velké míře do USA, Kanady, Austrálie atd.). ČR může nabídnout indickým studentům studium v angličtině především v oblasti technických studijních programů, chemie, zemědělství a ekonomie.

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl 

HS 8406 - Turbíny na páru vodní nebo jinou

HS 8411 - Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

HS 8402 – Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

HS 8481 – Kohouty ventily aj. pro potrubí kotle vany aj.

HS 7304 – Trouby, duté profily apod., bezešvé, ze železa, oceli

Chemický průmysl

HS 2809 - Oxid fosforečný kyselina fosforečná polyfosf.

HS 2815 - Hydroxid sodný draselný peroxidy sodíku drasl.

HS 4702 - Buničina dřevná chemická pro chem. zpracování

Strojírenský průmysl

HS 8426 - Jeřáby sloupové otočné pojízdné lanové vozíky

HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem

HS 8455 - Stolice tratě válcovací válce pro ně

HS 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů

HS 8459 - Stroje obráb. pro vrtání frézování řezání apod.

HS 9999 - Těžební zařízení

Elektrotechnika

HS 8519 - Přístroje pro záznam, reprodukci zvuku

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 9018 - Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0207 - Drůbeží maso a droby, jedlé, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

HS 1806 - Čokoláda přípravky potravinářské ost. s kakaem

HS 2203 - Pivo ze sladu

HS 8432 - Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví apod.

HS 8436 - Stroje ost. pro zemědělství lesnictví apod. líhně

Automobilová doprava

HS 8703 - Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

HS 8704 - Vozidla motorová pro dopravu nákladní

Železniční a kolejová doprava

HS 8601 - Lokomotivy lokotraktory

HS 8606 - Vagóny nákladní pro žel aj dopravu kolejovou

Letecká doprava

HS 8802 -Aerodyny ost. lodě kosmické nosiče startovací

HS 8526 – Přístroje radiolok. apod. radiové pro řízení dálkové

Obranný průmysl

HS 8710 - Tanky aj vozidla bojová obrněná i se zbraněmi

HS 9301 – Zbraně vojenské ne sečné bodné  revolvery apod.

Služby

CPA 85.42 - Služby v oblasti terciárního vzdělávání

Vodohospodářství

HS 8413 – Vodní čerpadla

HS 8421 –Stroje na čistění a filtraci vody

CPA 37 - Služby související s odpadními vodami

           

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

 

S liberalizací investičních pravidel se v Indii otevírá prostor pro investiční projekty českých firem. Největší a nejstarší investicí společnosti z ČR v Indii je závod na výrobu automobilů Škoda v Aurangabádu ve státě Maharáštra. V dubnu 2016 zde byl slavnostně otevřen závod společnosti Bonatrans na výrobu železničních soukolí. Úspěšné ale mohou být i investice menších firem, jako například společný podnik na výrobu přístrojů na měření přesnosti ozubených kol společnosti Gearspect v Pune nebo závod na výrobu průmyslových a stavebních výtahů společnosti STROS a indického partnera Esquire.

Z hlediks počtu vytvořených pracovních míst je největším investičním projektem založení dceřiné společnosti HomeCredit ze skupiny PPF v Indii, která rozšiřuje svůj podíl na trhu postupně svou sítí poboček pokrývá jednotlivé svazové státy.

Podíl českých investic v Indii tak postupně roste. Na celkových přímých zahraničních investicích Indie je však zatím nepatrný. Řada českých firem si však uvědomuje, že investicí do výrobního závodu v Indii může překonat řadu dovozních bariér. Indický trh je velmi uzavřený a obtížně prostupný. 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Název aktivity

Popis aktivity vč. místa konání

Termín

Společná akce V4 v rámci India Road Show

Podpora incomingového cestovního ruchu do ČR prostřednictvím společné akce V4. Organizováno ve spolupráci s agenturou CzechTourism.

Prosinec 2015

Propagace české bižuterie

Vystoupení na semináři věnovaném využití polodrahokamů a křišťálového skla při výrobě šperků v Jaipuru za účelem propagace českého exportu.

Prosinec 2015

Rail India Conference 2016

Vystoupení velvyslance na konferenci věnované rozvoji železničního sektoru v Indii (Dillí, 21. a 22. 1. 2016). Podpora exportu českých firem v daném oboru.

Leden 2016

Prezentace moravských vín

Prezentační akce na podporu exportu českých a moravských vín v Indii.

Únor a duben 2016

Vytvoření společné platformy českých podniků v Indii

Vytvoření komunikačního mechanismu (formou sdílené elektronické komunikace a pořádáním setkání) s českými firmami s prezencí v Indii za účelem podpory exportu a českých investic v Indii. 

Květen 2016

Make-In-India Week

Účast delegace českých firem vedené velvyslancem M. Hovorkou na podnikatelském fóru v Mumbai.

Únor 2016

Návštěva indického ministra železnic v ČR

Ministr železnic Indie projevil zájem navštívit ČR. V této souvislosti se nabízí možnost uskutečnit zároveň zasedání Řídícího výboru pro spolupráci v železničním průmyslu a případně obě akce zorganizovat ve stejném termínu.

2016

Prezentace leteckého průmyslu a služeb v letectví

Prezentace a podpora firem v oblasti leteckého průmyslu a letecké infrastruktury na nejprestižnější indické veletržní akci věnované civilnímu letectví v Hyderabadu pod hlavičkou India Aviation 2016 (podnikatelská mise).

Březen 2016

Prezentace českých piv

Prezentace a podpora českého piva v Indii. Prezentace piva Bohemian King na velvyslanectví.

Duben 2016

Prezentace obranného a bezpečnostního průmyslu

Mise českých firem v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu při příležitosti veletrhu DEFEXPO v Goa.

Březen 2016

Teritoriální seminář na MZV - Indie

Seminář uspořádaný na MZV ČR ve spolupráci s MPO ČR, EGAP a českými firmami: Tatra Trucks, Bonatrans a Gearspect.

Květen 2016

Den Armády České republiky

Prezentace Armády České republiky za účelem rozvoje spolupráce českého obranného a bezpečnostního průmyslu s indickými partnery

Červen 2016

Setkání velvyslance s českými firmami

Setkání s českými firmami při příležitosti pobytu velvyslance M. Hovorky v České republice - spolupráce s Czechtrade a HK ČR a SPD ČR

Srpen 2016

Představení potenciálu kinematografického průmyslu

Prezentační akce zaměřená na přilákání indických filmařů k tvorbě snímků v České republice. V zájmu přilákání indických investic a navýšení incomingového turistického ruchu.

Září 2016

Prezentace dodavatelů pro jadernou energetiku

Prezentace a podpora firem dodávajících zařízení a služby pro jadernou energetiku (podnikatelská mise).

Září – říjen 2016

Zasedání smíšené pracovní skupiny pro těžké strojírenství

Setkání českých a indických firem a zástupců ministerstev obou zemí s cílem podpořit vzájemnou spolupráci v oblasti těžkého strojírenství. Konání u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (3. - 7. 10. 2016)

Říjen 2016

Řídící výbor pro spolupráci v železničním průmyslu

V návaznosti na podepsané memorandum o spolupráci v oblasti železnic a železničního průmyslu bude zasedat smíšený Řídící výbor, jehož činnost je koordinována ve spolupráci se ZÚ Dillí a současně se připravuje návštěva ministra železnic v ČR.

Listopad 2016

India-Central Europe Business Forum

Mise zástupců českých firem do Indie ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vedená náměstkem ministra zahraničních věcí nebo průmyslu a obchodu.

Září – listopad 2016

Spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací

Na začátku května 2016 se uskutečnila série setkání delegace CzechInvest a Velvyslanectví ČR v Dillí s indickými partnery zastupujícími vědecko-technické instituce v Dillí s cílem podpořit vzájemnou spolupráci.  

Květen 2016

Zasedání Společné česko-indické komise pro vojenskou spolupráci

Uskutečnění zasedání komise pro vojenskou spolupráci ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR. V návaznosti na návštěvu ministra obrany ČR v Indii v roce 2015.

Listopad 2016

Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Indii

Uskutečnění návštěvy předsedy PS PČR. Cílem je posílení bilaterálních politických a ekonomických vztahů.

Září – listopad 2016

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: